Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 19 november 2020 19:30 - 21:45
Locatie:
Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker
Voorzitter:
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema

Uitzending

Agendapunten

 • 001

  Besluit
  Afwezig met kennisgeving zijn de raadsleden Greidanus (CDA) en Van der Werff (SAM).

  00:00:36 - 00:08:02 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 002


  Besluit
  De agenda is zonder wijzigingen vast gesteld.
 • 003

  Besluit
  Er zijn geen mededelingen gedaan.
 • 004
 • 004.1


  Besluit
  De lijst is zonder wijzigingen vast gesteld.
 • 004.2


  Besluit
  De lijst is zonder wijzigingen vast gesteld.
 • 005

  Besluit
  Mevrouw T. Jansma spreekt in over nummerloze afgewezen asielzoekers.

  00:08:02 - 00:09:55 - W. v.d. Veen
  00:10:21 - 00:11:25 - T. Cuperus
  00:11:25 - 00:13:01 - Wethouder B. Tol
  00:13:01 - 00:13:05 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 006

  Er zijn geen vragen aangekondigd.


  Besluit
  Er zijn geen vragen gesteld.
 • 007
 • 007.1


  Besluit
  Het behandelvoorstel is ongewijzigd over genomen.
 • 007.2
 • 008

  Betreft de Berap II 2020


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Het vaststellen van de Berap II 2020


  Besluit
  1. De Berap II 2020 vast te stellen 2. In te stemmen met invoering van de Bestemmingsreserve Corona 3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de reserves 4. Het positieve saldo van de Berap II ad € 489.820 toe te voegen aan de post onvoorzien eenmalig .

  Toezeggingen
  Titel
  2e Burap Dienst

  00:56:29 - 00:59:10 - J.J. Zijlstra
  00:59:10 - 00:59:14 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:59:17 - 01:02:16 - S.S. Kuipers
  01:02:17 - 01:02:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:02:28 - 01:03:38 - L.J. Vollema
  01:03:38 - 01:03:42 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:03:42 - 01:11:14 - J. Osinga-Bonnema
  01:11:14 - 01:11:16 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:11:19 - 01:11:45 - D. Bloem-hofman
  01:11:45 - 01:11:56 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:11:56 - 01:12:17 - Wethouder C.M. de Pee
  01:12:20 - 01:12:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:22:29 - 01:26:26 - Wethouder C.M. de Pee
  01:26:26 - 01:26:27 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:26:29 - 01:26:29 - Wethouder C.M. de Pee
  01:26:29 - 01:26:46 - L.J. Vollema
  01:26:46 - 01:26:48 - Wethouder C.M. de Pee
  01:26:48 - 01:26:55 - L.J. Vollema
  01:26:55 - 01:27:33 - Wethouder C.M. de Pee
  01:27:33 - 01:27:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:27:36 - 01:27:38 - Wethouder C.M. de Pee
  01:27:38 - 01:28:24 - Wethouder B. Tol
  01:28:24 - 01:28:48 - J.J. Zijlstra
  01:28:48 - 01:34:48 - Wethouder B. Tol
  01:34:48 - 01:35:30 - J. Osinga-Bonnema
  01:35:30 - 01:35:53 - Wethouder B. Tol
  01:35:53 - 01:35:56 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:35:57 - 01:42:31 - Wethouder J. Dijkstra
  01:42:31 - 01:46:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:46:37 - 01:49:51 - J. Osinga-Bonnema
  01:49:51 - 01:49:55 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:49:55 - 01:50:56 - Wethouder J. Dijkstra
  01:50:56 - 01:51:05 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:51:05 - 01:51:34 - Wethouder C.M. de Pee
  01:51:34 - 01:52:57 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 009

  Verordeningen Sociaal Domein dienen voor 1 januari 2021 vastgesteld en gepubliceerd te worden.
  Eind 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (verder: de Dienst) om te vormen van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). De verordeningen zijn omgezet zodanig dat zij voor de gemeente Waadhoeke gelden.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Vaststellen verordeningen Sociaal Domein


  Besluit
  De volgende verordeningen sociaal domein vast te stellen.: 1. Afstemmingsverordening Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ 2021 gemeente Waadhoeke 2. Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2021 gemeente Waadhoeke 3\. Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2021 gemeente Waadhoeke 4\. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2021 gemeente Waadhoeke 5\. Re\-integratieverordening Participatiewet\, IOAW en IOAZ 2021 gemeente Waadhoeke 6\. Verordening Jeugdhulp 2021 gemeente Waadhoeke 7\. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2021 gemeente Waadhoeke 8\. Verordening tegenprestatie Participatiewet\, IOAW en IOAZ 2021 gemeente Waadhoeke 9\. Verordening WMO 2021 gemeente Waadhoeke\.

  01:52:58 - 01:54:42 - A.M. Neudorfer-Eberwijn
  01:54:42 - 01:54:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:54:50 - 01:56:56 - W. v.d. Veen
  01:56:56 - 01:57:19 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:57:24 - 01:58:42 - A.J.T. Magre
  01:58:42 - 01:59:24 - L.J. Vollema
  01:59:24 - 01:59:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:59:36 - 02:00:30 - Wethouder B. Tol
  02:00:30 - 02:01:20 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 010

  Charterschepen liggen vanwege corona en het niet kunnen uitvaren met groepen al lange periode aan de wal in Franeker. Het zomertarief (liggeld) wat geldt tot 31 oktober is fors hoger dan het wintertarief. De charterschepen verzoeken de gemeente om het lagere wintertarief te rekenen voor de gehele periode dat zij aan wal hebben gelegen.
  Ondernemers willen door middel van tenten en kramen hun winkeloppervlak uitbreiden om daarmee beter te kunnen voldoen aan de corona-maatregelen. Ze vragen de gemeente om voor de aanvraag van de vergunning en het gebruik van gemeentegrond geen kosten in rekening te brengen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In afwijking van de ligplaatsenverordening, het wintertarief met terugwerkende kracht tot 1 november 2020 toe te passen op de ingenomen ligplaatsen van de charterschepen.
  2. In afwijking van de ligplaatsenverordening het wintertarief voor ligplaatsen charterschepen vanaf 1 april  2021 door te laten lopen indien charterschepen om reden van maatregelen Corona niet kunnen uitvaren.
  3. In afwijking van de legesverordening en marktgeld en retributieverordening, bij aanvragen in 2020 om plaatsing tent of kraam ( standplaats) nabij winkel om reden inpassing maatregelen corona, geen leges of gebruik gemeentegrond in rekening te brengen.


  Besluit
  1. In afwijking van de ligplaatsenverordening, het wintertarief met terugwerkende kracht tot 1 november 2020 toe te passen op de ingenomen ligplaatsen van de charterschepen. 2. In afwijking van de ligplaatsenverordening het wintertarief voor ligplaatsen charterschepen vanaf 1 april  2021 door te laten lopen indien charterschepen om reden van maatregelen Corona niet kunnen uitvaren. 3. In afwijking van de legesverordening en marktgeld en retributieverordening, bij aanvragen in 2020 om plaatsing tent of kraam ( standplaats) nabij winkel om reden inpassing maatregelen corona, geen leges of gebruik gemeentegrond in rekening te brengen.

  02:01:24 - 02:02:21 - A.J.T. Magre
  02:02:21 - 02:02:24 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:02:25 - 02:04:33 - T.J. Vlaar-Vroonland
  02:04:33 - 02:04:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:04:36 - 02:04:36 - L.J. Vollema
  02:05:01 - 02:05:05 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:05:06 - 02:06:39 - Wethouder C.M. de Pee
  02:06:39 - 02:07:26 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 011

  Retailplan B.V. vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan Franeker Zuid (2018) te ‘wijzigen’. De aanvraag is gedaan met de aanleiding dat de regels van dat plan ‘waarschijnlijk nog niet voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn in de Europese Dienstenrichtlijn’. Aanvrager motiveert dat met de stelling dat ‘iedere toelichting in het bestemmingsplan ontbreekt’ en er zijns inziens ‘sprake is van evidente strijd met de EU Dienstenrichtlijn’. Het einddoel van aanvrager is daarna, in het geval college en raad met de aanvraag in stemmen, een verzoek in te dienen conform artikel 6.6 sub e van de bestemmingsplanvoorschriften om af te wijken van de voorschriften.
  Daarin is, ook nu al, de bevoegdheid voor het college opgenomen om onder stringente voorwaarden met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 6.5 sub c in die zin dat de gronden ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone – afwijkings-gebied detailhandel perifeer' mogen worden gebruikt voor de uitoefening van perifere detailhandel.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het verzoek gemotiveerd af te wijzen onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak nummer 201800120/1/A1, ECLI:RVS:2019:3269

  De heer W. Eilering sprak in namens Retailplan b.v.


  00:19:30 - 00:21:32 - A. Wijkhuijs
  00:21:32 - 00:21:36 - K.J. Rodenburg
  00:23:23 - 00:23:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:23:51 - 00:27:55 - A. Wijkhuijs
  00:27:57 - 00:28:03 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:28:05 - 00:28:33 - L.J. Vollema
  00:28:33 - 00:28:47 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:28:48 - 00:29:21 - E. Vogels
  00:29:21 - 00:29:24 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:29:24 - 00:31:32 - K.J. Rodenburg
  00:31:33 - 00:31:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:31:39 - 00:32:06 - T. Cuperus
  00:32:06 - 00:32:12 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:32:14 - 00:36:26 - Wethouder C.M. de Pee
  00:36:26 - 00:36:38 - K.J. Rodenburg
  00:36:39 - 00:36:40 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:36:40 - 00:36:49 - Wethouder C.M. de Pee
  00:36:50 - 00:36:53 - K.J. Rodenburg
  00:36:53 - 00:36:54 - Wethouder C.M. de Pee
  00:36:54 - 00:36:56 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:36:56 - 00:37:31 - K.J. Rodenburg
  00:37:31 - 00:37:32 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:37:32 - 00:38:36 - Wethouder C.M. de Pee
  00:38:36 - 00:38:42 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:38:42 - 00:38:42 - Wethouder C.M. de Pee
  00:38:42 - 00:38:55 - T. Cuperus
  00:38:55 - 00:39:18 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:39:18 - 00:39:25 - Wethouder C.M. de Pee
  00:44:29 - 00:44:33 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:45:01 - 00:46:40 - T. Cuperus
  00:46:40 - 00:46:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:46:54 - 00:47:34 - E. Vogels
  00:47:34 - 00:47:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:47:36 - 00:47:51 - L.J. Vollema
  00:47:51 - 00:47:53 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:47:53 - 00:49:51 - K.J. Rodenburg
  00:49:52 - 00:49:59 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:49:59 - 00:51:19 - A. Wijkhuijs
  00:51:19 - 00:51:25 - K.J. Rodenburg
  00:51:25 - 00:51:27 - A. Wijkhuijs
  00:51:27 - 00:51:29 - K.J. Rodenburg
  00:51:29 - 00:51:42 - A. Wijkhuijs
  00:51:42 - 00:51:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:51:50 - 00:53:41 - Wethouder C.M. de Pee
  00:53:41 - 00:53:44 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:53:44 - 00:55:08 - T. Cuperus
  00:55:08 - 00:55:48 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 012

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Goedkeuring geven aan de jaarstukken 2019 van Gearhing.
  2. Goedkeuring geven aan de Jaarstukken 2019 van Elan Onderwijsgroep.


  Besluit
  1. Goedkeuring geven aan de jaarstukken 2019 van Gearhing. 2. Goedkeuring geven aan de Jaarstukken 2019 van Elan Onderwijsgroep.

  02:07:26 - 02:08:32 - A. Mast
  02:08:32 - 02:08:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:08:35 - 02:09:28 - T. Cuperus
  02:09:28 - 02:09:34 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:09:35 - 02:11:29 - Wethouder N. Haarsma
  02:11:29 - 02:11:34 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:11:34 - 02:12:08 - T. Cuperus
  02:12:08 - 02:12:16 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:12:16 - 02:12:25 - Wethouder N. Haarsma
  02:12:26 - 02:13:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 013

  Begrotingswijziging (10e en 11e ) van de Programmabegroting 2020


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Het vaststellen van de begrotingswijzigingen (10e en 11e) van de programmabegroting 2020


  Besluit
  Het vaststellen van de begrotingswijzigingen (10e en 11e) van de programmabegroting 2020

  02:13:10 - 02:13:40 - D. Kamstra
  02:13:40 - 02:14:13 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 014

  Besluit
  Stonden niet op de agenda.
 • 015