Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 12 december 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.12.08

  De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling verboden. Vanuit de noodzaak om de verhoogde werkdruk in de zorg in verband met de coronacrisis niet verder op te laten lopen, is door het kabinet besloten tot dit verbod. Carbid is geen vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit en valt niet onder het door het kabinet afgekondigde vuurwerkverbod. Carbidschieten is o.g.v. de Algemene plaatselijke verordening Enschede 2009 (APV) al verboden, voor de periode tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur geldt echter een vrijstelling.
  Een risico is dit jaar een toename van het aantal (onervaren) carbidschieters. Carbid wordt door velen gezien als een vervanger van vuurwerk met daarbij het risico op een toenemend aantal slachtoffers door het onveilig afschieten van carbid. Met name binnen de bebouwde kom is dat risico groter.
  Het college van B&W en de burgemeester hebben daarom besloten dit jaar carbidschieten in de bebouwde kom geheel te verbieden tijdens oud en nieuw. Buiten de bebouwde kom is carbidschieten alleen op oudejaarsdag bij daglicht tussen 10.00 uur en 16.00 uur toegestaan met een bus met een inhoud van ten hoogste 30 liter. Daarnaast komt er een meldplicht voor carbidschieten. Hiermee worden de adviezen van de Veiligheidsregio Twente (VRT) en de politie Enschede hierover overgenomen.


 • 2020.12.08

  Vanuit de rijksoverheid worden regionaal middelen beschikbaar gesteld aan de 35 centrumgemeenten in Nederland voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor de regio Twente heeft Enschede de rol van centrumgemeente. De centrumgemeente maakt afspraken over beleid en overlegd met de regiogemeenten over hoe de middelen worden ingezet. Het formele besluit over de besteding van deze middelen ligt uiteindelijk bij het College van B&W van centrumgemeente Enschede. Het Rijk heeft in de septembercirculaire 2020 extra middelen beschikbaar gesteld aan centrumgemeente Enschede ten hoogte van ruim 1,6 miljoen voor de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De inzet van deze middelen biedt een oplossing voor een aantal lokale prioriteringen die onder deze aanpak vallen waaronder: Veilig Thuis Twente, Vrouwenopvang, Kenniscentrum Mensenhandel, personele inzet Centrumgemeentetaken, Centrum Seksueel geweld en de actieagenda Schadelijke Traditionele praktijken. Door deze onderverdeling voldoet Centrumgemeente aan haar wettelijke taken en biedt dit een kans om structurele (financiële) knelpunten op te lossen.


 • 2020.12.08

  Met het aanleggen van kunstgras-voetbalvelden (vanaf ca. 2003) hebben voetbalclubs meer veldcapaciteit gekregen en worden de kunstgrasvelden intensief gebruikt voor trainingen en wedstrijden. Vrijwel alle voetbalclubs in Enschede maken gebruik van één of meer kunstgrasvelden en kunnen met de huidige ledenaantallen niet zonder deze capaciteit.
  Vanuit de verantwoordelijkheid voor de aanleg en onderhoud van deze velden heeft Sportaal onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kosten van vervanging van bestaande kunstgras-sportvelden met rubberkorrels (SBR-infill). Sportaal is beheerder van de (kunstgras-) voetbalvelden van de gemeente Enschede. De kunstgras voetbalvelden worden periodiek vervangen omdat deze velden aan slijtage onderhevig zijn. Gemiddeld gaat een voetbalveld 10 jaar mee. De huidige kunstgras-voetbalvelden zijn vrijwel allemaal met SBR-infill uitgevoerd, maar het college stelt de gemeenteraad nu voor het gebruik van SBR-infill op grond van milieu-overwegingen (vergroening en de zorgplicht inzake de Wet bodembescherming alsmede een dreigend verbod op alle microplastic-infill) gefaseerd te beëindigen, en uitdrukkelijk de keus te maken om de velden te vervangen door de op het moment van vervanging meest natuur- en milieuvriendelijke variant. Dat betekent een voorkeur voor natuurgrasvelden en indien dat niet mogelijk is om redenen van speelcapaciteit de op het moment van vervanging zo natuur- en milieuvriendelijk mogelijke kunstgrasvariant.


 • 2020.12.08

  Op basis van de verordening Onderwijshuisvesting kunnen schoolbesturen elk jaar een aanvraag doen voor een voorziening Onderwijshuisvesting. Deze komen op het Programma die door het college wordt vastgesteld. Voor 2021 zijn er aanvragen gedaan voor constructiefouten, voor kosten vanwege uitbreiding en voor nieuwbouwprojecten die voortkomen uit afspraken in het IHP. Op het bijgevoegde programma staan de aanvragen per school.
  Omdat het IHP en de bijbehorende begroting is vastgesteld kan er vanaf 2021 weer geïnvesteerd worden in nieuwbouwprojecten zoals genoemd in het IHP (Integraal onderwijsHuisvestingsPlan). Daarmee kunnen we de ambitie waarmaken die we als gemeente hebben: de realisatie van duurzame, energieneutrale, wijkgerichte en flexibele gebouwen die het onderwijskundig concept van een school ondersteunen.


 • 2020.12.08

  In de stedelijke commissie van 5 oktober jl. heeft de Raad de discussienota "stimuleren van klimaatadaptieve maatregelen op particulier terrein" besproken. In dit overleg heeft de Raad zich uitgesproken over de instrumenten die ze wil inzetten. Middels een brief is de Raad geïnformeerd over wat is opgehaald tijdens de bespreking in de stedelijke commissie en over de vervolgstappen.


 • 2020.12.09
 • 2020.12.11

  De heer Brouwer van Burgerbelangen Enschede heeft op 12 november 2020 schriftelijke vragen gesteld over verondieping van de zandwinplas Rutbekerveld met verontreinigde grond en slib. De vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2020.12.11

  Op het bedrijventerrein Havengebied staan naast bedrijven ook woningen. Daarbij gaat het om woningen die onderdeel uitmaken van een bedrijfslocatie en om woningen zonder koppeling met een bedrijf. Woningen zonder koppeling met een bedrijf zijn niet toegestaan volgens het geldende bestemmingsplan. Voor de meeste van deze woningen geldt echter een overgangsrecht dat inhoudt dat mensen er mogen wonen zonder bedrijf. Dit overgangsrecht is aan de woning verbonden en gaat dus over op nieuwe bewoners op het moment dat de woning verkocht wordt.
  Eigenaren lopen nu tegen problemen aan met de financiering van hun woningen, omdat de financiële sector belemmeringen kent m.b.t. de taxatie en financiering van dit soort bedrijfswoningen. Het college van B&W heeft onderzocht welke oplossingen mogelijk zijn en wat de gevolgen daarvan zijn. Het college kiest daarbij voor een praktische oplossing waarvan we verwachten dat deze op korte termijn resultaat kan bieden.
  Concreet verstuurt het college elke eigenaar die daarvoor in aanmerking komt een brief waarin ze bevestigt dat huidige en nieuwe eigenaren in de woning mogen (blijven) wonen, ook al is er geen koppeling met een bedrijf. Het college verwacht dat de belemmeringen bij de taxatie en financiering van de woningen daarmee tot het verleden behoren. Indien onverhoopt blijkt dat deze oplossing in de praktijk niet voldoende doeltreffend is, zoekt het college verder naar alternatieven.


 • 2020.12.11
 • 2020.12.11