Besluiten College van B&W

maandag 7 oktober 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  De heer Van Dijk van D66 heeft naar aanleiding van een brief van het Staatstoezicht op de Mijnen aan Nouryon, schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van zoutwinning en de veiligheidscultuur bij Nouryon. Het college beantwoord deze puntsgewijs.


 • -

  De heer Elferink van de fractie PVV heeft schriftelijke vragen gesteld over huurarmoede in Enschede. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • -

  Te besluiten tot beantwoording conform de bijlage van de vragen ex artikel 35 van het Reglement van Orde voor de
  vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van het lid Versteeg van Groep Versteeg, inzake het project De Kop en portefeuillehouder hiervoor mandaat te verlenen.


 • -

  Het College heeft besloten om de Harberinksweg te herbestraten met nieuwe, getrommelde waaltjes gelegd in een halfsteensverband. Hiermee geeft het College vanuit haar rol duidelijkheid in de situatie rond de Harberinksweg. Het College neemt dit besluit na afweging van de uitkomst van de gehouden bewoners- en belangenpartijen-schouw en afwegingskaders zoals comfort, kosten, aanzien, onderhoud en levensduur van de weg. Met dit besluit komt het College tegemoet aan de wens van bewoners om snel duidelijkheid te krijgen en weer snel bereikbaar te zijn. Ook komt zij tegemoet aan de uitkomsten van de schouw, door te kiezen voor een steen die in beeld nog dichter komt bij de oude vervangen stenen en deze te leggen in het door partijen in meerderheid gewenste halfsteensverband. Het College hoopt dat, ondanks dat niet alle partijen tevreden zullen zijn met de uitkomst, er nu weer snel rust komt voor de omwonenden van de weg.

  Het College hecht naast goede bruikbaarheid en veiligheid van de weg belang aan cultuurhistorie en duidelijke kaders voor bewoners, ondernemers en instellingen in de stad. Daarom heeft zij aanvullend besloten om:

  1. In soortgelijke situatie vervanging met nieuwe getrommelde stenen in waalformaat gelegd in halfsteensverband als standaard te verklaren, zoals ook voor fase 2 van de Harberinksweg die in 2020 wordt uitgevoerd.
  2. Cultuurhistorie een vaste plek te geven in de afwegingen rond de inrichting, het beheer en onderhoud van de weg.
   Zo wordt de cultuurhistorie mede als kader opgenomen in het nieuwe wegenbeleidsplan dat eind dit jaar aan de Raad wordt aangeboden.


 • -

  Het ontwerpbestemmingsplan “Rutbekerveld 2019” maakt de realisatie van een toeristische- en recreatieve functie in de vorm van een visplas met horecavoorziening, een bedrijfsgebouw, drijvende vishutten, een witvisvijver en een beheerderswoning mogelijk. Deze nieuwe functie wordt toegevoegd aan het huidige gebruik t.b.v. zandwinning met bijbehorende natuurontwikkeling. Ook wordt het mogelijk gemaakt dat er tijdelijk gebruik gemaakt kan worden van de bestaande boerderij in het plangebied als respectievelijk bedrijfswoning ten behoeve van het vissen, totdat de nieuwe bedrijfsbebouwing gereed is, met een maximale termijn van 3 jaar of eerder indien de bestaande boerderij gesloopt dient te worden in het kader van de zandwinningsactiviteiten.


 • -

  Aan B&W wordt voorgesteld om het kortparkeertarief voor de gemeentelijke parkeergarages per 1 januari 2020 te verhogen met € 0,10 naar € 3,00, conform het stappenplan 'de geleidelijke methode' welke in 2010 door de Raad is vastgesteld. Tevens conform het coalitieakkoord “Enschede 2018 – 2022” en de Zomernota 2019 -2023 waarin deze lijn is bekrachtigd. Ook de abonnementstarieven en de overige garage gerelateerde tarieven worden vastgesteld voor 2020. Voorgesteld wordt om de maximale dagtarieven voor de Hermandadgarage en de Mooienhof garage ongewijzigd te laten. Tot slot wordt met dit voorstel de Raad in gelegenheid gesteld om de Verordening Parkeerbelastingen en Verordening Parkeren voor 2020 tijdig vast te stellen.


 • -

  Het College en de Raad wensen regelmatig te worden geïnformeerd te worden over de gebiedsontwikkelingsprojecten. Om te voldoen aan deze informatiebehoefte is in samenwerking met de rekeningcommissie in 2018 een digitale projectenrapportage ontwikkeld Projectview. De projectenrapportage kent 2 rapportage momenten in april en oktober. Over het algemeen laten de grondexploitaties een verbetering zien ten opzichte van het MPG 2019. De stijgende lijn in kavelverkoop voor woningbouw en gronduitgifte voor bedrijventerreinen hebben zich in 2019 doorgezet.
  Met dit besluit stemt het college in met het digitaal beschikbaar stellen van de projectenrapportage per 1 oktober 2019.


 • -

  De ontwikkeling van het gebied de Kop Boulevard is de belangrijkste centrumontwikkeling in Enschede voor de komende jaren. In het kader van ontwikkeling van het gebied De Kop wordt de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de voortgang van dit project.