Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 20 juni 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.06.16

  De heer Jajan van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de inzet van BOA's in coronatijd. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2020.06.16

  De heer Van Lagen van de fractie CDA heeft vragen gesteld inzake Enschede is de afvaloverlast beu. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2020.06.16

  Op 28 mei zijn bij de Raadsgriffie vragen ingediend onder de titel 'Subsidie Arbeidsmarkt Overijssel 2020' door de heer Ten Vergert (CDA) op grond van artikel 35 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad, Het college van burgemeester en geeft antwoord op deze vragen.


 • 2020.06.16

  Dhr. D. Dönmez van de PvdA heeft vragen gesteld over het actieprogramma meedoen en thuis voelen. Het college heeft deze beantwoord.


 • 2020.06.16

  Er zijn eind 2019/begin 2020 drie rapporten verschenen die ingaan op de toekomst van de arbeidsmarkt. Het college geeft in een brief aan de gemeenteraad aan dat zij de adviezen uit deze rapporten omarmt en dat de adviezen ook aansluiten bij onze lobby bij de rijksoverheid. Het beleid, de regelgeving en de budgetkortingen van de rijksoverheid leiden er namelijk toe dat we als gemeente te weinig regie hebben en niet altijd kunnen doen wat nodig is.
  In de brief wordt ook toegelicht dat we in Enschede wel zoveel als mogelijk werken in de geest van deze adviezen, door bijvoorbeeld een aantal doelgroepen zoals jongeren en statushouders intensiever te ondersteunen. Eén van de adviezen is de invoering van een ‘basisbaan’. Het college geeft opdracht om een onderzoek uit te voeren naar verschillende varianten van de ‘basisbaan’ in Enschede. Omdat de lange termijn trends op de arbeidsmarkt niet veranderen door de Corona crisis ziet het college geen aanleiding om het beleidskader, de 'Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak', aan te passen. De actuele ontwikkelingen verwerken we wel in het Uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt vastgesteld.


 • 2020.06.16

  De woordvoerders duurzaamheid zijn in een besloten bijeenkomst bijgepraat over plannen die voorzien in het opwekken van hernieuwbare elektriciteit in Enschede. Een van de aanwezige raadsleden heeft verzocht de daarbij gebruikte dia's ter kennisname te brengen van de gemeenteraad.
  Voorgesteld wordt de gemeenteraad daarbij tot geheimhouding te verplichten, omdat deze informatie in vertrouwen met de gemeente is gedeeld, omwonenden van deze potentiële projectlocaties nog niet zijn geïnformeerd en, mochten deze plannen daadwerkelijk leiden tot concrete projecten, het belangrijk is dat omwonenden uit deze hand en op een correcte wijze worden geïnformeerd.


 • 2020.06.16

  Het College heeft een brief opgesteld om de raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de strategie kansengelijkheid. De afgelopen periode hebben diverse bijeenkomsten (“stadsexcursies”) over dit thema plaatsgevonden. De laatste sessie die voorzien was op 31 maart is vanwege de corona-uitbraak geannuleerd. De oplevering van de strategie is door de corona-uitbraak vertraagd en schuift door naar oktober 2020. Door middel van de brief worden de raadsleden geïnformeerd over het proces en reeds lopende ontwikkelingen die bijdragen aan het versterken van kansengelijkheid in Enschede.


 • 2020.06.17
 • 2020.06.18

  Op 10 december 2019 heeft onderzoeksbureau BMC de opdracht gekregen van het college om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Wmo-voorziening Ondersteuning bij het Huishouden(OH) duurzaam vorm te geven zodat ook in de toekomst geborgd blijft dat passende hulp aan kwetsbare inwoners wordt geboden. Het onderzoek is in januari 2020 gestart en bestaat uit een drie fases; een verkenningsfase, een ontwerpfase waarin oplossingsscenario’s worden ontwikkeld en de gemeentelijke besluitvormingsfase. Veel partijen die direct betrokken zijn bij de OH hebben in het onderzoek de mogelijkheid gekregen om mee te denken: cliënten, cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders, de Wmo-raad, Wijkteams Enschede en tot slot de gemeenteraad.
  Het BMC-onderzoek is nu afgerond en het college stelt het eindrapport beschikbaar aan de gemeenteraad en andere geïnteresseerden. Het college zal op grond van dit rapport na de zomer met een voorstel komen voor de toekomst van de OH waarna de gemeenteraad zal beslissen.


 • 2020.06.19

  In haar vergadering van 2 maart besprak de Stedelijke commissie de Bestuursopdracht duurzaamheid. In die vergadering hebben verschillende raadsfracties gevraagd om  een evaluatie van het in 2015 door de gemeenteraad vastgestelde Actieplan duurzaamheid. Het college heeft aan dat verzoek gevolg gegeven. De resultaten van die evaluatie worden via een brief ter kennisname van de gemeenteraad gebracht.