Vraagbaak

Klik op de bladwijzer 'contact' bovenaan deze pagina.
De gegevens en bereikbaarheid van de griffier staan hieronder vermeld.

De Commissie Zorg adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen voortkomend uit de drie decentralisaties: Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg en de Participatiewetgeving. Deze commissie vergadert minder frequent dan de raadscommissie; ook deze vergaderingen zijn openbaar en het secretariaat ligt bij de griffie. De leden van de Commissie Zorg kunnen dezelfde zijn als van de raadscommissie. Deze commissie vergadert gemiddeld 4 keer per jaar, vergaderingen worden vermeld op het Infoblad van de gemeente en op de website.

De Raad en Raadscommissie vergaderen gemiddeld beiden één keer per maand en worden vermeld op het Infoblad van gemeente Ameland en op de website van de gemeente Ameland.

Inspreken in een raadscommissie kan alleen over onderwerpen die op de agenda van de betreffende vergadering staan. Het inspreken wordt beperkt tot 5 minuten per spreker; de commissieleden kunnen vragen stellen aan de inspreker, het is echter niet de bedoeling dat er een discussie ontstaat.
Aanmelding kan tot 12.00 uur op de maandag van de betreffende vergadering via de griffier: mw. J Metz jmetz@ameland.nl, of de griffiemedewerkster mw. J. Oud, jmoud@ameland.nl, of telefonisch via de frontoffice 0519 – 555 555.

De gemeenteraad is er voor en door inwoners van de gemeente Ameland. Vandaar dat de gemeenteraad dichtbij de inwoners wil staan en betrokken wil zijn. Indien u contact met de raad wenst kunt u contact opnemen met de griffier, Mw. J. Metz, jmetz@ameland.nl of via de griffiermedewerkster A. Kiewied  (akiewied@ameland.nl).

Voor diegenen die een willekeurig onderwerp (idee, wens, knelpunt, probleem, etc.) onder de aandacht willen brengen bestaat de mogelijkheid dit te doen door het bezoeken van een inloopavond van de raad.

Alle fracties van de politieke partijen van de gemeente Ameland zijn dan aanwezig. U krijgt per fractie minuten om uw verhaal toe te lichten.
Indien u één of meerdere fracties wenst te spreken kunt u tot uiterlijk één dag vóór de betreffende datum van de inloopavond een afspraak maken via de griffier: mw. J Metz, jmetz@ameland.nl, of de griffiemedewerkster A. Kiewied (akiewied@ameland.nl), of telefonisch via de frontoffice 0519 – 555 555.
De inloopavonden zijn één keer per maand en worden vermeld op het Infoblad van gemeente Ameland en op de website van de gemeente Ameland.

Als u één of meerdere fracties wilt spreken, kunt u uiterlijk tot één dag voor de betreffende Inloopavond een afspraak maken bij de griffier via jmetz@ameland.nl of griffie@ameland.nl. Alle fracties van de politieke partijen van de gemeente Ameland zijn aanwezig. De griffie is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0519) 555 555.

klik op onderstaande site om de verslagen te zien of te beluisteren.


http://ameland.raadsinformatie.nl/

De gemeentelijke organisatie moet door de gemeenteraad gecontroleerd kunnen worden. Om de raad adequaat en permanent te ondersteunen in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeenteraad besloten om een gemeentelijke auditcommissie in het leven te roepen. De auditcommissie is in feite een verlengstuk van de gemeenteraad, maar dan wel met een a-politiek karakter; de leden van de commissie adviseren de raad zonder een politieke kleur. De voorzitter van deze commissie is een externe voorzitter, daarnaast zijn de portefeuillehouder, alsmede ambtenaren toegevoegd aan deze commissie als adviseur.

De auditcommissie:
onderhoudt contacten tussen de gemeenteraad en de accountant;
onderhoudt contacten tussen de politiek en de ambtelijke organisatie over de jaarrekening;
adviseert de gemeenteraad over de opdracht aan de accountant;
adviseert de gemeenteraad over de omgang met de jaarrekening en de rapportering daarover door de accountant;
coördineert de onderzoeken van de accountant, de financiële onderzoeken door het college en de onderzoeken van de Rekenkamer

Leden van de auditcommissie:
De heer B.W. Baldew, voorzitter
Mevrouw J.M.J. Metz, ambtelijk secretaris/griffier
Adviseurs van de auditcommissie
De heer S.R. Winia, controller
De heer L.P. Stoel, portefeuillehouder
Leden:
De heer D. Metz AmelandEen
De heer J. Groenewold , VVD
De heer J. van Heerde, Ameland’82

Iedere gemeente in Nederland is verplicht een rekenkamerfunctie te hebben. De Waddeneilanden hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Deze commissie ondersteunt de gemeenteraden van de Waddeneilanden in de taken. De leden van de Rekenkamercommissie zijn onafhankelijk en hebben geen directe binding met de politiek van de eilanden.

Voor meer informatie over de Rekenkamer klik op onderstaande link.


https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=5351&mNch=bhir9v4a85