Griffie

De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad en heeft de volgende taken: informatievoorziening, advisering, ondersteuning bij initiatieven, moties en amendementen, voorbereiding besluitvorming en is de vraagbaak voor de raads - en burgerleden. De griffie bestaat uit de griffier, de raadsadviseur en de raadsondersteuner.