Griffie

De raadsgriffier adviseert de raad over de werkzaamheden van de raad, presidium en de raadscommissie, het opstellen van amendementen en moties en het inzetten van andere instrumenten die de raad tot zijn beschikking heeft. De raadsgriffier is verantwoordelijk voor een goede organisatie en verloop van raadsvergaderingen en commissievergaderingen en zit tijdens die vergaderingen dan ook naast de voorzitter. De raadsgriffier van de gemeente Appingedam is mevrouw T.G.C. Kramer-Klein. Waarnemend griffier is mevrouw C.H. Flim.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is één van de instrumenten van de gemeenteraad om zijn controlerende taak goed te kunnen uitvoeren. De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De commissie bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt ingericht. De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden. De DAL-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) hebben elk een eigen rekenkamercommissie met dezelfde externe leden. De commissies vergaderen en verrichten onderzoek voor de 3 gemeenten samen. Heeft u een suggestie voor een onderzoek? Dat kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie: mevrouw W. Onrust.
0596-639332