Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 24 september 2020 19:30 - 22:15
Locatie:
Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker
Voorzitter:
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema

Uitzending

Agendapunten

 • 001

  Besluit
  Mevrouw Mast (GB) is met kennisgeving afwezig.

  00:00:31 - 00:03:51 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 002


  Besluit
  De agenda is ongewijzigd vast gesteld.
 • 003

  Besluit
  Er waren geen mededelingen.
 • 004
 • 004.a
 • 004.b


  Besluit
  De lijst is zonder wijziging vast gesteld.
 • 005

  Besluit
  Mevrouw T. De Vries van LTO Noord spreekt in bij punt 10. De heer K. Visser en mevrouw F.J. Schaaf spreken in bij punt 11.
 • 006
 • 007
 • 007.a


  Besluit
  Het afdoeningsvoorstel wordt over genomen.

  00:03:52 - 00:04:52 - K. Arendz
  00:04:52 - 00:05:36 - Wethouder N. Haarsma
  00:05:41 - 00:06:45 - H. Hoekstra
  00:06:45 - 00:06:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:06:49 - 00:07:16 - Wethouder J. Dijkstra
  00:07:17 - 00:08:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 007.b


  Besluit
  Er komt een procesvoorstel naar de raad in november, waarin staat wanneer wat mogelijk is. Daarin staat ook wat het gesprek met de overige gemeenten en de Dienst heeft opgeleverd.

  Moties
  Titel
  Huisvesting
  Toezeggingen
  Titel
  Procesvoorstel huisvesting Dienst

  00:08:01 - 00:09:06 - K. Arendz
  00:09:06 - 00:12:33 - L.J. Vollema
  00:12:33 - 00:12:40 - K. Arendz
  00:12:48 - 00:13:51 - H. Stellingwerf
  00:13:51 - 00:13:59 - K. Arendz
  00:13:59 - 00:15:32 - H. Stellingwerf
  00:15:32 - 00:15:39 - K. Arendz
  00:15:41 - 00:15:42 - J. Osinga-Bonnema
  00:17:05 - 00:17:10 - K. Arendz
  00:17:13 - 00:17:58 - D. Bloem-hofman
  00:18:00 - 00:18:04 - K. Arendz
  00:18:04 - 00:22:31 - A. Wijkhuijs
  00:22:31 - 00:22:35 - K. Arendz
  00:22:35 - 00:26:02 - D. Kamstra
  00:26:04 - 00:26:12 - K. Arendz
  00:26:12 - 00:32:32 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:32:32 - 00:32:43 - K. Arendz
  00:32:45 - 00:35:47 - Wethouder B. Tol
  00:35:49 - 00:36:02 - K. Arendz
  00:36:02 - 00:38:58 - H. Stellingwerf
  00:38:58 - 00:39:08 - K. Arendz
  00:39:08 - 00:40:09 - L.J. Vollema
  00:40:12 - 00:40:16 - K. Arendz
  00:40:19 - 00:43:54 - J. Osinga-Bonnema
  00:43:54 - 00:43:59 - K. Arendz
  00:43:59 - 00:44:46 - D. Kamstra
  00:44:47 - 00:44:51 - K. Arendz
  00:44:51 - 00:45:43 - A. Wijkhuijs
  00:45:43 - 00:45:59 - K. Arendz
  00:45:59 - 00:48:28 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:48:28 - 00:48:31 - K. Arendz
  00:48:31 - 00:48:35 - J. Osinga-Bonnema
  00:48:35 - 00:48:40 - K. Arendz
  00:48:40 - 00:48:41 - J. Osinga-Bonnema
  00:48:59 - 00:49:04 - K. Arendz
  00:49:04 - 00:49:19 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:49:20 - 00:49:21 - K. Arendz
  00:49:36 - 00:49:57 - H. Stellingwerf
  00:49:57 - 00:50:13 - K. Arendz
  00:50:13 - 00:56:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 008

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Het ontslag van de heer Hokken per 1 oktober 2020 als plaatsvervangend lid van het presidium te aanvaarden; 2. Mevrouw Van der Werff met ingang van diezelfde datum te benoemen als plaatsvervangend lid van het presidium.
 • 009

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De volgende leden te benoemen in de Audit Commissie:   De heer L.J. Vollema FNP   Mevrouw J. Osinga-Bonnema VVD
 • 010

  Sinds 2017 wordt er gewerkt aan een gezamenlijke Agenda voor het Waddengebied 2050 (hierna: Agenda). Deze Agenda dient als opvolger van de Structuurvisie (PKB) Waddenzee. Het Rijk wil deze Agenda opstellen met de regio samen, dus met de andere overheden en belangenorganisaties uit het gebied, en met de bevolking van het gebied via een participatieproces. Inmiddels heeft men de ontwerp Agenda gereed voor de formele consultatie. In de Vereniging van Waddenzeegemeenten was afgesproken dat de gemeenteraden van de vastewalgemeenten op een vergelijkbare wijze worden geïnformeerd over de stand van zaken. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden middels een informatiebrief van begin juli, welke als bijlage bij dit voorstel is opgenomen.

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzoekt de gemeente bij brief van 9 juli 2020 om in te stemmen met de Ontwerp-Agenda en dientengevolge dan ook een intentieverklaring te ondertekenen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. de uitgangspunten van de Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied te onderschrijven;
  2. akkoord te gaan met de bijgevoegde instemmingsverklaring.


  Besluit
  1\. Twee zienswijzen \(zie de amendementen voor de tekst\) in te dienen op de uitgangspunten van de Ontwerp\-Agenda voor het Waddengebied; 2\. akkoord te gaan met de bijgevoegde instemmingsverklaring\.

  Amendementen
  Titel
  Zienswijze 1
  Zienswijze 2

  00:56:09 - 00:57:17 - A. Wijkhuijs
  00:57:17 - 00:57:53 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:58:00 - 01:06:14 - T.J. Vlaar-Vroonland
  01:06:14 - 01:11:00 - H. van der Werff
  01:11:00 - 01:11:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:11:09 - 01:13:31 - J. Osinga-Bonnema
  01:13:31 - 01:13:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:13:37 - 01:15:07 - L.J. Vollema
  01:15:07 - 01:15:09 - A. Wijkhuijs
  01:15:09 - 01:15:28 - L.J. Vollema
  01:15:29 - 01:15:34 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:15:38 - 01:21:27 - D. Kamstra
  01:21:29 - 01:21:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:21:45 - 01:23:14 - D. Bloem-hofman
  01:23:14 - 01:23:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:23:27 - 01:27:35 - Wethouder C.M. de Pee
  01:27:35 - 01:28:35 - A. Wijkhuijs
  01:28:35 - 01:28:36 - Wethouder C.M. de Pee
  01:29:26 - 01:29:35 - L.J. Vollema
  01:29:35 - 01:31:03 - Wethouder C.M. de Pee
  01:31:03 - 01:32:29 - J. Osinga-Bonnema
  01:32:29 - 01:33:14 - Wethouder C.M. de Pee
  01:33:14 - 01:33:42 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:33:42 - 01:34:21 - L.J. Vollema
  01:34:22 - 01:34:24 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:34:25 - 01:35:32 - J. Osinga-Bonnema
  01:35:32 - 01:35:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:35:41 - 01:37:09 - T.J. Vlaar-Vroonland
  01:37:09 - 01:37:12 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:37:13 - 01:38:14 - D. Kamstra
  01:38:15 - 01:38:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:38:29 - 01:40:22 - Wethouder C.M. de Pee
  01:40:22 - 01:51:55 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 011

  Aan de Linthorst Homanstraat 50 in Franeker was een autobedrijf gevestigd. Het
  garagebedrijf is sinds oktober 2018 niet meer in gebruik. Van Marrum Projectontwikkeling
  BV uit Franeker heeft het voornemen om de bebouwing te slopen en de locatie te
  herontwikkelen tot woonlocatie. Het plan omvat de bouw van een appartementencomplex
  bestaand uit vier lagen met kap. In totaal kent het appartementencomplex twaalf
  koopappartementen. Hiervoor is het nodig dat de raad het bestemmingsplan wijzigt.
  Aan dit initiatief is een uitgebreid voortraject vooraf gegaan wat betreft de ruimtelijke en de
  volkshuisvestelijke kant. De kosten van het verleggen van de openbare voorzieningen
  worden door de gemeente betaald. Op 16 april 2020 heeft de raad besloten daar een krediet
  van € 220.000,-- voor beschikbaar te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. de zienswijzen genoemd in de "Reactienota bestemmingsplan Franeker - Linthorst
  Homanstraat 50" achtereenvolgens gegrond (indiener 1 en 4, de provincie) dan wel
  ongegrond (indieners 2 en 3) te verklaren
  2. het bestemmingsplan "Franeker - Linthorst Homanstraat 50" ambtshalve gewijzigd vast
  te stellen als volgt:
  a. in de bestemmingsregels de gekoppelde regeling van de functieaanduiding 'garagebox'
  te schrappen uit de bestemmingsomschrijving 'Verkeer';
  b. de gekoppelde regeling van de functieaanduiding 'garagebox' in de regels toe te voegen
  aan de bestemmingsomschrijving van de bestemming 'Wonen-2'
  3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen


  Besluit
  1\. de zienswijzen genoemd in de "Reactienota bestemmingsplan Franeker \- Linthorst Homanstraat 50" achtereenvolgens gegrond (indiener 1 en 4, de provincie) dan wel ongegrond (indieners 2 en 3) te verklaren 2\. het bestemmingsplan "Franeker \- Linthorst Homanstraat 50" ambtshalve gewijzigd vast te stellen als volgt: a. in de bestemmingsregels de gekoppelde regeling van de functieaanduiding 'garagebox' te schrappen uit de bestemmingsomschrijving 'Verkeer'; b. de gekoppelde regeling van de functieaanduiding 'garagebox' in de regels toe te voegen aan de bestemmingsomschrijving van de bestemming 'Wonen-2' 3\. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen

  01:51:55 - 01:52:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:52:46 - 01:53:23 - T. Cuperus
  01:53:23 - 01:53:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:53:27 - 01:55:36 - A.C. Hartman
  01:55:36 - 01:57:40 - A.J.T. Magre
  01:57:42 - 01:59:13 - H. Hof
  01:59:13 - 01:59:16 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:59:18 - 02:00:32 - D. Bloem-hofman
  02:00:33 - 02:00:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:00:37 - 02:08:17 - G. Iedema-Zondervan
  02:08:18 - 02:08:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:08:26 - 02:13:35 - Wethouder N. Haarsma
  02:13:35 - 02:13:37 - D. Bloem-hofman
  02:13:37 - 02:13:38 - Wethouder N. Haarsma
  02:13:38 - 02:14:01 - D. Bloem-hofman
  02:14:01 - 02:15:26 - Wethouder N. Haarsma
  02:15:26 - 02:15:37 - G. Iedema-Zondervan
  02:15:37 - 02:15:50 - Wethouder N. Haarsma
  02:15:50 - 02:16:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:16:10 - 02:17:17 - T. Cuperus
  02:17:17 - 02:17:19 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:17:20 - 02:17:47 - H. Hof
  02:17:47 - 02:17:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:17:56 - 02:19:12 - G. Iedema-Zondervan
  02:19:12 - 02:19:17 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:19:17 - 02:19:42 - Wethouder N. Haarsma
  02:19:44 - 02:20:18 - G. Iedema-Zondervan
  02:20:18 - 02:21:34 - Wethouder N. Haarsma
  02:21:34 - 02:21:44 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:21:47 - 02:21:54 - H. Hof
  02:21:55 - 02:22:02 - Wethouder N. Haarsma
  02:22:02 - 02:22:10 - H. Hof
  02:22:10 - 02:24:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 012

  Op 11 juni 2020 heeft uw raad het herindelingsontwerp voor een tweetal grenscorrecties vastgesteld. De raad van Leeuwarden nam een gelijkluidend besluiten. Het herindelingsontwerp is ter inzage gelegd. In beide gemeenten zijn geen zienswijzen ontvangen zodat de herindelingsregeling nu ter vaststelling aan u wordt voorgelegd. Ook hiervoor geldt dat de gemeenteraden van Leeuwarden en Waadhoeke een eensluidend besluit moeten nemen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De herindelingsregeling Grenscorrectie Leeuwarden-Waadhoeke vast te stellen
  conform bijgevoegde kadastrale kaarten;
  2. De herindelingsregeling conform de wet ARHI aan Gedeputeerde Staten van Fryslân te
  zenden alsmede een afschrift hiervan te zenden aan de Minister van Binnenlandse
  Zaken;
  3. Gedeputeerde Staten te verzoeken de publicatie van de vast te stellen
  grensbeschrijving in het Provinciaal Blad op een zodanig tijdstip te laten plaatsvinden,
  dat de effectuering van de herindelingsregeling van rechtswege plaatsvindt per 1
  januari 2021.


  Besluit
  1\. De herindelingsregeling Grenscorrectie Leeuwarden\-Waadhoeke vast te stellen conform bijgevoegde kadastrale kaarten; 2\. De herindelingsregeling conform de wet ARHI aan Gedeputeerde Staten van Fryslân te zenden alsmede een afschrift hiervan te zenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken; 3\. Gedeputeerde Staten te verzoeken de publicatie van de vast te stellen grensbeschrijving in het Provinciaal Blad op een zodanig tijdstip te laten plaatsvinden, dat de effectuering van de herindelingsregeling van rechtswege plaatsvindt per 1 januari 2021.
 • 013

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Het vaststellen van de wijziging (8e) van de programmabegroting 2020


  Besluit
  Het vaststellen van de wijziging (8e) van de programmabegroting 2020.

  De bijlage met in de naam de term definitief is de juiste (met juiste bedragen).

 • 14

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De besluiten van het college van 15 en 22 september 2020 te bekrachtigen, waarbij met toepassing van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd op: Intobest rapport Financiëlefunctie NV Empatec en het "overzicht personeel per 1 juli 2020".

  02:24:00 - 02:24:00 - G. Iedema-Zondervan
  02:24:15 - 02:25:12 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 15

  Besluit
  Er waren geen moties vreemd aan de orde van de dag.
 • 16

  Besluit
  Toespraken van mevrouw Weiland en de heren Kuipers en Hokken zelf.

  02:25:12 - 02:30:20 - A. Weiland
  02:30:20 - 02:30:22 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:30:22 - 02:40:31 - S.S. Kuipers
  02:40:31 - 02:40:39 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:40:39 - 02:43:35 - W. Hokken
  02:43:50 - 02:45:14 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 17

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.