HRL_Algemeen Bestuur

woensdag 24 juni 2020 20:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Henri Lenferink
Toelichting:

Geïnteresseerden kunnen hier de vergadering meekijken: https://oegstgeest.notubiz.nl/vergadering/751600/AB%20Holland%20Rijnland%2024-06-2020

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met jdehaan@hollandrijnland.nl

Agendapunten

 • 00


  Besluit
  -Mevr Wolters wordt bedankt voor het werk wat zij verricht heeft als DB-lid -Dhr van den Dool wordt door het Algemeen Bestuur aangewezen als lid van de auditcommissie namens de Leidse regio.

  Aanwezigen:
  Alphen aan den Rijn - Dhr van Zuylen
  Alphen aan den Rijn - Dhr van Velzen
  Alphen aan den Rijn/DB - mevr Spies
  Hillegom - Dhr Langeveld
  Hillegom/DB - Dhr van Trigt
  Kaag en Braassem - Mevr van der Velde-Menting
  Kaag en Braassem  - Mevr van der Wereld-Verkerk
  Kaag en Braassem/DB - Dhr Schoonderwoerd
  Katwijk - Dhr Visser
  Katwijk - Dhr de Mooij
  Leiden - Mevr Zeggelt
  Leiden - Mevr Schreuder
  Leiden/DB - Mevr Spijker
  Leiden/Voorzitter - Dhr Lenferink
  Leiderdorp - Dhr Hendriks
  Lisse - Dhr van der Zwet
  Lisse - Dhr Mesman
  Nieuwkoop - Dhr de Kleer
  Nieuwkoop - Mevr de Ridder
  Noordwijk - Dhr Beugelsdijk
  Noordwijk - Dhr ter Hark
  Oegstgeest - Mevr van Dillen
  Oegstgeest - Dhr Bus
  Oegstgeest/DB - Dhr Jaensch
  Teylingen - Dhr Koot
  Teylingen - Mevr Wietsma
  Teylingen/DB - Dhr van Kempen
  Voorschoten - Dhr van den Dool
  Voorschoten - Dhr Zoetemelk
  Zoeterwoude - Dhr Bouter
  Zoeterwoude - Dhr Bakx
  Holland Rijnland - Mevr Bakker

 • 01

  Beslispunt:
  Floris Schoonderwoerd (wethouder gemeente Kaag en Braassem) aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur.  Besluit
  Akkoord

  Dhr de Kleer: De dankbetuiging en complimenten worden doorgegeven aan mevr Wolters. Namens de Rijn en Veenstreek een steunbetuiging voor haar opvolger.

 • 02

  Beslispunt:
  Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2019 vast te stellen  Besluit
  Akkoord
 • 03
 • 04

  Beslispunten:
  1. De jaarstukken 2019 van Holland Rijnland vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van de verklaring en het verslag van de accountant;
  3. Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te stellen op € 2.115.660,- (voordelig) voor het onderdeel Holland Rijnland reguliere taken;
  4. Het resultaat van het onderdeel TWO Jeugdhulp vast te stellen op € 61.094 (voordelig);
  5. Het gezamenlijk resultaat vast te stellen op € 2.176.754,- (voordelig);
  6. In te stemmen met het toevoegen van € 103.072,- aan de reserve Cofinanciering;
  7. In te stemmen met het onttrekken van € 9.176,- aan de reserve RBL en € 24.228,- aan de reserve onderwijsarbeidsmarkt;
  8. In te stemmen met de onttrekking aan de reserve energieakkoord van € 42.510,-;
  9. In te stemmen met de toevoeging  van € 17.529,- aan de algemene reserve;
  10. In te stemmen met de budgetoverheveling TWO van € 61.094,-;
  11. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve RES en daar een bedrag van € 50.000,- in te storten;
  12. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve Transformatiefonds Jeugd en daar een bedrag van € 1.621.844,- in te storten;
  13. In te stemmen met de budgetoverheveling bedrijvenstrategie van € 20.000,-;
  14. In te stemmen met het verrekenen van het resultaat van € 379.129,- conform bijgaande verdeelstaat deelnemende gemeenten.  Besluit
  Akkoord

  Portefeuillehouder Jaensch krijgt het woord.
  Blij met een goedkeurende verklaring van de accountant. Er is nog wel een erratum, een technische bijstelling om onrechtmatigheden te voorkomen.
  Het overschot lijkt groot, maar het meeste gaat naar bestemmingsreserves, wat een klein bedrag overlaat.
  Er zijn veel steekproeven geweest, dat heeft veel werk opgeleverd; Hierover is contact geweest met onze dienstverlener Servicepunt71 en zij nemen 50% van de meerkosten voor hun rekening. Richting de toekomst worden hier afspraken over gemaakt.

  Dhr van der Zwet: Teleurgesteld over het moment waarop de stukken van de accountant zijn gekomen. De late oplevering van ook de TWO jaarstukken heeft tot een erratum in de eigen gemeente geleid.
  Daarnaast de reservering uit het RIF voor de noordelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek; Nu de Duinpolderweg niet door lijkt te gaan is de vraag wat de plannen zijn voor dit potje.

  Mevr van der Wereld, namens de Rijn en Veenstreek:  De reserves moeten niet te groot worden, Holland Rijnland is een uitvoeringsorganisatie en geen spaarpot. Liever geen nieuwe reserves.
  Akkoord op de jaarrekening.

  Dhr van den Dool, namens de Leidse regio: De jaarrekening wijkt erg af van de tussentijdse rapportage die we eerder hebben gezien; Hier graag aandacht voor.
  Dank voor de toelichting over de samenwerking met Servicepunt71 hierin, probeer inderdaad de afspraken zo helder mogelijk te hebben om achteraf kosten te voorkomen.
  Over het RIF: Dit is geen onderdeel van de jaarrekening, de op- en afrekeningen wel. Hier zo meer zicht welkom zijn.

  Dhr Hendrikx vult aan namens de Leidse regio: Het bestemmen van het resultaat heeft tot vragen geleid. Niet ongebruikelijk en boekhoudkundig correct, maar wel het signaal dat er een discussie gewenst is over het automatisme van zulke reserveringen in de afrekening.

  Dhr van Zuylen namens de auditcommissie: Het meerwerk van de accountant heet te maken met tekortkomingen van IT-systemen van Servicepunt71, waardoor er te weinig waarborgen waren en dat leidde tot handwerk. De resultaten mogen ook meer SMART en hier wordt over doorgesproken binnen de auditcommissie. Daarnaast ook het RIF besproken, en de auditcommissie wil meedenken over methode en timing van een eventuele evaluatie.
  De auditcommissie is wat kwetsbaar met maar drie leden, dus snelle opvolging is gewenst. Morgen wordt dhr van Zuylen wethouder in Alphen aan den Rijn en dan zal hij zijn plek in de auditcommissie teruggeven.

  Dhr Jaensch: Onderschrijven de aandachtspunten van de auditcommissie. De lastige aanlevering van de TWO is voor dit jaar specifiek, de portefeuillehouders waren op de hoogte gebracht, en beterschap wordt verwacht.
  De meerkosten komt deels door de kosten accountant, deels door het meerwerk.
  Het RIF wordt nu op hoofdlijnen verantwoord, dhr van Kempen zal zo iets zeggen over de Noordelijke ontsluiting bollenstreek.
  De reserves zijn geen grote bedragen. De methode van terugstorten en dan een bedrag vragen voor het lopende jaar is de meest zuivere route.

  Dhr van Kempen: Sinds jaren is er een probleem met de ontsluiting Noordelijke Bollenstreek. De gelden uit het RIF zijn niet gereserveerd voor de Duinpolderweg, maar voor het oplossen van dit probleem. De acties van Noord-Holland betekenen niet dat het probleem weg is. Vanochtend is er in de Provinciale Staten van Zuid-Holland over de nieuwe aanpak gesproken.

  Tweede termijn:
  Dhr van den Dool: Dank voor de antwoorden, nog een bevestiging dat het RIF aandacht verdient.

 • 05

  Beslispunten:
  De herziene begroting 2020 van het samenwerkingsverband Holland Rijnland vast te stellen  Besluit
  Akkoord
 • 06

  Beslispunten:
  1 In te stemmen met het incidenteel beschikbaar stellen van het bedrag van €165.000 op de begroting 2020 van Holland Rijnland voor de realisatie van de Regionale agenda Holland Rijnland t.b.v. het programma ruimte, het programma sociaal domein en bijkomend onderzoek voor het thema wonen (binnen Programma Ruimte & Energie).
  2 In te stemmen met de begrotingswijziging  Besluit
  Akkoord

  Dhr Visser: We zijn blij met de strategische agenda van Holland Rijnland en is de opmaat voor een ruimtelijk afwegingskader. Een ambitieus project en nodig om sterk te staan. De Duin en Bollenstreek is voor.

  Mevr van der Wereld: Als Kaag en Braassem eerder tegen de Regionale Agenda gestemd. Daarmee nu wat lastig om te stemmen voor drie beslispunten in één, waarbij er de ene nodig is en de andere besproken zouden kunnen worden. Dit geven we als signaal mee aan het DB.

 • 07

  Ter kennisname  Besluit
  Kennis van genomen

  Dhr van den Dool: Klopt het dat dit de te verwachten kosten zijn.

  Dhr Jaensch: Kort en goed verwachten we op 50.000 af te rekenen.

 • 08

  De begroting 2021 van het samenwerkingsverband Holland Rijnland vast te stellen.  Besluit
  Akkoord

  Mevr Zeggelt: Twee zienswijzen: Die over het groenprogramma is gehonoreerd. De andere gaat over de wijze van indexeren, dit zien we dan graag per 2022 dan gebeuren.

  Dhr de Kleer: Een herhaald verzoek om stukken tijdig aan te leveren. Daarnaast ook graag het gesprek vroeg aangaan in het kader van het realiseren van de ambities.

  Mevr Wietsma namens de Duin- en Bollenstreek: Een brief en een zienswijze. In de brief geeft Teylingen aan dat er financieel grote uitdagingen komen, onder andere door corona. Dit zouden we graag in september al willen beginnen. Mbt de zienswijze, in Teylingen is een amendement aangenomen waarin wordt gevraagd om een realisatie van het RIF, en dat dit moet gebeuren voor er gestart wordt met een nieuw RIF. Daarnaast de gelden niet alleen voor de mobiliteitsproblematiek van de noordelijke bollenstreek, maar de hele bollenstreek.

  Dhr Jaensch: Fijn dat de reactie op de zienswijze door Leiden wordt gewaardeerd.
  Alles wat Holland Rijnland doet gebeurt al binnen een redelijk strakke riem, dus bezuinigen is niet snel aan de orde. Het is bij de kadernota dan ook aan u om aan te geven wat wij dan minder of anders moeten doen als het met minder geld moet.
  Een volledige evaluatie RIF is niet aan de orde, een aantal jaar geleden is dat gebeurd en hier zijn geen conclusies uit getrokken. Wel willen we een betere verantwoording, maar daar gaan de nodige uren al in zitten, en een evaluatie zal om nog meer uren vragen.

  Dhr van Kempen: Zoals gezegd, de gelden blijven behouden voor de mobiliteitsproblematiek van de Duin- en Bollenstreek. Het mandaat om die gelden te gebruiken is voor de Noordelijke Bollenstreek; Zolang dat mandaat niet verandert kan de focus niet zomaar veranderen.

  Dhr Jaensch: Met betrekking tot de zienswijze van Leiden over de indexatie: We zullen wel de methode van het berekenen voor 2022, maar wel met een specifieke narekening voor het precieze percentage van Holland Rijnland.

  Tweede termijn:
  Mevr Zeggelt: Dank.
  Dhr de Kleer: We zullen bij de kadernota scherp meekijken.
  Mevr Wietsma: Kan het terugkoppelen van de RIF gelden wel vóór de kadernota?
  Dhr Jaensch: Wat wordt toegezegd is inzicht in de inspanning die nodig zou zijn voor een evaluatie. Dat willen we in het najaar aan het AB voorleggen, of we deze grote inspanning dan moeten uitvoeren.
  Mevr Wietsma: Graag snel met ons delen, maar van wie komt dan de verantwoording?
  Dhr Jaensch: Van ons, maar het gaat met middelen van derden en dat moet weer bij ons aangeleverd worden en zij verantwoorden niet allemaal tussentijds. We zeggen een maximale inspanning toe, maar gezien de werkzaamheden zal dat het vierde kwartaal worden.

  Dhr Lenferink: Het RIF is al een lange tijd geleden ingesteld, veel is al vastgelegd en het betreft nog maar een heel beperkt bedrag wat nog niet vast ligt: Gelden voor groen, en voor de ontsluiting noordelijke Bollenstreek.  De 75 miljoen voor de RijnlandRoute is een overeenkomst, dat ligt vast.

  Dhr Langeveld: Dus er is vrijheid in de besteding van de gelden voor de noordelijke ontsluiting, maar we zijn erg blij met de woorden van dhr Lenferink dat dit hiervoor bestemd blijft.
  Dhr Lenferink: Dat voornemen ligt er inderdaad, nog steeds het enige wat aangegeven werd is dat hier nog geen verplichting onder ligt.

 • 09

  Presentatie  Besluit
  Besproken

  Dhr Koot: Inhakend op het onderwerp noordelijke ontsluiting Duin en Bollenstreek. Dit was origineel een vraag vanuit bedrijfsmatig verkeer. Hoe en hoeverre gaat Holland Rijnland de Provincie Noord-Holland aanpakken?

  Dhr van Kempen: Ik zou heel graag aan de slag gaan met aanpakken, want bestuurlijk en inhoudelijk is het inderdaad geen goed besluit van de Provincie Noord-Holland.
  Samen met hen gaan wij toch weer zoeken naar oplossingen en dat gebeurt op andere punten nog steeds.

  Dhr van Zuylen: Over Participatie, bij energie wordt hierover gesproken, maar hoe zit het op andere onderwerpen? En de schaarsheid van de ruimte, in hoeverre hebben we het dan over omhoog bouwen.
  Dhr van Kempen: Voor de OV-concessie zijn er meerdere gemeenteraden benaderd en dat gebeurt nog een keer nu we in de fase van het programma van eisen komen; Het is de bedoeling om hier gemeenteraden bij te betrekken. Het betrekken van bewoners zit later meer in de uitwerking.
  Dhr Jaensch: Voor de beleidscommissie woonruimteverdeling vindt er ook participatie plaats, maar ook via themacafé's willen we dit bereiken, het liefst dit jaar nog voor het onderwerk woonruimteverdeling.
  Mevr Spies: Voor de RES zijn we op dit moment in nauw overleg met alle portefeuillehouders om dit voor alle gemeenten handen en voeten te geven. Daarnaast is er de programmaraad met veel verschillende vertegenwoordigers.
  Mevr Spijker: Voor het integraal ruimtelijk afwegingskader wordt voor participatie geleund op die van de deelprojecten.
  Voor de vraag of we dan de hoogte in gaan, dat is aan de gemeente, maar je kan met elkaar spreken over gepaste locaties en van elkaar leren.

  Dhr de Kleer: Fijn om te horen dat er gedacht wordt over woningbouwconcepten. Als bijna afgestudeerde is het lastig om een betaalbaar huis te vinden. Maar graag ook de discussie voeren over het bouwen op beperkte plekken, zoals binnen het groene hart.
  Dhr Jaensch: De vraag is eigenlijk of we iets mogen doen waarvan de provincie heeft gezegd dat het niet mag. De behoefte in Nieuwkoop is groot en in Holland Rijnland zijn hier kaders over; Om de provincie niet tegen de haren in te strijken is een regionale benadering niet verstandig, maar lokaal maatwerk naar behoefte heeft meer kans bij de Provincie.
  Mevr Spijker: Het Groene Hart kan een NOVI gebied worden, dat heeft ook effecten.

  Dhr Mesman: Toch terugkomend op het RIF, waar dhr Mesman zelf meerdere jaren bij betrokken is geweest. Er waren allerlei subregionale projecten en iedere subregio is zo bediend; Daarom zouden die gelden daar dus moeten blijven, in de noordelijke Bollenstreek.

  Dhr Langeveld: Met betrekking tot de RES, wat gaat er gebeuren met de wensen en bedenkingen en hoe wordt dit zichtbaar gemaakt? En welke versie wordt er beschikbaar gemaakt voor de participatie.
  Mevr Spies: De zomer wordt gebruikt voor de analyse. Ook een beweging van de provincie is erg nodig en het effect daarvan kunnen we mogelijk bespreken in het AB van oktober. Wat er in de lokale participatieprocessen aan de orde komt, daar maakt de RES maar een onderdeel van uit in sommige gemeenten, dat is maatwerk. In september en oktober kunnen er twee producten liggen: Een plan voor communicatie en participatie, en een doorkijkje op de onderdelen van de RES. Ook daar is lokaal en subregionaal maatwerk van toepassing.

  Dhr van den Dool: Hoe worden straks de prioriteiten afgewogen en wie neemt de beslissing?
  Mevr Spijker: Feitelijk werk je met bouwstenen, maar uiteindelijk kom je aan politieke keuzes. Uiteinde voeren wij in het najaar de discussies daar met elkaar over, om volgend jaar de knopen door te hakken. Bepaalde zaken zijn feitelijk zo, op de rest is een politieke keuze te maken. Zoals mevrouw Spies al zij, het vervlechten van deelproducten.
  Mevr Spies: En de provincie maar ook de gemeenten gaan hier visies op schrijven. We gaan de lokale visies tellen om zo een omgevingsvisie maken zoals wij per 2022 verplicht zijn. Zoiets doen we natuurlijk niet voor het eerst, maar het zal ook niet voor het eerst lastig of spannend worden. Hier moeten we samen aan werken.
  Dhr Lenferink: Het is alweer even geleden dat we het gedaan hebben op dit niveau, maar we moeten knopen doorhakken.

  Dhr De Kleer: Is er steun voor de voorgenomen moties?
  Mevr Zeggelt steunt de moties.
  Dhr de Kleer brengt de moties te bespreking en licht toe.
  De bespreking van de wensen en bedenkingen: De suggestie was juli, logisch dat het opschuift. September zou nog te vroeg zijn, maar de vraag is vooral om met het AB een richtinggevend gesprek te kunnen voeren in oktober.

  De andere motie: Er is inderdaad lokale participatie en een programmaraad, maar de crux van de motie is dat die twee elkaar vinden. Kan er een plan voor wat hier in voorziet voorgelegd worden in oktober?

  Mevr Spies zegt dhr de Kleer en het AB graag toe een richtinggevend  gesprek binnen het AB te voeren. Hetzelfde geldt voor het vervlechten van de lokale en regionale participatieprocessen, dat wordt deze zomer geschreven, maar met de kanttekening dat we zoekende zijn naar wat we kunnen verwachten. Lokaal kan het veel opleveren, maar niet van alle onderdelen is het duidelijk wat het lokaal betekent, dus we zijn zoekende naar iemand die ons kan helpen om met een goed verwachtingspatroon dit aan te gaan. Dus gelijk een oproep aan het Algemeen Bestuur ook of zij hier iemand met expertise voor kennen die kan helpen.

  De voorzitter: Worden de moties ingediend of zijn de toezeggingen bevredigend.

  Dhr de Kleer: De verwachting was gewekt dat het AB hier nog dat gesprek zou voeren, vandaar, niet om andere partijen buiten te sluiten. Ook over de verwachtingen moeten we dan met elkaar spreken.

  Dank voor de toezeggingen, de moties worden niet  ingediend.

  Mevr Spies: Wel nog meegeven dat we niet voorbij willen gaan aan het eigenaarschap van de individuele gemeenten, en niet de bal alleen bij het AB of uw lokale raad wil leggen. Ook hier moeten wij vervlechten.

 • 10

  Besluit
  Geen vragen, de vergadering wordt gesloten.