HRL_Algemeen Bestuur

woensdag 18 december 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Alphen aan den Rijn
Voorzitter:
Henri Lenferink
Toelichting:

De stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland.

Agendapunten

 • 01

  Besluit
  De motie vanuit Alphen aan den Rijn kan op voldoende steun rekenen om te worden behandeld en wordt als laatste punt voor de rondvraag toegevoegd.

  Dhr van Zuylen, dhr Maat, mevr Spies, mevr Pijnacker, dhr Langeveld, mevr van der Velde-Menting, mevr van der Wereld-Verkerk, dhr Visser, dhr Spek, dhr van Diepen, mevr Schreuder, mevr Spijker, dhr Lenferink, dhr Hendriks, dhr Filemon, dhr van der Zwet, dhr Mesman, dhr de Kleer, mevr de Ridder, mevr Wolters, dhr Brouwer, dhr Beugelsdijk, mevr van Dillen, dhr Bus, dhr Jaensch, mevr Wietsma, dhr van Kempen, dhr Zeelt, dhr van den Dool, dhr Bouter, dhr Bakx, mevr Bakker

 • 02

  Beslispunt:
  Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 oktober 2019 vast te stellen  Besluit
  Akkoord
 • 03

  Ingekomen stukken:
  -Memo werksessie werkwijze, met bijlagen
  -Monitor woningbouw

  Mededelingen:
  -Cofinancieringsfonds: waterstofbus  Besluit
  Verslag werksessie werkwijze: Dhr Spek vraagt of er een evaluatie komt van de projectgroep nieuwe werkwijze. Dhr van Kempen geeft aan dat de projectgroep met de sessie van het vorige AB is afgerond. Er wel afgesproken dat er een evaluatie komt over een jaar om te zien hoe het gaat met de ontwikkelingen op het vlak van de nieuwe werkwijze. Monitor woningbouw: Mededeling waterstofbus: Omarmt door het PHO Economie, een project wat een soort mobiel klaslokaal is over de toekomstige mogelijkheden van waterstof, een mooie triple helix.
 • 04

  Beslispunt: De kaderbrief vast te stellen  Besluit
  Akkoord

  Dhr van der Zwet kan zich in de kaderbrief vinden, maar vraagt om aandacht voor de financiële situatie van de gemeenten die nu soms als stootkussen fungeren.
  -Die is er, maar als het lastiger als dit gaat betekenen dat we een discussie moeten voeren over wat we dan zouden moeten en laten.

  Dhr de Kleer vraagt een verklaring voor de toename van het bedrag voor de TWO.
  -Dit heeft te maken met de afgesproken mate van deelname en verhoudingen in de kosten.

  Dhr den Dool vraagt of de indexatie goed is toegepast, op het totaal of op de gemeentelijke bijdrage?
  -Dit is op het totale bedrag, min de niet indexeerbare inkomsten (zoals subsidies)

  Dhr Bouter wil graag een verklaring voor het verschil tussen de totale kosten en de gemeentelijke bijdrage.
  -Dit zit vooral in subsidies, daar kunnen wij niet op indexeren.

  Er komt een schriftelijke toelichting voor het verschil tussen tabel 2 en 3

 • 05

  Beslispunten:
  I. De Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen Holland Rijnland 2019 vast te stellen;
  II. De Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen Holland Rijnland 2019 aan te bieden aan gedeputeerde staten van Provincie Zuid-Holland. Hierbij dient in de aanbiedingsbrief het volgende voorbehoud gemaakt te worden:

  • De bijdrage van de Economie071 is onder voorbehoud van de uitkomsten van het participatietraject en formele inspraak voor de eigen -meer verdiepende- bedrijventerreinenstrategie.
  • Ook de Rijnstreek zal zelf nog een meer verdiepende strategie opstellen.
  • Deze regionale strategie dient dus niet zozeer als eindresultaat, maar meer als startpunt gezien te worden voor verdere strategieontwikkeling en integrale afstemming van ruimtelijke vraagstukken in regio Holland Rijnland.  Besluit
  Akkoord, met dien verstande dat er aan het tweede beslispunt, tweede streepje, wordt toegevoegd: "en besluitvormingstraject in de betreffende gemeenten"

  Dhr Visser: Economie071 wil het stuk in conceptversie houden.
  Dhr Bouter heeft een nuancering die hij graag wil aanbrengen voor een specifieke locatie.
  Dhr van Diepen is ook akkoord, met dien verstande inderdaad dat het een concept is en niet limiterend werkt voor de subregio's.

  Mevr Spies geeft aan dat alle subregio's een lang traject achter de rug hebben om te leveren. De Leidsche regio lag eerst voor, de andere twee subregio's zijn bijgetrokken. Nu hebben we meerdere keren en langdurig uitstel gekregen, met de belofte om vanavond met een strategie op hoofdlijnen te komen. Met dus voldoende ruimte voor subregionale invulling. De aanbiedingbrief zoals hij nu voorligt is zorgvuldig afgestemd met de portefeuillehouders.
  De vraag lijkt dus voldoende voldaan te zijn, en als we langer wachten dan gaat de provincie zonder ons voort.

  Leiden kan zich hier in vinden.
  De voorzitter wil een semantische discussie over de voorbehouden voorkomen.

 • 06
 • 07

  Met presentatie.

  Beslispunten:

  1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie Cofinancieringsfonds Holland Rijnland;
  2. Het fonds voort te zetten en over vier jaar te evalueren;
  3. De wijzigingsvoorstellen in de beheersverordening Cofinancieringsfonds Holland Rijnland door te voeren;  Besluit
  Akkoord

  Getoonde video over cofinancieringsprojecten:
  https://youtu.be/wCShX034msc

  Mevr Schreuder vraagt of de mogelijkheden voor samenwerken met de MRDH verkend kunnen worden.
  Mevr Spies geeft aan dat zij en dhr Lenferink zelf in de Economic Board ZH zitten.

  Dhr Lenferink geeft een presentatie over innovatie en de effecten voor economische ontwikkeling.

 • 08

  Besluit
  Motie niet in stemming gebracht, maar besloten dat het DB gaat kijken naar mogelijke raadsconferentie op korte termijn over dit onderwerp.

  Indiener dhr van Zuylen.
  In het voorstel niet opgenomen hoe het precies in zijn werk moet gaan, maar voor het proces een expert in te schakelen.

  Mevr Spies zegt dat wel allemaal gezamenlijk op zoek zijn naar hoe dit gehele proces zo goed mogelijk vormgegeven kan worden.
  Voorzien is in een tweetraps raket met concept-RES voorafgaand aan een RES voor de raden om te bespreken. Daarnaast is er ook een themacafé begin 2020.
  De RES is overigens niet alleen van de gemeenten maar ook van andere volksvertegenwoordigende lichamen.
  Vanmiddag was er een programmaraad en daarbij waren al meer dan 20 raadsleden aanwezig, waaronder een aantal AB-leden.
  Eerder is het idee voor een raads-klankbordgroep niet doorgegaan, de portefeuillehouders hebben toen de voorkeur uitgesproken voor een lokale aanpak van participatie. Dit kan natuurlijk alsnog wel.
  Wel de opmerking dat de wil en praktijk niet altijd gelijk opgaan, en dat de drempel voor deelnemen aan een regionale activiteit hoger ligt en vragen met zich meebrengt voor vertegenwoordiging en dergelijken.
  Kortom, voors en tegens, het DB legt het bij het AB, met het nemen van de bijbehorende verantwoordelijkheid ook bij het AB.

  Dhr van Zuylen zit mogelijkheden om het interessanter en actiever te maken. De methode staat zoals gezegd nog open.

  Dhr Hendriks:
  Besproken in het vooroverleg Leidse Regio. Goed voorstel, voorkomt discussie in een later stadium. Wel opletten dat AB en klankbordgroep niet hetzelfde gaan doen. Bij de samenstelling oppassen om de balans tussen voor- en tegenstanders te borgen.

  Mevr Wietsma:
  Oproep goed, maar doen liever de vraag aan Holland Rijnland om de raden meer te betrekken in plaats van een verdere belasting van raadsleden via een klankbord groep.

  Dhr van der Zwet:
  Sluit zich bij mevrouw Wietsma aan. Sympathiek voorstel, maar weer op regio schaal iets organiseren doet af aan de lokale betrokkenheid, de vorm van de discussie, en vooral de betrokkenheid van de inwoners.

  Dhr Spek:
  Positief over het voorstel. Was bij de programmaraad en het is inderdaad nog zoeken, maar wat wordt dan de positie van het programmaraad versus de mogelijke klankbordgroep. Raadsleden kunnen ook zelfstandig elkaar opzoeken om te klankborden. Tot slot is er een tijdsdruk.

  Dhr Brouwer:
  Goede motie, maar gezien de nieuwe werkwijze die nu wordt ingevoerd is het niet zinvol om weer nog iets op te tuigen.

  Dhr Langeveld:
  Belangrijk dat inwoners en raadsleden participeren, maar gebeurt via de programmaraad voor raadsleden. Het betrekken van inwoners moet bij de lokale invulling komen. Het is erg kort dat voor de RES om nu dit te organiseren.

  Dhr de Kleer:
  Met deze motie zou er een nieuw overleggroepje komen zonder mandaat, terwijl dat bij de raden ligt en moet liggen. Dus geen voorstander van deze motie.

  Mevr van der Wereld:
  Participatie is natuurlijk super belangrijk, maar of dit de juiste methode is betwijfelt zij. Zet in op het goede te doen op de juiste momenten, met een lokale focus waar het kan.

  Mevr Spies:
  Raadsbetrokkenheid gaan we zeker op tal van manieren handen en voeten geven de komende periode.
  Ook na het vaststellen van de RES is het nodig om de lokale participatie goed geregeld te hebben voor de uitvoering.

  -Schorsing-
  Dhr van Zuylen:
  Niet in stemming, maar graag een bredere bijeenkomst met raadsleden uitgenodigd.

  Mevr Spies:
  Een grote radenconferentie ergens tweede helft maart kan.
  Dit is bovenop een themacafé, en er is een strakke tijdsplanning.

  Dhr de Kleer vraagt naar wat dan de toegevoegde waarde is.

  Mevr Spies mogelijk kan het voorafgaand aan AB 18-3-20, om AB-leden ook te voeden.
  En dan eind 2020 als we concreter kunnen worden weer bijeen.

 • 09