College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 14 januari 2020 09:00 - 12:30
Locatie:
Wijchen, kamer burgemeester
Voorzitter:
Verheijen, Hans

Agendapunten

 • 6.1


  Besluit
  1. Het advies van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften over te nemen en onderdeel uit te laten maken van dit besluit; 2. De bezwaren ongegrond te verklaren; 3. Het bestreden besluit met toepassing van artikel 6:22 van de Awb in stand te laten.
 • 7.1


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1. het stationsgebied Wijchen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatieteke-ning, aan te wijzen als plaats waar het verboden is om (brom)fietsen (onbeheerd) buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te plaatsen of te laten staan. 2. Het stationsgebied Wijchen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatieteke-ning, aan te wijzen als openbaar (brom)fietsenstallingsgebied waar het verboden is een (brom)fiets langer dan 28 dagen onafgebroken te stallen. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. Op die datum worden de eerder genomen aanwijzingsbesluiten op grond van artikel 2:51 (vastgesteld op 19 janua-ri 2016) en op grond van artikel 5:12 APV (vastgesteld op 4 juni 2012), ingetrokken.
 • 7.2


  Besluit
  het College van B&W besluit: 1. De overeenkomst voor het vestigen van een afhankelijk recht van opstal Energiecoöperatie Leur en omstreken U.A. (ECL), conform bijlage 1, aan te gaan. 2. De huurovereenkomst betreffende een compleet PV-systeem met ECL, conform bijlage 2, aan te gaan. 3. Beslispunt burgemeester: Wethouder N. Derks te machtigen, de bovengenoemde overeenkomsten te tekenen.
 • 7.3


  Besluit
  Het college besluit niet akkoord te gaan met beslispunt 1. Het college is wel akkoord met beslispunten 2 en 3 1. In te stemmen met de mogelijkheid voor een verwijsmast en het reclamebeleid hierop aan te passen. 2. De vaststellingsprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen, en bekend te maken dat men zienswijzen kan indienen. 3. In te stemmen met bijgaande concept-realisatieovereenkomst.