Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 3 september 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker
Voorzitter:
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema

Uitzending

Agendapunten

 • 001

  Besluit
  De voorzitter meldt de afwezigheid van de raadsleden Osinga (VVD) en Wijnia (CDA).
 • 002


  Besluit
  De agenda is ongewijzigd vast gesteld.
 • 003

  Besluit
  De raad heeft op gepaste wijze afscheid genomen van Hendrik Terpstra met speeches van de raadsleden Kuipers en Vogels.

  00:02:36 - 00:09:04 - S.S. Kuipers
  00:09:05 - 00:09:14 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:09:14 - 00:11:40 - E. Vogels
  00:11:40 - 00:14:30 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 004

  Raadslid Terpstra verlaat met ingang van 1 september 2020 de raad van Waadhoeke. De heer Magré heeft zijn benoeming aanvaard. Het is aan de raad om een besluit te nemen over zijn toelating.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De heer A.J.T. Magré uit Menaam met ingang van 1 september 2020 toe te laten tot de gemeenteraad van Waadhoeke.


  Besluit
  De heer A.J.T. Magré uit Menaam met ingang van 1 september 2020 toe te laten tot de gemeenteraad van Waadhoeke.

  00:18:59 - 00:19:13 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:25:40 - 00:26:00 - T. Cuperus
  00:26:00 - 00:26:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:26:45 - 00:29:04 - A.J.T. Magre
  00:29:12 - 00:30:58 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 005

  Besluit
  Er waren geen mededelingen.
 • 006
 • 006.a
 • 006.b


  Besluit
  De lijst is ongewijzigd vast gesteld.
 • 007

  Besluit
  Er waren geen insprekers.
 • 008

  Geen vragen aangemeld.


  Besluit
  Er is geen gebruik gemaakt van het vragenuur.
 • 009
 • 009.a
 • 009.b

  De fractie van GB willen vragen stellen over de antwoorden die het college heeft gegeven, zie de bijlage.  Besluit
  Mevrouw Mast stelt aanvullende vragen over GR Fryslân-West en NV Empatec.

  00:31:00 - 00:33:11 - A. Mast
  00:33:11 - 00:33:15 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:33:16 - 00:38:17 - Wethouder B. Tol
  00:38:18 - 00:38:23 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:38:23 - 00:38:32 - A. Mast
  00:38:32 - 00:39:01 - Wethouder B. Tol
  00:39:01 - 00:40:10 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 010

  Mevrouw Osinga is fractievoorzitter geworden en wil om die reden haar plaatsvervangend lidmaatschap van het presidium beëindigen. De VVD fractie draagt de heer Vogels voor om haar plaats in te nemen als plaatsvervangend lid van het presidium. Dit voorstel is bedoeld om de benoeming van de heer Vogels te formaliseren.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het ontslag per 1 september 2020 van mevrouw Osinga als plaatsvervangend lig van het presidium te aanvaarden;
  2. De heer Vogels met ingang van diezelfde datum te benoemen als plaatsvervangend lid van het presidium.


  Besluit
  1. Het ontslag per 1 september 2020 van mevrouw Osinga als plaatsvervangend lig van het presidium te aanvaarden; 2. De heer Vogels met ingang van diezelfde datum te benoemen als plaatsvervangend lid van het presidium.
 • 011

  Het jaarverslag 2019 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de afrekening.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019.
  2. De hogere bijdrage van € 403.366 ten laste te brengen van de Reserve Sociaal Domein.


  Besluit
  1\. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019\. 2\. De hogere bijdrage van € 403\.366 ten laste te brengen van de Reserve Sociaal Domein\.

  00:40:11 - 00:41:29 - H. van der Werff
  00:41:30 - 00:41:34 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:41:37 - 00:42:40 - D. Bloem-hofman
  00:42:41 - 00:42:44 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:42:44 - 00:47:27 - A. Wijkhuijs
  00:47:27 - 00:47:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:47:39 - 00:54:58 - Wethouder B. Tol
  00:55:06 - 00:55:26 - L.J. Vollema
  00:55:26 - 00:55:34 - Wethouder B. Tol
  00:55:34 - 00:56:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 012

  In het advies wordt voorgesteld de begroting 2020 aan te passen als gevolg van de Bestuursrapportage januari t/m mei van de Dienst Noardwest Fryslan.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. De Bestuursrapportage januari t/m mei 2020 van de dienst Noardwest Fryslan voor kennisgeving aan te nemen. 2. De gemeentelijke begroting 2020 aan te passen aan de prognose van de Dienst. 3. De incidentele uitzetting ad. € 2.403.513 als volgt te dekken: € 523.151 ten laste van onvoorzien met bestemming, € 989.718 ten laste van de reserve Sociaal Domein, € 890.644 ten laste van de Algemene Reserve

  00:56:37 - 01:00:46 - A. Wijkhuijs
  01:00:46 - 01:00:48 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:00:51 - 01:02:58 - H. van der Werff
  01:02:59 - 01:03:03 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:03:05 - 01:04:09 - D. Bloem-hofman
  01:04:10 - 01:04:13 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:04:16 - 01:07:10 - A. Mast
  01:07:10 - 01:07:16 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:07:19 - 01:14:35 - Wethouder B. Tol
  01:14:36 - 01:14:44 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:14:47 - 01:15:08 - A. Mast
  01:15:08 - 01:16:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 013

  In een beheerplan wordt de kwaliteit en kwantiteit van de in gemeentelijk eigendom zijnde kapitaalgoederen beschreven. Het gaat om het geheel van activiteiten die de veiligheid, het comfort en de kwaliteit van de kapitaalgoederen in stand houden c.q. brengen tegen zo laag mogelijke kosten. Beheerplannen zijn belangrijk omdat het hier gaat om beheer van kapitaalgoederen en het voorkomen van kapitaalvernietiging. Een beheerplan dient dor de raad te worden vastgesteld.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. het beheerplan gebouwen 2020-2030 vast te stellen;
  2. voor egalisatie van de schommelende onderhoudskosten een voorziening in te stellen;
  3. in deze voorziening € 1.105.567,- uit de reserve Beheerplannen te storten;
  4. in deze voorziening eenmalig een bedrag van € 2.600.000,- te storten, en dit voor € 900.000,- te dekken ten laste van de post Onvoorzien eenmalig en € 1.700.000,- ten laste van de Algemene reserve;
  5. vanaf 2021 € 72.000,- extra budget beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse dotatie ten laste van de post Onvoorzien met bestemming;


  Besluit
  1\. het beheerplan gebouwen 2020\-2030 vast te stellen; 2\. voor egalisatie van de schommelende onderhoudskosten een voorziening in te stellen; 3\. in deze voorziening € 1\.105\.567\,\- uit de reserve Beheerplannen te storten; 4\. in deze voorziening eenmalig een bedrag van € 2\.600\.000\,\- te storten\, en dit voor € 900\.000\,\- te dekken ten laste van de post Onvoorzien eenmalig en € 1\.700\.000\,\- ten laste van de Algemene reserve; 5\. vanaf 2021 € 72\.000\,\- extra budget beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse dotatie ten laste van de post Onvoorzien met bestemming;

  01:16:09 - 01:17:13 - H. Stellingwerf
  01:17:13 - 01:17:18 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:17:25 - 01:19:10 - A.J.T. Magre
  01:19:10 - 01:21:36 - D. Kamstra
  01:21:37 - 01:21:47 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:21:49 - 01:24:10 - Wethouder C.M. de Pee
  01:24:10 - 01:24:16 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:24:16 - 01:24:26 - D. Kamstra
  01:24:28 - 01:24:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:24:36 - 01:24:41 - A. Wijkhuijs
  01:24:41 - 01:24:43 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 014

  In een beheerplan worden de kwaliteit en kwantiteit van de in gemeentelijk eigendom zijnde
  kapitaalgoederen aangeduid. Het gaat om het geheel van activiteiten die de veiligheid, het comfort
  en de kwaliteit van de kapitaalgoederen in stand houden tegen zo laag mogelijke kosten.
  Beheerplannen zijn belangrijk omdat het hier gaat om beheer van kapitaalgoederen en het
  voorkomen van kapitaalvernietiging.
  In de raad van 11 juni is het beheerplan inhoudelijk behandeld en is het volgende besloten:
  De wethouder zal het beheerplan uitbreiden met een stuk over het wegwerken van achterstanden in het beheer en dan komt het stuk in september weer naar de raad. Onderwijl mag hij wel met het beheer aan de slag. Nu geen besluit over het beheerplan.
  Het aangepaste beheerplan openbare verlichting treft u hierbij ter besluitvorming aan.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. het beheerplan Openbare Verlichting mei 2020 vast te stellen;
  2. een krediet van € 4.786.777 voor vervanging van openbare verlichting in de periode van 2020 t/m
  2039 beschikbaar te stellen;
  3. voor de dekking van de jaarlijkse vervangingskosten vanaf 2021 € 156.000 extra budget
  beschikbaar te stellen ten laste van de post Onvoorzien met bestemming;
  4. voor egalisatie van de schommelende vervangingskosten een bestemmingsreserve in te stellen;
  5. in deze bestemmingsreserve eenmalig € 492.212 uit de bestemmingsreserve beheerplannen te
  storten;
  6. de achterstand in vervanging van openbare verlichting in de periode 2020 t/m 2029 in te lopen.


  Besluit
  1\. het beheerplan Openbare Verlichting mei 2020 vast te stellen; 2\. een krediet van € 4\.786\.777 voor vervanging van openbare verlichting in de periode van 2020 t/m 2039 beschikbaar te stellen; 3\. voor de dekking van de jaarlijkse vervangingskosten vanaf 2021 € 156\.000 extra budget beschikbaar te stellen ten laste van de post Onvoorzien met bestemming; 4\. voor egalisatie van de schommelende vervangingskosten een bestemmingsreserve in te stellen; 5\. in deze bestemmingsreserve eenmalig € 492\.212 uit de bestemmingsreserve beheerplannen te storten; 6\. de achterstand in vervanging van openbare verlichting in de periode 2020 t/m 2029 in te lopen\.

  01:25:45 - 01:26:34 - E. Vogels
  01:26:34 - 01:26:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:26:38 - 01:27:11 - K. Arendz
  01:27:11 - 01:27:13 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:27:13 - 01:27:38 - S. Greidanus
  01:27:38 - 01:27:41 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:27:43 - 01:28:10 - Wethouder J. Dijkstra
  01:28:11 - 01:29:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 015

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1\. Vast te stellen het definitieve fractiebudget 2019 naar aanleiding van de individuele verantwoordingen van de fracties 2\. Kennis te nemen van de voorschotberekening 2020
 • 016

  De Startnotitie vormt het vertrekpunt voor het proces en bevat bouwstenen voor de inhoud van het te ontwikkelen verkeer en vervoerbeleid


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de Startnotitie GVVP
  De raad voor te stellen de Startnotitie vast te stellen


  Besluit
  De ‘Startnotitie Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) – Sturen in verkeer’ vast te stellen.

  Toezeggingen
  Titel
  Fietstunnel Marsum

  01:29:36 - 01:30:30 - B. van Wijk
  01:30:30 - 01:30:33 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:30:35 - 01:32:31 - D. Bloem-hofman
  01:32:32 - 01:32:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:32:38 - 01:33:05 - H. Nauta
  01:33:07 - 01:33:10 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:33:18 - 01:34:32 - A.J.T. Magre
  01:34:32 - 01:36:01 - S. Greidanus
  01:36:01 - 01:36:06 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:36:09 - 01:41:42 - H. Hof
  01:41:42 - 01:41:46 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:41:46 - 01:49:49 - Wethouder B. Tol
  01:49:49 - 01:50:16 - A.J.T. Magre
  01:50:18 - 01:53:22 - Wethouder B. Tol
  01:53:22 - 01:53:26 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:53:26 - 01:54:10 - H. Hof
  01:54:10 - 01:54:11 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:54:13 - 01:55:09 - Wethouder B. Tol
  01:55:09 - 01:55:22 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:55:22 - 01:56:01 - S. Greidanus
  01:56:02 - 01:56:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:56:17 - 01:56:31 - H. Hof
  01:56:31 - 01:56:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:56:37 - 01:57:30 - Wethouder B. Tol
  01:57:30 - 01:58:32 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 017

  In 2014 is de Binnenstadsvisie voor Franeker vastgesteld met als doel om te komen tot een samenhangende visie op de functionele en ruimtelijke structuur van de binnenstad. De nadruk in de visie ligt op de functionele mix van winkels, horeca, toeristisch-recreatieve functies en overige diensten. Vanuit dit kader is het Binnenstadsmanagement in het leven geroepen om invulling te geven aan deze doelstelling. Vanuit het Binnenstadsmanagement zijn drie speerpunten benoemd, Franeker Verwent, Franeker Verleidt en Franeker Vastgoed om deze doelstelling te realiseren.

  Een van de adviezen van het Binnenstadsmanagement die hieruit zijn voortgevloeid is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte in de Dijkstraat Oost. Het aanzien van de Dijkstraat Oost kan en moet aantrekkelijker. Hiervoor is, vanuit het Binnenstadsmanagement en in samenwerking met de kerngroep winkeliers van de Dijkstraat en de Gemeente Waadhoeke het rapport, Dijkstraat Oost, de verbindende schakel opgesteld.

  Het rapport beschrijft hoe de kwaliteit van de openbare ruimte in de Dijkstraat Oost verbeterd kan worden waardoor de ruimtelijke en functionele structuur van de binnenstad van Franeker zal verbeteren. Dit zorgt er voor dat de binnenstad aantrekkelijker wordt voor bezoekers, dat binnenstad intenser beleefd wordt door de bezoekers en dat het vestingingsklimaat voor winkeliers aantrekkelijker wordt.
  Dit sluit niet alleen aan bij de speerpunten uit het Binnenstadsmanagement, Franeker Verleidt, Franeker Verwent en Franeker Vastgoed maar ook bij het speerpunt uit de SWOTanalyse Waadhoek / Harlingen, Bereikbaarheid & woon- en leefklimaat. Daarnaast zijn de ondernemers uit de DIjkstraat Oost ook zelf actief om de kwaliteit van de openbare ruimte in de Dijkstraat Oost te verbeteren middels een subsidieaanvraag uit het Mienskiepsfonds voor het realiseren van drie groenbogen in de straat. De eerste stap in de uitvoering van het rapport is de herinrichting van de Mauritsbrug en omgeving.
  Voor de financiering hiervan kan gebruikt gemaakt worden van een subsidie van € 25.000,- uit het Retail Fonds van de provincie Fryslan. Deze subsidie moet dan wel dit jaar worden aangevraagd. Voor het restant van de financiering wordt uw raad gevraagd een krediet van € 143.000,- beschikbaar te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de herinrichting van de openbare ruimte in de Dijkstraat Oost conform het rapport Dijkstraat Oost, de verbindende schakel
  2. Te starten met de herinrichting van de Mauritsbrug en omgeving
  3. Voor de herinrichting van de Mauritsbrug en omgeving een krediet beschikbaar te stellen van € 143.000,-
  4. Voor de dekking van het gevraagde krediet van € 143.000,-:
   • een subsidie aan te vragen uit het Retailfonds bij de provincie Fryslân van
   € 25.000,-
   • de gemeentelijke bijdrage van € 118.000,- te dekken uit de post Onvoorzien eenmalig


  Besluit
  1. In te stemmen met de herinrichting van de Dijkstraat Oost conform het rapport Dijkstraat Oost, de verbindende schakel 2. Te starten met de herinrichting van de Mauritsbrug en omgeving 3. Voor de herinrichting van de Mauritsbrug en omgeving een krediet beschikbaar te stellen van € 105.500,-. 4. Voor de dekking van het gevraagde krediet van € 130.500,-: • Een subsidie aan te vragen uit het Retailfonds bij de provincie Fryslân van € 25.000,-. • De gemeentelijke bijdrage van € 105.500,- te dekken uit de post Onvoorzien eenmalig.

  Amendementen
  Titel
  Afmeerplaats

  01:58:34 - 02:04:16 - A.J.T. Magre
  02:04:16 - 02:04:18 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:04:18 - 02:05:40 - K.J. Rodenburg
  02:05:43 - 02:05:48 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:05:51 - 02:05:52 - T. Wijnia
  02:05:59 - 02:08:20 - T.J. Vlaar-Vroonland
  02:08:20 - 02:08:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:08:27 - 02:09:10 - D. Bloem-hofman
  02:09:11 - 02:09:15 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:09:15 - 02:10:02 - B. van Wijk
  02:10:02 - 02:10:06 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:10:08 - 02:10:47 - H. Nauta
  02:10:48 - 02:10:57 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:11:00 - 02:13:47 - Wethouder C.M. de Pee
  02:13:47 - 02:13:48 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:13:50 - 02:15:12 - A.J.T. Magre
  02:15:13 - 02:15:28 - B. van Wijk
  02:15:28 - 02:15:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:26:12 - 02:26:55 - B. van Wijk
  02:26:55 - 02:27:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:27:04 - 02:27:05 - A.J.T. Magre
  02:27:11 - 02:27:30 - H. Nauta
  02:27:30 - 02:27:30 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:27:35 - 02:29:36 - A.J.T. Magre
  02:29:36 - 02:30:17 - T.J. Vlaar-Vroonland
  02:30:17 - 02:30:36 - A.J.T. Magre
  02:30:36 - 02:31:01 - Wethouder C.M. de Pee
  02:31:03 - 02:31:23 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:31:23 - 02:31:57 - S.S. Kuipers
  02:31:57 - 02:32:34 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 018

  Veiligheidsregio’s zijn verplicht tot het inzichtelijk maken van de risico’s binnen het werkgebied. De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) maakt hiervoor -onder andere- gebruik van een incidentrisicoprofiel. Hierin staan de dagelijkse incidenten en risico’s waarbij een beroep wordt gedaan op de basisbrandweerzorg beschreven. Het huidige incidentrisicoprofiel is in 2016 vastgesteld. Aangezien er sprake is van een vierjaarlijkse cyclus wordt het profiel in 2020 herzien en opnieuw vastgesteld. Daarbij worden de gemeenteraden van alle Friese gemeenten verzocht om een hun wensen en opmerkingen kenbaar te maken middels het indienen van een zienswijze.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van het Incidentrisicoprofiel Fryslân 2020 en het gemeentebeeld van de gemeente Waadhoeke.

  2. De VRF mededelen dat de gemeente Waadhoeke geen zienswijze zal indienen.


  Besluit
  1. Kennisnemen van het Incidentrisicoprofiel Fryslân 2020 en het gemeentebeeld van de gemeente Waadhoeke. 2. De VRF mededelen dat de gemeente Waadhoeke geen zienswijze zal indienen.

  02:32:36 - 02:32:51 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:32:53 - 02:34:30 - H. Hof
  02:34:33 - 02:34:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:34:36 - 02:35:13 - E. Vogels
  02:35:13 - 02:37:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 019

  In de kadernota is toegezegd dat voor begrotingsbehandeling een voorstel zal worden gedaan voor het invoeren van een basisheffing, waarmee tevens het buitengebied wordt betrokken bij de rioolheffing. Middels bijgaand advies wordt invulling gegeven aan deze toezeggingen. Tevens wordt een voorstel gedaan voor dekking van het vGRP


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Een ingroeiregeling van 10 jaar hanteren voor de extra dotatie aan de voorziening riolering op basis van het vastgesteld verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2. Een basisheffing in te voeren voor riool vanaf belastingjaar 2021

  Toezeggingen
  Titel
  Basisheffing riool

  02:37:36 - 02:40:00 - J.J. Zijlstra
  02:40:00 - 02:47:28 - W. Hokken
  02:47:28 - 02:47:31 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:47:33 - 02:51:59 - D. Kamstra
  02:52:01 - 02:52:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:52:08 - 02:53:49 - D. Bloem-hofman
  02:53:50 - 02:53:53 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:53:54 - 02:56:43 - E. Vogels
  02:56:43 - 03:00:05 - L.J. Vollema
  03:00:06 - 03:00:15 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:00:16 - 03:05:12 - Wethouder C.M. de Pee
  03:05:12 - 03:05:19 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:05:19 - 03:05:38 - E. Vogels
  03:05:38 - 03:05:40 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:05:42 - 03:06:12 - Wethouder C.M. de Pee
  03:06:12 - 03:06:23 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:06:24 - 03:08:21 - K. Nammensma
  03:08:21 - 03:09:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 020

  Besluit
  Niet op de agenda.
 • 021