Besluiten College van B&W

dinsdag 2 april 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  De heer Elferink van de PVV fractie heeft artikel 35 vragen gesteld over mogelijk in te zetten onderzoek naar bijstandsfraude. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • -

  Mevrouw Ayfer Koç van het CDA heeft het College raadsvragen gesteld over het mogelijk verdwijnen van muurschilderingen in de kapel Stadsmaten aan het Ariensplein. Het College heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld en aan de Raad gestuurd.


 • -

  Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting heeft het college de raad op gedragen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een computerbank in Enschede voor inwoners die rond moeten komen van een minimuminkomen of lager.
  Onderzoek heeft aangetoond dat er op dit moment veel mogelijkheden zijn voor genoemde doelgroep om gebruik te kunnen maken van een computer. Deze zijn: een vergoeding uit het participatiebudget, stichting Leergeld, de Wtos en de zorgverzekeringswet en regeling zorgverzekering. Voor degenen die niet onder genoemde regelingen vallen wordt de mogelijkheid onderzocht om aan te sluiten bij het Fonds Bijzondere Noden Enschede of andere maatschappelijke initiatieven.


 • -

  Het college heeft de ambitie uitgesproken om aan het eind van het eerste kwartaal een nieuw beleidskader Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak aan de Raad voor te leggen. De input die we hebben opgehaald uit gesprekken met de Raad, werkgever, werkzoekenden en maatschappelijk ondersteuners geeft echter aanleiding om meer tijd te nemen voor verdieping en onderzoek. In een brief aan de Raad geeft het college aan dat het beleidskader in de loop van het tweede kwartaal wordt aangeboden.


 • -

  Het Dagelijks Bestuur van Technology Base heeft op 29 maart 2019 besloten om het terrein Deventerpoort met opstallen te verkopen aan de heer J. van Eck. Een beoordelingscommissie, waar de onafhankelijke gebiedsregisseur deel van uitmaakt, heeft het plan ‘the Gate’ van de heer Van Eck op basis van vooraf gestelde kaders positief beoordeeld. Na de gunning werkt de heer Van Eck, in afstemming met de onafhankelijke gebiedsregisseur en het regieteam, de plannen verder uit.

  Raadsleden worden samen met de statenleden en omwonenden in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de plannen, van de heer van Eck.


 • -

  Het College en de Raad wensen regelmatig geïnformeerd te worden over de gebiedsontwikkelingsprojecten. Om te voldoen aan deze informatiebehoefte is in samenwerking met de rekeningcommissie in 2018 een digitale projectenrapportage ontwikkeld: Projectview. De projectrapportage kent 2 rapportage momenten in april en oktober. Met dit besluit stemt het college in met het digitaal beschikbaar stellen van de projectenrapportage per 1 april 2019.


 • -

  We herkennen ons in de conclusies van der rekenkamercommissie. Het rapport bevestigt de dienstverleningsvisie en legt de vinger op enkele belangrijke punten. We gaan zonder voorbehoud hard aan de slag met het verbeteren van de begrijpelijkheid, het betrekken van inwoners en de zorg voor niet-digitaal vaardigen. En dat alles onder een strakkere regie op digitale dienstverlening. Een heroverweging van social media is wat ons betreft niet aan de orde.
  Het rapport van de rekenkamer heeft ons nog bewuster gemaakt van het belang en de urgentie van dit onderwerp. De visie op dienstverlening en de nieuwe regisseur iDienstverlening gaan ons helpen te prioriteren, keuzes te maken en door te pakken.


 • -

  De Raad wordt meegenomen in de voortgang van het Regionaal Transformatieplan. Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven hebben VNG en het Rijk een transformatiefonds opgericht. Voor de regio Twente is vanuit het Transformatiefonds jaarlijks een bedrag van 1.36 miljoen euro beschikbaar voor drie jaar. Om aanspraak te maken op de middelen is een meerjarig regionaal transformatieplan ingediend. Deze aanvraag is eind 2018 gehonoreerd. In het plan worden drie actielijnen onderscheiden: 1. Iedere jongere doet naar eigen vermogen mee in zijn omgeving (stimuleren duurzame gezinsvormen en innovatie in de intramurale jeugdhulp) 2. Robuust Twents ketenontwerp (gedwongen kader jeugdhulp).3. Jongeren op weg naar volwassenheid (onderwijszorgarrangementen en de overgang 18-/18+). In deze fase wordt de projectstructuur ingericht en de actielijnen concreter uitgewerkt.


 • -

  Door middel van een brief worden de onderhandelaars van de provinciale coalitiebesprekingen en Provinciale Staten geïnformeerd over het belang van verkabeling van hoogspanningslijnen in de provincie Overijssel. Deze brief is in samenwerking met gemeente Raalte, gemeente Almelo en gemeente Deventer opgesteld. Dit zijn de Overijsselse gemeenten met één of meer aangewezen tracés die in aanmerking komen voor verkabeling. De brief wordt tevens aan de betreffende gemeenteraden gezonden.


 • -

  De gemeente kiest met het vaststellen van de Visie Werklocaties voor het versterken van het structurele groeivermogen van de economie en de strategische opgaven van Enschede: het aantrekkelijk zijn voor talent, betere bereikbaarheid van banen, een duurzame en groene stad en samenwerking tussen overheid, inwoners en marktpartijen. Daarbij kiezen we voor kwaliteit boven kwantiteit en wordt er gewerkt aan aantrekkelijke, duurzame en toekomstbestendige werklocaties. Er worden tevens maatregelen voorgesteld om de ontstane mismatch tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen tegen te gaan. Daarnaast is deze visie input voor de (regionale) herprogrammeringsopgave van bedrijventerreinen.