Stadsdeelcommissie Noord

woensdag 2 februari 2022 19:30 - 22:30
Locatie:
Voorzitter:
H. Meijer-Ytsma

Agendapunten

  • Openbaar, na persgesprek en met uitzondering van bijlage 1, 2 en 3!

    Kennispark is een belangrijke motor van de Twentse economie. Het blijkt ook een motor te zijn die blijft ronken in economisch mindere tijden en tijdens de huidige coronaperiode. Om deze positie vast te houden en te versterken willen ondernemers, Universiteit Twente (UT), gemeente en provincie verder investeren in het gebied.
    Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om ruim 10 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van het Business- en Sciencepark (B&S-park). Dit park ligt direct tegenover de Universiteit Twente. Het kent op dit moment een relatief eenzijdig profiel van met name de functie ‘werken’.
    Eerder, in 2018, stelden ondernemers, Universiteit Twente en de gemeente de koers vast om het B&S-park en de UT-campus tot één geheel samen te smeden. Daarvoor is het nodig het B&S een sterker ‘gezicht’ te geven en beter te verbinden met de UT. Met als doel een werkomgeving te realiseren waarmee de regio gemakkelijker talent aantrekt en vasthoudt. Want zonder talent geen innovatie, geen nieuwe werkgelegenheid en minder oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken. In het stedenbouwkundig plan en mobiliteitsplan uit 2019 heeft de gemeente deze koers uitgewerkt in concrete plannen voor het gebied. Deze plannen bieden duidelijkheid over de ruimte voor (nieuwe) ontwikkelingsprojecten.
    Om deze plannen te kunnen uitvoeren is geld nodig van ondernemers, investeerders en overheden. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor ruim 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor gerichte investeringen in het (openbare) gebied. Daarmee geeft het college duidelijkheid aan ondernemers en vastgoedpartijen over wat zij wil bijdragen aan het omvormen van het gebied tot een toekomstbestendig sciencepark. Uiteindelijk leiden de gemeentelijke investeringen tot een veelvoud van investeringen door de marktsector in vastgoed op Kennispark. Daardoor ontstaat alle ruimte voor nieuwe en groeiende ondernemingen. En die zorgen op hun beurt weer voor directe en indirecte banen voor alle opleidingsniveaus.