College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 8 september 2020 09:00 - 12:30
Locatie:
Wijchen, kamer burgemeester
Voorzitter:
Marijke Beek, van

Agendapunten

 • 5.1


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1. Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen. 2. In te stemmen met bijgevoegd voorstel aan de gemeenteraad, waarmee de raad voorgesteld wordt om: a. De ingekomen zienswijzen te beantwoorden aan de hand van de zienswijzennota. b. Het bestemmingsplan ‘De Passerot 18 in Wijchen’ gewijzigd vast te stellen. Dit plan bestaat uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0296.BPdepasserot18-VG01 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond bestaande uit de BGT en BRK d.d. 21 januari 2019. c. Geen exploitatieplan vast te stellen. d. Het document ‘Beeldkwaliteitsplan De Passerot’ (bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan) vast te stellen als beeldkwaliteitsplan zoals bedoeld in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. e. Gedeputeerde Staten van Gelderland te verzoeken om de gewijzigde vaststelling eerder bekend te mogen maken dan na de in artikel 3.8, lid 4 Wro voorgeschreven termijn.
 • 5.2

  De directie van De Meerval B.V. legt jaarlijks verantwoording af over de exploitatie van het zwembad. Wij zijn als gemeente de enige aandeelhouder van het zwembad. Uw college wordt verzocht als algemene vergadering van aandeelhouders op te treden, het jaarverslag vast te stellen en een en ander in notulen vast te leggen.  Besluit
  1\. Het financieel verslag 2019 van de Meerval B\.V\. vast te stellen en het negatieve resultaat van € 54\.503\,= na te betalen aan de Meerval B\.V\. 2\. De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders \(AVA\) vast te stellen\, waarmee u de directie decharge verleent voor boekjaar 2019\.
 • 5.3


  Besluit
  In te stemmen met de informatienota aan de raad over de nieuwe Wet Inburgering
 • 5.4

  Na aanhouding opnieuw aangeboden voor besluitvorming. de reclamant heeft een aangepast plan ingediend voor beeindiging. Dit plan lijkt bij eerste toetsing wel de voldoen aan de voorwaarden voor medewerking.  Besluit
  1\. Vaststellen dat er een zienswijzen is ingediend 2\. Het wijzigingsplan ‘Woordsestraat 1’ gewijzigd vast te stellen in de vorm van de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0296.BGBwoordsestraat1-VA01 en zoals verbeeld op papier 3\. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing 4\. Geen exploitatieplan vast te stellen 5\. Geen m\.e\.r\.\-beoordeling als bedoeld in artikel 2\, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren
 • 5.5


  Besluit
  1. Kennis te nemen van verzoeken voor maatregelen en snelheidsmetingen op de volgende locaties: a. Bijsterhuizen 30ste straat; b. Kasteellaan, ter hoogte van huisnummer 59; c. Kasteellaan, ter hoogte van huisnummer 87; d. Diemewei 40ste straat; e. Gamert 21ste straat; f. Marskramer; g. Kraaijenberg 70ste straat; h. Kortendijk (Bergharen). 2. De volgende maatregelen uit te voeren: a. het aanpassen van de parkeerplaatsen in de Vinkstraat; b. het aanpassen van de parkeerplaatsen ter hoogte van Het Hoge Rot 73 Hernen; c. het aanpassen van een drempel op de Dijk in Batenburg. 3. Beslispunt 2 te dekken uit het budget ‘verkeersveiligheid’ (617037/438112). 4. Na duidelijkheid rondom subsidieaanvraag Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) keuzes te maken over de nog openstaande aanvragen rondom verkeersveiligheid en beschikbare budget (okt. 2020).
 • 6.1