Raad openbaar Wijchen

donderdag 7 november 2019 16:00 - 21:00
Locatie:
Wijchen, raadzaal
Voorzitter:
Verheijen, Hans
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  • eerste termijn van de raad (spreektijd 10 minuten per fractie)
  • volgorde van spreken: te bepalen door loting


  Toezeggingen (Wijchen)
  Titel
  37431 - begroting 2020
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 7.a

  Amendementen (Wijchen)
  Titel
  Amendement: Aanpassingen in de begroting 2020
 • 7.b

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De integrale Programmabegroting 2020 vast te stellen, waarmee u:
   a) Instemt met de structurele mutaties uit tabel 2 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
   b) Instemt met de uitgaven en dekking van het incidentele meerjarenperspectief uit tabel 3 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
   c) Instemt met het toevoegen aan de Algemene reserve van de, in het meerjarenperspectief opgenomen jaarsaldi, conform tabel 5 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
   d) Kennis neemt van het geactualiseerde meerjareninvesteringsoverzicht (MIO), zoals is opgenomen in hoofdstuk MIO van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
   e) Kennis neemt van het geactualiseerde overzicht Bouwgrondexploitatie 2019-2023, zoals is opgenomen in paragraaf 9;
   f) Instemt met de investeringen 2020, inclusief het voorstel van kredietverlening conform bijlage 2;
   g) Instemt met de onderhoudsplanning vastgoed 2020, conform bijlage 3;
   h) Instemt met de mutaties in de nota “Reserves en Voorzieningen begroting 2020”;
   i) Kennis neemt van de mogelijkheden op belastingen en leges, zoals omschreven in de bijlage “uitwerking thema belastingen en leges”;
   j) Instemt met de tariefswijzigingen in paragraaf 3, waaronder een extra OZB stijging van 10% en ophoging van het tarief toeristenbelasting, onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de verordeningen in december 2019;
   k) Uitvoering geeft aan motie “terugdringen reserves” van 4-7-2019, waarmee u instemt met het vrijvallen van de bedragen uit reserves conform bijlage 11 en het storten van deze bedragen in de algemene reserve;
   l) Uitvoering geeft aan motie “terugdringen reserves” van 4-7-2019, waarmee u instemt met het opheffen van de volgende reserves in 2020:
  2. Communicatieplan
  3. Infrastructuur omgeving centrale sporthal
  4. Digitaal dossier JGZ
  5. Versnelling woningbouw
  6. Implementatie transitie WMO
  7. WMO Proof maken gebouwen
  8. W21 Organisatie
  9. W21 Informatievoorziening
  10. Taakstelling HH middelen 2016
  11. Samenwerking Druten Wijchen
  12. Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte
  13. Luchtfoto’s
  14. Gladheidsbestrijding
  15. Supersnel internet
  16. Afschrijvingsreserve minicontainers afvalverwijdering
  17. Voorziening risicoprofiel


  Besluit
  1. De integrale Programmabegroting 2020 vast te stellen, waarmee u: a) Instemt met de structurele mutaties uit tabel 2 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”; b) Instemt met de uitgaven en dekking van het incidentele meerjarenperspectief uit tabel 3 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”; c) Instemt met het toevoegen aan de Algemene reserve van de, in het meerjarenperspectief opgenomen jaarsaldi, conform tabel 5 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”; d) Kennis neemt van het geactualiseerde meerjareninvesteringsoverzicht (MIO), zoals is opgenomen in hoofdstuk MIO van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”; e) Kennis neemt van het geactualiseerde overzicht Bouwgrondexploitatie 2019-2023, zoals is opgenomen in paragraaf 9; f) Instemt met de investeringen 2020, inclusief het voorstel van kredietverlening conform bijlage 2; g) Instemt met de onderhoudsplanning vastgoed 2020, conform bijlage 3; h) Instemt met de mutaties in de nota “Reserves en Voorzieningen begroting 2020”; i) Kennis neemt van de mogelijkheden op belastingen en leges, zoals omschreven in de bijlage “uitwerking thema belastingen en leges”; j) Instemt met de tariefswijzigingen in paragraaf 3, waaronder een extra OZB stijging van 10% en ophoging van het tarief toeristenbelasting, onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de verordeningen in december 2019; k) Uitvoering geeft aan motie “terugdringen reserves” van 4-7-2019, waarmee u instemt met het vrijvallen van de bedragen uit reserves conform bijlage 11 en het storten van deze bedragen in de algemene reserve; l) Uitvoering geeft aan motie “terugdringen reserves” van 4-7-2019, waarmee u instemt met het opheffen van de volgende reserves in 2020: 1. Communicatieplan 2. Infrastructuur omgeving centrale sporthal 3. Digitaal dossier JGZ 4. Versnelling woningbouw 5. Implementatie transitie WMO 6. WMO Proof maken gebouwen 7. W21 Organisatie 8. W21 Informatievoorziening 9. Taakstelling HH middelen 2016 10. Samenwerking Druten Wijchen 11. Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte 12. Luchtfoto’s 13. Gladheidsbestrijding 14. Supersnel internet 15. Afschrijvingsreserve minicontainers afvalverwijdering 16. Voorziening risicoprofiel 2. In de programmabegroting de volgende wijzigingen door te voeren: a) Het incidentele budget voor het revolverend fonds duurzaamheid uit te smeren over de jaren 2020 / 2021 / 2022. Voor jaarschijf 2020 bespaart dit € 100.000. b) De pumptrackbaan niet in 2020 aan te leggen. Dit bespaart € 50.000 voor 2020. c) De milieuvoorlichting ‘het groene gezicht’ die voor 2020 en 2021 begroot is op € 15.000 te stoppen. Voor 2020 worden de begrote uitgaven dan €165.000 lager.
 • 7.c

  Moties (Wijchen)
  Titel
  Motie 1: Nu niet, nooit niet
  Motie 2: Vergroening OZB
  Motie 3: Energiewinning in eigen beheer
  Motie 4: Pas op de plaats
  Motie 5: Benchmark Jeugdzorg
  Motie 6: Meer ruimte door pensioenakkoord
  Motie 7: Financiële informatie
  Motie 8: Eerder informeren
 • 7.d
 • 8