College BenW publicatie Wijchen

dinsdag 15 september 2020 09:00 - 12:30
Locatie:
Wijchen, kamer burgemeester
Voorzitter:
Marijke Beek, van

Agendapunten

 • 5.1  Besluit
  Het college van BenW besluit: 1\. Het bestemmingplan “Huurlingsedam 64\, Wijchen” gewijzigd te laten vaststellen door de gemeenteraad; 2\. De ingekomen zienswijzen te laten weerleggen door de gemeenteraad\.
 • 5.2


  Besluit
  De gemeenteraad voor te stellen: 1. Het bestemmingsplan “Tussen Kasteel en Wijchens Meer” gewijzigd vast te stellen. 2. Bijgaand besluit tot wijziging verwerken in het op 29 oktober 2019 vastgestelde bestemmingsplan “Tussen Kasteel en Wijchens Meer”.
 • 5.3


  Besluit
  1\. De Financiële verordening 2020 gemeente Wijchen vast te stellen en de Financiële verordening 2016 gemeente Wijchen in te trekken\. 2\. De nota Investeren en afschrijven 2020 vast te stellen
 • 5.4


  Besluit
  1. Kennis te nemen van het advies van de Cliëntenraad Participatiewet Wijchen over het evaluatierapport participatiecoach; 2. In afwachting van de begrotingsbehandeling 2021 in te stemmen met de inzet van € 22.000,- voor de continuering van de aanstelling van de participatiecoach tot 1 januari 2021. 3. Het bedrag van € 22.000,- te dekken uit de daarvoor gereserveerde middelen in de reserve eenmalige middelen. 4. In te stemmen met bijgaande brief aan de CPW.
 • 6.1


  Besluit
  1. In te stemmen met de wensen en bedenkingen van het college, zoals vermeld onder     ‘gewenst resultaat’. 2. In te stemmen met het concept bod Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen 1.0. 3. De reacties van de gemeenteraad en de lokale stakeholders als bijlagen van dit     collegebesluit mee te sturen naar de werkorganisatie RES.
  1. De voorlopige wensen en bedenkingen ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.
 • 6.2

  Vanwege de onderlinge verbondenheid worden de economische en toeristische visie tegelijk aangeboden aan college en raad.
  In de collegevergadering zal een toelichting gegeven worden.  Besluit
  1. De economische visie Wijchen 2020 – 2030 vast te stellen waarmee de gemeenteraad instemt met:     a. De economische ambitie voor 2030     b. De vier strategielijnen: Innovatie, Aantrekkingskracht, Samenwerking en Duurzaamheid     c. Het uitvoeringsprogramma waarin de strategielijnen zijn uitgewerkt in concrete acties en kaders     d. De introductie van het overkoepelend economisch platform economie om uitvoering te geven aan het         uitvoeringsprogramma 2020 - 2030 2. Voor de uitvoering van de genoemde maatregelen in het uitvoeringsprogramma per maatregel een financiële afweging     te maken via de gemeentelijke begroting indien bestaand budget ontoereikend is.
 • 6.3

  De toeristische visie hangt samen met de economische visie die gelijktijdig behandeld wordt.  Besluit
  De beslisnota voor de raad vast te stellen met daarin de volgende beslispunten: 1. De toeristische visie Wijchen 2020-2030 vast te stellen waarmee de raad instemt met: a. onze gewenste toeristische positionering: i. op de drie focusgebieden: Centrum Wijchen – Berendonck – natuurlijk cultuurhistorisch buitengebied; ii. gericht op de doelgroepen:  recreanten uit de regio tussen Den Bosch en Nijmegen;  rustzoeker en cultuurhistorisch minnende bezoeker die gesteld is op luxe en comfort;  gezinnen en stellen die in groepsverband komen overnachten op vakantiepark en –huisjes of groepsaccommodaties;  de ondernemende en creatieve bezoeker voor sportief vermaak op Berendonck. iii. Wij borgen ons dorpse karakter en landschappelijke en cultuurhistorische uitstraling, maar geven ook ruimte aan een sportieve en dynamische beleving door evenementen en waterrecreatie. b. toerisme als middel dat bijdraagt aan de beleidsdoelen: i. vergroten van de leefbaarheid; ii. versterken van de economie; iii. creëren en behouden van werkgelegenheid; en iv. groei in duurzaamheid. c. de ambitie voor 2030: i. groei van het aantal toeristische overnachtingen met 20%; ii. groei van het aantal banen in de vrijetijdseconomie met 20%; iii. groei van de toeristische bestedingen met 20%; en iv. aandeel duurzame (energieneutrale) toeristische ondernemingen 50%. d. de drie actielijnen waarlangs we de ambities verwezenlijken: i. Verblijfsaanbod: Zorgen voor voldoende, divers en aantrekkelijk aanbod verblijfsrecreatie. ii. Dagrecreatief aanbod: vergroten van het aanbod experience leisure en verbinden met slow leisure. iii. Organisatie en omgeving: Zichtbaarheid en samenwerking - samen de gastvrije dienstverlening versterken. e. het uitvoeringsprogramma waarin de actielijnen zijn uitgewerkt in concrete actiepunten en kaders. f. de introductie van het overkoepelend platform economie om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 2020-2030. 2. Voor de uitvoering van genoemde maatregelen in het uitvoeringsprogramma per maatregel een financiële afweging te maken via de gemeentelijke begroting indien bestaand budget ontoereikend is.
 • 6.4


  Besluit
  het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. De bezwaren gegrond te verklaren; 2. Het bestreden besluit herroepen; 3. Het advies van de commissie over te nemen en onderdeel uit te laten maken van dit besluit.