Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 16 april 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker
Voorzitter:
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema
Toelichting:

In verband met de maatregelen die we in acht nemen vanwege het Coronavirus, is de raadsvergadering van Waadhoeke op 16 april aanstaande alleen digitaal te volgen.

Uitzending

Agendapunten

 • 001

  Besluit
  De burgemeester opent deze eerste digitale raadsvergadering. Ze memoreert waar de gemeente zich de afgelopen weken mee bezig heeft gehouden in verband met de pandemie. Daarna meldt ze de afwezigheid van de raadsleden Cuperus (SAM) en Ferwerda (FNP).
 • 002


  Besluit
  De oppositie geeft aan niet het woord te zullen voeren over de tussenbalans van het coalitieakkoord. Dat bewaren ze voor de kadernota- of de begrotingsbehandeling later dit jaar.
 • 003

  Besluit
  Er zijn geen mededelingen.
 • 004
 • 004.a


  Besluit
  De lijst wordt zonder stemming vast gesteld.
 • 004.b


  Besluit
  De lijst wordt zonder stemming vastgesteld.
 • 005

  Besluit
  De heer Zijlstra, lid van de jongerenraad, zal inspreken bij punt 7a over de kinderraad.
 • 006


  Besluit
  De heer Zijlstra stelt namens het CDA vragen over het fietspad achter de Coop in Sexbierum.
 • 007
 • 007.a


  Besluit
  Nadat de heer Zijlstra heeft ingesproken, wordt het behandelvoorstel zonder stemming over genomen.
 • 007.b

  Besluit
  Deze stonden niet geagendeerd.
 • 008

  De invoering van de Omgevingswet staat gepland op 1 januari 2021. Met de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten gebundeld in 1 wet. De wet biedt meer ruimte voor particuliere ideeën. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Dit sluit goed aan bij de ambities van de gemeente Waadhoeke zoals verwoord in diverse visies en documenten.

  Om te komen tot een succesvolle implementatie van de Omgevingswet is een plan van aanpak vastgesteld. De eerste stap in het implementatietraject is de ambitiebepaling.
  Hiervoor is een ambitiefase doorlopen, om te bepalen op welke manier Waadhoeke wil gaan werken met de nieuwe wet. Daarin is verkend op welke manier de Omgevingswet aansluit bij de eigen visie van Waadhoeke en hoe raad, medewerkers en college denken over de mogelijkheden die de Wet biedt. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in bijgevoegd document. Het proces om hiertoe te komen is afgestemd met de raadswerkgroep Omgevingswet.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De ambitie, veranderopgave en acties vast te stellen zoals opgenomen in het ‘Ambitiedocument Omgevingswet gemeente Waadhoeke’


  Besluit
  De ambitie, veranderopgave en acties vast te stellen zoals opgenomen in het ‘Ambitiedocument Omgevingswet gemeente Waadhoeke’
 • 009

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de begroting 2020 van Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs Zuidwest Friesland “Gearhing”
  2. Instemmen met de begroting 2020 van Elan onderwijsgroep.


  Besluit
  1\. Instemmen met de begroting 2020 van Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs Zuidwest Friesland “Gearhing” 2\. Instemmen met de begroting 2020 van Elan onderwijsgroep\.
 • 010

  Waadhoeke heeft de ambitie om zich op duurzame wijze te ontwikkelen. Dit is gebaseerd op het coalitieakkoord 2018-2022. Daarin staat onder meer opgenomen dat de gemeente samen met ketenpartners een integrale visie op bodembeheer wil ontwikkelen. Ook in kader van het gemeentelijke ontwikkelperspectief wil de gemeente zich verder duurzaam ontwikkelen de komende jaren. Duurzame ontwikkeling kan niet los van de basis van ons bestaan worden gezien; de bodem. Waadhoeke is een relatief schone gemeente en wil dat graag zo houden. Om kansen ook in de toekomst maximaal te kunnen benutten is zorgvuldig beheer van de bodem noodzakelijk. Zo biedt de bodem kansen voor actuele opgaven op het gebied van onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie en natuurontwikkeling. Een gemeentelijke bodemvisie beschrijft voor de belangrijkste thema’s in de bodem de doelen, opgaven, ambities en voorkeuren van onze gemeente en vormt daarmee een basis voor zorgvuldig en duurzaam beheer van de bodem in Waadhoeke.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. de startnotitie Op weg naar een Bodemvisie Waadhoeke vast te stellen;
  2. voor het opstellen van de Bodemvisie een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen ten laste van eenmalig onvoorzien.


  Besluit
  1. de startnotitie Op weg naar een Bodemvisie Waadhoeke vast te stellen; 2. voor het opstellen van de Bodemvisie een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen ten laste van eenmalig onvoorzien.
 • 011

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 280.000 voor het vernieuwen van de brug Alde Loop Achlum 2. De structurele kapitaallasten van € 18.200 met ingang van het jaar 2021 ten laste van 'Onvoorzien Structureel' te brengen
 • 012

  Evaluatie ter informatie.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de Kinderburgemeester
  2. Te besluiten definitief te kiezen voor invoering van een Kinderburgemeester voor Waadhoeke
  3. Jaarlijks een budget van € 5.000 toe te kennen, bedoeld voor de uitoefening van de functie en de financiering kleine initiatieven van de Kinderburgemeester.
  4. Dit bedrag te dekken uit de post structureel onvoorzien


  Besluit
  1\. Kennis te nemen van de evaluatie van de Kinderburgemeester 2\. Te besluiten definitief te kiezen voor invoering van een Kinderburgemeester voor Waadhoeke 3\. Jaarlijks een budget van € 5\.000 toe te kennen\, bedoeld voor de uitoefening van de functie en de financiering kleine initiatieven van de Kinderburgemeester\. 4\. Dit bedrag te dekken uit de post structureel onvoorzien
 • 013

  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met de "Reactienota zienswijzen";
  2. Het bestemmingsplan "Minnertsga - Stasjonstrjitte 10 en 12a" ongewijzigd vast te stellen;
  3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De "Reactienota zienswijzen" vast te stellen en daarmee de zienswijzen ongegrond te verklaren;
  2. Het bestemmingsplan Minnertsga - Stasjonstrjitte 10 en 12a, met planidentificatienummer          NL.IMRO.1949.BPMinStasjonstrjitte12a-VAS1 ongewijzigd vast te stellen;
  3. Voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen.


  Besluit
  1\. De "Reactienota zienswijzen" vast te stellen en daarmee de zienswijzen ongegrond te verklaren; 2\. Het bestemmingsplan Minnertsga \- Stasjonstrjitte 10 en 12a\, met planidentificatienummer          NL\.IMRO\.1949\.BPMinStasjonstrjitte12a\-VAS1 ongewijzigd vast te stellen; 3\. Voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen\.
 • 014

  De conceptbegroting 2020 van de Dienst is ‘going concern’ opgesteld. In de herziene begroting zijn de verwachte uitgaven en inkomsten bijgesteld. Daarnaast zijn de aantallen geactualiseerd met de meest recente informatie.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Geen wensen of bedenkingen te uiten ten aanzien van de herziene begroting 2020 van de
  Dienst.
  2. In te stemmen met het voorstel om het voordeel van € 1.111.287 toe te voegen aan het Restantbudget Sociaal Domein


  Besluit
  1\. Geen wensen of bedenkingen te uiten ten aanzien van de herziene begroting 2020 van de Dienst. 2\. In te stemmen met het voorstel om het voordeel van € 1\.111\.287 toe te voegen aan het Restantbudget Sociaal Domein

  Toezeggingen
  Titel
  Raadsinformatiebrief
 • 015

  Voor u ligt de cultuurnota ‘Kultuer yn Waadhoeke, mei-inoar meitsje we it mei!’ Het resultaat van een ontwikkeling welke in april 2019 begon. Toen heeft de raad de startnota ‘Kultuer as smaroalje foar de mienskip’ vastgesteld. Daarmee werd het proces gestart om te komen tot nieuw cultuurbeleid.
  In februari 2020 is de concept cultuurnota besproken in het kernteam Samenleving met als resultaat de voorliggende cultuurnota. De nota geeft richting aan het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente. Aan de hand van de thema’s ûntdekke, meimeitsje en doarre & dwaan zetten we in op behoud en versterking van het huidige cultuuraanbod. Gaan we voor een vitaal cultuurveld en een gemeente waar cultuur staat voor meemaken, meedoen en beleven.  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met het cultuurbeleid zoals verwoord in bijgevoegde cultuurnota.
  2. een bedrag van € 50.000 voor zowel 2021 als 2022 te betrekken bij de begrotingsbehandeling


  Besluit
  Dit punt is in verband met de tijd doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.
 • 016

  Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2017 is tussen de fracties van CDA, SAM en FNP overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord onder de titel ‘nije grinzen, nije kânsen’. Ons college kreeg de opdracht om de ambities van dat akkoord te realiseren. Nu de collegeperiode halverwege is besloten we de balans op te maken. Onze bevindingen zijn neergelegd in een ‘Tussenbalans’.  Voorgesteld besluit

  De Tussenbalans van het coalitieakkoord ‘nije grinsen, nije kânsen’ voor kennisgeving aannemen.


  Besluit
  Dit punt is in verband met de tijd doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.
 • 017

  Sinds oktober 2018 staat de voormalige Ford garage aan de Linthorst Homanstraat 50 te Franeker leeg. Dit pand bevindt zich op een prominente plek gezien vanaf de rondweg aan de toegangsweg/entree van de wijk Schalsumerplan. Een lokale ondernemer (Van Marrum Projectontwikkeling BV) heeft het initiatief opgevat om ervoor te zorgen dat dit pand geen potentiële rotte kies wordt en heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van een appartementencomplex bestaand uit vier lagen met kap. In totaal kent het appartementencomplex twaalf koopappartementen. Uit het woningmarktonderzoek van KAW (2019) blijkt dat hoogbouw in de stad Franeker voor zowel de huur- als de koopmarkt een gevraagd woningbouwproduct is, dat niet veel voorkomt.

  Het ontwerp is besproken met de gemeente en met buurtvereniging Arkens en daarna middels een inloopmiddag/-avond voorgelegd aan de inwoners van de wijk. Daarna zijn door de initiatiefnemer met enkele bezorgde omwonenden nog een aantal extra bijeenkomsten geweest, waardoor het voorliggende plan is ontstaan. Om het appartementencomplex mogelijk te maken moet onder andere een gedeelte van de weg (Linthorst Homanstraat) met aansluiting op de A. van Voorthuijsenweg worden verlegd, evenals een gedeelte van het riool. Deze verlegging bleek ook een wens van de buurtbewoners tijdens een gezamenlijke rondgang met de afdeling Samenleving door deze wijk in het kader van onder andere de verkeersveiligheid. In overleg met de afdeling verkeer heeft dit geleid tot het voorliggende plan voor het aanleggen van een gewenste nieuwe wegversmalling aan de A. van Voorthuijsenweg als het verwijderen van de huidige verkeersdrempel. Een bijdrage in de sloopkosten en het aanleggen van een wandelpad zal onderdeel uitmaken van deze herstructurering.

  Bij de situering van het appartementencomplex is verder rekening gehouden met waterbergingsmogelijkheden in de openbare ruimte. Hierdoor blijft de mogelijkheid behouden dat de openbare ruimte op termijn een bijdrage aan een oplossing zou kunnen bieden met betrekking tot de huidige waterproblematiek in de wijk. Hiervoor wordt vanuit de afdeling Beheer en Openbare Ruimte een nadere studie uitgevoerd.

  Om de realisatie van het appartementencomplex mogelijk te maken is een ruimtelijke procedure nodig evenals een gemeentelijke investering ter grootte van € 220.000.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Voor de herstructurering van de locatie Linthorst Homanstraat een krediet van € 220.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D).


  Besluit
  Voor de herstructurering van de locatie Linthorst Homanstraat een krediet van € 220.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D).
 • 018

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Te besluiten tot de wijziging (3e) van de programmabegroting 2020.


  Besluit
  Te besluiten tot de wijziging (3e) van de programmabegroting 2020.
 • 019

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Te besluiten tot wijziging (4e) van de programmabegroting 2020


  Besluit
  Te besluiten tot wijziging (4e) van de programmabegroting 2020
 • 020

  Besluit
  Er waren geen moties vreemd aan de orde van de dag.
 • 021

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur.