Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 24 april 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.04.20

  Op 20 februari 2018 heeft het college besloten om subsidie te verstrekken aan Poppodium Twente. Aan dit besluit waren bestuurlijke afspraken gekoppeld om ervoor te zorgen dat het nieuwe Poppodium een goede start heeft. En te borgen dat de onderliggende visie van het Poppodium gerealiseerd kon worden. De periode vanaf 2018 is gedefinieerd als een overbruggingsperiode waarin de oude Stichting Metropool en de nieuwe Stichting Poppodium Twente naast elkaar bestonden. De afspraken zoals die in 2018 zijn vastgelegd zijn inmiddels afgerond. Hierdoor is het mogelijk de volgende stap te zetten in het proces rondom het Poppodium Twente. De aparte stichting Metropool wordt nu onderdeel van Stichting Poppodium Twente. Hiermee is het transformatieproces afgerond. En is stichting Poppodium Twente met merknaam Metropool de entiteit waarmee beide gemeenten een subsidierelatie hebben en afspraken maken. De gemeenteraden in Hengelo en Enschede worden hierover geïnformeerd met een brief.


 • 2021.04.20

  Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen van dhr. Versteeg van Groep Versteeg


 • 2021.04.20

  De heer Brouwer van de fractie Democratisch Platform Enschede heeft schriftelijke vragen gesteld inzake Twente Milieu. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2021.04.20

  De heer Arjan Brouwer (Democratisch Platform Enschede) heeft schriftelijke vragen gesteld over Twence naar aanleiding van het artikel in de Tubantia (30 maart 2021). Deze vragen worden hierbij beantwoord.


 • 2021.04.20

  De provincie Overijssel houdt toezicht op verschillende domeinen waarop de gemeente actief is. Dit zijn de domeinen Financiën, omgevingsrecht (vergunningen, toezicht en handhaving), Ruimtelijk ordening en archiefbeheer. Hiervoor stelt de provincie ieder jaar vast hoe zij het toezicht uitoefenen en wordt er een beoordeling gegeven hoe de gemeente de verschillende taken uitvoert. Het vastgestelde toezichtsbeeld 2021 is groen.


 • 2021.04.20

  Vanaf eind 2020 hebben de UT, de gemeente en de gebiedsorganisatie Kennispark i.o. gesproken met ASR Dutch Science Park Fund (DSPF) als beoogd lange termijn samenwerkingspartner voor de gebiedsontwikkeling Kennispark. Als eerste stap is een intentieovereenkomst opgesteld. In dit document spreken de partijen met elkaar af op welke manier zij tot een samenwerkingsovereenkomst willen komen en hoe zij zich tot elkaar verhouden in de periode tot het sluiten van die overeenkomst.
  Op Kennispark wordt kennis en onderzoek omgezet in nieuwe bedrijvigheid. Om dit proces te faciliteren is goede en flexibele huisvesting met gedeelde voorzieningen nodig voor bedrijven in verschillende ontwikkelingsstadia, van kersverse startende ondernemer tot volwassen bedrijf. Huisvesting die bovendien door zijn opzet en uitstraling ondersteunend is aan het aantrekken en vasthouden van talent in Enschede en de regio. ASR DSPF is een belegger met een lange termijnperspectief die belegt in dit type vastgoed, specifiek op scienceparken in Nederland.


 • 2021.04.20

  Het College en de Raad wensen regelmatig geïnformeerd te worden over (grote) projecten.  Om te voldoen aan deze informatiebehoefte is in samenwerking met de rekeningcommissie in 2018 de digitale projectenrapportage Projectview ontwikkeld. Projectview voorziet in een digitaal dashboard op projectniveau. De projectrapportage kent 2 rapportagemomenten in april en oktober.
  De effecten van de coronacrisis op de projecten zijn op moment beperkt voor woningbouwprojecten, voor bedrijfsterreinen is het beeld niet helder, wel is op dit moment al zichtbaar dat ondernemers investeringsbeslissingen uitstellen. Over het algemeen laten de grondexploitaties een verbetering zien ten opzichte van het MPG 2020. De stijgende lijn in kavelverkoop voor woningbouw heeft zich ook in 2021 doorgezet.
  Met dit besluit stemt het college in met het digitaal beschikbaar stellen van de projectenrapportage per 1 april 2021.


 • 2021.04.20

  De komende jaren vragen wij onze bewoners te investeren in het energiezuinig maken van hun woning. De terechte wedervraag die de bewoners vaak stellen: ‘wat doet de gemeente eigenlijk zelf aan het verduurzamen van hun vastgoed?’. Ook de gemeenteraad heeft aangegeven dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven met de moties ‘Groene Gevels’ en ‘Gemeente geeft goede voorbeeld’. Duurzaamheid staat al jaren op het netvlies van het Vastgoedbedrijf en wordt een belangrijk thema in het nieuwe beleidskader voor het gemeentelijk vastgoed. Met de raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over hoe verder wordt gegaan met het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.


 • 2021.04.20

  Het college heeft op 11 maart via email het jaarverslag 2020 en het jaarplan voor 2021 van de Rekenkamercommissie via email ontvangen. Met bijgaande brief reageert het college op deze stukken.


 • 2021.04.20

  Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is het voor de Gemeente Enschede van belang dat mannen en vrouwen gelijk worden beloond voor gelijk werk. Hierover is op 26 mei 2020 de motie ‘gelijk loon voor mannen en vrouwen’ aangenomen waarin het college opdracht heeft gekregen onderzoek te laten doen door WOMEN Inc om na te gaan of er bij de gemeente Enschede sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen. De afdeling P&O heeft dit namens het college, ondersteund door WOMEN Inc en AnalitiQs, onderzocht. De resultaten van dat onderzoek zijn terug te lezen in het eindrapport Gelijk Loon Gelijk Werk (februari 2021).
  In het onderzoek is nagegaan of er een verschil in beloning (salaris plus eventuele toelagen en/of gratificaties) bestaat tussen mannen en vrouwen en waar dit eventuele verschil door verklaard wordt. Na een analyse met de beschikbare achtergrondkenmerken blijft een onverklaard verschil in beloning over van 1,6%. Uit de meest recente Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, (2018) van het CBS blijkt dat landelijk het gecorrigeerde verschil tussen mannen en vrouwen 7 procent in het bedrijfsleven en 4 procent bij de overheid is. De gemeente Enschede heeft met 1,6% een beduidend kleiner gecorrigeerd verschil in beloning van mannen en vrouwen.
  We zien in de uitkomsten van het onderzoek bevestigd dat met HR21 de gelijkwaardigheid in beloning is geborgd. In het relatief kleine, gecorrigeerde verschil in beloning van mannen en vrouwen bestaat geen aanleiding voor het treffen van grote maatregelen of het opzetten van een project. Wel is het aanleiding om blijvend de ontwikkelingen in beloning van mannen en vrouwen te monitoren om te waarborgen dat er geen ongelijkheden in ons beloningssysteem ontstaan.
  We stellen voor daarom de beloning van mannen en vrouwen bij de gemeente Enschede te volgen en het onderzoek over twee jaar herhalen. Daarnaast willen we blijvende aandacht voor diversiteit en gelijke kansen in de organisatie, in de brede zin van het woord. Een aantal van de aanbevelingen van WOMEN Inc kunnen daarbij ondersteunend zijn. Dit met name vanuit het programma Enschede Ontwikkelt.


 • 2021.04.20

  De vraag naar woningbouwkavels in Enschede is op dit moment erg hoog. Door de huidige lage reserveringsvergoedingen, houden gegadigden een kavel lang in optie/reservering en wordt deze dan alsnog teruggegeven. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de gegadigden die uiteindelijk een kavel teruggeven, al veel eerder in het proces wisten dat het niet mogelijk was om zijn/haar wensen te realiseren. Tevens zijn er gegadigden die nog niet echt serieus met plannen bezig zijn en wel alvast een kavel reserveren.
  Dit leidt tot een lagere beschikbaarheid van kavels voor gegadigden die al wel met concrete plannen bezig zijn. Om dit te veranderen worden de reserveringskosten voor een kavel verhoogd, waarbij sprake is van een oplopende vergoeding. Hoe langer de kavel in optie, hoe hoger de reserveringskosten worden. Nota bene: indien de gegadigde de kavel koopt, komen de reserveringskosten te vervallen.


 • 2021.04.21

  Dhr. Sariakce heeft vragen aan het college gesteld over het proces rondom het bestemmingsplan voor de moskee Kuipersdijk. Met dit besluit stelt het college de antwoorden op die vragen vast.