Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 6 februari 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker
Voorzitter:
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema

Uitzending

Agendapunten

 • 001

  Besluit
  Afwezig: Raadslid Cuperus (SAM)

  00:12:08 - 00:13:02 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 002


  Besluit
  Moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. Door VVD ’Uitnutten kansen energietransitie’ en GB ‘Voedselbos Ouwesyl’. Voorstel: toevoegen als punt 13, sluiting wordt dan punt 14. Verzoek auditcommissie om agendapunt 12 vooralsnog af te voeren te voeren van de agenda, zodat de AC nog kan kijken naar de antwoorden van het college op de vragen samen met de reactie van de rekenkamer, is ingewilligd.

  00:13:02 - 00:13:13 - H. Terpstra
  00:13:13 - 00:13:30 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:13:30 - 00:13:41 - K. Arendz
  00:13:41 - 00:14:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:14:08 - 00:14:29 - J.J. Zijlstra
  00:14:29 - 00:15:03 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 003

  Besluit
  Wethouder De Pee doet een mededeling over het vervangen van dug-outs. Dit begint waarschijnlijk nog voordat de raad de begrotingswijziging heeft vastgesteld.

  00:15:03 - 00:16:16 - Wethouder C.M. de Pee
  00:16:18 - 00:17:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 004
 • 004.a
 • 004.b


  Besluit
  Ongewijzigd vastgesteld.

  00:17:11 - 00:17:13 - Wethouder C.M. de Pee
  00:17:16 - 00:17:32 - H. Stellingwerf
  00:17:36 - 00:19:23 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 005

  Besluit
  Dhr. G. Westra van de Frisian Yacht Club spreekt in over zijn project.

  00:28:24 - 00:28:37 - H. Stellingwerf
  00:28:45 - 00:31:04 - H. Nauta
  00:31:04 - 00:32:57 - H. Hoekstra
  00:32:57 - 00:33:19 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:33:20 - 00:35:15 - J. Osinga-Bonnema
 • 006


  Besluit
  De volgende raadsleden stellen vragen: Mevr. Osinga namens de VVD inzake de verkeersituatie het Vliet. Dhr. Hof namens GB inzake het openbaar vervoer.

  00:35:15 - 00:35:18 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:35:25 - 00:39:06 - Wethouder B. Tol
  00:39:08 - 00:39:11 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:39:11 - 00:40:07 - J. Osinga-Bonnema
  00:40:07 - 00:40:23 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:40:36 - 00:42:05 - H. Hof
  00:42:05 - 00:42:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:42:14 - 00:46:18 - Wethouder B. Tol
  00:46:18 - 00:46:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:46:26 - 00:46:39 - H. Hof
  00:46:39 - 00:46:50 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 007

  Toezeggingen
  Titel
  Memo inzake Kleasterwei Tzummarum

  00:46:52 - 00:46:53 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:47:09 - 00:48:19 - D. Kamstra
 • 007.a


  Besluit
  Het behandel voorstel wordt overgenomen.

  00:48:20 - 00:48:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:48:35 - 00:48:53 - Wethouder J. Dijkstra
  00:48:55 - 00:49:13 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 007.b

  Besluit
  Niet geagendeerd.

  00:49:15 - 00:49:18 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:49:23 - 00:50:08 - H. Stellingwerf
  00:50:09 - 00:50:15 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:50:20 - 00:51:30 - Wethouder B. Tol
  00:51:31 - 00:52:31 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 008

  Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Fryslân heeft op 3 december 2019
  de Kaderbrief 2021-2024 aan de gemeenteraden gestuurd. De kaderbrief beschrijft de beleidsmatige en autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op de resultaten die de VRF wil realiseren. Deze kaderbrief wijkt af van voorgaande jaren door de impact van het investeringsvoorstel voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van de documenten met betrekking tot de Kaderbrief 2021-2024.
  2. Instemmen met de financiële consequenties behorende bij de Kaderbrief.
  3. De VRF middels een zienswijze informeren over een aantal punten behorende bij de Kaderbrief.


  Besluit
  1. Kennisnemen van de documenten met betrekking tot de Kaderbrief 2021-2024. 2. Instemmen met de financiële consequenties behorende bij de Kaderbrief. 3. De VRF middels een zienswijze informeren over een aantal punten behorende bij de Kaderbrief.

  Toezeggingen
  Titel
  Brief Rijk met verzoek hogere bijdrage tbv VRF
 • 009

  Om de gemeente veilig en leefbaar te houden, de openbare orde te kunnen handhaven en ondermijnende activiteiten tegen te gaan, wordt voorgesteld om een extra instrument aan de Algemene plaatselijke verordening gemeente Waadhoeke toe te voegen. Dit betreft een verbod op zichtbare uitingen van verboden en/of ontbonden organisaties. Het gaat hierbij met name de mogelijkheid om te kunnen optreden tegen verboden motorclubs (Outlaw Motorcycle Gangs).


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Voorstel

  1. Met de wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Waadhoeke in te stemmen.


  Besluit
  Met de wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Waadhoeke in te stemmen.
 • 010

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Kennis te nemen van de IBT rapportage over het jaar 2018 2. Kennis te nemen van de reactie op de verbeterpunten

  01:17:45 - 01:18:44 - K. Arendz
  01:18:57 - 01:25:53 - H. Terpstra
  01:25:54 - 01:26:32 - K. Arendz
  01:26:51 - 01:28:04 - D. Bloem-hofman
  01:28:05 - 01:28:08 - K. Arendz
  01:28:16 - 01:28:19 - D. Bloem-hofman
  01:28:20 - 01:29:58 - A. Wijkhuijs
 • 011

  Bij de actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 van voormalig Franekeradeel is de juridische regeling voor de percelen Kleasterwei 8, 8a en 8b in Tzummarum in overeenstemming gebracht met het, volgens de gemeente, feitelijk gebruik. De eigenaren van de percelen hebben geconstateerd dat het feitelijk gebruik en de gewenste situatie van de percelen sterk afwijkt van het voorheen geldende bestemmingsplan. Uit het advies naar aanleiding van een verzoek om tegemoetkoming in planschade is gebleken dat het om een fors bedrag aan directe planschade gaat. Het bestemmingsplan kan in dit geval ook voorzien in zogenaamde compensatie in natura wat betreft de geconstateerde directe planschade. Het voornemen is om de planologische mogelijkheden enigermate te herstellen en mee te werken aan een nieuw bestemmingsplan, dat voorziet in een goede ruimtelijke onderbouwing. Het voorliggende plan voorziet daar in. Er is één zienswijze ingediend, waarop wordt ingegaan in de “Reactienota zienswijzen”. Deze zienswijze geeft aanleiding voor een technische aanpassing.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1a. In te stemmen met de "Reactienota zienswijzen";
  1b. Voor wat betreft de beantwoording van de zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan deze
  zienswijze ongegrond te verklaren, behoudens het onderdeel met betrekking tot de onduidelijkheid over
  de oppervlakteregeling voor het perceel Kleasterwei 8b. Ter plaatse van dat perceel wordt op de
  verbeelding de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)͛ opgenomen met de waarde 2400;
  2. Het bestemmingsplan "Tzummarum - Kleasterwei 8, 8a en 8b" met planidentificatienummer
  NL.IMRO.1949.BPTZummKleasterw8-VAS1 gewijzigd vast te stellen als gevolg van de gegrondverklaring
  van de zienswijze als hiervoor vermeld onder 1b.
  3. Voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen.


  Besluit
  Ingesproken door dhr.A. Spoelstra, namens J. de Vries Kraanbedrijf, Kleasterwei 71 a. In te stemmen met de "Reactienota zienswijzen"; 1b. Voor wat betreft de beantwoording van de zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan deze zienswijze ongegrond te verklaren, behoudens het onderdeel met betrekking tot de onduidelijkheid over de oppervlakteregeling voor het perceel Kleasterwei 8b. Ter plaatse van dat perceel wordt op de verbeelding de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)͛ opgenomen met de waarde 2400; 2. Het bestemmingsplan "Tzummarum - Kleasterwei 8, 8a en 8b" met planidentificatienummer NL.IMRO.1949.BPTZummKleasterw8-VAS1 gewijzigd vast te stellen als gevolg van de gegrondverklaring van de zienswijze als hiervoor vermeld onder 1b. 3. Voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen.

  01:00:38 - 01:02:30 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:02:58 - 01:03:50 - K. Arendz
  01:03:58 - 01:07:22 - S. Greidanus
  01:07:25 - 01:07:33 - K. Arendz
  01:07:49 - 01:08:49 - H. Hof
  01:08:51 - 01:08:57 - K. Arendz
  01:09:08 - 01:09:59 - E. Vogels
  01:10:00 - 01:10:07 - K. Arendz
  01:10:12 - 01:10:59 - S.S. Kuipers
  01:11:02 - 01:11:15 - K. Arendz
  01:11:18 - 01:15:46 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:15:47 - 01:16:30 - K. Arendz
 • 012

  De reserve grondexploitatie is mogelijk niet altijd van voldoende omvang om de risico's af te dekken. Vandaar dat aanvullend wordt voorgesteld om in die gevallen waarin het saldo van de reserve grondexploitatie niet toereikend mocht zijn, het resterende deel van een negatief resultaat ten laste van de Algemene Reserve te brengen  Voorgesteld besluit

  De reserve grondexploitatie is mogelijk niet altijd van voldoende omvang om de risico's af te dekken. Vandaar dat aanvullend wordt voorgesteld om in die gevallen waarin het saldo van de reserve grondexploitatie niet toereikend mocht zijn, het resterende deel van een negatief resultaat ten laste van de Algemene Reserve te brengen


  Besluit
  Dit punt is afgevoerd van de agenda in afwachting van nadere adviezen van de auditcommissie.
 • 013

  Besluit
  A. Uitnutten kansen energietransitie Motie van VVD, CU en GB met als aangepast dictum: Verzoekt de raad het college van B&W: - Om zo spoedig mogelijk, maar voor 1 maart 2020, een positief advies te geven aan alle initiatieven waar het college in beginsel positief tegenover staat; Is verworpen, alleen de indieners waren voor. B. Voedselbos Ouwesyl Motie van GB, CU en VVD met als dictum: Verzoekt het College: -vóór 1 maart 2020 als erfpachter een verzoek in te dienen bij Staatsbosbeheer waarin gevraagd wordt om positieve medewerking te verlenen aan de realisatie van het voedselbos in Oudebildtzijl; -na de ontvangen reactie van Staatsbosbeheer linea recta het verzoek in te dienen bij de provincie waarin gevraagd wordt om positieve medewerking te verlenen aan de realisatie van voedselbos; -in dit proces nauw op trekken met het (nu nog) enthousiaste stichtingsbestuur ‘Voedselbos Ouwe-Syl’. Ingesproken door dhr. J. de Vries namens stichting voedselbos. Is verworpen met alleen de indieners die voor stemden.

  Moties
  Titel
  Uitnutten kansen energietransitie
  Voedselbos Ouwesyl

  01:29:58 - 01:30:23 - H. Terpstra
  01:30:23 - 01:31:45 - A. Wijkhuijs
  01:31:45 - 01:31:52 - H. Terpstra
  01:31:54 - 01:33:27 - A. Wijkhuijs
  01:33:27 - 01:33:51 - H. Terpstra
  01:33:51 - 01:33:59 - A. Wijkhuijs
  01:33:59 - 01:34:10 - H. Terpstra
  01:34:10 - 01:35:31 - A. Wijkhuijs
  01:35:31 - 01:35:35 - K. Arendz
  01:35:49 - 01:41:21 - W. Hokken
  01:41:21 - 01:41:22 - H. Terpstra
  01:41:22 - 01:41:25 - W. Hokken
  01:41:25 - 01:41:34 - H. Terpstra
  01:41:34 - 01:41:53 - W. Hokken
  01:41:53 - 01:42:43 - H. Terpstra
  01:42:43 - 01:43:56 - W. Hokken
  01:43:56 - 01:44:12 - H. Terpstra
  01:44:12 - 01:45:22 - W. Hokken
  01:45:22 - 01:45:28 - K. Arendz
  01:45:37 - 01:46:24 - L.J. Vollema
  01:46:24 - 01:47:08 - H. Terpstra
  01:47:08 - 01:49:10 - L.J. Vollema
  01:49:11 - 01:49:15 - K. Arendz
  01:49:35 - 01:50:57 - H. Hoekstra
  01:50:57 - 01:51:15 - A. Wijkhuijs
  01:51:15 - 01:51:26 - H. Hoekstra
  01:51:26 - 01:52:00 - H. Terpstra
  01:52:00 - 01:52:53 - H. Hoekstra
  01:52:53 - 01:53:05 - K. Arendz
  01:53:11 - 01:58:08 - Wethouder J. Dijkstra
  01:58:08 - 01:59:15 - H. Terpstra
  01:59:15 - 02:03:42 - Wethouder J. Dijkstra
  02:03:42 - 02:03:56 - H. Terpstra
  02:03:56 - 02:04:52 - Wethouder J. Dijkstra
  02:04:52 - 02:05:06 - K. Arendz
  02:05:13 - 02:05:17 - H. Terpstra
  02:05:17 - 02:05:20 - K. Arendz
  02:05:20 - 02:05:22 - H. Terpstra
  02:05:22 - 02:05:25 - K. Arendz
  02:14:18 - 02:15:41 - H. Terpstra
  02:15:42 - 02:16:07 - K. Arendz
  02:16:27 - 02:16:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:22:38 - 02:23:45 - W. Hokken
  02:23:45 - 02:23:48 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:23:54 - 02:23:56 - W. Hokken
  02:23:57 - 02:25:02 - A. Wijkhuijs
  02:25:02 - 02:25:11 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:25:20 - 02:25:57 - Wethouder J. Dijkstra
  02:25:57 - 02:26:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:32:56 - 02:39:12 - K. Arendz
  02:39:12 - 02:39:20 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:39:29 - 02:40:04 - H. Terpstra
  02:40:06 - 02:40:07 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:40:21 - 02:40:53 - D. Bloem-hofman
  02:40:53 - 02:41:03 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:41:08 - 02:42:04 - W. Hokken
  02:42:04 - 02:42:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:42:16 - 02:44:03 - Wethouder J. Dijkstra
  02:44:05 - 02:44:51 - K. Arendz
  02:44:51 - 02:45:37 - Wethouder J. Dijkstra
  02:45:37 - 02:45:55 - K. Arendz
  02:45:55 - 02:47:01 - Wethouder J. Dijkstra
  02:47:01 - 02:48:14 - K. Arendz
  02:48:14 - 02:48:40 - Wethouder J. Dijkstra
  02:48:40 - 02:49:13 - K. Arendz
  02:49:13 - 02:49:21 - Wethouder J. Dijkstra
  02:49:23 - 02:51:07 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 014