Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 9 maart 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.03.04
 • 2019.03.04

  Het college van B&W informeert regelmatig de raad per brief met betrekking tot de stand van zaken bij Nouryon (voorheen AkzoNobel) en over recente ontwikkelingen in het dossier ondergrond. Zo heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) recentelijk drie rapporten over de mijnbouw in Nederland publiekelijk gemaakt, te weten over de integriteit van onshore putten in Nederland, het gebruik van diesel in zoutwinning in Nederland in relatie tot de Europese REACH regelgeving en een verkenning van de milieuaspecten van de activiteiten die onder het SodM vallen. SodM geeft aan in haar toezichtsrol meer aandacht te gaan besteden aan milieuaspecten bij mijnbouw.
  De conclusies over de REACH regelgeving raken mogelijk Nouryon, omdat het SodM alle zoutwinningbedrijven heeft aangegeven voornemens te zijn een last onder dwangsom op te leggen om hen te dwingen aan REACH te voldoen. Verder heeft Nouryon ons geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het door SodM opgedragen onderzoek naar de boorputten.


 • 2019.03.05

  Vragen zijn gesteld over het toestaan van vrachtverkeer op Luchthaven Twente. In de beantwoording wordt aangeven dat kaders van het luchthavenbesluit en de ruimtelijke kaders leidend zijn bij het invullen van het profiel. Daarbinnen is het profiel van Twente Airport scherp gedefinieerd. Dat betekent dat Twente Airport zeer selectief bij het aangaan van contracten. Wij staan niet positief tegen over iedere willekeurige logistieke activiteit. De directie van Twente Airport heeft zeer goede contacten met de markt Wij hebben hierin vertrouwen en zien op dit moment voor ons geen rol weggelegd.


 • 2019.03.05

  BBE heeft vragen gesteld over de werkwijze Veiligheidsregio Twente m.b.t. de brand op 6 december 2018 in Lingen


 • 2019.03.05

  Het bestemmingsplan "Boddenkamp 2018" heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Boddenkampsingel in het noordwesten, de busbaan in het oosten en de Hengelosestraat in het zuiden. De Ambachtsschool ligt buiten het plangebied. Met dit bestemmingsplan wordt aan het plangebied een actuele juridisch-planologische regeling gegeven, waarbij hoofdzakelijk het huidige gebruik van de gronden en de gebouwen in dit gebied wordt vastgelegd. Het gaat daarbij om een actualisatie van de nu geldende bestemmingsplannen.


 • 2019.03.05

  Het College vindt een schone, hele en veilige leefomgeving voor bewoners, ondernemers en instellingen belangrijk. Daarom zet zij actief in op de beheersing van ratten en muizen in Enschede. Waarbij zij nu nog meer inzet op een proactieve, zoveel mogelijk gifvrije, aanpak in samenwerking met Twente Milieu, die voor de gemeente de bestrijding van ratten en muizen verzorgt. Het College heeft de gemeenteraad over dit onderwerp via een brief geïnformeerd. Dit mede vanuit vragen die over de rattenbestrijding vanuit de Raad zijn gesteld bij de behandeling van de gemeentebegroting.


 • 2019.03.05

  Het huidige gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en de bijbehorende uitvoeringsnotitie zijn aangepast en moeten opnieuw worden vastgesteld. Reden hiervoor is dat ons gemeentelijk inkoopbeleid mede is gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012. Deze aanbestedingswet is inmiddels gewijzigd. De Aanbestedingswet 2012 is een omzetting van de Europese aanbestedingsrichtlijnen naar Nederlands recht. Nu deze aanbestedingswet is gewijzigd, zijn wetsverwijzingen in ons beleid niet meer actueel. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is gezamenlijk door de Twentse overheid vastgesteld. Daarnaast kent de nieuwe aanbestedingswet een nieuwe procedure voor sociale en andere specifieke diensten die opgenomen zal worden in onze uitvoeringsnotitie.

  De uitvoeringsnotitie is de praktische vertaling van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid en geeft de handvatten voor de daadwerkelijke inkoop. Wijzigingen hierin zijn de benoeming van de procedure voor sociale en andere specifieke diensten en het laten vervallen van de Nationaal openbare procedure. Daarnaast is er vanuit het oogpunt van effectiviteit gekozen om andere drempelbedragen te hanteren in ons inkoopbeleid en om het mandaat lager in de organisatie te leggen.


 • 2019.03.06

  De gemeente en de Wijk Ontwikkeling Maatschappij De Laares (hierna: WOM) hebben in 2003 een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de herontwikkeling van De Laares. Daarin is onder andere afgesproken dat de WOM de Oosterstraat (tussen Oldenzaalsestraat en Ribbeltsweg) en het deel van de Ribbeltsweg binnen de singel gaat herinrichten. De gemeente en de WOM zijn het er over eens dat het zinvol is dat de gemeente deze herinrichting gaat ontwerpen en uitvoeren.


 • 2019.03.06

  De ontwikkelingen rondom het landelijke sportakkoord geeft een kans om te komen tot een sportakkoord van de stad en vraagt nu voor een tijdelijke overbrugging. Het voorstel is dan ook om het huidige sportbeleid voort te zetten en in 2020 te werken aan een lokaal sportakkoord. De sportnota “Sportief werken aan je gezondheid” is in eerste instantie opgesteld voor de periode 2015-2018, maar de genoemde ambities in de sportnota zijn nog actueel.
  De gezamenlijke visie en ambities van de 14 gemeenten in Twente is mede een voorbeeld geweest voor het Nationaal Sportakkoord (26 juni 2018; Ministerie VWS). Vanuit de provincie is subsidie gegeven voor verschillende thema’s binnen de Twentse visie Sport en bewegen.


 • 2019.03.07

  De gemeente Enschede en het bestuur van Zuid Eschmarke zijn tot een overeenkomst gekomen voor de aankoop van de kantine van Zuid Eschmarke. Om de aankoop definitief te kunnen maken is het van belang dat er krediet wordt verstrekt vanuit de raad. Met deze aankoop ontstaat er ruimte om de ontwikkeling van Sportcampus Diekman verder vorm te geven en kan Zuid Eschmarke (samen met Sportclub Enschede) verder met de toekomst.