Raadsvergadering M

woensdag 13 december 2017 15:00 - 17:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
drs. Th.R. Piersma
Toelichting:

Op dizze wize noegje ik jo fan herte út foar de lêste gearkomste fan de gemeenteried fan Menameradiel. Tidens dizze bysûndere riedsgearkomste sille de riedsleden en wethâlders fan Menameradiel op passende wize persoanlik tanke wurde foar harren ynset foar dizze gemeente.

Agendapunten