Raadsvergadering

maandag 1 februari 2021 19:00 - 23:00
Locatie:
Voorzitter:
H.J. Meijer
Toelichting:

Deze vergadering vindt digitaal plaats. Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via de livestream.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2


  00:01:23 - 00:02:13 - Mart van Lagen
  00:02:13 - 00:04:08 - Barry Overink
  00:04:08 - 00:08:44 - Jurgen van Houdt
  00:15:27 - 00:17:24 - Annelies Futselaar
  00:17:24 - 00:21:25 - Arjan Kampman
  00:26:52 - 00:31:03 - Henk Jan Meijer
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6.a
 • 6.b

  00:35:12 - 00:39:25 - Henk Jan Meijer
 • 7
 • 7.1

  Een grote groep Nederlanders kan slecht lezen en schrijven. Dat belemmert hen om goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Het vinden en behouden van werk is voor hen bijvoorbeeld lastiger. Het heeft vaak ook een groot effect op hun opgroeiende kinderen. Een deel van deze kinderen zal later dezelfde problemen als hun ouders ondervinden. Enschede wil in samenwerking met diverse partijen daarom de Enschedese inwoners, die hiervan last hebben, op een gerichte en goed gestructureerde manier gaan helpen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het raadsinitiatief van Deniz Dönmez, Margarita Jeliazkova en Ayfer Kop d.d. 9 juni 2020, met inachtneming van het aangenomen amendement B, besluit: \- Een uitvoeringsplan laaggeletterdheid in het najaar van 2020 op te stellen en uit te gaan voeren\, dat voldoet aan de volgende uitganspunten: \- Taal als bindmiddel van de samenleving moet centraal staan in alle aspecten van ons doen en de aanpak laaggeletterdheid moet daarbij een hoge prioriteit krijgen; o Zo begrijpelijk mogelijk communiceren met de inwoner en de raad; o Op alle beleidsvelden aandacht besteden aan de aanpak van laaggeletterdheid; o Als gemeente het juiste voorbeeld geven door medewerkers (die veel met inwoners te maken hebben) bewust te maken en te scholen in het herkennen van en doorverwijzen bij laaggeletterdheid. \- De ketenaanpak en gezinsaanpak centraal stellen bij de aanpak van laaggeletterdheid; o De uitgangspunten van de integrale ketenaanpak een plek geven aan zowel NT1 als NT2; o Bij de integrale ketenaanpak de nadruk leggen op de doorgaande lijn en daarbij participatie en economie en werkgelegenheid onderdeel maken van deze aanpak; o Scholen duidelijk onderdeel te maken van de ketenaanpak. Zowel bij het signaleren van laaggeletterdheid als bij het aanbieden van taaltrainingen van partners op school; o De stuurgroep van de taalsamenwerking opdracht geven om hun expertise voor deze ketenaanpak in te zetten; o De samenwerking van het leerwerkloket en het gemeentelijke taalnetwerk versterken om zo ook werknemers, werkgevers/ondernemers te ondersteunen bij de aanpak; o Deskundigheidsbevordering van de uitvoering op elk niveau in taalsamenwerking is noodzakelijk, waarbij speciale aandacht gegeven moet worden aan de opleiding van vrijwilligers; o Initiatieven uit de samenleving en partners met elkaar verbinden. \- Deze integrale aanpak budgettair neutraal door te voeren\, door enerzijds meer bundeling van initiatieven en dus meer efficiëntie\, en anderzijds door meer partners bij te laten dragen in de samenwerking; \- Over de uitvoering van dit plan jaarlijks te rapporteren naar de raad\.

  00:39:25 - 00:41:07 - Annelies Futselaar
  00:41:07 - 00:44:17 - Hadassa Meijer-Ytsma
  00:48:24 - 00:53:05 - Margarita Jeliazkova
  01:01:21 - 01:02:16 - Marianne Schouten
  01:02:16 - 01:08:47 - Arjan Kampman
 • 7.1.a
 • 7.1.b
 • 7.2

  Met het aanleggen van kunstgras-voetbalvelden (vanaf ca. 2003) hebben voetbalclubs meer veldcapaciteit gekregen en worden de kunstgrasvelden intensief gebruikt voor trainingen en wedstrijden. Vrijwel alle voetbalclubs in Enschede maken gebruik van één of meer kunstgrasvelden en kunnen met de huidige ledenaantallen niet zonder deze capaciteit.
  Vanuit de verantwoordelijkheid voor de aanleg en onderhoud van deze velden heeft Sportaal onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kosten van vervanging van bestaande kunstgras-sportvelden met rubberkorrels (SBR-infill). Sportaal is beheerder van de (kunstgras-) voetbalvelden van de gemeente Enschede. De kunstgras voetbalvelden worden periodiek vervangen omdat deze velden aan slijtage onderhevig zijn. Gemiddeld gaat een voetbalveld 10 jaar mee. De huidige kunstgras-voetbalvelden zijn vrijwel allemaal met SBR-infill uitgevoerd, maar het college stelt de gemeenteraad nu voor het gebruik van SBR-infill op grond van milieu-overwegingen (vergroening en de zorgplicht inzake de Wet bodembescherming alsmede een dreigend verbod op alle microplastic-infill) gefaseerd te beëindigen, en uitdrukkelijk de keus te maken om de velden te vervangen door de op het moment van vervanging meest natuur- en milieuvriendelijke variant. Dat betekent een voorkeur voor natuurgrasvelden en indien dat niet mogelijk is om redenen van speelcapaciteit de op het moment van vervanging zo natuur- en milieuvriendelijk mogelijke kunstgrasvariant.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2020, met inachtneming van het aangenomen amendement C, besluit: A. Kennis te nemen van: \- Rapport toekomst kunstgras\-voetbalvelden in Enschede \(Sportaal\, 19\-10\-2020\, bijlage 1\.\) -Advies inzake vervanging 2 kunstgras-voetbalvelden in 2020 (Sportaal, 19-10-2020, bijlage 2.) B. Te besluiten: 1\. Bij vervanging van de huidige kunstgrasvelden in 2021 af te zien van de toepassing van kunstgras met rubberkorrels \(SBR\-infill\) en de langjarige financiële consequenties voor deze richting in beeld te brengen\. 2\. Vanuit het oogpunt van vergroening en duurzaamheid de kunstgras voetbalvelden met SBR\-infill die door slijtage vervangen moeten worden\, te vervangen door \(een geschikte variant van\) natuurgrasvelden en wanneer dit niet mogelijk is vanwege capaciteit en bespeelbaarheid te kiezen voor een op het moment van vervanging \(stand van de techniek en afhankelijk van het specifieke veld\, mits financieel mogelijk\) zo natuur\- en milieuvriendelijk mogelijke variant van kunstgras\. 3\. De financiële consequenties van het vervangen van de kunstgrasvelden voor het jaar 2021 te dekken binnen het product Sport & Gezondheid uit de reserve vervangingsinvestering sport\, via een verhoogde exploitatiebijdrage aan Sportaal BV\. 4\. De financiële consequenties van de vervanging van velden voor de jaren vanaf 2022 als integrale afweging voor te leggen aan de raad bij de Zomernota 2021\, waarbij de clusteringsopgave\, besluitvorming van het Europees Parlement over het gebruik van synthetische \-en rubberinfill in kunstgrasvelden\, eventuele beleidsvorming vanuit de Rijksoverheid en de evaluatie van de reeds aangelegde velden mede worden betrokken\.

  01:13:59 - 01:14:05 - Henk Jan Meijer
  01:17:17 - 01:18:24 - Jasper Kerkwijk
  01:20:24 - 01:21:26 - Mart van Lagen
  01:21:26 - 01:22:56 - Marianne Schouten
  01:25:58 - 01:27:14 - Margriet Visser-Voorn
  01:27:14 - 01:28:19 - Henri de Roode
  01:28:19 - 01:30:20 - Piet van Ek
  01:31:38 - 01:39:21 - Niels van den Berg
 • 7.2.a
 • 7.3

  Het college stelt de Raad voor de Notitie van Uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte vast te stellen. Dit is een eerste stap richting het vaststellen van de Transitievisie, waarmee de route voor het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving van Enschede wordt vormgegeven. Stakeholders en bewoners hebben bijgedragen aan de opgestelde uitgangspunten.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2020, besluit: De Notitie van Uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte vast te stellen, conform de bijlage bij dit voorstel.

  01:50:09 - 01:53:08 - Joost Nijhuis
  01:53:20 - 01:54:50 - Robin Wessels
  01:54:50 - 01:56:28 - Alberto Blomer
  01:57:23 - 01:59:02 - Henri de Roode
  01:59:02 - 02:01:29 - Margriet Visser-Voorn
  02:02:49 - 02:03:02 - Yara Hummels
  02:03:08 - 02:08:32 - Jeroen Diepemaat
 • 8
 • 8.10

  Jaarlijks wordt er een krediet aangevraagd voor mobiliteitsprojecten. Op basis van deze lijst worden deze mobiliteitsprojecten opgestart. Het afwegingskader voor deze projecten is het beleid dat is vastgelegd in de mobiliteitsvisie, de projectenlijst is een concretisering hiervan. Het College wil gelet op het doel bereikbaarheid, graag zo snel mogelijk aan de slag met de belangrijkste opgaven en stelt dan ook voor om krediet beschikbaar te stellen voor onder andere:

  • het realiseren van een betere doorstroming voor autoverkeer op de Singel;
  • het verbeteren van de ontsluiting voor autoverkeer van Enschede-Oost/ Glanerbrug;
  • het realiseren van de laatste schakel in de F35 tussen Hengelo en Enschede;
  • het verbeteren van de verkeersveiligheid.

  De financiële dekking van de projecten komt voor bijna de helft voort uit opgehaalde provinciale subsidies. Met 9 miljoen eigen middelen maken we bijna 17 miljoen aan projecten mogelijk. Een mooi resultaat.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2020, besluit: 1\. De mobiliteitsprojectenlijst 2021 vast te stellen en kennis te nemen van de doorkijk 2022 en 2024 conform bijlage 1 bij dit Raadsvoorstel\. 2\. Opdracht te geven voor de voorbereiding en uitvoering van de mobiliteitsprojecten\, jaarschijf 2021\, conform bijlage 2 bij dit Raadsvoorstel\. 3\. Het voor de jaarschijf 2021 benodigde bedrag van in totaal EUR 16\.690\.000\,\-\- beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit: a. een bedrag van EUR 708.750 ten laste van de reserve mobiliteit; b. een bedrag van EUR 8.335.000 te activeren ten laste van het product verkeersinfrastructuur en beleid; c. een bedrag van EUR 7.646.250 uit reeds toegekende Provinciale subsidies; en de gemeentebegroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (bijlage 4). 4\. Het eerder beschikbaar gestelde krediet van in totaal EUR 7\.276\.576 van de lopende projecten waarvoor het krediet 3 jaar geleden is aangevraagd te handhaven zodat uitvoering van deze projecten kan worden voortgezet conform bijlage 3 bij dit Raadsvoorstel
 • 8.1

  De gemeenteraad is opdrachtgever voor de accountantscontrole van de gemeenterekening. In het kader van deze controleopdracht geeft de Raad in het controleprotocol 2020 - 2025 nadere aanwijzingen aan de accountant. Dit betreffen aanwijzingen voor de reikwijdte van de accountantscontrole over de verslagjaren 2020 - 2025, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2020, besluit: 1\. het Controleprotocol 2020 \- 2025 en het hierin opgenomen normenkader als uitgangspunt voor de accountantscontrole van de gemeenterekeningen 2020 tot en met 2025 vast te stellen ; 2\. de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording door het college vanaf 2021 op 1 % van het lastentotaal \(inclusief toevoegingen aan de reserves\) vast te stellen\.
 • 8.11

  Als gevolg van de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren kunnen gemeenschappelijke regelingen niet meer aansluiten bij de CAO-gemeenten. Als oplossing hiervoor willen de 25 veiligheidsregio's een werkgeversvereniging oprichten die namens besturen van de veiligheidsregio's de onderhandelingen voert met werknemersverenigingen over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van veiligheidsregio's. Deze werkgeversvereniging stelt dan een CAO vast. De Veiligheidsregio Twente (VRT) wil aansluiten bij deze werkgeversvereniging en stelt de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen gebruik te maken van deze mogelijkheid.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 januari 2021, besluit: Geen wensen en bedenkingen bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Regio Twente kenbaar maken ten aanzien van de aansluiting bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV).
 • 8.2

  Vergroening en openstelling van de buitenruimte op het Business & Sciencepark (onderdeel van Kennispark Twente) draagt bij aan meer ontmoeting, verbinding, samenwerking en een gezondere leefstijl. Daarmee wordt Kennispark aantrekkelijker om er te komen werken. En dat is belangrijk voor het halen, houden en ontwikkelen van talent.
  Daarom stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om pandeigenaren op het Business & Sciencepark financieel te ondersteuning om aan de slag te gaan met het vergroenen van hun buitenruimte. Voorwaarde daarvoor is dat een pandeigenaar dit samen doet met de eigenaar van de buitenruimte van een aangrenzend pand. Ook moeten ze deze gezamenlijke buitenruimte vrij openstellen. Ze kunnen dan maximaal 50% subsidie krijgen per project, met een maximum van € 250.000.
  Het college van B&W stelt voor dit te regelen in een subsidieverordening. Vanuit de middelen voor de Regiodeal Twente is daarvoor in ieder geval 1,25 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is voor het vergroenen en inrichten van de openbare ruimte nog eens 250.000 euro beschikbaar.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 2021, besluit: 1\. de tijdelijke subsidieverordening 'Green deal kennispark Twente' vast te stellen\.
 • 8.3

  Bij besluit van 20 oktober 2020 heeft uw college besloten het concept raadsvoorstel tot hervestiging van het voorkeursrecht Boulevard 1945 ter inzage te leggen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.
  Aan de gemeenteraad wordt het besluit tot hervestiging van het voorkeursrecht voorgelegd.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 januari 2021, besluit: 1\. Ingevolge artikel 4 van de Wet voorkeursrecht gemeenten \(Wvg\) een perceel gelegen binnen het plangebied Kop Boulevard te Enschede opnieuw aan te wijzen als grond waarop de artikelen 10 tot en met 15\, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn\, met de aantekening dat dit perceel eerder bij een \(voorlopige\) aanwijzing \(d\.d\. 12 maart 2018\) betrokken is geweest\. Aan het perceel wordt in de Structuurvisie Gemeente Enschede 2011 de bestemming “wonen\, \(openbare\) parkeervoorzieningen\, verblijfsdoeleinden\, kantoorlocaties\, detailhandel\, horeca en maatschappelijke voorzieningen” toegedacht\. Deze bestemming\(en\) wijken af van het huidig gebruik als kantoor/verblijfsdoeleinden\. Het perceel is vermeld op de bij dit voorstel behorende kadastrale tekening, d.d. 1 oktober 2020 nr. 4263 en de bij dit voorstel behorende lijst van percelen. De aanwijzing vervalt binnen drie jaar na dagtekening van het raadsbesluit of zoveel eerder als de raad een bestemmingsplan vaststelt. 2\. Toepassing te geven aan artikel 7 van de Wvg door dit besluit voor een ieder ter inzage te leggen gedurende zes weken\. Deze ter inzage legging bekend te maken in de Staatscourant\, het huis\-aan\-huisblad “Huis aan Huis” en de betrokken eigenaar en beperkt gerechtigde bij aangetekende brief in kennis te stellen van de (betekenis van de) aanwijzing. De betrokken belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om gedurende de termijn van ter inzage legging bezwaar te maken en een verzoek tot voorlopige voorziening in te stellen. 3\. Dit besluit in te schrijven in het gemeentelijke beperkingenregister\. 4\. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen alle in het kader van de Wvg noodzakelijke handelingen te verrichten \(ofte laten verrichten\) zoals onder meer het doen vertegenwoordigen van de raad in bezwaar\- en beroepschriftprocedures en/of overige rechtsgedingen\.
 • 8.4

  Met het Twents Fonds voor Vakmanschap (TFvV) faciliteren we een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) door loopbaanadvies en opleidingsvouchers te bieden. Het TFvV is er voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting, tot en met mbo-niveau 4.
  Het Twents Fonds voor Vakmanschap is begin 2019 gestart en is een groot succes. Met ruim 4100 aanvragen, ongeveer 3000 loopbaangesprekken en ca. 1200 verstrekte subsidievouchers heeft het fonds een enorme stimulans gegeven aan de opleidingscultuur voor MBO'ers in Twente.
  De keerzijde van dit succes is dat de beschikbare middelen sneller dan verwacht worden uitgegeven. De middelen zijn ook niet helemaal evenredig verdeeld over de verschillende sectoren. Het college stelt daarom voor aan de gemeenteraad om de subsidieverordening aan te passen. Met de nieuwe verordening kan het college beter sturen op de verhouding tussen vraag en aanbod en zorgt ze er voor dat het fonds voor zoveel mogelijk aanvragers bereikbaar is.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 januari 2021. besluit: 1\. De verordening tot wijziging van de subsidieverordening voor het Twents Fonds voor Vakmanschap vast te stellen\. 2\. Kennis te nemen van de nadere regels Twents Fonds voor Vakmanschap\.
 • 8.5

  Het bestemmingsplan "Stadsveld-Pathmos 2019" geeft de wijken Stadsveld, Pathmos (het deel ten westen van Pathmossingel), ’t Zwering en bedrijventerrein Josink Es actuele bestemmingsplanregels. Het huidige bestemmingsplan is in 2012 vastgesteld. Het is wenselijk om het bestemmingsplan voor het gebied weer te actualiseren. Het gaat vooral om regels voor de bestaande (legale) situatie, maar er zijn ook aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van nieuw beleid, nieuwe (voortschrijdende) inzichten en enkele concrete projecten in het gebied. We hebben onder andere aanpassingen gedaan ten aanzien van maatschappelijke bestemmingen en het bedrijventerrein Josink Es. Ook hebben we veranderingen doorgevoerd op gebied van cultuurhistorie. We hebben meer panden aangewezen als cultuurhistorisch waardevol ('karakteristiek'), waaronder veel naoorlogse panden en er is een nieuw soort bescherming opgenomen voor cultuurhistorisch belangrijke ruimtelijke structuren.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2020, besluit: 1\. De wijken Stadsveld\, Pathmos \(het deel ten westen van Pathmossingel\)\, 't Zwering en bedrijventerrein Josink Es \(het gebied begrensd door de Westerval \(noorden\)\, de Pathmossingel \(oosten\)\, de Haaksbergerstraat \(zuiden\) en de Usselerrondweg \(westen\)\) van een actuele bestemmingsregeling te voorzien; 2\. Daarbij ook aanpassingen door te voeren naar aanleiding van beleid\, dat gewijzigd is na de vaststelling van het huidige plan\, voortschrijdende inzichten en concrete ontwikkelingen in het gebied; 3\. Ten behoeve van het genoemde onder 1 en 2 het bestemmingsplan “Stadsveld \- Pathmos 2019” met de daarbij behorende toelichting\, regels\, verbeelding en ondergrond conform NL\.IMR0\.0153\.BP00199\-0003 gewijzigd vast te stellen\. 4\. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 3 genoemde bestemmingsplan\.
 • 8.6

  Het college stelt de gemeenteraad voor om vier verordeningen en een groot aantal regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in één Verordening kwaliteit leefomgeving Enschede te bundelen en voor de leesbaarheid een geheel nieuwe verordening integraal vast te stellen. Het gaat dan naast delen van de APV om de Afvalstoffenverordening, de Monumentenverordening, de Havenverordening en de Marktverordening. Daarmee ontstaat een integraal overzicht van de van toepassing zijnde regels voor een bepaalde activiteit in de gehele gemeente of voor een bepaald gebied. Inhoudelijk verandert er niet zo veel. Wat er wel verandert is de uniformering en standaardisering van begrippen uit de betrokken verordeningen, evenals het als bijlagen toevoegen van alle bij deze nieuwe verordening behorende door het college en de burgemeester vastgestelde nadere, algemene of beleidsregels.

  De Verordening kwaliteit leefomgeving is daarnaast ook één van de voorbereidende stappen op weg naar het uiteindelijke omgevingsplan, vanaf 1 januari 2022 de vervanger van alle huidige bestemmingsplannen.
  In dat omgevingsplan moeten straks ook lokale regels worden opgenomen die nu nog in de diverse verordeningen staan. Op termijn zullen deze regels integraal worden opgenomen in het nieuwe omgevingsplan.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2020, besluit: 1\. de Verordening kwaliteit leefomgeving vastte stellen en de daarbij behorende bijlagen 1\.2\, 2\.10\, 8\.1\, 10\.1 en 14\.2 \(betreft de bevoegdheid van de raad\); 2\. de navolgende verordeningen respectievelijk artikelen in te trekken gelijktijdig met het in werking treden van de Verordening kwaliteit leefomgeving: a. de Marktverordening 2016 b. de Monumentenverordening 2010 c. de Havenbeheerverordening 2021 d. de Afvalstoffenverordening 2017 e. de navolgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening: artikelen 2.10, 2.11 tot met 2.12.2, 2.28, 2.53, 2.57, 2.58, 2.60 en 2.61, 2.71 toten met 2.73, 2.78 toten met 2.83, 4.1 tot en met 4.6b, 4.9, 4.10 tot en met 4.11.6, 4.13, 4.15 en 4.16, 4.17 en 4.18, 5.1 tot en met 5.12, 5.18, 5.32, 5,33 en 5.34 3\. de artikelen 6\.1 \(strafbaarstelling\) en 6\.1a \(bestuurlijke boete\) van de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen op basis van de onder punt 2 sub e genoemde in te trekken artikelen\.
 • 8.7

  Er is een aanvraag om herziening ingediend om twee bestaande woningen aan de Weleweg 555 en 557 samen te voegen tot één woning. Het voornemen daarbij is om de andere woning te verplaatsen en een nieuwe woning te realiseren direct ten noorden van Weleweg 555. Per saldo wordt dus geen extra woning toegevoegd. De agrarische bestemming van een aangrenzend weiland ten noorden ervan wordt daarbij gewijzigd in een natuurbestemming en het plangebied dient conform een bij het bestemmingsplan behorend inrichtingsplan te worden ingericht. Om medewerking aan het ingediende plan te kunnen verlenen is de vervaardiging van een nieuw bestemmingsplan voor de betreffende gronden noodzakelijk. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Vervolgstap is het voorleggen van het bestemmingsplan voor besluitvorming in de gemeenteraad.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2020, besluit: 1\. het bestemmingsplan Weleweg 555\-557 \(toelichting\, regels\, verbeelding en ondergrond conform NL\.IMR0\.0153\.R20190038\-0003\) vast te stellen; 2\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder punt 1\. genoemde bestemmingsplan vast te stellen\.
 • 8.8

  Op het perceel Wethouder Beversstraat 12 is het Geert de Leeuwhuis gevestigd. Het Geert de Leeuwhuis is een
  zorgvoorziening voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het voornemen is om het perceel te gaan
  herontwikkelen. De bestaande bebouwing, die stamt uit de jaren 80 van de vorige eeuw is technisch en functioneel
  verouderd. Om goede 24-uurszorg voor de toekomst te blijven garanderen is herontwikkeling van het perceel nodig.
  De bestaande bebouwing wordt gesloopt en er wordt een nieuw gebouw gerealiseerd met bijbehorende voorzieningen
  zoals parkeergelegenheid en een belevingstuin. Om het bouwplan uit te kunnen voeren is een herziening van het geldende bestemmingsplan vereist. In dat kader is het bestemmingsplan ‘Wethouder Beversstraat 12’ opgesteld. Daarnaast is een wijziging van de Welstandsnota vereist om de gewenste beeldkwaliteit van de nieuwe bebouwing te kunnen realiseren.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2020, besluit: 1\. Het bestemmingsplan 'Wethouder Beversstraat 12' \(toelichting\, regels\, verbeelding en ondergrond\) conform NL\.IMRO\.0153\.R20190014\-0003 gewijzigd vast te stellen; 2\. De welstandcategorie 'Stratenrijtjes' aan te vullen voor de locatie Wethouder Beversstraat 12 middels het vaststellen van wijziging 110 van de Welstandsnota \(Welstandsparagraaf 13 Stratenrijtjes Wethouder Beversstraat 12 Geert de Leeuwhuis\); 3\. Geen exploitatieplan als bedoeld onder artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan vast te stellen\.
 • 8.9

  In het kader van de ontwikkeling van het gebied De Bleekerij in Boekelo is in 2006 een beeldkwaliteitsplan opgesteld.
  Dit beeldkwaliteitsplan is opgenomen in de Welstandsnota. De Bleekerij is inmiddels grotendeels ontwikkeld. De
  woon-werkkavels (Verzetslaan) zijn echter grotendeels nog niet gerealiseerd. Gebleken is dat deze woon-werkkavels
  in dit gedeelte van de Bleekerij om andere regels vragen op het gebied van beeldkwaliteit dan die op dit moment
  gelden. De ‘halachtige’ doelomschrijving voor de bedrijfsgebouwen (deze worden gerealiseerd op dezelfde kavel als
  de woning) voldoet onvoldoende aan de wensen van potentiële kopers. Het gevolg is dat de afzet van deze kavels
  achterblijft en de Bleekerij als gebiedsontwikkeling niet wordt afgerond. Er is bekeken op welke wijze beter kan
  worden voldaan aan de wensen van toekomstige gebruikers en tegelijkertijd wordt voldaan aan de beoogde
  beeldkwaliteitseisen en samenhang voor het gebied. Hiervoor is een aanpassing van het beeldkwaliteitsplan voor het
  gebied gemaakt, waarbij de beeldkwaliteitseisen voor de woning en bedrijfsgebouw enigszins verruimd worden,
  zonder afbreuk te doen aan de beeldwaarde. Daar waar eerder de Nieuwe Haagse School als vertrekpunt is
  gehanteerd wordt nu ingezet op een 'klassieke architectuur van de jaren ’30’. Via ontwerp-wijzing 114 van de Welstandsnota is de aanpassing van het beeldkwaliteitsplan in procedure gebracht. De ontwerp-wijziging heeft vanaf 8 oktober jl. zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tijdens deze periode van terinzagelegging geen zienswijzen ingediend.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  besluit: 1\. Wijziging 114 van de Welstandsnota vast te stellen\, overeenkomstig de bij deze wijziging behorende kaarten addendum 'beeldkwaliteitwoon\-werk kavels De Bleekerij Boekelo’\.
 • 9