Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 2 oktober 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.09.28

  SP heeft vragen gesteld over het feit dat Enschede niet meedoet aan de landelijke inleveractie voor steekwapens


 • 2021.09.28

  In 2020 is het beleid ten aanzien van kamerverhuur geëvalueerd. Geconcludeerd werd dat aanpassing van regels noodzakelijk is, omdat de puur getalsmatige toetsing van vergunningaanvragen voor nieuwe kamerverhuur onvoldoende rekening houdt met andere aspecten in een buurt die van invloed zijn op de leefbaarheid.
  Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten de beleidsregel ‘Onzelfstandige Bewoning Enschede 2021’ vast te stellen. Samen met het door de gemeenteraad vastgestelde voorbereidingsbesluit Onzelfstandige Bewoning 2021 vormt dit het nieuwe toetsingskader voor vergunningaanvragen voor nieuwe kamerverhuurpanden in Enschede. Hiermee komt een einde aan de tijdelijke stop op het verlenen van vergunningen voor nieuwe kamerverhuurpanden. Het nieuwe toetsingskader reguleert de spreiding van nieuwe kamerverhuurpanden in de stad, reguleert de kwaliteit van de kamerverhuurpanden en houdt nadrukkelijker rekening met de leefbaarheid in de omgeving.


 • 2021.09.28

  Het G.J. van Heekpark is eigendom van de gemeente Enschede. Het beheer is opgedragen aan een Commissie van Beheer die uit tenminste vijf leden bestaat. In verband met het aftreden van een lid, is een nieuw lid gezocht. De raad wordt voorgesteld om (zoals voorgedragen door de Commissie) de heer Van Agteren te benoemen tot lid van de commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark.


 • 2021.09.28

  Het College verstrekt 3 kinderopvangorganisaties subsidie om na de herfstvakantie te starten met BSO+. BSO+ houdt in dat een reguliere groep voor buitenschoolse opvang wordt aangevuld met extra bezetting van een pedagogisch medewerker. Door deze extra bezetting is er in de groep ruimte om extra ondersteuning en aandacht te gegeven aan een beperkt aantal kinderen die dat nodig heeft. De BSO+ voorziet naar verwachting in een behoefte voor kinderen die nu geen gebruik maken van de BSO omdat het voor hen geen passende setting is, maar wel graag naar de BSO zouden willen. De BSO+ start in eerste instantie bij wijze van pilot voor de periode tot eind 2023. De locaties zijn BSO Sprookjesbos (Columbus Junior), BSO Olympialaan (Smallsteps/Partou) en BSO Piccolo (Humankind). Iedere BSO+ biedt per dagdeel plaats aan maximaal 5 kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Naast deze kinderen zullen er ook kinderen zonder extra ondersteuningsbehoefte in de groep zitten.


 • 2021.09.28

  Enschede neemt bestuurlijk en ambtelijk deel aan landelijke overleggen om de Participatiewet te evalueren waar deze wet in de praktijk te hard uitpakt. Het gaat dan om knelpunten die hoofdzakelijk voortvloeien uit de hardheid binnen de wetgeving of ook aan de (on)mogelijkheden tot maatwerk en het daadwerkelijk bieden daarvan. Enschede heeft zich vanaf het begin van dit evaluatieproces direct kandidaat gesteld als ambtelijk en bestuurlijk gesprekspartner. Het college informeert de raad over de stand van zaken rondom de landelijke evaluatie en de wijze waarop Enschede deel heeft genomen.


 • 2021.09.29

  Groep Versteeg heeft vragen gesteld over handhaving van de coronapas


 • 2021.09.29

  In Eschmarkerveld willen we een woonwijk realiseren voor ongeveer 500 tot 600 woningen. Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-één kappers en rijwoningen. We willen ruimte bieden aan pioniers op het gebied van duurzaam wonen bijvoorbeeld vlakbij de ecozone die we dan ook verder het gebied in willen trekken. En we maken ruimte voor ander woonvormen zoals een seniorenhof en woningen met zorgondersteuning. De gemeente geeft kavels uit waar kopers zelf een woning op kunnen bouwen, maar er worden ook woningen gebouwd door projectontwikkelaars en de woningbouwcorporaties realiseren hier nieuwe sociale huurwoningen.
  We hebben een koersdocument Eschmarkerveld gemaakt om een kader vast te leggen waarbinnen het gebied ontwikkeld kan worden. Belangrijk daarbij is dat we de bestaande bomen, struiken en sloten behouden en uitbreiden om een zo groen en gezond mogelijke woonomgeving te maken voor een brede doelgroep.
  Na vaststelling van het koersdocument kunnen we voor het gebied stedenbouwkundige plannen maken waarin de locaties van het groen, de wegen en de woningen echt worden vastgelegd. Vervolgens moet er nog een bestemmingsplan of omgevingsplan worden gemaakt. Naar verwachting kunnen eind 2023, begin 2024 de eerste woningen gebouwd worden.