Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 22 oktober 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker
Voorzitter:
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema

Uitzending

Agendapunten

 • 001

  Besluit
  Er zijn geen afwezigen.

  00:00:06 - 00:01:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 002


  Besluit
  De agenda is ongewijzigd vast gesteld.
 • 003

  Besluit
  Er zijn geen mededelingen.
 • 004
 • 004.1
 • 004.2


  Besluit
  Weer toegevoegd wordt de toezegging inhoudelijke terugkoppeling wachttijden gebiedsteam n.a.v. Berap 1. Daarmee wordt de lijst vast gesteld.

  00:01:49 - 00:03:31 - A. Mast
  00:03:31 - 00:03:34 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:03:35 - 00:05:32 - J. Osinga-Bonnema
  00:05:34 - 00:05:43 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:05:43 - 00:06:16 - Wethouder J. Dijkstra
  00:06:18 - 00:07:32 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:07:34 - 00:07:56 - Wethouder C.M. de Pee
  00:07:56 - 00:08:16 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:08:16 - 00:09:00 - J. Osinga-Bonnema
  00:09:00 - 00:09:22 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:09:23 - 00:09:57 - Wethouder B. Tol
  00:09:57 - 00:11:39 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 005

  Besluit
  Marcel v.d. Vaart, voorzitter dorpsbelang over St. Jacobiparochie Herontwikkeling St. Jacobiparochie – ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp, agendapunt 12 . Peter Tanghe, voorzitter Dorpsbelang Dronryp over Herontwikkeling St. Jacobiparochie – ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp, agendapunt 12 . mevr. T. Huisman, directeur Koornbeurs, over de Koornbeurs, Agendapunt 11 .
 • 006

  Geen vragen aangekondigd.


  Besluit
  Is geen gebruik van gemaakt.
 • 007
 • 007.1


  Besluit
  Het behandelvoorstel is over genomen.

  00:11:40 - 00:12:52 - G. Iedema-Zondervan
  00:12:52 - 00:12:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:12:54 - 00:13:53 - Wethouder N. Haarsma
  00:13:53 - 00:14:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 007.2
 • 008

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raadsleden D. Osinga-Bonnema en Sj.S. Kuipers te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie met ingang van 1 november 2020.
 • 009

  De gemeente Waadhoeke ligt aan de rand van het donkerste gebied van Nederland. Waadhoeke beschikt zelf over een groot donker buitengebied en wil dit graag in stand houden en daar, waar de veiligheid het toelaat, versterken. In het coalitieakkoord ‘Nije grinzen, nije kansen’ staat dat Waadhoeke het unieke donkere gebied willen behouden door het kritische beoordelen van licht in het buitengebied.

  De nacht staat sinds de Middeleeuwen synoniem voor angst, onveiligheid, ongure types en ongewenste visites in de persoonlijke levensfeer. Lichtvervuiling en lichthinder zijn sluimerende excessen van de jarenlange drang van mensen om dit onveilige gevoel van donker zo lang mogelijk uit te stellen. Maar daarin zijn we doorgeslagen. We zijn vergeten dat de nacht ook een belangrijke functie heeft in het leven van mens en dier. De hoeveelheid licht zorgt ervoor dat we in gaan zien dat het misschien ook anders kan. In Fryslân, en dan met name de Waddenzee en het waddenkustgebied is het nog steeds erg donker. Volgens de hemelhelderheidskaart Fryslân is het in 15% van Fryslân erg donker (3200-3500 sterren zichtbaar) en in 41% donker (3000-3200 sterren zichtbaar). In Waadhoeke zijn vooral het kustgebied en de greidhoeke nog erg donker. Dat komt met name omdat deze relatief ver van de steden af liggen. Deze metingen zijn in 2011 en 2012 verricht en dus verouderd. We kunnen er vanuit gaan, gezien de beschikbare data, de goedkope elektriciteit en nieuwe, gemakkelijk toe te passen lichttechnieken, dat het in de afgelopen 8 jaren lichter is geworden. Met het lichthinderbeleid willen we de nacht behouden en daar waar mogelijk versterken.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De startnotitie lichthinderbeleid 'Tusken Skimer en Moarnsdage' vaststellen.


  Besluit
  1. De startnotitie lichthinderbeleid 'Tusken Skimer en Moarnsdage' vaststellen.

  02:17:45 - 02:21:31 - S. Greidanus
  02:21:31 - 02:21:42 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:21:43 - 02:23:06 - H. Hoekstra
  02:23:06 - 02:23:10 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:23:10 - 02:25:15 - E. Vogels
  02:25:15 - 02:25:18 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:25:19 - 02:27:23 - H. Nauta
  02:27:23 - 02:27:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:27:29 - 02:29:26 - H. Stellingwerf
  02:29:27 - 02:29:31 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:29:31 - 02:35:36 - Wethouder J. Dijkstra
  02:35:37 - 02:35:44 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:35:44 - 02:36:05 - H. Hoekstra
  02:36:05 - 02:36:07 - Wethouder J. Dijkstra
  02:36:07 - 02:36:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:36:11 - 02:36:37 - E. Vogels
  02:36:38 - 02:36:41 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:36:43 - 02:37:13 - H. Nauta
  02:37:13 - 02:37:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:37:21 - 02:37:26 - Wethouder J. Dijkstra
  02:37:26 - 02:37:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:37:29 - 02:38:09 - S. Greidanus
  02:38:10 - 02:38:13 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:38:13 - 02:38:53 - Wethouder J. Dijkstra
  02:38:53 - 02:39:23 - H. Hoekstra
  02:39:23 - 02:40:48 - Wethouder J. Dijkstra
  02:40:48 - 02:42:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 010

  Door de gemeenteraad is in de vergadering van 14 maart 2019 een motie aangenomen om de mogelijkheid te onderzoeken om Waadhoeke uit te roepen tot  Regenbooggemeente. De gemeenteraad heeft het college gevraagd om een actief en preventief antidiscriminatie-programma samen te stellen en dit in oktober 2020 samen met een kostenraming voor te leggen aan de raad. De aan de raad voor te leggen notitie vormt de basis voor een antidiscriminatie-programma en voorziet hierin.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De notitie Antidiscriminatiebeleid vast te stellen.
  2. Gemeente Waadhoeke uit te roepen tot Regenbooggemeente


  Besluit
  1\. De notitie Antidiscriminatiebeleid vast te stellen\. 2\. Gemeente Waadhoeke uit te roepen tot Regenbooggemeente

  02:42:21 - 02:45:27 - K. Arendz
  02:45:27 - 02:45:30 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:45:31 - 02:45:31 - J. Osinga-Bonnema
  02:46:34 - 02:46:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:46:42 - 02:48:42 - L.J. Vollema
  02:48:42 - 02:48:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:48:52 - 02:52:38 - D. Bloem-hofman
  02:52:38 - 02:52:47 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:52:47 - 02:56:19 - A. Wijkhuijs
  02:56:19 - 02:56:23 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:56:25 - 02:58:46 - S.S. Kuipers
  02:58:47 - 02:58:52 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:58:55 - 03:04:11 - Wethouder B. Tol
  03:04:11 - 03:04:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:04:21 - 03:04:34 - A. Wijkhuijs
  03:04:34 - 03:04:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:04:37 - 03:05:00 - Wethouder B. Tol
  03:05:00 - 03:05:07 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:05:08 - 03:06:01 - D. Bloem-hofman
  03:06:01 - 03:06:41 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:06:55 - 03:07:35 - D. Bloem-hofman
  03:07:35 - 03:08:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 011

  Theater de Koornbeurs zit in financieel zwaar weer. Ze kampt met financiële tegenvallers in de bedrijfsvoering juni 2019-februari 2020 en een verlies aan inkomsten door het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020.
  Met dit advies wordt u gevraagd om eenmalig geld beschikbaar te stellen zodat het theater het lopende boekjaar kan afmaken.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1.Het theater eenmalig € 54.300 toe te kennen om de financiële tegenvallers in de exploitatie 2019-2020 op te kunnen vangen
  2.Dit bedrag te dekken vanuit de algemene reserve
  3.Het theater eenmalig € 95.562 toe te kennen om het verwachte coronaverlies over 2020 te kunnen opvangen
  4.Dit bedrag te dekken vanuit de algemene reserve/coronacompensatie.


  Besluit
  1.Het theater eenmalig € 54.300 toe te kennen om de financiële tegenvallers in de exploitatie 2019-2020 op te kunnen vangen 2.Dit bedrag te dekken vanuit de algemene reserve 3.Het theater eenmalig € 95.562 toe te kennen om het verwachte coronaverlies over 2020 te kunnen opvangen 4.Dit bedrag te dekken vanuit de algemene reserve/coronacompensatie. Het amendement is verworpen met 14 stemmen voor (GB,VVD, CU, Nammensma, Van der Veen en Wijkhuijs) en 15 stemmen tegen (SAM, FNP, Greidanus, Hartman, Vlaar, Wijnia, Zijlstra)

  Amendementen
  Titel
  Voorschot subsidie

  00:19:49 - 00:19:53 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:21:13 - 00:21:41 - S.S. Kuipers
  00:21:42 - 00:22:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:22:37 - 00:30:17 - H. Hof
  00:30:17 - 00:30:20 - L.J. Vollema
  00:30:20 - 00:33:29 - H. Hof
  00:33:29 - 00:33:39 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:33:51 - 00:37:30 - D. Bloem-hofman
  00:37:31 - 00:37:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:37:39 - 00:44:07 - A.J.T. Magre
  00:44:07 - 00:44:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:44:12 - 00:46:10 - S.S. Kuipers
  00:46:10 - 00:46:13 - H. Hof
  00:46:13 - 00:46:28 - S.S. Kuipers
  00:46:28 - 00:46:29 - H. Hof
  00:46:29 - 00:46:33 - S.S. Kuipers
  00:46:33 - 00:47:07 - H. Hof
  00:47:07 - 00:47:23 - L.J. Vollema
  00:47:23 - 00:52:56 - S.S. Kuipers
  00:52:56 - 00:53:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:53:03 - 00:59:42 - T.J. Vlaar-Vroonland
  00:59:42 - 00:59:44 - L.J. Vollema
  00:59:44 - 00:59:45 - T.J. Vlaar-Vroonland
  00:59:45 - 01:00:27 - L.J. Vollema
  01:00:27 - 01:00:31 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:00:31 - 01:00:32 - L.J. Vollema
  01:00:32 - 01:00:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:00:36 - 01:00:49 - L.J. Vollema
  01:00:49 - 01:00:52 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:00:52 - 01:01:06 - L.J. Vollema
  01:01:08 - 01:01:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:01:09 - 01:05:34 - L.J. Vollema
  01:05:34 - 01:05:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:05:36 - 01:05:39 - L.J. Vollema
  01:05:40 - 01:05:44 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:05:44 - 01:27:35 - Wethouder J. Dijkstra
  01:27:35 - 01:28:11 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:28:14 - 01:31:51 - H. Hof
  01:31:51 - 01:31:58 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:31:58 - 01:32:52 - D. Bloem-hofman
  01:32:52 - 01:32:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:32:56 - 01:33:41 - A.J.T. Magre
  01:33:42 - 01:33:50 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:34:13 - 01:35:24 - S.S. Kuipers
  01:35:25 - 01:35:28 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:35:33 - 01:37:31 - T.J. Vlaar-Vroonland
  01:37:31 - 01:37:53 - A.J.T. Magre
  01:37:53 - 01:38:39 - T.J. Vlaar-Vroonland
  01:38:39 - 01:38:44 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:38:44 - 01:39:46 - L.J. Vollema
  01:39:46 - 01:40:20 - D. Kamstra
  01:40:20 - 01:40:50 - L.J. Vollema
  01:40:51 - 01:40:58 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:40:58 - 01:41:52 - Wethouder J. Dijkstra
  01:41:52 - 01:42:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:42:01 - 01:42:03 - H. Hof
  01:42:03 - 01:42:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 012

  Na de herindeling op 1 januari 2018 heeft de provincie Fryslân aangegeven, dat in de gemeente Waadhoeke veel nog niet gerealiseerde woningbouwlocaties aanwezig zijn. Gezien de huidige demografische vooruitzichten en economische omstandigheden heeft de provincie gevraagd om deze locaties tegen het licht te houden en zo mogelijk weg te bestemmen indien sprake is van een minder gewilde woningbouwlocatie. Eén daarvan is de locatie voormalig sportterrein in het midden van St.-Jacobiparochie.

  Met Plaatselijk Belang St.-Jacobiparochie is overleg gevoerd over het niet invullen van deze locatie met woningen. Dit heeft geleid tot het voorliggende integrale (her)ontwikkeling in zowel St.-Jacobiparochie als in Dronryp. Het verzoek aan de raad is om in te stemmen met de voorgenomen (her)ontwikkeling en de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. In te stemmen met de herontwikkeling St.-Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp
  2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 1.843.400, waarvan het gemeentelijk aandeel in deze (her)ontwikkeling te dekken uit:
  a. de reserve Stads- en Dorpsvernieuwing ter grootte van € 858.400
  b. de algemene reserve eenmalig ter grootte van € 200.000
  Het bovenstaande is onder voorbehoud en vaststelling van de begroting 2021 met daarin de voorgestelde toevoeging aan de reserve S&D van € 400.000,-.


  Besluit
  De raad voor te stellen om: 1\. In te stemmen met de herontwikkeling St\.\-Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp 2\. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 1\.843\.400\, waarvan het gemeentelijk aandeel in deze \(her\)ontwikkeling te dekken uit: a. de reserve Stads- en Dorpsvernieuwing ter grootte van € 858.400 b. de algemene reserve eenmalig ter grootte van € 200.000 Het bovenstaande is onder voorbehoud en vaststelling van de begroting 2021 met daarin de voorgestelde toevoeging aan de reserve S&D van € 400.000,-.

  01:50:27 - 01:50:39 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:50:39 - 01:51:15 - H. Stellingwerf
  01:51:15 - 01:51:47 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:51:58 - 01:52:19 - K. Arendz
  01:52:19 - 01:52:40 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:57:55 - 02:01:01 - G. Iedema-Zondervan
  02:01:02 - 02:01:07 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:01:08 - 02:03:15 - A.J.T. Magre
  02:03:15 - 02:04:19 - T. Cuperus
  02:04:19 - 02:04:23 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:04:24 - 02:04:50 - T. Wijnia
  02:04:50 - 02:04:51 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:04:53 - 02:07:05 - K. Arendz
  02:07:05 - 02:07:06 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:07:07 - 02:07:57 - D. Bloem-hofman
  02:07:58 - 02:08:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:08:06 - 02:15:54 - Wethouder N. Haarsma
  02:15:55 - 02:17:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 013

  De bevolkingskrimp en de terugloop van het aantal huishoudens zorgt voor grote uitdagingen voor de gemeente Waadhoeke. Leegstand en verpaupering zullen onder druk van deze ontwikkelingen steeds vaker voorkomen. In onze gemeente zien we dat een deel van de particuliere woningvoorraad en panden kwetsbaar is en soms in slechte staat verkeert. Er wordt een aanpak verpaupering voorgesteld bestaande uit een viertal sporen, te weten:

  1. Aanpak verpaupering samen met de dorpen door middel van DOM (dorpsontwikkelingsmaatschappij) methodiek;
  2. Herbestemming van leegstaande ofwel verpauperde panden;
  3. Handhavingstrajecten voor rotte kiezen en verpauperde panden;
  4. Lobby richting het Rijk en provincie voor een transitiefonds m.b.t. aanpak rotte kiezen en verpauperde panden

  Over deze gemeente brede aanpak van verpaupering kan uw college en raad in maart 2021 een voorstel tegemoet zien. Het voorstel Bildtdijken 2 maakt onderdeel uit van spoor 1.
  De Bildtdijken vormen een uniek stuk landschap met een bijzondere woonkwaliteit. In 2015 zijn de Bildtdijken aangewezen als beschermd dorpsgezicht wat dit bijzondere karakter bekrachtigd. Tegelijkertijd waren en zijn er zorgen over het grote aantal woningen met een matige tot slechte kwaliteit. Daarnaast zijn de woningen er goedkoop en wonen er veel mensen met lage inkomens, die niet altijd in staat zijn de woning te onderhouden ofwel te verbeteren. Ongerustheid over de ‘verrommeling’ en verkrotting van de bebouwing, heeft in 2013 geleid tot het ‘Actieplan Bildtdijken’ en tot de eerste uitvoeringsfase Bildtdijken voor de periode 2016-2019.
  Het project is uitgevoerd door Stichting herstel dorpen en Bildtdijken (ShdB). De eerste fase van het project is afgerond waarmee tien verwaarloosde woningen zijn gerenoveerd. Het werk aan de Bildtdijken is echter nog niet klaar. De situatie met nog te veel slechte panden vraagt om extra aandacht, zeker ook gezien het unieke karakter van de Bildtdijken. Dit wordt ook bevestigd door de recent uitgevoerde onderzoeken van KAW en Adema Architecten (zie bijlage behorende bij projectvoorstel Bildtdijken 2).
  In de eerste fase is er veel kennis opgedaan en is er veel energie bij inwoners en vrijwilligers voor een vervolg. Samen met de vrijwilligers en inwoners willen we uitvoering geven aan een vervolg. Om de kwaliteit van de woningen op Bildtdijken structureel op niveau te brengen is een investering nodig die is becijferd op € 18,8 miljoen. Dit is omvangrijk en niet in één keer haalbaar om dit gelijktijdig op te pakken. Door de Stichting en de gemeente is op basis van de ervaringen van de 1e fase het projectvoorstel Bildtdijken 2 opgesteld. Dit projectvoorstel vormt de basis voor het vervolg in de vorm van de aanpak Bildtdijken 2. In het projectvoorstel wordt een 2e fase geschetst waarbij circa 13 slechte woningen en 35 matige woningen op de Bildtdijken zullen worden opgeknapt, wat onder meer positieve effecten heeft op de omgevingskwaliteit en de leefbaarheid.
  Daarbij is het van belang om het vervolg van de Bildtdijken nu op te pakken, omdat er nu energie en kracht in de stichting en inwoners zit voor een vervolg. Het is noodzakelijk voor een succesvol vervolg om dit te behouden. Daarom wordt vooruitlopend op de aanpak verpaupering een voorstel voorgelegd m.b.t. de Bildtdijken 2.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de 2e
  fase van de Bildtdijken zoals beschreven in het projectvoorstel
  Bildtdijken 2.
  2. Voor de aanpak Bildtdijken 2 een bedrag van € 450.000 beschikbaar te stellen en
  dit voor € 250.000 te dekken uit het budget dat in de begroting 2020 is opgenomen voor
  het project Bildtdijken 2 en voor € 200.000 ten laste te brengen van de reserve Risico's
  dorpsherstel Bildtdijken.


  Besluit
  1\. In te stemmen met de 2e fase van de Bildtdijken zoals beschreven in het projectvoorstel Bildtdijken 2. 2\. Voor de aanpak Bildtdijken 2 een bedrag van € 450\.000 beschikbaar te stellen en dit voor € 250.000 te dekken uit het budget dat in de begroting 2020 is opgenomen voor het project Bildtdijken 2 en voor € 200.000 ten laste te brengen van de reserve Risico's dorpsherstel Bildtdijken.

  Toezeggingen
  Titel
  Bildtdijken fase 2

  03:08:49 - 03:08:54 - J. Osinga-Bonnema
  03:08:54 - 03:10:55 - L. Ferwerda
  03:10:55 - 03:10:59 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:11:00 - 03:12:48 - J. Osinga-Bonnema
  03:12:48 - 03:12:52 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:12:52 - 03:13:43 - K.J. Rodenburg
  03:13:44 - 03:13:48 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:13:51 - 03:14:34 - D. Bloem-hofman
  03:14:34 - 03:14:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:14:38 - 03:17:54 - A. Wijkhuijs
  03:17:54 - 03:17:57 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:17:58 - 03:19:32 - T. Cuperus
  03:19:33 - 03:19:40 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:19:40 - 03:24:45 - Wethouder N. Haarsma
  03:24:45 - 03:25:00 - K.J. Rodenburg
  03:25:00 - 03:25:02 - Wethouder N. Haarsma
  03:25:02 - 03:25:15 - K.J. Rodenburg
  03:25:15 - 03:28:34 - Wethouder N. Haarsma
  03:28:34 - 03:29:50 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 014

  Besluit
  Staan niet op de agenda.
 • 015

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur.