Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 7 mei 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker
Voorzitter:
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema
Toelichting:

In verband met de maatregelen die we in acht nemen vanwege het Coronavirus, is de raadsvergadering van Waadhoeke op 07 mei aanstaande alleen digitaal te volgen.

Uitzending

Agendapunten

 • 001

  Besluit
  De voorzitter stelt vast dat alle raadsleden digitaal aanwezig zijn in de vergadering.
 • 002


  Besluit
  Zonder stemming gaat de raad akkoord met het aanhouden van agendapunt 13. Punt 11 wordt direct na punt 7 behandeld, omdat er een inspreker is bij punt 11.
 • 002.b


  Besluit
  Gehonoreerd zonder stemming.
 • 003

  Besluit
  Wethouder De Pee meldt dat de aktepassering vanhet gemeentehuis in Menaam binnenkort plaats vindt.
 • 004
 • 004.a


  Besluit
  De lijst wordt ongewijzigd vast gesteld.
 • 004.b


  Besluit
  De lijst wordt ongewijzigd vast gesteld.
 • 005

  Besluit
  Mevrouw T. Jansma spreekt in over ingekomen stuk 7a.x. De burgemeester zal binnenkort nog contact met haar opnemen.
 • 006


  Besluit
  De heer Arendz stelt namens GB vragen over de geluidswal bij Menaam. De heer Kamstra stelt vragen over het afdoen van de motie groen van afgelopen januari.

  Toezeggingen
  Titel
  Aantal kuub grond
 • 007
 • 007.a


  Besluit
  Het behandelvoorstel wordt over genomen zonder stemming. Het verslag van de auditcommissie wordt voor kennisgeving aangenomen.
 • 007.b


  Besluit
  Wethouder Dijkstra beantwoordt ter plekke de schriftelijke vragen van de FNP over het landschap.
 • 008

  Voor u ligt de cultuurnota ‘Kultuer yn Waadhoeke, mei-inoar meitsje we it mei!’ Het resultaat van een ontwikkeling welke in april 2019 begon. Toen heeft de raad de startnota ‘Kultuer as smaroalje foar de mienskip’ vastgesteld. Daarmee werd het proces gestart om te komen tot nieuw cultuurbeleid.
  In februari 2020 is de concept cultuurnota besproken in het kernteam Samenleving met als resultaat de voorliggende cultuurnota. De nota geeft richting aan het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente. Aan de hand van de thema’s ûntdekke, meimeitsje en doarre & dwaan zetten we in op behoud en versterking van het huidige cultuuraanbod. Gaan we voor een vitaal cultuurveld en een gemeente waar cultuur staat voor meemaken, meedoen en beleven.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. in te stemmen met het cultuurbeleid zoals verwoord in bijgevoegde cultuurnota 2. een bedrag van € 50.000 voor zowel 2021 als 2022 te betrekken bij de begrotingsbehandeling

  Toezeggingen
  Titel
  Maatregelen cultuursector
 • 009

  Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2017 is tussen de fracties van CDA, SAM en FNP overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord onder de titel ‘nije grinzen, nije kânsen’. Ons college kreeg de opdracht om de ambities van dat akkoord te realiseren. Nu de collegeperiode halverwege is besloten we de balans op te maken. Onze bevindingen zijn neergelegd in een ‘Tussenbalans’.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De Tussenbalans van het coalitieakkoord ‘nije grinsen, nije kânsen’ voor kennisgeving aannemen.
 • 010

  Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Deze wet verandert de rechtspositie van ambtenaren bij gemeenten, provincies en waterschappen en ook die van ambtenaren bij gemeenschappelijke regelingen, zoals de FUMO. Werknemers van gemeenschappelijke regelingen vallen niet langer onder de gemeentelijke rechtspositieregeling (Cao Gemeenten/CarUwo), maar onder de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (Cao SGO). Hiervoor is wel vereist dat de FUMO als werkgever lid wordt van de WSGO.

  In de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO op 12 december 2019 is ingestemd met het voorstel om (zo spoedig mogelijk) in 2020 lid te worden van / deel te nemen in de WSGO. Wel worden de raden van de deelnemende gemeenten, provinciale staten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân eerst in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen naar voren te brengen in de vorm van een zienswijze. De gemeenteraad heeft de gelegenheid om voor 26 mei 2020 een zienswijze te geven op het lidmaatschap WSGO.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Over het lidmaatschap aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
   Organisaties (WSGO) geen zienswijze te geven.


  Besluit
  Over het lidmaatschap aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke  Organisaties (WSGO) geen zienswijze te geven.
 • 011

  Op 28 november 2019 heeft de Raad besloten deel te nemen aan het traject voor het opstellen van de Friese Regionale Energiestrategie (RES Fryslân). De raad heeft toen ingestemd met het Startdocument Regionale Energie Strategie Fryslân. Met deze eerste stap heeft de gemeente Waadhoeke commitment uitgesproken om samen met de provincie, Wetterskip, de Friese gemeenten, netbeheerder Liander, inwoners en andere stakeholders te werken aan duurzame Friese energieproductie.
  Met alle overheden, met belangenorganisaties, inwoners en ondernemers werken we dit jaar intensief samen zodat we uiteindelijk op 1 maart 2021 de RES 1.0 kunnen indienen. Een tussenstap is het indienen van een Concept RES op 1 juni 2020.
  Deze Concept RES Fryslân ligt nu ter besluitvorming voor.
  Omdat de tijd tot 1 juni voor de Concept RES kort is voor een gedegen proces van samenspraak met alle betrokkenen, bestaat de Concept RES alleen uit projecten van duurzame opwek die al gerealiseerd zijn of zijn vergund: we wekken tenminste 2,3 TWh (TeraWattuur) duurzame energie op in 2030. Deze 2,3 TWh is daardoor concreet en gegarandeerd.
  Naast de opwek van duurzame elektriciteit richt de RES Fryslân zich ook op het regionale warmtevraagstuk. Als onderdeel van de RES kijkt de Regionale Strategie Warmte (RSW) naar regionale warmtevraag, welke warmtebronnen er beschikbaar zijn en welke infrastructuur daarvoor nodig is.
  In de bijeenkomst van 30 januari jl. in het Van der Valk hotel in Leeuwarden zijn wethouders en raadsleden hierin bijgepraat.
  De Concept RES is een belangrijke mijlpaal in het totstandkomingsproces van de RES Fryslân. De Concept RES is gebaseerd op bestaande projecten, zodat we in 2020 vooral veel tijd overhouden om met elkaar in gesprek te gaan over de Friese ambities voor 2050, 2030 en hoe we daar samen invulling aan kunnen geven.
  Via een online platform en tijdens bijeenkomsten verkennen we waar draagvlak voor is en welke randvoorwaarden de stakeholders belangrijk vinden. Zo onderzoeken we of en hoe er draagvlak is voor meer opwek dan de 2,3 TWh van de concept RES, en of we onze ambities ook kunnen versnellen. Een aantal Friese gemeenten hebben bijvoorbeeld de ambitie om in 2035 energieneutraal te worden. Waadhoeke heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn.
  Het resultaat van dit proces leidt tot de RES 1.0. Als blijkt dat er draagvlak is voor meer duurzame energieopwekking in Fryslân, kan de bijdrage in de RES 1.0 hoger worden dan de 2,3 TWh in de concept RES.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De Concept RES Fryslân vaststellen.
 • 012

  Sinds 2017 wordt de gymzaal in Ried niet meer gebruikt. Het krediet voor de sloop moet door de raad verleend worden.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Een krediet van €87.000 voor de sloop (€75.100) en voor het afboeken van de boekwaarde (€11.900) van de gymzaal te Ried beschikbaar te stellen.
  2. Dit krediet te dekken uit onvoorzien eenmalig.


  Besluit
  1\. Een krediet van €87\.000 voor de sloop \(€75\.100\) en voor het afboeken van de boekwaarde \(€11\.900\) van de gymzaal te Ried beschikbaar te stellen\. 2\. Dit krediet te dekken uit onvoorzien eenmalig\.
 • 013

  Het college legt aan de raad voor om in te stemmen met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.  Besluit
  Aangehouden totdat het onderzoek in het kader van het interbestuurlijk toezicht is afgerond en de bevindingen bekend zijn.
 • 014

  Besluit
  Waren niet aan de orde.
 • 015

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur.