Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 23 november 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.11.18

  Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voert voor een groot aantal gemeenten in en buiten Twente taken uit op het gebied van de gemeentelijke belastingen. Daartoe is een Gemeenschappelijke Regeling in het leven geroepen. Het afgelopen jaar is de (verkorte) naam van het GBT gewijzigd in GBTwente. Daarvoor moet de GR worden aangepast. Daarnaast maakt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) een wijziging van de regeling noodzakelijk. De CAO-gemeenten is niet meer automatisch van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Om toch een CAO te kunnen afsluiten, is onder de vlag van de VNG een werkgeversvereniging in het leven geroepen. Om te kunnen deelnemen aan deze vereniging is eveneens een wijziging van de GR noodzakelijk. Een laatste punt is de wens van GBTwente én gemeenten om begrotingswijzigingen die leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage niet meer voor een zienswijze naar gemeenten te sturen.


 • 2019.11.18

  In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie (DPRA) is de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht. Om dit te bereiken moeten de kwetsbaarheden voor weersextremen worden onderzocht voor wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Samen met alle 14 Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen en Provincie Overijssel is opdracht gegeven om de klimaateffecten voor Twente in beeld te brengen. De uitkomsten worden opgeleverd in de vorm van een online klimaatatlas. Deze klimaatatlas wordt op 16 november 2019 openbaar gemaakt.


 • 2019.11.19

  Als gevolg van de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren kunnen gemeenschappelijke
  regelingen niet meer aansluiten bij de CAO-gemeenten. Als oplossing hiervoor is onder de vlag van de VNG een
  werkgeversvereniging opgericht, waar gemeenschappelijke regelingen aan kunnen deelnemen. Deze
  werkgeversvereniging stelt dan een CAO vast. De Regio Twente wil aansluiten bij deze werkgeversvereniging en stelt
  de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De
  gemeenteraad wordt voorgesteld geen gebruik te maken van deze mogelijkheid.


 • 2019.11.19

  De gemeenteraad heeft met de behandeling van de gemeentebegroting 2020-2023 middelen vrijgemaakt om vanaf 2021 weer te investeren in schoolgebouwen. Dit is nodig; 68% van alle schoolgebouwen in Enschede zijn in 1980 of eerder gebouwd. Ze zijn dan ook veelal bouwkundig, installatietechnisch en functioneel verouderd. Met de in de gemeentebegroting opgenomen middelen kunnen we vanaf 2021 jaarlijks € 14 miljoen investeren. En daarmee de ambitie die we als gemeente hebben waar maken. Dat is de realisatie van duurzame, energieneutrale, wijkgerichte en flexibele gebouwen die het onderwijskundig concept van een school ondersteunen. We willen dat alle kinderen in Enschede goed onderwijs krijgen in passende gebouwen. En dat zo mogelijk ook de wijk gebruik kan maken van de gebouwelijke faciliteiten

  Tot 2021 hebben we echter nog te maken met een investeringsplafond van € 0 voor Onderwijshuisvesting. Dit is in de Raadsvergadering van 22 juni 2015 besloten na twee fikse Rijkskortingen waardoor het product Onderwijshuisvesting in de financiële problemen kwam. Aangegeven is destijds dat het plafond van € 0 er niet toe mag leiden dat de veiligheid of het leerproces van de leerlingen in het gedrang komt. Dit uitgangspunt leidt ertoe dat er met het Programma 2020 toch geïnvesteerd moet worden in een nieuwe locatie voor de school Innova en het herstel van een constructiefout bij de Prinseschool. En dat de Alfonsusschool een huurvergoeding krijgt en het Reliëf middelen voor de inrichting van een gymzaal.


 • 2019.11.19

  Op 11 november jl. heeft de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling de motie “Niet doorvoeren subsidiekorting” aangenomen. Tijdens de vergadering bleek er onduidelijkheid te zijn over de interpretatie van de motietekst. Omdat het college goed vastgelegd wil hebben wat de interpretatie is, informeert zij de raad over de uitvoering van de motie en welk effect dit heeft op de subsidiebedragen die partijen ontvangen in 2020 en daarna.


 • 2019.11.21

  Sinds begin dit jaar is het Twents Fonds voor Vakmanschap actief in de ondersteuning van werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting, tot en met mbo-niveau 4. De gemeente Enschede verricht de uitvoerende taken op het gebied van subsidieverwerving en het verstrekken van opleidingsvouchers (subsidies). Om het proces, op gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid, te verbeteren heeft het college besloten om de gemeenteraad voor te stellen een bijzondere subsidieverordening, een begrotingswijziging en een bestemmingsreserve vast te stellen.


 • 2019.11.22

  De heer De Roode (CU) heeft schriftelijke vragen over de onzelfstandige bewoning in Enschede. Deze vragen zijn door het college schriftelijk beantwoord.


 • 2019.11.22
 • 2019.11.22

  De regio Twente voert voor veertien gemeenten verschillende taken uit. Gemeenten worden altijd in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op een (incidentele) verhoging van de bijdrage aan de Regio door de gemeente Enschede. Voor komend jaar gaat het om een incidentele verhoging voor versterking bedrijfsvoering en structureel voor bijeenkomsten van de vertegenwoordigers uit de veertien gemeenteraden(Twenteraad). Aan de gemeenteraad wordt een afweging voorgelegd op basis waarvan de Raad al dan niet gebruik wil maken van het indienen van een zienswijze op de verhoging van gemeentelijke bijdrage.