Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 5 juni 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.06.01

  Het kabinet heeft afgelopen winter extra middelen ter beschikking gesteld aan gemeenten, om jongeren en jongvolwassenen (12-27 jaar) meer perspectief te bieden in coronatijd. Eind maart werd duidelijk hoeveel elke gemeente precies zal ontvangen. Daarom zet het College nu in op besteding van dat budget.
  Het merendeel van de middelen wordt besteed aan ontmoetingsplekken voor jongeren en activiteiten om te chillen, sporten en bewegen - waar de coronaregels dat toelaten. Daarnaast zet het College middelen in voor uitbreiding van het aanbod van preventieve en lichte psychologische hulp. Tenslotte houdt het College een post onvoorzien voor effecten later dit jaar.


 • 2021.06.01

  Eind april heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het nader voorlopige Macrobudget 2021 voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie bekend gemaakt. Het totale Macrobudget 2021 is naar beneden bijgesteld.
  De gemeente Enschede ontvangt ruim 800.000 euro minder. Het nader voorlopige budget is vastgesteld op 97,1 miljoen euro.
  De verwachting op dit moment is dat we voor 2021 net uit kunnen komen met het ons toegekende nader voorlopige budget; op dit moment (peildatum 30 april 2021) zien we een lichte daling van het bijstandsvolume (van -0,64% verwacht). Ten opzichte van het landelijk gemiddelde doen wij het daarmee net iets beter.
  De taakstelling ‘BUIG binnen rijksmiddelen’ voor 2021, zoals opgenomen in de Zomernota 2019, wordt daarmee gerealiseerd.
  De onzekerheid over het definitieve budget en het resultaat blijft bestaan. De verwachting is dat het nader voorlopige budget wel dichter bij het uiteindelijke definitieve budget voor 2021 zal liggen, maar duidelijkheid over de daadwerkelijke hoogte van het budget komt er pas bij de definitieve vaststelling van het Macrobudget in oktober. Verder zal ook het verwachte toegenomen beroep op een uitkering door Corona in Enschede pas in de loop van het jaar beter zichtbaar worden.


 • 2021.06.01

  Op 9 december 2019 heeft de Raad het beleidskader 'retail in Enschede' vastgesteld en is ook het amendement aangenomen waarin de Raad vooralsnog niet instemt met het mogelijk maken van winkels in de branche bruin- en witgoed op het Woonplein. Daarop heeft een verdiepend onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van de brancheverruiming op het woonplein voor de binnenstad. Op basis van dat onderzoek kan niet worden aangetoond dat ‘bruin- en witgoed’ een cruciale branche is voor de vitaliteit van het centrumgebied van Enschede. Als gevolg van de grote onzekerheden over de effecten van Corona voor de binnenstad en de onrust die dat veroorzaakt bij ondernemers ziet het college er vanaf om de raad nu alsnog voor te stellen deze brancheverruiming toe te staan. Ook is het voormalige Pocopand op het Woonplein weer grotendeels gevuld met nieuwe winkels.


 • 2021.06.01

  Bij de besluitvorming in de gemeenteraad over de nota Rondkomen met je inkomen op 11 november 2020 is de motie van D’66 met als onderwerp “Onderzoek naar mogelijkheden om bereik inkomenstoeslag naar 110 procent sociaal minimum te brengen” aangenomen.
  Deze motie draagt het college o.a. op om “een onderzoek voor te leggen naar de effecten van in elk geval, maar niet uitsluitend, wijziging van de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) waarmee vanaf 2021 huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum (Wsm) in aanmerking komen voor inkomenstoeslag.”
  Het College informeert de Raad met een brief over de uitkomsten van dit onderzoek.


 • 2021.06.01

  In opdracht van de rekenkamercommissie heeft onderzoeksbureau CAB een onderzoek uitgevoerd naar het Nieuw Enschedees Welzijnsbeleid (NEW). Het is een evaluatie van zowel de doelmatigheid als doeltreffendheid van het NEW beleid. De rekenkamercommissie komt tot de conclusie dat het welzijnsbeleid werkt, maar ook kraakt. Ze trekt een aantal conclusies en geeft een aantal aanbevelingen. Het college herkent het geschetste beeld en neemt alle aanbevelingen over. In het rapport staan bevindingen die we direct kunnen meenemen bij het proces van de doorontwikkeling van de toegang waarin we de wijkwijzer en de sociale basis(infrastructuur) gaan versterken. Daarnaast gaan we zelf nog een evaluatie naar doelmatigheid uitvoeren om lessen te leren van de ervaring die we met de uitvoering van het NEW beleid hebben opgedaan. Over het onderzoek van de rekenkamer en de evaluatie naar doelmatigheid gaan we graag met de raad in gesprek.


 • 2021.06.01

  Zoals binnen het coalitieakkoord aangegeven hebben kinderen en jongeren de warme aandacht van het College. Ook in de kadernota ‘Rondkomen met je inkomen’ is één van de hoofddoelen het toekomstperspectief van jeugd en jongeren te verbeteren, voor gelijke(re) kansen. In de kadernota is daarvoor o.a. opgenomen dat we extra, naast de al bestaande initiatieven op dat gebied, willen investeren in de empowerment van kinderen. Dit zodat ze beter gezien worden en voorbereid zijn op hun toekomst. We willen organisaties subsidiëren die activiteiten voor kinderen aanbieden die opleveren dat deze kinderen positieve levenservaringen kunnen opdoen, die hun leefwereld verrijken en waarin zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, ongeacht het inkomen van hun ouders. Om dit mogelijk te maken is de subsidieverordening 'Kinderen in hun kracht, Enschede 2021' opgesteld.


 • 2021.06.01

  De gemeenten in Twente werken op tal van terreinen samen. Soms doen ze dit onderling dan weer met ondernemers,
  onderwijs en onderzoeksinstellingen. Deze samenwerking moet af en toe opnieuw worden bekeken. Dat is in de
  afgelopen periode gebeurd en nu liggen er voorstellen om de samenwerking op oa. gezondheid, recreatie en
  toerisme, economie en werkgelegenheid, bereikbaarheid anders vorm te geven. Er wordt een
  samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeenten en een aantal formele regelingen opgesteld. Dit voorstel gaat over het definitief vaststellen van de bestuursovereenkomst tussen de veertien Twentse gemeenten. Ook wordt ingegaan hoe er in het bestuur van de Regio Twente is omgegaan met de verschillende reacties van gemeenteraden op statuten voor een op te richting stichting die samenwerking regelt tussen overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen en ontwerp-bestuursovereenkomst.


 • 2021.06.02

  De heer Brouwer van de fractie Democratisch Platform Enschede heeft schriftelijke vragen gesteld inzake Enschede is poep op de stoep en vuil in de straat. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2021.06.02

  De heer T. ten Vergert van het CDA heeft schriftelijke vervolgvragen gesteld inzake Stadsdeelbeheer en Onderhoud Enschede. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2021.06.02

  De gemeenteraad heeft het College gevraagd om een uitvoeringsprogramma op te stellen om laaggeletterdheid aan te pakken. Enschede kent naar schatting een groot aantal laaggeletterden – 24% van de inwoners. Het College wil dat inwoners van Enschede naar vermogen mee kunnen doen in onze samenleving, zelfredzaam zijn en op een prettige manier samenleven. Taal is daarbij een essentieel bindmiddel. Met dit voorstel en het bijbehorende uitvoeringsprogramma geeft het College invulling aan het verzoek van de Raad.


 • 2021.06.02

  Beslistermijn Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Een van de nog uit te werken onderdelen van de gewijzigde Wgs met ingang van 1-1-2021 is een verordening over de beslistermijn schuldhulpverlening. We moeten in een verordening de maximale termijn aangeven tussen de aanvraag voor hulp en het versturen van de beschikking voor de toegang tot de Wgs door de Stadsbank Oost Nederland vastleggen. Het is van belang dat de inwoner duidelijkheid heeft binnen welke termijn na het eerste intakegesprek er een beslissing wordt genomen over de toelating tot Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de praktijk gebruiken we al jaren een beslistermijn van 8 weken overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht. De wet schrijft voor dat gemeenten formeel gezien een verordening over de beslistermijn moeten vaststellen. We hebben gekozen om een beslistermijn in de verordening te gebruiken overeenkomstig andere wetten in het sociaal domein.
  Uitwerking vroeg signalering schulden
  Vanaf 1 januari 2021 is vroeg signalering van betalingsachterstanden en schulden een wettelijke taak voor gemeenten, hiertoe is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Voor inwoners betekent dit dat als ze een betalingsachterstand hebben gemeenten actief ondersteuning moeten gaan aanbieden. Dit sluit aan op een ontwikkeling die in Enschede al in gang is gezet met het coalitieakkoord van 2018 waarin we hebben aangegeven dat we zoeken naar duurzame oplossingen voor schulden en armoede om nieuwe problemen te voorkomen. Ook in de kadernota ‘Rondkomen met je inkomen’ is één van onze hoofddoelen het inzetten op preventie en het vroegtijdig ondersteunen van inwoners waar nodig. Met het ingaan van de wettelijke taak van vroeg signalering, moeten gemeenten op ontvangen signalen van een betalingsachterstand actie uitvoeren en hulp aanbieden. Hiervoor werken we samen met energiebedrijven, waterleveranciers, ziektekostenverzekeraars en woningcorporaties.


 • 2021.06.03

  We staan in het sociaal domein voor een flinke opgave: we willen een aantrekkelijke stad zijn, gelijke kansen bieden, de jeugd veilig laten opgroeien en (financiële) zelfredzaamheid van inwoners bevorderen.
  In de afgelopen 6 jaar hebben we met elkaar verschillende beleidsnota’s vastgesteld. Gemeenten hebben sinds de decentralisatie een brede opdracht in het sociaal domein. De keuzes die de Raad en het College de komende periode moeten maken zijn dan ook divers en bovendien grijpen de verschillende keuzes op elkaar in.
  Het College heeft daarom deze dialoognota opgesteld. Met deze dialoognota willen we tegemoetkomen aan de vraag van de Raad om overzicht en inzicht. Overzicht over de verschillende ontwikkelingen binnen het sociaal domein en inzicht in de keuzes die de afgelopen periode al gemaakt zijn of nog gemaakt moeten worden. Een uitdagende klus. Want het gehele sociale domein samenvatten in enkele pagina's is een complexe taak.


 • 2021.06.03

  Het college heeft eind 2020 opdracht gegeven aan een extern adviesbureau om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar twee prioritaire sportparken in Enschede in verband met de clusteringsopgave. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen:
  De gemeente wil graag duurzame sportaccommodaties voor gezonde en toekomstige bestendige verenigingen. Door het aantal sportparken terug te brengen en de sportvelden en -accommodaties efficiënter te benutten, creëert de gemeente een kwaliteitsimpuls. Door gericht te investeren in moderne en nieuwe sportparken ontstaat een aantrekkelijkere sportklimaat. Dat draagt bij aan een toename van leden en dus meer inwoners die gaan sporten en bewegen. Met de kwaliteitsimpuls trekken verenigingen gezamenlijk op als sportaanbieder op hetzelfde sportpark.
  De tweede reden is dat de gemeenteraad besloten heeft om een structurele besparingsopgave van 300.000 euro op de jaarlijkse exploitatie van sportparken en -velden te realiseren. In het haalbaarheidsonderzoek is de haalbaarheid onderzocht van het bouwen van een multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) in Enschede-Zuid en de herontwikkeling van op sportcampus Diekman-Oost met diverse breedtesport voorzieningen. Het haalbaarheidsonderzoek is tot stand gekomen in nauw overleg met de betrokken sportverenigingen en Sportaal. Alle besturen van de betrokken verenigingen hebben begin mei 2021 een intentieverklaring ondertekend waarin zij aangeven dat hun leden achter de beoogde plannen staan.
  De conclusie van het haalbaarheidsonderzoek is dat de bouw van een MFSA in Enschede-Zuid en de herontwikkeling van Diekman-Oost organisatorisch en technisch haalbaar is. Voor de financiële haalbaarheid is een eenmalige investering vanuit de gemeente van 1.856.000 euro voor de MFSA Zuid en 1.200.000 euro voor de herontwikkeling van Diekman-Oost benodigd. Hiermee kan in beide gevallen een sluitende exploitatie gerealiseerd kan worden. Beide projecten zijn noodzakelijk om de clustering van sportparken te kunnen realiseren, met als resultaat een structurele besparing van ruim 201.000 euro per jaar op de exploitatiebijdrage van de gemeente aan Sportaal. Tot slot is hiervoor eenmalige bijdrage benodigd van 909.000 euro voor sloop, compensatie en/of afboeken van huidige opstallen en activa op de te clusteren sportparken.


 • 2021.06.03

  De Gemeenterekening 2020 wordt in juni in de raad behandeld. De heer J.A.M. de Kruijf (extern lid rekenkamercommissie) heeft dit document beoordeeld op verzoek van de gemeenteraad . Zijn bevindingen zijn in een rapportage aan de leden van de raad uitgebracht. Met deze brief geeft het college hier een reactie op.


 • 2021.06.04

  Sportaal heeft als verbonden partij van de gemeente Enschede de opdracht tot het invullen van de opdracht ‘stimuleren tot bewegen’ van de inwoners van Enschede. Het exploiteren van zwembaden is onderdeel van deze opdracht. De huidige zwembaden Aquadrome en Het Slagman zijn aan vervanging toe. De opdracht tot het realiseren van een nieuw zwembad is door de gemeenteraad aan Sportaal gegeven in de zomer van 2020. Het plan voor de realisatie van het nieuwe zwembad is gereed om uitgevoerd te gaan worden en bevindt zich reeds in de voorbereidingsfase. Om het plan te realiseren en de bouw te financieren dient Sportaal een investering te doen ter grootte van 18,2 miljoen euro. Sportaal brengt eigen middelen in en zal daarnaast nog 17 miljoen euro moeten lenen. Een voorwaarde voor verstrekking (door BNG Bank) van deze financiering is een garantstelling van de gemeente Enschede. De gemeenteraad van Enschede stemt in met het verstrekken van een gemeentegarantie voor een bedrag van maximaal 17 miljoen euro.