Besluiten College van B&W

dinsdag 25 juni 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  In het coalitieakkoord Enschede 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente het voortouw neemt door het gemeentelijk vastgoed zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2040, energieneutraal te maken, met respect voor onze monumentale panden. Daarbij houden we rekening met de staat van het pand en de technische/bedrijfseconomische beperkingen. In dit voorstel wordt hier voor de genoemde gebouwen een belangrijke stap gezet. . De huidige verwarmingsinstallatie op basis van aardgas wordt door aansluiting op de warmtebaan overbodig. Deze vier panden worden dan gasloos en voorzien van duurzame warmte.


 • -

  Op 12 november 2018 heeft de gemeenteraad de motie ´Wijkrechter´ aangenomen (zie bijlage). In de motie heeft de gemeenteraad het college van B&W opdracht gegeven in gesprek te gaan met de president van Rechtbank Overijssel, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een proef in Enschede en dit voorstel vóór oktober 2019 naar de Raad te sturen.

  Per 1 juli a.s. gaat de Overijsselse Overlegrechter (OOr) als pilot starten. Hiermee wordt het voor bedrijven en burgers mogelijk om een civiel geschil aan de Oor voor te leggen. Het betreft een initiatief van de rechtbank Overijssel, dat mede is ontstaan en versneld is doorgevoerd na de motie over de wijkrechter.


 • -

  Openbaar: ja, vanaf 26 juni 2019.
  In het bestuurlijk overleg met de UT op 26 juni wordt de overeenkomst ondertekend.

  Door groei en internationalisering van de instroom van de Universiteit Twente wijzigt de huisvestingsbehoefte van studenten. Daarnaast zorgen het in de toekomst mogelijk afstoten van het ITC-hotel in de binnenstad en het opwaarderen van de huidige huisvesting op de UT-campus voor een aanvullende vraag naar nieuwbouwruimte op Kennispark. Maximaal ruim 900 huisvestingseenheden moeten worden toegevoegd in het gebied.

  De gemeente Enschede maakt nu afspraken met de Universiteit Twente over de omvang van die huisvestingsbehoefte. Ook leggen beide organisaties vast dat ze samen gaan bepalen wanneer, waar en voor welke doelgroep er gebouwd wordt.


 • -

  De gemeenteraad van Enschede stelt de nieuwe Archiefverordening Enschede 2019 vast. De verordening treedt een dag na deze bekendmaking in werking. De Archiefverordening Enschede 2019 regelt de zorg van burgemeester en wethouders voor de archieven van de gemeente Enschede. Een herziening van deze verordening is noodzakelijk gezien de snelle digitale ontwikkelingen. Informatie wordt hierdoor beter vindbaar en dus beter toegankelijk. De (digitale) informatie van nu is immers het archief van de toekomst!


 • -

  Door het raadslid Brouwer zijn vragen gesteld over de manier waarop inwoners worden betrokken bij de voorbereiding van de Energievisie en het Warmteplan voor Twekkelerveld en over rol van wijk- en doprsraden en de commissie bij de voorbereiding van deze beleidsproducten. Daarnaast zijn door hem -in meer algemene zin- vragen gesteld over de haalbaarheid- en betaalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen.

  Deze vragen worden via dit voorstel beantwoord.


 • -

  Voor de ontwikkeling van sportcampus Diekman en de komst van FC Twente vrouwen zijn aanpassingen nodig. Hierover zijn vragen gesteld vanuit de fractie Groep Versteeg. Zo wordt de toplaag van het kunstgrasveld bij Sportclub Enschede vervangen en een passende uitstraling gemaakt rondom de accommodatie. Dit wordt gedekt binnen de sportbegroting. Daarnaast is er een beleidswens ingediend bij de zomernota voor een extra bijdrage voor de ontwikkeling van Sportcampus Diekman. Hiermee kan meer uitstraling gegeven worden aan het gebied wat in beeld is rondom talentontwikkeling (het gebied aan de kant van Sportclub Enschede).


 • -

  Het CDA heeft artikel 35 vragen gesteld over de tekorten Jeugdhulp en de inzet die Enschede doet om de tekorten te verminderen en landelijk gesprekspartner te zijn. Het college besluit om de beantwoording door te laten geleiden naar de gemeenteraad.


 • -

  De heer Van Lagen heeft artikel 35 vragen gesteld inzake de stand van zaken m.b.t. het supportershome van Vak P.
  De burgemeester heeft deze vragen beantwoord conform de bijlage


 • -

  Op 5 juni jl. zijn bij de Raadsgriffie vragen ingediend door de heer Jajan (VVD) op grond van artikel 35 over de integratie van vluchtelingen. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen


 • -

  De Internationale School Twente (IST) voldoet niet aan het benodigde aantal leerlingen volgens de Beleidsregel IGVO, daardoor is de bekostiging door het ministerie van OC&W en daarmee behoud van licentie onder druk komen te staan. Het bestaan van de school is van essentieel belang voor de ambities van Enschede en Twente om internationaal talent aan te trekken en te behouden.


 • -

  De heer Versteeg (GV) heeft op 20 mei 2019 schriftelijke vragen gesteld ex artikel 35 over het buurtincident Oost. Deze vragen zijn door het college beantwoord.


 • -

  De heer Versteeg (GV) heeft op 5 juni 2019 schriftelijke vragen gesteld ex artikel 35 over 'dat het wederom zo gaat'; het betreft vervolgvragen over het buurtincident Oost. Deze vragen zijn door het college beantwoord.


 • -

  Enschede is de grootste Nederlandse stad direct aan de Duitse grens. Tegelijkertijd is Enschede de meest Duitse stad van Nederland. Het doel van College van B&W van Enschede is dat de Euregio in 2027 functioneert als één grensoverschrijdende, economisch sterke regio. Binnen deze Euregio ervaren we de grens niet meer als een belemmering. We hebben de afgelopen jaren al concrete resultaten behaald. Zo hebben we in de periode 2014-2017 in totaal circa 300 werkzoekenden bemiddeld naar banen in Duitsland. Ook hebben zich Duitse bedrijven in Enschede gevestigd en hebben we Nederlandse en Duitse leerlingen in contact gebracht met elkaar en elkaars buurtaal. Op het gebied van bereikbaarheid hebben we samen met Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente (het MONT-verband) en de EUREGIO een strategische bereikbaarheidsagenda opgesteld. Ook hebben we met Münster een Letter of Intent afgesloten. Om het gestelde doel te behalen hebben we een strategie uitgewerkt langs zeven thema’s: leren, werken, ondernemen, bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en toerisme, kunst en cultuur. Deze strategie hebben we beschreven in Duitsland Agenda 2017-2027. Bij zowel de totstandkoming als de uitvoering van de Duitsland Agenda zochten en zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met Duitse en Nederlandse partners in het grensgebied.


 • -

  Voorafgaand aan de behandeling van de jaarrekening over het jaar 2018 is de jaarrekening besproken in een vergadering van de Stedelijke Commissie op 3 juni 2019. In die vergadering is een aantal vragen gesteld, die worden door het college met deze brief beantwoord.


 • -

  In Enschede wordt sinds 1 januari 2015 bij de Ondersteuning bij het Huishouden resultaatgericht gewerkt en staat het resultaat “schoon en leefbaar huis” centraal. De Centrale Raad van Beroep heeft eind 2018 en in februari 2019 uitspraken gedaan waardoor deze resultaatgerichte werkwijze aanpassing behoeft. De Centrale Raad van Beroep is van mening dat, in ieder geval onder de huidige Wmo 2015, er slechts rechtszekerheid wordt geboden aan inwoners indien er eveneens tijd wordt toegevoegd aan een (resultaatgerichte) beschikking. Om uitvoering te geven aan deze uitspraken dient het beleid voor Ondersteuning bij het Huishouden, de verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning en daarmee de werkwijze tot indiceren voor huishoudelijke ondersteuning aangepast te worden. Er ligt ook een brief van het ministerie die de wet wil wijzigen naar aanleiding van deze uitspraken waarbij hij resultaatgericht werken zonder tijd mogelijk wil maken. Indien die wijziging is doorgevoerd zou ons huidige beleid in de basis voldoen. Het doorvoeren van deze wetswijziging neemt echter naar verwachting 1-2 jaar in beslag en daarop kunnen we niet wachten vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voor onze inwoners. Daarom voeren we voor nieuwe inwoners eveneens tijd toe aan de resultaatgerichte beschikking. Op het moment dat de wetswijziging is doorgevoerd moet opnieuw bezien worden wat dit betekent voor onze werkwijze.


 • -

  Enschede neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente. Deze organisatie heeft de wettelijke verplichting om aan de gemeenteraden van deelnemende gemeenten de ontwerp programmabegroting aan te bieden ter reactie.
  De Omgevingsdienst Twente heeft de ontwerp programmabegroting 2020 aangeboden en deze wordt door het college aan de gemeenteraad aangeboden in de vorm van een raadsbrief waarin kort en bondig de meest relevante financiële en beleidsmatige aspecten worden aangestipt zodat de gemeenteraad zich daar een oordeel over kan vellen.


 • -

  Op verzoek van de rekenkamer- en de rekeningencommissie heeft de heer J.A.M. de Kruijf (extern lid van de rekenkamercommissie) de Zomernota 2019 onderworpen aan een Quick Scan. Het college reageert met deze brief op zijn bevindingen.


 • -

  De gemeente Enschede heeft in het kader van duurzaam vervoer ten behoeve van dienstreizen een aantal elektrische auto’s geleased via Baan Twente. Voor het gebruik van deze auto’s is een regeling vastgesteld waarin afspraken omtrent het gebruik ervan zijn neergelegd.
  Met het invoeren van deze regeling en andere maatregelen van duurzaam vervoer kunnen medewerkers per 1 mei 2019 geen gebruik meer maken van hun privéauto voor dienstreizen. Een aantal medewerkers gebruikten hun privéauto frequent daarvoor en declareerden in verband hiermee ook woon- werkkilometers. Deze mogelijkheid vervalt met het invoeren van de Regeling gebruik elektrische dienstauto. Voor deze groep medewerkers is een afbouwregeling afgesproken.


 • -

  De Lammerinkswönner is in 2018 in gebruik genomen door een samenwerkingsverband van stichting Boerderij De Viermarken, Stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling Enschede (Stawel) en het Zonecollege (voorheen AOC Oost-Nederland), locatie Enschede. Doel van die samenwerking is om te komen tot gezamenlijke duurzaamheidseducatie vanuit het bezoekerscentrum De Lammerinkswönner. De samenwerkende partijen zijn overeengekomen dat de stichting Boerderij De Viermarken als huurder optreedt namens hen. De gemeente heeft zich bereid verklaard de eerste twee jaar (1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020) de huur van het vastgoedbedrijf voor haar rekening te nemen waarbij de samenwerkende partijen in de tussentijd naar alternatieve inkomstenbronnen kunnen zoeken. De eerste periode van 1 juli 2018 tot 1 januari 2019 zijn de kosten van de vergoeding voor de huur gedekt binnen de begroting van stadsdeelbeheer. Voor het jaar 2019 wordt de vergoeding via een subsidie aan stichting Boerderij De Viermarken uitgekeerd


 • -

  In maart 2018 besloot de raad subsidie te verstrekken aan de Twentse Schouwburg NV ten behoeve van de verbouwing van de entree van het Muziekkwartier. De verbouwing maakt deel uit van de realisatie van de visie die de Muziekkwartierpartners gezamenlijk hebben opgesteld. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de inhuizing van de bibliotheek in het Muziekkwartier. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten van deze verbouwing gedragen worden door de partijen zelf. Op basis van het voorlopig ontwerp zijn de kosten in beeld gebracht en zijn afspraken gemaakt over de financiering. Om tot een definitief besluit te kunnen komen is er voor gekozen om eerst de fase van het definitief ontwerp af te ronden. Dit geeft meer inzicht en zekerheid over de kosten in relatie met het financieringskader. De intentie was de verbouwing al deze zomer te laten plaatsvinden. Uit alle onderzoeken blijkt dat het rendabeler is om de verbouwing in één keer te doen en niet de verbouwing van de entree en de verhuizing van de bibliotheek te scheiden. De raad wordt hierover met een brief geïnformeerd.