Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 21 december 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.12.16

  Op 6 november 2018 werd in Staatsblad 2018, 386 het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers gepubliceerd. Dit besluit is de opvolger van de tot 1 januari 2019 bestaande afzonderlijke rechtspositiebesluiten voor provinciale en gemeentelijke politieke ambtsdragers. In aansluiting daarop werd op 23 november jl. de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers gepubliceerd in Staatscourant 2018, 66006, waarin een aantal aanspraken zijn geconcretiseerd.


 • 2019.12.16

  In juli 2019 hebben de UT en de gemeente Kadans geselecteerd als beoogd lange termijn samenwerkingspartner voor de gebiedsontwikkeling Kennispark. Als eerste stap is een intentieovereenkomst opgesteld. In dit document spreken de partijen met elkaar af op welke manier zij tot een samenwerkingsovereenkomst willen komen en hoe zij zich tot elkaar verhouden in de periode tot het sluiten van die overeenkomst.
  Op Kennispark wordt kennis en onderzoek omgezet in nieuwe bedrijvigheid. Om dit proces te faciliteren is goede en flexibele huisvesting met gedeelde voorzieningen nodig voor bedrijven in verschillende ontwikkelingsstadia, van kersverse startende ondernemer tot volwassen bedrijf. Huisvesting die bovendien door zijn opzet en uitstraling ondersteunend is aan het aantrekken en vasthouden van talent in Enschede en de regio. Kadans Science Partner is een ontwikkelende belegger die met een lange termijnperspectief investeert in dit type vastgoed, specifiek op scienceparken in Nederland en Europa. Door middel van deze intentieovereenkomst verkennen de gemeente en de UT de mogelijkheden tot samenwerking met Kadans om de genoemde doelstellingen voor Kennispark in samenwerking te realiseren.


 • 2019.12.16
 • 2019.12.17

  De Fabriek is een re-integratiebedrijf. In de Fabriek wordt samengewerkt met diverse ketenpartners zoals gemeenten Twenterand en Almelo, ROC van Twente, Reclassering Nederland, Soweco NV, re-integratiebedrijven en potentiële werkgevers. De Fabriek in Almelo is een externe locatie van de Penitentiaire Instelling en geen gevangenis. In het kader van een re-integratie traject werken bij de Fabriek meerdere doelgroepen.

  Als mensen met een SW indicatie buiten het pand van de DCW worden gedetacheerd, dan wordt getoetst of inlener kennis en ervaring heeft met het begeleiden van mensen met een beperking. De werkbegeleiding voor mensen met een beperking bij de Fabriek is adequaat.

  We nemen afstand van de stelling door de Groep Versteeg dat misbruik wordt gemaakt van de zorgplicht (goed werkgeverschap) die de DCW heeft voor mensen met een arbeidsbeperking.


 • 2019.12.17

  De heer Enes Sariakçe (Denk) en Vic van Dijk (D66) hebben schriftelijke vragen gesteld over discriminatie in de woonomgeving Deze vragen zijn door het college schriftelijk beantwoord.


 • 2019.12.17

  De motie ‘Taal voor talentbehoud’ is in de zomernota 2019 aangenomen. Daarmee is het college opgedragen om, voorsorterend op de invoering van de nieuwe wet inburgering, de mogelijkheden in kaart te brengen om:

  • Kansrijke statushouders te helpen met een goede verwijzing naar voor hen passende opleidingsmogelijkheden, o.a. voor hogere taalniveaus
  • Met een nadrukkelijke koppeling aan arbeidsbemiddeling
  • Waar mogelijk, betrekken van werkgevers bij leer-werktrajecten
  • De werkwijze van het regieteam integratie als een model te gebruiken om uit te breiden naar kansrijke, ook niet-inburgeringsplichtige migranten
  • Zich in te blijven zetten en het VNG actief te steunen in de onderhandelingen met het Rijk om de nodige middelen te krijgen voor het uitvoeren van de inburgeringswet.
   Middels een raadsbrief wordt aangegeven hoe het college invulling geeft aan de hierboven benoemde punten.


 • 2019.12.17

  Afgelopen jaar is er een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een op te richten Bedrijven Investeringszone in de Binnenstad van Enschede. De conclusie van deze verkenning is dat er waarschijnlijk een financieel voordeel te behalen is, maar dat daarvoor een flinke voorinvestering nodig is en het draagvlak onder de ondernemers niet erg groot is. Vanuit de ondernemersorganisaties zal er geen formeel verzoek gedaan worden aan de gemeente om een stemming voor een BIZ te gaan organiseren.


 • 2019.12.17

  Het college van B&W informeert de raad per brief over een aantal overkoepelende ontwikkelingen op het gebied van
  de ondergrond. In de brief komt onder andere aan de orde:

  • de start van de sanering van olieverontreinigingen aan de Zwartevennenweg
  • een toelichting op de handhaving van het verscherpt toezicht op Nouryon door het Staatstoezicht op de Mijnen
  • Versneld afsluiten van oude cavernes


 • 2019.12.17

  Eind 2018 is de visie op Stedelijke Dienstverlening vastgesteld met daarbij een uitvoeringsprogramma waar in 2019 de focus op is komen te liggen. Op 15 april 2019 is het rapport ‘De digitale snelweg naar de gemeente’ van de Rekenkamercommissie besproken en zijn een aantal toezeggingen gedaan.

  Via een Raadsinformatiebrief informeert het College de Raad over de stand van zaken en ontwikkelingen in deze. We liggen op koers en vinden steeds beter de verbinding tussen dienstverlening, informatisering en communicatie. Maar in de uitwerking van zowel de dienstverleningsvisie, communicatievisie als standpunten Rekenkamerrapport merken we ook dat de capaciteit krap is. Tegen de achtergrond van de financiële opgave, is de beleidswens om formatie voor digitale dienstverlening uit te breiden bij de Zomernota niet gehonoreerd. Dat effect is merkbaar.


 • 2019.12.17

  Op 14 november 2019 ontvingen wij van de rekenkamercommissie het rapport “Subsidies vergaren, op kosten besparen?”, over de door de gemeente ontvangen subsidies in de periode 2014 – 2019, samen met de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie. De aanbevelingen van de rekenkamer hebben betrekking op informatievoorziening, heroverweging van de bekostigingssystematiek, verplicht inschakelen van Bureau Subsidies en regionale samenwerking. We zijn blij met de aandacht voor dit onderwerp en herkennen ons in een groot deel van de conclusies en aanbevelingen. Wij zullen de jaarlijkse resultaten van Bureau Subsidies met de raad delen, heroverwegen het huidige verrekenmodel van ‘fees’ en willen een organisatiebrede meldingsplicht instellen. De reeds lopende regionale samenwerking op subsidieverwerving willen wij continueren en verder uitbouwen.


 • 2019.12.17

  De Omgevingsdienst Twente voert voor alle gemeenten in Twente alsmede de provincie Overijssel taken uit op het gebied van Vergunnen, Toezicht en Handhaven (VTH). Daartoe is een Gemeenschappelijke Regeling in het leven geroepen. Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna) is een wijziging van de GR-regeling noodzakelijk. De CAO-gemeenten is niet meer automatisch van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Om toch een CAO te kunnen afsluiten, is onder de vlag van de VNG een werkgeversvereniging in het leven geroepen. Om te kunnen deelnemen aan deze vereniging is een wijziging van de GR noodzakelijk.


 • 2019.12.17

  Vanwege het hoge abstractieniveau van het Twentse inkoop- en aanbestedingsbeleid is in 2014 gekozen om een lokale uitvoeringsnotitie toe te voegen aan het beleid, die in februari 2019 is aangepast en opnieuw vastgesteld.
  Onderdeel van de uitvoeringsnotitie is de manier waarop ondernemers worden uitgenodigd voor zogenoemde enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen van civiel technische werken. Deze werkwijze is afgelopen jaar uitgewerkt in een uitnodigingsbeleid. Daarnaast is besloten om de drempelwaarde voor het nationaal openbaar aanbesteden van werken te verhogen van 1,5 naar 3 miljoen euro. Door het toevoegen van dit uitnodigingsbeleid voor civiel technische werken is het noodzakelijk om de uitvoeringsnotitie aan te passen en opnieuw vast te stellen.


 • 2019.12.17

  Technologybase (voormalige vliegbasis Twenthe) heeft een eigen bodembeheernota waarin de voorwaarden zijn beschreven voor het toepassen van grond en baggerspecie binnen hun grondgebied. Onderdeel van de nota zijn bodemkwaliteitskaarten. De werkingsduur van de huidige bodemkwaliteitskaarten is afgelopen en formeel moeten er een nieuwe bodemkwaliteitskaart opgesteld worden. Vanuit Technologybase is er een verzoek gekomen om de huidige bodemkwaliteitskaart te verlengen totdat er een nieuwe bodembeheernota en bodemkwaliteitskaart is opgesteld, de verwachting is eind 2020. In de het besluit bodemkwaliteit kan het bevoegd gezag een bodemkwaliteitskaart verlengen.


 • 2019.12.18

  De panden Atjehstraat 27 en 29 zijn in 1921 gebouwd als verenigingsgebouwen voor de Hersteld Apostolische gemeenschap. Nu zijn er een moskee en theehuis in gevestigd. Erfgoedorganisaties hebben aan B&W gevraagd om deze panden aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument. Het Oversticht heeft de panden onderzocht en gewaardeerd en zij adviseert B&W om nr. 27 aan te wijzen als monument en zij geeft in overweging om nr. 29 de aanduiding 'karakteristiek' te geven in het bestemmingsplan. De gemeentelijke monumentencommissie heeft gelijkluidend geadviseerd en de aanvragers kunnen zich hierin vinden. Op 21 december 2018 hebben B&W het moskeebestuur hierover geïnformeerd en zij was in de gelegenheid daartegen zienswijzen in te dienen. Dat is niet gebeurd en vervolgens hebben B&W op 27 augustus 2019 besloten nr. 27 in beginsel aan te wijzen als beschermd monument. Toen dit besluit werd geagendeerd voor de betrokken raadscommissie, gaf het moskeebestuur aan het voornemen tot aanwijzen niet te hebben ontvangen waardoor zij geen zienswijzen kon indienen. Vanwege de zorgvuldigheid is zij in de gelegenheid gesteld om alsnog zienswijzen in te dienen. Er wordt nu een nieuw besluit genomen waarbij de ingediende zienswijzen worden meegewogen. Dit besluit zal worden voorgelegd aan de betroken raadscommissie ter advisering. Daarna wordt er een definitief besluit genomen waartegen belanghebbenden bezwaar en beroep kunnen aantekenen.


 • 2019.12.18

  Het college komt met een voorstel voor de zwembaden uiterlijk mei 2020 naar de raad . Het college is voornemens om met gebruikmaking van al het cijfermateriaal dat beschikbaar is (opgesteld rond de zwembadvisie, maar ook bij de voorbereiding van een raadsvoorstel voor de nieuwbouw van een zwembad) tot een nieuw voorstel te komen waarin een balans wordt gevonden tussen de ambities (welke soorten zwemwater en in welke hoeveelheden) en de financiële mogelijkheden. De gebruikers worden actief betrokken bij de nieuwe uitwerking rondom het zwemmen in Enschede.


 • 2019.12.18

  In het coalitieakkoord Enschede 2018-2022 is afgesproken dat we de bed-, bad- en broodregeling in stand houden voor de mensen die uitgeprocedeerd zijn, met de opdracht om dit nog beter en kostenbewuster organiseren. We hebben in 2019 invulling gegeven aan deze opdracht; 40% van de cliënten is inmiddels duurzaam uitgestroomd en de kosten zijn gehalveerd van 300.000 euro naar 150.000 euro.
  We willen inzetten op een regeling die uit de volgende modules bestaat:

  • Module wonen
  • Module levensonderhoud
  • Module begeleiding en activering
  • Module maatwerk

  De module begeleiding en activering zal worden geboden door Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

  We willen voor de resterende groep (zes personen) de ingezette trajecten richting een duurzaam toekomstperspectief vervolgen in 2020.


 • 2019.12.18

  De 14 Twentse gemeenten hebben de ambitie om in 2022 in Twente de Nationale Special Olympics te organiseren. Dit is een nationaal sportfestijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 2.500 sporters (en 1.000 begeleiders) strijden in 13 tot 20 takken van sport om een Special Olympics medaille. Het bidbook is namens de 14 Twentse gemeenten ingediend. In maart 2020 neemt de landelijke organisatie een besluit over de toekenning van de Special Olympics.


 • 2019.12.18

  Op 31 oktober 2016 is het Actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen vastgesteld in de raad. In het actieprogramma zijn voor vijf thema’s ambities en actiepunten opgesteld voor de periode 2016 – 2019. Een toezegging uit dit voorstel is een halfjaarlijkse update. In de update staat hoe ver we zijn met het behalen van de ambities 2016 – 2019.
  Per thema zijn de ontwikkelingen in de periode januari – juli 2019 uitgewerkt


 • 2019.12.19

  Het evenementenprogramma 2020 inclusief de verdeling van het beschikbare budget is vastgesteld. Gemeente Enschede wil investeren in een bruisende, aantrekkelijke stad om te wonen, werken, studeren en je vrije tijd te besteden. Daarom stelt ze voor de uitvoering van het evenementenbeleid budget beschikbaar. Jaarlijks worden plannen van initiatiefnemers van evenementen die een aanvraag doen voor financiële ondersteuning door de gemeente, getoetst aan ons evenementenbeleid en de bijbehorende subsidieregeling. Samen met de commerciële evenementen ontstaat een gevarieerd en toch ook vertrouwd programma van muziekfestivals, kunst-, cultuur- en (top)sportevenementen in Enschede.


 • 2019.12.19

  In september 2018 is de pilot OnderwijsJeugdhulpArrangement (OJA) gestart. De OJA heeft als doel om de ondersteuning voor kinderen en ouders beter te maken, door eerder en sneller passende hulp te bieden. Ook willen we door deze werkwijze de uitgaven jeugdhulp verminderen.
  Inmiddels hebben we het eerste schooljaar achter de rug. Er heeft een analyse plaatsgevonden op de kwantitatieve- en financiële ontwikkeling van OJA. Op veel fronten zijn de voordelen al merkbaar. Ouders geven als gemiddeld ‘rapportcijfers’ een 7,2. Alle betrokken partijen zijn overtuigd dat we met deze aanpak op de goede weg zitten.
  Op basis van de opgedane ervaringen en inzichten willen we de pilot OJA randvoorwaardelijk verbeteren.
  Het College informeert de Raad hierover met een brief.


 • 2019.12.19

  Het onderzoek armoedebeleid 2018 is ontwikkeld door KWIZ en bestaat uit drie onderdelen:

  1. De armoedemonitor; waarin de omvang, het bereik en de kenmerken van de doelgroep onderzocht worden.
  2. Vragenlijst inwoner; waarin bekendheid van de regelingen en de manier van aanvragen vanuit de beleving van de inwoner is onderzocht.
  3. Panelgesprek lokale partners; waarin de uitkomsten van de vragenlijst zijn getoetst aan het beeld dat de lokale partners hebben over de behoefte van de inwoners.

  Uit de conclusies van het onderzoek armoedebeleid 2018 blijkt dat de bekendheid van de meeste regelingen, met uitzondering van de individuele inkomenstoeslag, in Enschede groter is in vergelijking met andere gemeenten. En dat men name inwoners die geen uitkering op basis van de participatiewet ontvangen, onvoldoende gebruik maken van de bestaande regelingen, omdat zij denken er geen recht op te hebben.
  Verder hebben de inwoners aangegeven dat er behoefte is aan betere informatievoorziening en communicatie vanuit de gemeente. Het gaat vooral om duidelijkheid over bestaande regelingen. Daarnaast is er behoefte aan overzicht, welke regelingen zijn er en waar heb ik recht op? Dit vraagt om meer toegankelijkheid en een actievere houding van de gemeente richting de inwoners.
  Ten slotte geeft ongeveer de helft van de deelnemende inwoners aan dat zij niet weten waar zij terecht kunnen voor het invullen van een aanvraag. Verder dienen inwoners een aanvraag het liefst op papier in.