Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 21 september 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.09.16
 • 2019.09.16

  Het college heeft een advies ontvangen van de Wmo raad op de gewijzigde subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare inwoners 2019. De verordening wordt na instemming van het college met de reactie op het advies aangepast conform deze reactie.


 • 2019.09.17

  De heer Dönmez (PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld over de bestemmingsplannen Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden' en 'Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones'. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2019.09.17

  De Raad heeft het College gevraagd om onderzoek te doen naar de uitvoering van bewindvoering in eigen beheer. Dit om de kosten van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind beheersbaar te krijgen en de kwaliteit te borgen. Daarnaast wordt verzocht onderzoek te doen om beschermingsbewind door de gemeente Enschede kosteloos aan te bieden aan inwoners met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen. Het College ziet geen aanleiding bewindvoering in eigen beheer te gaan uitvoeren. Onderzoek heeft aangetoond dat de inschatting is dat bewindvoering als algemene voorziening wordt aangeboden dit juridisch gezien niet haalbaar is. Het uitvoeren in eigen beheer leidt niet tot een kosten besparing en biedt nauwelijks voordelen. Wel ziet het college aanleiding om tot de acties onder punt 8 van deze brief in gang te zetten.
  Met de bijgevoegde brief brengt het College verslag uit aan de Raad over de uitkomsten van dit onderzoek. Omdat er een aantal actuele ontwikkelingen zijn, wordt de Raad hier ook over geïnformeerd. Enkel voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn:
  -om de kwaliteit van de bewindvoering te vergroten gaan we onderzoeken of we een convenant kunnen afsluiten met bonafide bewindvoerderskantoren.

  • ook gaan we klanten die bijzondere bijstand krijgen informeren wat de taken van een bewindvoerder zijn.


 • 2019.09.20

  De heer Tillema (D66) heeft schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van het importplafond van buitenlands afval op afspraken met Münster. Deze vragen worden hierbij beantwoord.


 • 2019.09.20

  Het college van B&W doet in het concept-beleidskader ‘Retail in Enschede’ voorstellen voor het behoud en versterking van de detailhandel, horeca, leisure en consumentgerichte dienstverlening (samen ‘retail’ genoemd) in Enschede. Dat is noodzakelijk omdat het consumentengedrag verandert.
  De retailsector ondervindt daar de gevolgen van. De groei van het aantal fysieke winkels neemt af als gevolg van online bestedingen. Tegelijkertijd blijft de consument graag 'winkelen' en doet de dagelijkse boodschappen (nog) vooral in fysieke winkels. Ook is de consument mobieler en beter geïnformeerd dan vroeger. Deze bezoekt daarom vooral de locaties met de grootste keuzevrijheid in een aantrekkelijke omgeving. Daarbij spelen horeca, leisure en andere voorzieningen zoals dienstverlening een steeds belangrijker rol. Deze retailfuncties concentreren zich gezamenlijk in verschillende centra, zoals de binnenstad en de boodschappencentra in de wijken. Maar ook steeds vaker in gemixte gebieden waar wonen, voorzieningen en werken door elkaar lopen, waar volop ruimte is voor interactie.

  Met de voorstellen in het conceptbeleidskader speelt het college in op de genoemde veranderingen. Ook schept het college voorwaarden om de adequate bestaande retailstructuur (binnenstad, boodschappencentra in de wijk en Woonplein/Zuiderval) in de toekomst te behouden. Na bespreking en vaststelling van het beleidskader ‘Retail in Enschede’ werkt het college dit verder uit in een ontwerp-structuurvisie.


 • 2019.09.20

  Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe Wmo-taken individuele begeleiding en maatschappelijke deelname en voor Jeugdhulptaken. De afgelopen jaren lag de nadruk vooral op de transitie: het overnemen van taken en het continueren van zorg. Nu die achter de rug is kunnen we volop aan de slag met de transformatie, waarbij het streven is dat mensen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en dat van hun naasten, met waar nodig ondersteuning van de gemeente.
  Vanaf 2019 wordt Twentebreed gewerkt met één integraal ondersteuningsmodel voor Wmo en Jeugdhulp. Ook kennen we in Enschede inmiddels sinds 1 januari 2019 één verordening voor Wmo en Jeugdhulp in plaats van twee afzonderlijke. Daarom is het nodig om ook één gemeenschappelijk beleidskader en gemeenschappelijke uitgangspunten te ontwikkelen.
  Deze zijn tot stand gekomen in een uitgebreid participatietraject, dat vanaf februari 2019 is doorlopen met verschillende groepen betrokkenen. Het college hecht veel waarde aan de speerpuntennotitie als opbrengst van het interactieve proces. Het is niet een document van alleen de gemeente, maar de neerslag van een serieuze dialoog en een goede samenwerking met veel relevante betrokkenen, waarbij de doelstellingen voor het sociaal domein uit het coalitieakkoord ook nadrukkelijk zijn betrokken in de discussies. Het college denkt hiermee een toetsingskader aan te bieden dat voor meerdere jaren houdbaar is.

  Het college stelt nu de raad voor de speerpunten vast te stellen en als toetsingskader te laten functioneren bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering in het kader van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het Huis van Sturing Transformatie Sociaal Domein en de projecten om uitvoering te geven aan de transformatieagenda vormen naast de reguliere uitvoering de uitvoeringsagenda / jaarkalender die aansluit bij deze speerpunten. Monitoring van de voortgang vindt plaats middels de halfjaarlijkse rapportages en duidingssessies van het Huis van sturing.