Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 27 februari 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker
Voorzitter:
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 001

  Besluit
  Afwezig zijn de raadsleden Ferwerda (FNP), Zijlstra (CDA), Stellingwerf (SAM), Wijnia (CDA) en Greidanus (CDA) en wethouder Haarsma .

  00:00:36 - 00:02:32 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 002


  Besluit
  Op voorstel van het college wordt agendapunt 13 vernieuwde brug Alde Loop Achlum van de agenda afgevoerd.

  00:02:35 - 00:03:54 - J. Osinga-Bonnema
  00:03:54 - 00:06:12 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 003

  Besluit
  Er waren geen mededelingen.
 • 004
 • 004.a


  Besluit
  De lijst wordt ongewijzigd vast gesteld.
 • 004.b


  Besluit
  De lijst wordt ongewijzigd vast gesteld.
 • 005

  Besluit
  Er waren geen insprekers.
 • 006

  Besluit
  De heer Cuperus stelt vragen namens SAM over de Sociale Inclusie Agenda . De heer Kamstra stelt vragen namens GB over het voedselbos bij Oudebildtzijl .

  00:06:23 - 00:06:42 - T. Cuperus
  00:06:50 - 00:06:56 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:06:56 - 00:08:57 - T. Cuperus
  00:09:00 - 00:09:05 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:09:12 - 00:12:21 - Wethouder B. Tol
  00:12:21 - 00:12:39 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:12:47 - 00:16:00 - D. Kamstra
  00:16:02 - 00:16:07 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:16:15 - 00:18:12 - Wethouder J. Dijkstra
  00:18:15 - 00:18:18 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:18:21 - 00:18:42 - W. Hokken
  00:18:42 - 00:18:42 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:18:42 - 00:18:52 - Wethouder J. Dijkstra
  00:18:52 - 00:18:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:19:07 - 00:19:42 - D. Kamstra
  00:19:44 - 00:21:42 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 007
 • 007.a
 • 007.b

  Besluit
  Waren niet geagendeerd.
 • 008

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met het ontslag als lid van het presidium van de heer Hoekstra per 1
   maart.
  2. Mevrouw Iedema-Zondervan te benoemen als lid van het presidium met ingang van 1
   maart.


  Besluit
  1. Akkoord te gaan met het ontslag als lid van het presidium van de heer Hoekstra per 1 maart. 2. Mevrouw Iedema-Zondervan te benoemen als lid van het presidium met ingang van 1 maart.
 • 9

  Binnen de Pilot Omgevingswet is het project “Stinzentuin Tzum” aan het begin van 2019 toegelaten. De initiatiefnemer, de eigenaar van het perceel Franekerweg 5 in Tzum, wil op een deel van zijn perceel achter zijn woning een semi-publieke stinzentuin realiseren ter grootte van circa 6.500 m², met een bij de stinzentuin behorende berging. Dit initiatief stuit op een aantal strijdigheden in het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Tzum” (realisatie stinzentuin en bouw van een berging). Binnen de Pilot Omgevingswet is een proces doorlopen om een beeld te krijgen of dit een waardevol initiatief is, inclusief bijbehorende participatie. De Pilot Omgevingswet is inmiddels gestopt, maar het initiatief gaat nu verder richting de wettelijke procedure. Om dit plan mogelijk te maken moet een omgevingsvergunning worden verleend; het zogenoemde ‘Waboprojectbesluit’.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met een semi-publieke stinzentuin met bijbehorende berging aan de Franekerweg 5 in Tzum;
  2. Te verklaren dat tegen het verlenen van een omgevingsvergunning geen bedenkingen bestaan (verzoek afgeven verklaring van geen bedenkingen) en deze verklaring aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning.


  Besluit
  1. In te stemmen met een semi-publieke stinzentuin met bijbehorende berging aan de Franekerweg 5 in Tzum; 2. Te verklaren dat tegen het verlenen van een omgevingsvergunning geen bedenkingen bestaan (verzoek afgeven verklaring van geen bedenkingen) en deze verklaring aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning.

  00:21:57 - 00:23:24 - L.J. Vollema
  00:23:26 - 00:23:31 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:23:44 - 00:24:31 - K.J. Rodenburg
  00:24:33 - 00:24:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:24:50 - 00:25:34 - D. Bloem-hofman
  00:25:34 - 00:25:39 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:25:45 - 00:26:52 - K. Nammensma
  00:26:53 - 00:27:02 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:27:07 - 00:27:58 - Wethouder J. Dijkstra
  00:28:01 - 00:28:28 - K. Nammensma
  00:28:28 - 00:28:28 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:28:28 - 00:28:52 - Wethouder J. Dijkstra
  00:28:52 - 00:28:53 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 10

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. De aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen zijnde: a) de systematiek van meerjarenramen binnen de gemeente te heroverwegen in de lijn van de opmerkingen van de toezichthouder. Daarbij zal het beginsaldo voor raadsleden duidelijk traceerbaar moeten zijn aan de hand van de vorige p&c productie die is vastgesteld en zullen de eindsaldi meer expliciet ter besluitvorming moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. b) De vertaling van doelstellingen naar specifieke en meetbare acties moet de nodige aandacht krijgen en dit geldt eveneens voor het inzicht in de relatie tussen budget, activiteit en effect. Budget, activiteit en beoogd effect (of doelstelling) zullen zo veel als mogelijk op hetzelfde concrete niveau omschreven en gepresenteerd moeten worden om de relatie hiertussen voor raadsleden inzichtelijk te maken en te houden. Daarnaast kunnen acties specifieker worden beschreven, waarbij de aansluiting op de doelstellingen nog duidelijker wordt gemaakt. Duidelijk moet zijn wat de gemeente nu specifiek gaat doen voor welk budget en hoe dat de doelstelling ten goede komt. c) Voor de vergelijking, maar ook het consistente beeld bij de lezer, de kadernota dezelfde indeling geven als de programmabegroting, de jaarstukken en de bestuursrapportages. d) De bestuursrapportages moeten inzicht bieden in de totale budgettaire ruimte, alsmede een samenvatting geven van de begrotingsmutaties tot dusver. De gemeenteraad krijgt daarmee een beter inzicht in de actuele financiële positie. 2. Het college op de dragen om over de volgende zaken met de audit commissie in gesprek te treden en over de oplossingen aan de raad terug te koppelen uiterlijk november 2020: a) Hoe maken we in de kadernota de financiële realiteit van de voornemens en de financiële positie van de gemeente inzichtelijk? b) Verbonden partijen. Zoeken naar manieren om als raad invloed te houden op de verbonden partijen. Hier zou aanvullend onderzoek naar uitgevoerd kunnen worden. c) Schommelingen in de Algemene uitkering opvangen: Hoe zorgen we voor stabiliteit? Een suggestie van de heer Anderson is de oprichting van een schommelfonds om fluctuaties in de algemene uitkering op te vangen. Uiteraard zijn ook andere mogelijkheden denkbaar. d) De programma indeling. Op zoek naar de juiste balans tussen inzicht, flexibiliteit en slagvaardigheid, sturingsruimte en toezicht. Naarmate er met minder programma’s wordt gewerkt, hoe abstracter de programma’s zijn geformuleerd, hoe minder sturingsruimte je hebt als raad (omdat het college dan meer morgelijkheden heeft binnen de programma’s te schuiven). Hoe meer programma’s, hoe concreter de programma’s en hoe meer de flexibiliteit en slagvaardigheid van het college wordt beperkt. e) Hoe waarborgen we dat besluiten goed worden verwoord en indien nodig worden opgesplitst in deelbesluiten. Aangegeven is immers, dat raadsleden niet graag met een ja/nee besluit worden geconfronteerd. f) Werken met vaste formats, waaronder die van de Berap. Er moet meer duidelijkheid komen wat er in de Berap vermeld moet worden. Welke afwijkingen moeten worden opgenomen? En wat is de definitie van een afwijking? Gelet op de bovenstaande aanbevelingen, zal de bestuursrapportage in ieder geval inzicht moeten bieden in de totale budgettaire ruimte, alsmede een samenvatting moeten geven van de begrotingsmutaties tot dusver. g) Hoe voorkomen we in de toekomst de geschetste situatie in het rapport van de rekenkamer dat: vooraf niet duidelijk is wat een activiteit mag kosten terwijl achteraf niet duidelijk is wat het heeft gekost en wat de bijdrage is geweest aan gewenste effect?

  00:30:10 - 00:30:56 - D. Bloem-hofman
  00:30:58 - 00:32:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:32:12 - 00:32:54 - A. Wijkhuijs
  00:32:54 - 00:32:59 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:33:13 - 00:33:56 - G. Iedema-Zondervan
  00:33:57 - 00:34:53 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 11

  Initiatiefnemer is eigenaar van het kantoor en het perceel aan de Hemmemawei 1 te Berltsum. In oorsprong was het de bedoeling om één kantoor met één (bedrijfs) woning toe te staan op het 5.250 m² grote terrein. Na realisatie daarvan is er nog ruimte voor inbreiding met een woning. Gelet op de grootte van de kavel is initiatiefnemer van plan om op dit open terrein, gelegen tussen Hemmemawei 1 en 3, een woonkavel voor een vrijstaande woning te realiseren. Vanuit de gemeente is altijd een positieve grondhouding geweest t.a.v. het initiatief.

  Medewerking verlenen aan het initiatief is ook nu nog denkbaar vanuit een goede ruimtelijke ordening.

  Het initiatief is echter niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling een passende juridisch-planologische regeling te bieden, is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Op 24 september 2019 heeft het college besloten om een start te maken met de bestemmingsplanprocedure. Uw raad is hiervan op de hoogte gesteld via een memo. In het kader van de ter inzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend. Dit betekent dat het bestemmingsplan nu kan worden vastgesteld.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Berltsum - Hemmemawei tussen 1 en 3" met identificatienummer NL.IMRO.1949.BPBerltsumHW-VAS1 vast te stellen;
  2. Voor dit bestemmingsplanplan geen exploitatieplan vast te stellen


  Besluit
  1. Het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Berltsum - Hemmemawei tussen 1 en 3" met identificatienummer NL.IMRO.1949.BPBerltsumHW-VAS1 vast te stellen; 2. Voor dit bestemmingsplanplan geen exploitatieplan vast te stellen
 • 12

  Op 31 oktober 2019 is het concept verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 (vGRP) door u vastgesteld. Hierna heeft het plan 6 weken ( 19 december tot en met 20 januari 2020) ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reactie ontvangen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Vaststellen verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan 2020-2024

  00:35:04 - 00:36:37 - E. Vogels
  00:36:39 - 00:36:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:36:49 - 00:37:46 - K. Nammensma
  00:37:46 - 00:37:53 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:37:59 - 00:38:57 - Wethouder J. Dijkstra
  00:38:58 - 00:39:32 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 13

  De doorrijdbreedte tussen de betonnen leuningen (onderdeel vormend van de dragende constructie) van de ca. 80 jaar oude brug is volstrekt onvoldoende. De leuning heeft regelmatig aanrijdschade en hulpdiensten kunnen slechts stapvoets rijden. De inschatting is dat de draagkracht van het brugdek zeer waarschijnlijk niet aan de huidige wettelijke eisen voldoet. I.v.m. de bereikbaarheid van het achter de brug liggende woonwijkje met ca. 20 woningen en een sportveld heeft Dorpsbelang verzocht om gepaste maatregelen.
  De vernieuwing is niet in het in juni jl. door de raad vastgestelde Beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2022 opgenomen, daar toen het verzoek van Dorpsbelang nog niet beoordeeld was. Daarnaast is bij de uitgangspunten van het plan aangegeven dat op dat moment zoveel mogelijk, doch niet alle, aanvullende inspecties waren uitgevoerd.  Besluit
  Afgevoerd van de agenda.
 • 14

  Betreft de Begrotingswijziging (2e) van de begroting 2020


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Te besluiten tot wijziging (2e) van de programmabegroting 2020.

  00:39:41 - 00:40:40 - G. Iedema-Zondervan
  00:40:46 - 00:41:17 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 15