Raadsvergadering

maandag 30 september 2019 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
G.O. van Veldhuizen

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2


  00:01:00 - 00:03:14 - R. Wessels
  00:07:39 - 00:08:04 - N. van den Berg
  00:08:06 - 00:08:18 - R. Wessels
  00:08:19 - 00:08:46 - N. van den Berg
  00:08:48 - 00:09:06 - J. Kerkwijk
  00:09:09 - 00:09:29 - N. van den Berg
  00:09:47 - 00:11:28 - A. Koç
  00:11:45 - 00:15:41 - E. Eerenberg
  00:15:42 - 00:16:27 - A. Koç
 • 3

  00:16:48 - 00:17:08 - Y.A. Hümmels
  00:17:21 - 00:17:47 - A.G.A. Blömer
  00:18:26 - 00:18:37 - M van Lagen
  00:18:57 - 00:19:07 - H. de Roode
 • 4
 • 5.a
 • 5.b

  00:21:49 - 00:23:30 - G.O van Veldhuizen
  00:23:47 - 00:23:49 - A. Koç
 • 6
 • 6.1

  Sinds 2015 heeft de gemeente een brede taak in het ondersteunen van inwoners zodat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving. Daarbij werken we, samen met partners, vanuit een aantal nieuwe uitgangspunten. We streven er naar om er te zijn voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, maar vragen ook meer van mensen zelf en hun omgeving. Er zit immers zoveel kracht in de samenleving. Als er toch ondersteuning nodig is, is die licht waar mogelijk en zwaar waar nodig. We medicaliseren zo min mogelijk. Bovendien verdient iedereen een goede uitgangspositie: preventie is dan ook een belangrijk speerpunt. Tenslotte zorgen we dat áls ondersteuning vanuit verschillende partners nodig is, die ondersteuning op elkaar is afgestemd en elkaar versterkt in plaats van tegenwerkt.
  De beweging die we daarin maken is gebundeld en verwoord in de bestuursopdracht 'transformatie sociaal domein'. Om de voortgang van deze beweging goed te kunnen volgen en bij te sturen indien nodig wordt tweemaal per jaar gemonitord via het 'Huis van sturing transformatie sociaal domein' waarin harde indicatoren worden gecombineerd met beelden en verhalen waarin de beleving van inwoners en professionals voorop staan.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2019, 1. In te stemmen met monitoring van de voortgang van de transformatie sociaal domein middels halfjaarlijkse duidingssessies op basis van het raamwerk Huis van Sturing Transformatie Sociaal Domein

  00:28:15 - 00:28:31 - G. Visser-Voorn
  00:29:00 - 00:29:56 - J. Kampman
  00:29:56 - 00:30:29 - G. Visser-Voorn
  00:30:31 - 00:31:28 - J. Kampman
  00:31:33 - 00:32:30 - G. Visser-Voorn
  00:32:36 - 00:33:12 - R.R. Kreeft
  00:33:13 - 00:33:17 - J. Kampman
  00:33:17 - 00:33:47 - R.R. Kreeft
  00:33:59 - 00:34:25 - G. Visser-Voorn
  00:34:26 - 00:34:49 - R.R. Kreeft
  00:34:56 - 00:35:26 - I.G. Rutjes
  00:35:34 - 00:35:55 - G. Visser-Voorn
  00:36:01 - 00:36:12 - I.G. Rutjes
  00:36:14 - 00:36:18 - G. Visser-Voorn
  00:36:20 - 00:36:42 - I.G. Rutjes
  00:36:45 - 00:36:56 - G. Visser-Voorn
  00:36:59 - 00:37:11 - H. Meijer-Ytsma
  00:37:13 - 00:37:32 - G. Visser-Voorn
  00:37:32 - 00:37:44 - H. Meijer-Ytsma
  00:37:44 - 00:37:50 - G. Visser-Voorn
  00:37:57 - 00:38:01 - J. Kampman
  00:38:05 - 00:38:34 - G. Visser-Voorn
  00:39:59 - 00:41:19 - J. Kampman
  00:42:07 - 00:42:18 - G. Visser-Voorn
 • 6.1.a
 • 6.2

  De gemeente is voornemens om op de hoek van de Hulsmaatstraat en de Stroinksbleekweg een (zorg)appartementengebouw mogelijk te maken waarbij voor een gedeelte van het terrein (aan de zijde van de Hulsmaatstraat) een hoogte van maximaal 40 meter is toegestaan. Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling hiervoor.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2019, met inachtneming van het aangenomen amendement B, 1. De Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan “Enschede Noord – Hulsmaatstraat” vast te stellen; 2. Het bestemmingsplan “Enschede Noord – Hulsmaatstraat” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00187-0003 gewijzigd vast te stellen, met dien verstande dat in het bestemmingsplan de maximale bouwhoogte van 40 meter zoals op de verbeelding voor het noordelijk deel van het plangebied voorgesteld, wordt gewijzigd in 22 meter, en zowel toelichting, verbeelding, regels en ondergrond overeenkomstig aan te passen”; 3. Degenen die een zienswijze over dit plan kenbaar hebben gemaakt van dit onderhavige raadsbesluit in kennis te stellen; 4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  00:43:33 - 00:45:46 - A.G.J. ten Vergert
  00:46:10 - 00:48:20 - R. Wessels
  00:48:51 - 00:54:26 - J.B. Diepemaat
  00:54:33 - 00:56:12 - A.G.J. ten Vergert
  00:56:12 - 00:57:38 - J.B. Diepemaat
  00:57:47 - 00:57:56 - A.G.J. ten Vergert
  00:57:57 - 00:58:39 - J.B. Diepemaat
  00:58:40 - 00:59:55 - R. Wessels
  00:59:55 - 01:00:46 - J.B. Diepemaat
  01:00:47 - 01:01:06 - R. Wessels
  01:01:11 - 01:03:18 - A.G.J. ten Vergert
  01:04:40 - 01:05:01 - M.I. Jeliazkova
  01:05:01 - 01:05:04 - J.B. Diepemaat
  01:05:04 - 01:05:48 - M.I. Jeliazkova
  01:05:48 - 01:06:34 - J.B. Diepemaat
  01:06:34 - 01:06:38 - M.I. Jeliazkova
  01:06:38 - 01:07:40 - J.B. Diepemaat
  01:07:40 - 01:07:51 - M.I. Jeliazkova
  01:07:51 - 01:08:10 - J.B. Diepemaat
  01:08:10 - 01:08:13 - M.I. Jeliazkova
  01:08:13 - 01:08:21 - J.B. Diepemaat
  01:08:24 - 01:09:02 - D Dönmez
  01:09:03 - 01:09:56 - J.B. Diepemaat
  01:09:57 - 01:10:16 - J.G.A. Nijhuis
  01:10:16 - 01:10:22 - J.B. Diepemaat
  01:10:22 - 01:11:14 - J.G.A. Nijhuis
  01:11:14 - 01:11:49 - J.B. Diepemaat
  01:11:53 - 01:11:56 - J.G.A. Nijhuis
  01:11:56 - 01:12:01 - J.B. Diepemaat
  01:12:01 - 01:12:06 - J.G.A. Nijhuis
  01:12:06 - 01:12:07 - J.B. Diepemaat
  01:12:11 - 01:12:51 - D Dönmez
  01:12:51 - 01:13:23 - J.B. Diepemaat
  01:13:23 - 01:14:28 - J.G.A. Nijhuis
  01:14:29 - 01:14:45 - R. Wessels
  01:14:45 - 01:14:52 - J.G.A. Nijhuis
  01:14:57 - 01:15:13 - A.G.J. ten Vergert
  01:15:18 - 01:15:26 - M.I. Jeliazkova
  01:23:11 - 01:23:34 - H. de Roode
  01:23:37 - 01:23:57 - J.G.A. Nijhuis
  01:24:02 - 01:24:26 - G. Visser-Voorn
  01:25:01 - 01:25:04 - L.I.P Lents
  01:26:33 - 01:26:48 - J.G.A. Nijhuis
  01:26:56 - 01:27:05 - R. Wessels
  01:27:20 - 01:27:35 - V.H.A. van Dijk
 • 6.2.a
 • 6.2.b
 • 6.3

  Naar aanleiding van de Regionale Afspraken Programmeren Bedrijventerreinen Twente, heeft de gemeente besloten om 48 van de beschikbare 77 hectare bedrijventerrein te deprogrammeren naar een andere bestemming. De onderliggende keuzes zijn gemaakt op basis van de in mei 2019 vastgestelde Visie Werklocaties. De kosten van het afboeken van deze gronden zijn geraamd op 18,28 miljoen euro en worden gedekt uit de algemene reserve van de gemeente. De afboeking van het grootste deel van de Usseler Es (Bolling en Westkrans) naar landbouw/natuur is daarbij inbegrepen. Om in de actuele behoefte naar uitbreidingsruimte voor het bestaande lokale MKB te kunnen voorzien gaat de gemeente over tot ontwikkeling van het bedrijventerrein op de Oostkrans van de Usseler Es. Dat is het terrein rondom het dierenasiel, tussen de Usselerrondweg en Rijksweg A35, deels ten noorden en deels ten zuiden van de Haaksbergerstraat. Tegelijkertijd wordt het bestaande aanbod op Josink Es en Euregio Bedrijvenpark verbeterd zodat de kenmerken en kwaliteiten van de resterende kavels beter aansluiten bij de wensen van de markt.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2019, besluit: 1. 48 hectare bedrijventerreinen te deprogrammeren en de kosten hiervan ad 18,28 miljoen euro te dekken uit de voorziening risico locatieontwikkeling (1,8 miljoen euro) en de algemene reserve (16,48 miljoen euro); 2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen 5, 7, 8 en 10 te bekrachtigen ingevolge artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2b Wet openbaarheid van bestuur; 3. a) De Oostkrans van de Usseler Es te gaan ontwikkelen als bedrijventerrein; b) De bijgevoegde grondexploitatie Oostkrans Usseler Es met een looptijd van 11 jaar te openen; c) De voorgestelde beheersmaatregelen in verband met de looptijd van 11 jaar toe te passen; d) Een nieuw krediet ter hoogte van 16.372.192 euro beschikbaar te stellen voor de totale kosten en dit krediet te dekken uit de verwachte grondopbrengsten; 4. a) De herziene grondexploitaties Josink Es en Euregio Bedrijvenpark vast te stellen; b) De bestaande kredieten van de grondexploitaties Josink es en Euregio Bedrijvenpark in totaliteit te verlagen met 1.194.056,- euro; 5. Een voorbereidingsbesluit te nemen ten aanzien van de bedrijvenbestemmingen op de Bolling en in de Westkrans van de Usseler Es en daarvoor: a) Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, dat is weergegeven op de hierbij behorende verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.VB00023-0003 (Bijlage 9 - voorbereidingsbesluit “Usseler Es”); b) Bij het voorbereidingsbesluit regels vast te stellen; c) Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit daags na bekendmaking van het besluit in werking treedt. 6. De wijzigingen zoals hierboven opgenomen in de gemeentebegroting 2019 aan te brengen.

  01:28:46 - 01:30:26 - R. Wessels
  01:30:41 - 01:31:29 - G.J.S. Tillema
  01:31:32 - 01:32:51 - R. Wessels
  01:32:52 - 01:33:00 - G.J.S. Tillema
  01:33:52 - 01:35:44 - J.B. Diepemaat
  01:35:44 - 01:36:10 - G. Visser-Voorn
  01:36:10 - 01:36:11 - J.B. Diepemaat
  01:36:17 - 01:36:18 - G. Visser-Voorn
  01:36:18 - 01:36:22 - J.B. Diepemaat
  01:36:22 - 01:36:51 - G. Visser-Voorn
  01:36:51 - 01:38:22 - J.B. Diepemaat
  01:38:25 - 01:39:05 - G. Visser-Voorn
  01:39:05 - 01:39:35 - J.B. Diepemaat
  01:39:37 - 01:40:23 - H. de Roode
  01:40:23 - 01:40:53 - J.B. Diepemaat
  01:40:54 - 01:41:14 - H. de Roode
  01:41:14 - 01:41:34 - J.B. Diepemaat
  01:41:46 - 01:42:23 - L.I.P Lents
  01:42:23 - 01:42:54 - J.B. Diepemaat
  01:42:54 - 01:43:15 - L.I.P Lents
  01:43:15 - 01:43:31 - J.B. Diepemaat
  01:44:09 - 01:44:48 - L.I.P Lents
  01:44:48 - 01:45:29 - J.B. Diepemaat
  01:45:29 - 01:45:35 - L.I.P Lents
  01:45:37 - 01:46:45 - J.G.A. Nijhuis
  01:47:28 - 01:47:44 - J.B. Diepemaat
  01:47:44 - 01:47:47 - J.G.A. Nijhuis
  01:47:51 - 01:48:44 - G. Visser-Voorn
  01:48:45 - 01:48:48 - J.B. Diepemaat
  01:48:49 - 01:49:03 - J.G.A. Nijhuis
  01:49:04 - 01:49:06 - J.B. Diepemaat
  01:49:06 - 01:49:45 - R. Wessels
  01:49:45 - 01:50:44 - J.B. Diepemaat
  01:50:45 - 01:51:56 - G.J.S. Tillema
  01:51:58 - 01:52:22 - J.G.A. Nijhuis
  01:53:01 - 01:53:36 - A.G.J. ten Vergert
  01:54:45 - 01:54:46 - J.G.A. Nijhuis
  01:55:26 - 01:55:47 - R. Wessels
  01:55:49 - 01:55:57 - G. Visser-Voorn
  01:55:59 - 01:56:13 - E.G. Versteeg
  01:56:15 - 01:56:22 - P. van Ek
  01:56:25 - 01:56:30 - L.I.P Lents
 • 6.3.a
 • 6.3.b
 • 6.4

  De concept-structuurvisie Kennispark vormt de ruimtelijke uitwerking van de gebiedsstrategie ‘Kennispark’ die in 2018 is vastgesteld. Het doel van de structuurvisie is Kennispark Twente, samen met onze partners, tot één gebied te ontwikkelen: een gebied met een hoogwaardige uitstraling en veel dynamiek. Met de campusgedachte van de UT daarbij als lichtend voorbeeld. De structuurvisie beschrijft hoe we tot nieuwe verbindingen tussen het B&S-park en de campus van de UT willen komen. Het is de bedoeling dat op het B&S-park, rond het innovatiepad en aan de Hengelosestraat, aantrekkelijke gebouwen voor (startende en groeiende) high tech / science bedrijven en uitnodigende openbare verblijfsruimtes komen. Om daarvoor ruimte te scheppen is het anders, meer centraal, organiseren van het parkeren absoluut noodzakelijk. Samen met toevoeging van ondersteunende functies als wonen, detailhandel en horeca voor de doelgroep ontstaat zo een aantrekkelijk gebied dat Enschede in staat stelt meer talent vast te houden en meer en betere samenwerking te realiseren tussen bedrijven onderling en bedrijven en UT. Op die manier ontwikkelen we een vruchtbare voedingsbodem voor het in gezamenlijkheid ontwikkelen van innovatieve toepassingen en de bijbehorende nieuwe werkgelegenheid.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2019, besluit: 1. Kennis te nemen van de reactienota op de ingediende zienswijzen op de concept Structuurvisie ‘Kennispark 2030’ 2. De concept-structuurvisie ‘Kennispark 2030’ vast te stellen overeenkomstig de bij deze visie behorende verbeelding en ondergrond (conform NL.IMR0.0153.SV00010-0003) met de volgende hoofdlijnen van beleid: • Het creëren van meer fysieke verbinding op Kennispark tussen de campus van de Universiteit Twente en het Business & Sciencepark (B&S-park) • Aanpassing van de omgeving langs de fysieke verbinding tussen het station Kennispark en de UT (rond het huidige innovatiepad), zodat deze een directe bijdrage levert aan de doelen uit de gebiedsstrategie Kennispark Twente (binden van talent, stimuleren van ontmoeting, opbouwen van een community, verbinding van gebieden en gebouwen, versterking van het profiel en het merk van het gebied). • Functiemenging is essentieel, zoals wonen voor bepaalde groepen ((internationale) studenten, net-afgestudeerden, phd-ers en expats) en ondersteunende retailfuncties. • Het anders organiseren van het parkeren op het B&S-park is noodzakelijk om de daar gewenste aanpassing van de omgeving mogelijk te maken. 3. Kennis te nemen van het feit dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor de structuurvisie Kennispark.

  01:58:05 - 02:00:29 - R. Wessels
  02:01:38 - 02:02:48 - M.I. Jeliazkova
  02:02:48 - 02:03:40 - R. Wessels
  02:03:40 - 02:03:59 - M.I. Jeliazkova
  02:03:59 - 02:05:17 - R. Wessels
  02:05:30 - 02:05:35 - B. Overink
  02:05:35 - 02:05:45 - R. Wessels
  02:05:45 - 02:10:42 - B. Overink
  02:10:48 - 02:11:42 - R. Wessels
  02:11:42 - 02:12:37 - B. Overink
  02:12:40 - 02:12:55 - R. Wessels
  02:12:55 - 02:13:19 - B. Overink
  02:13:22 - 02:14:54 - J.E.L. Futselaar
  02:14:54 - 02:16:19 - B. Overink
  02:16:28 - 02:16:45 - J.E.L. Futselaar
  02:16:46 - 02:17:10 - B. Overink
  02:17:39 - 02:22:37 - E. Eerenberg
  02:22:40 - 02:23:38 - B. Overink
  02:24:02 - 02:24:42 - E. Eerenberg
  02:24:46 - 02:25:08 - H. de Roode
  02:25:08 - 02:28:17 - E. Eerenberg
  02:28:29 - 02:30:40 - R. Wessels
  02:30:40 - 02:32:23 - E. Eerenberg
  02:32:31 - 02:33:20 - R. Wessels
  02:33:20 - 02:34:03 - E. Eerenberg
  02:34:06 - 02:34:55 - J.E.L. Futselaar
  02:34:56 - 02:35:13 - E. Eerenberg
  02:35:15 - 02:35:48 - J.E.L. Futselaar
  02:35:49 - 02:36:53 - E. Eerenberg
  02:36:56 - 02:37:54 - G. Visser-Voorn
  02:37:55 - 02:39:56 - E. Eerenberg
  02:39:58 - 02:40:56 - G. Visser-Voorn
  02:40:57 - 02:42:03 - E. Eerenberg
  02:42:05 - 02:42:59 - G. Visser-Voorn
  02:43:01 - 02:44:42 - E. Eerenberg
  02:51:30 - 02:53:28 - R. Wessels
  02:53:57 - 02:56:46 - R.R. Kreeft
  02:57:07 - 02:57:42 - B. Overink
  02:58:09 - 03:01:09 - E. Eerenberg
  03:01:11 - 03:02:32 - R. Wessels
  03:02:52 - 03:03:28 - E. Eerenberg
  03:03:30 - 03:03:37 - R. Wessels
  03:03:56 - 03:04:14 - E. Eerenberg
  03:04:53 - 03:05:19 - G. Visser-Voorn
 • 6.4.a
 • 7

  03:45:15 - 03:45:41 - E.G. Versteeg
  03:46:47 - 03:46:54 - G. Visser-Voorn
  03:46:59 - 03:47:01 - M. Jajan
  03:47:01 - 03:47:29 - E.G. Versteeg
 • 7.01

  Het bestemmingsplan 'Brandweerkazerne Glanerbrug' maakt de bouw van een nieuwe kazerne van de Vrijwillige Brandweer Glanerbrug mogelijk op een kavel aan de Gronausestraat aan de westelijke rand van Glanerbrug, ter vervanging van de verouderde en niet centraal in het te bereiken gebied, gelegen kazerne aan de Tolstraat 5. In en bij de kazerne zal ook ruimte zijn voor opleidingen en bijeenkomsten van de brandweer (waaronder oefeningen op het buitenterrein) en andere hulpdiensten (verwachting circa 1 avond per week). Daarnaast zijn, als daar behoefte aan is, andere kleinschalige maatschappelijke doeleinden mogelijk, zoals een post voor een wijkagent of wijkverpleegkundige (zonder balie) en het beschikbaar stellen van ruimte aan de 'buurt' (zoals verenigingsleven). Om dit mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2019, besluit: 1. De bouw van een nieuwe kazerne voor de Vrijwillige Brandweer Glanerbrug op de hoek van de Gronausestraat en de Heidevlinder mogelijk te maken ter vervanging van de kazerne aan de Tolstraat 5. 2. De nieuwe kazerne eveneens te kunnen laten gebruiken voor enkele aanvullende, kleinschalige maatschappelijke functies. 3. Ten behoeve van het genoemde onder 1 en 2 het bestemmingsplan 'Brandweerkazerne Glanerbrug' met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding, bijlagen en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00192-0003, vast te stellen.
 • 7.02

  De gemeenteraad van Enschede stelt de nieuwe Archiefverordening Enschede 2019 vast. De verordening treedt een dag na deze bekendmaking in werking. De Archiefverordening Enschede 2019 regelt de zorg van burgemeester en wethouders voor de archieven van de gemeente Enschede. Een herziening van deze verordening is noodzakelijk gezien de snelle digitale ontwikkelingen. Informatie wordt hierdoor beter vindbaar en dus beter toegankelijk. De (digitale) informatie van nu is immers het archief van de toekomst!


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 juni 2019, besluit: de Archiefverordening Enschede 2019 vast te stellen.
 • 7.03

  Het vasthouden van talent is één van de speerpunten uit het Enschedese coalitieakkoord. Het bouwen van de juiste woningen op de juiste plek voor deze groep hoort hierbij. Veel talenten willen (hoog)stedelijk wonen, met alle voorzieningen onder handbereik. Daarnaast willen we de leefbaarheid in wijken goed houden. We sturen daarom kwalitatief op plekken waar we nog appartementen en studio’s willen toevoegen. In juni 2018 is hiervoor beleid vastgesteld en een voorbereidingsbesluit van kracht geworden, dat dit tijdelijk regelt en er voor zorgt dat bouwplannen die anders niet geweigerd zouden kunnen worden kunnen worden aangehouden tot de planologische regeling definitief is. Om dit beleid structureel uit te kunnen voeren en de planologische regeling definitief te maken is het actuele woonbeleid vertaald in het nieuwe bestemmingsplan “Kwalitatief sturen op appartementen”. Een integraal onderdeel van de planologische regeling is de beleidsregel ‘Kwalitatief sturen op appartementen’. Deze beleidsregel is sinds juni 2018 van kracht en in april 2019 op onderdelen aangescherpt. Nu hebben we de beleidsregel op basis van het laatste beleid uit de nieuwe Woonvisie en ervaringen uit de praktijk verder aangepast en opnieuw vastgesteld.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.,27 augustus 2019, besluit: 1. de Nota “Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Kwalitatief sturen op appartementen” vast te stellen en de indieners van een zienswijze hiervan in kennis te stellen en mede te delen dat de ingediende zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het bestemmingsplan; 2. het bestemmingsplan “Kwalitatief sturen op appartementen” gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.R20180036-0003; 3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 2 genoemde bestemmingsplan.

  03:09:19 - 03:09:43 - Y.A. Hümmels
  03:10:02 - 03:12:17 - J.B. Diepemaat
  03:12:19 - 03:12:41 - Y.A. Hümmels
  03:12:41 - 03:12:42 - J.B. Diepemaat
  03:12:42 - 03:12:54 - Y.A. Hümmels
  03:12:54 - 03:13:49 - J.B. Diepemaat
  03:13:49 - 03:14:27 - Y.A. Hümmels
  03:14:27 - 03:14:53 - J.B. Diepemaat
  03:14:55 - 03:15:08 - Y.A. Hümmels
  03:15:08 - 03:15:45 - J.B. Diepemaat
  03:16:23 - 03:16:57 - Y.A. Hümmels
  03:16:57 - 03:17:41 - J.B. Diepemaat
  03:17:44 - 03:18:38 - V.H.A. van Dijk
  03:18:38 - 03:19:19 - J.B. Diepemaat
  03:19:19 - 03:19:35 - V.H.A. van Dijk
  03:19:35 - 03:20:18 - J.B. Diepemaat
  03:20:18 - 03:20:20 - V.H.A. van Dijk
  03:21:12 - 03:22:06 - J.E.L. Futselaar
  03:22:25 - 03:22:45 - V.H.A. van Dijk
  03:22:46 - 03:23:08 - J.B. Diepemaat
 • 7.04

  Het vasthouden van talent is één van de speerpunten uit het Enschedese coalitieakkoord. Het bouwen van de juiste woningen op de juiste plek voor deze groep hoort hierbij. Uit onderzoek blijkt dat talenten een voorkeur hebben voor middenhuurwoningen. Over het bouwen van voldoende middenhuurwoningen worden prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties. Ook particulieren en beleggers kunnen middenhuurwoningen realiseren. Met deze ontwikkelaars worden afspraken hierover meestal vastgelegd in een privaatrechtelijke (exploitatie)overeenkomst. De Wet ruimtelijke ordening biedt tegenwoordig ook de mogelijkheid om in bestemmingsplannen te eisen dat er een bepaalde categorie woningen wordt gerealiseerd in nieuwbouwplannen en bij transformatie van bestaande bouw. Dit kan onder andere voor middenhuurwoningen en voor sociale huur. Om die eisen in een bestemmingsplan te kunnen opnemen dient de gemeenteraad tevens een verordening te hebben vastgesteld. In die verordening wordt op basis van inkomensgrenzen de doelgroep aangewezen en worden de maximale aanvangshuurprijs en de maximale bovengrens voor middenhuurwoningen vastgelegd. De verordening regelt ook voor hoe lang de gerealiseerde middenhuurwoningen beschikbaar moeten blijven voor de aangewezen doelgroepen. De verordening kan alleen worden toegepast wanneer in een nieuw bestemmingsplan expliciet is opgenomen dat middenhuurwoningen dienen te worden gerealiseerd. De verordening heeft geen doorwerking op bestaande bestemmingsplannen. Voor sociale huur is het niet nodig een verordening vast te stellen, omdat de afspraken daarover met de corporaties voldoende zijn. Enschede heeft momenteel nog geen verordening. Om zo optimaal mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de Woonvisie wordt de gemeenteraad voorgesteld de verordening ‘geliberaliseerde middenhuur Enschede 2019’ vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2019, besluit: De verordening ‘geliberaliseerde middenhuur Enschede 2019’ vast te stellen.

  03:06:08 - 03:09:18 - Y.A. Hümmels
 • 7.05

  De belangstelling voor woningbouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap is groot, onder andere voor kavels in bestaande wijken. In het kader van Bouwen in de wijk I is in de achterliggende jaren met succes een aantal kavels voor particulier opdrachtgeverschap in de markt gezet. Nu komt een tweede tranche aan bod, Bouwen in de wijk II.
  De kavels van Bouwen in de Wijk II zijn divers qua ligging en oppervlakte, met aandacht voor duurzaam bouwen. Met de verkoop van deze kavels wordt bijgedragen aan de doelen die in de woonvisie beschreven zijn en wordt voldaan aan de vraag vanuit de woningmarkt.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2019, besluit: 1. de nieuwe grondexploitatie Bouwen in de Wijk II vast te stellen; 2. de stedenbouwkundige plannen voor de locaties van Bouwen in de Wijk II als richtinggevend uitgangspunt vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 1 (Toelichting grondexploitatie en risicoanalyse); 3. daarbij de door het College opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 1, 2 (Grondexploitatie) en 3 (Begrotingswijziging grondexploitatie) te bekrachtigen ingevolge artikel 25 lid 3 Gemeentewet; 4. ten behoeve van de nieuwe grondexploitatie Bouwen in de Wijk II een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 1.242.499,- bestaande uit de totale kosten, inclusief kostenstijging en rente; 5. dit krediet te dekken uit de grondopbrengsten; 6. de hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting aan te brengen.
 • 7.06

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen de subsidieverordening culturele activiteiten 2014 aan te passen zodat studentactiviteiten een eigen budget krijgen binnen deze subsidieregeling.

  In 2019 heeft de gemeente veel meer aanvragen ontvangen voor een subsidie uit de subsidieverordening culturele activiteiten 2014, dan in de voorgaande jaren. Hierdoor was het budget voor deze activiteiten halverwege het jaar op. Dit is voor het eerst sinds de invoering in 2014 het geval. Inwoners en organisaties weten de gemeente beter dan voorheen te vinden. Op zich is dat ook de insteek van dit budget. We dragen bij aan activiteiten zolang er budget is, op de gedachte wie het eerst komt het eerst maalt. Nadeel is dat belangrijke activiteiten voor en door studenten in o.a. de introductieweek hiermee geen bijdrage kunnen krijgen. Het studiejaar eindigt rond juli/augustus en het nieuwe studiejaar start rond september. Dat betekent dat er weer nieuwe studenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren van events en het aanvragen van een subsidie. Omdat deze studenten pas later in het jaar de subsidie kunnen aanvragen worden zij het benadeeld door het systeem van de verordening, terwijl hun activiteiten belangrijk zijn voor de doelen van de stad. Daarom heeft het college besloten de raad voor te stellen de verordening op één onderdeel aan te passen, waardoor er een budget apart wordt gezet voor het onderdeel Studenten in de subsidieverordening.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2019, besluit: De verordening tot wijziging van de Subsidieverordening culturele activiteiten 2014 vast te stellen.
 • 7.07

  Enschede wil als stad een goed cultureel klimaat met een sterke amateurkunstsector. Landelijk en lokaal zijn er ontwikkelingen die van invloed zijn op de manier waarop amateurkunst beoefend wordt. Deze ontwikkelingen waren redenen om in 2017 een onderzoek te starten naar amateurkunstsector in Enschede.

  Uit dit onderzoek blijkt dat de amateurkunstsector wil werken aan vier punten om de sector te verbeteren. Deze punten zijn in gezamenlijkheid met vertegenwoordigers uit het amateurkunstenveld vertaald in de nieuwe Subsidieverordening Amateurkunst Enschede 2021. In deze verordening wordt met name ingezet op samenwerking, innovatie en talentontwikkeling. De subsidieverordening vormt één van de maatregelen die zal worden ingezet ter bevordering van de amateurkunstsector.

  De nieuwe subsidieverordening amateurkunst 2021 vervangt de subsidieverordening amateurkunst 2008 in zijn geheel, en vervangt hoofdstuk 3: amateurkunst uit de subsidieverordening culturele activiteiten 2014 Met de nieuwe subsidieverordening verdwijnen de twee voorgaanden. De budgetten van hiervan worden overgedragen naar de nieuwe subsidie-verordening.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juli 2019, besluit: 1. De Subsidieverordening amateurkunst Enschede vast te stellen. 2. De gewijzigde Subsidieverordening Culturele Activiteiten 2014 vast te stellen. 3. Van de amateurkunstevaluatie 2017 kennis te nemen. 4. Van het inspraakverslag kennis te nemen.
 • 7.08

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van 6 prefab betonnen garageboxen op het perceel G.J. van Heekstraat 84. De aanvraag past niet in het bestemmingsplan. Het college wil de plaatsing van de garageboxen mogelijk maken. De gemeenteraad wordt daarom verzocht de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2019, besluit: 1. medewerking te verlenen aan een projectafwijkingsbesluit voor het plaatsen van 6 garageboxen aan de G.J. van Heekstraat 84 door voor te nemen een verklaring van geen bedenkingen af te geven; 2. de onder 1. bedoelde voorgenomen verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken, indien er geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden ingediend.
 • 7.09

  Voor het braakliggende noordelijke deel van Roombekerveld in stadsdeel Noord is een nieuw plan met 27 grondgebonden woningen ontwikkeld. Op 26 februari 2019 heeft het college van B&W besloten hiervoor een exploitatieovereenkomst aan te gaan met de betrokken ontwikkelaar. Het plan vervangt de eerder bestemde, maar niet gerealiseerde bedrijfskavels en twee kantoor/wooncomplexen aan de Lijsterstraat. Het bestemmingsplan ‘Roombekerveld Noord’ heeft als doel de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de nieuwe woningen vast te leggen. Via wijziging 104 van de Welstandsnota wordt daarnaast de welstandscategorie aangepast naar ‘Regenboogwijken’ (passend bij de beoogde woningbouw). Naast de nieuwe woningen wordt in het plan de bestaande bedrijfskavel aan de zuidwestzijde meegenomen, waarbij de gebruiksmogelijkheden worden aangepast zodat deze milieutechnisch passen in de woonomgeving. Tijdens de inzagetermijn van de ontwerpplannen is er één zienswijze ingediend, deze heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus en 24 september 2019, besluit: 1. de realisatie van 27 woningen in Roombekerveld Noord planologisch mogelijk te maken; 2. de Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan “Roombekerveld Noord” vast te stellen; 3. ten behoeve van punt 1. het bestemmingsplan ‘Roombekerveld Noord’ vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.R20190005-0003; 4. diegene die een zienswijze over dit plan kenbaar heeft gemaakt van dit onderhavige raadsbesluit in kennis te stellen; 5. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 3 genoemde bestemmingsplan vast te stellen; 6. ten behoeve van punt 1. wijziging 104 van de Welstandsnota Enschede op grond van artikel 12a van de Woningwet vast te stellen.
 • 7.10

  Er is door Woningcorporatie De Woonplaats het verzoek ingediend om op een locatie aan de Hasmanlanden, Assinklanden en Hanenberglanden in het wijkdeel Stroinkslanden Zuid, vervangende nieuwbouw van woningen te mogen plegen. Het ingediende verzoek maakt deel uit van plannen om op meerdere locaties in dit wijkdeel, bestaande woningen te verbeteren en/of, vervangende nieuwbouw te plegen. Doel hiervan is om te komen tot een divers en gedifferentieerd woonaanbod, een mooiere wijk en waar het prettig wonen en leven is. Om aan het verzoek medewerking te kunnen verlenen is het bestemmingsplan "Stroinkslanden Zuid- 3 locaties" ontworpen en in procedure gebracht.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2019, besluit: 1. Het bestemmingsplan "Stroinkslanden- 3 locaties" (gewijzigd) vast te stellen overeenkomstig de bij dit bestemmingsplan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.R20180035-0003.
 • 7.11

  Het College van B&W stelt de Gemeenteraad van Enschede voor in te stemmen met de nieuwe Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak. In dit beleidskader wordt de koers voor de komende jaren uitgezet.
  De kern van onze Arbeidsmarkt Aanpak staat. Dat hebben we de afgelopen jaren bewezen. Daardoor is het nu mogelijk een volgende stap te zetten. De aanleiding voor het opstellen van een nieuw beleidskader is dat de economie en de samenstelling van de bevolking de laatste jaren zijn veranderd. Daarnaast zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente de laatste jaren anders geworden. We hebben beperkte middelen voor een steeds complexere opgave rondom meedoen in de maatschappij, werk en inkomen. Met een nieuw beleidskader op de arbeidsmarkt geeft de gemeente aan hoe zij hier op in gaat spelen.
  De speerpunten waar de komende jaren op ingezet wordt zijn:

  1. We richten ons op het ondersteunen van inwoners die door allerlei omstandigheden op dit moment niet kunnen werken, door in te zetten op participeren en weer meedoen in de samenleving. We willen onze inwoners stappen laten zetten in de keten van dagbesteding naar betaald werken, door mensen integrale ondersteuning te bieden
  2. We ondersteunen inwoners om aan het werk te komen door samen met werkgevers de juiste randvoorwaarden te bieden, werknemers te ondersteunen in hun ontwikkeling en de route naar werk zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen en de barrières om aan het werk te gaan zoveel mogelijk weg te nemen.
  3. We helpen ook de inwoners die al aan het werk zijn. Dat doen we door de randvoorwaarden te creëren die nodig zijn om te blijven leren en zo ook aan het werk te blijven in de toekomst.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2019, besluit: De Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak vast te stellen.
 • 7.12.a

  De Subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers wordt gewijzigd. De voornaamste reden is de aanscherping en verduidelijking van de vereisten waaraan de subsidieaanvrager moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Zo komen BV’s niet langer in aanmerking voor subsidie. Zodat we beter waarborgen dat zorggeld daadwerkelijk wordt ingezet voor zorg.

  De nieuwe Subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers 2019 treedt op 1 oktober 2019 in werking, behoudens goedkeuring van de gemeenteraad op 30 september 2019 en werkt terug tot donderdag 11 juli 2019 de datum waarop middels een persbericht is aangekondigd dat de verordening gewijzigd wordt.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 juli 2019, besluit: De subsidieverordening opvang, begeleidingen beschermd wonen van kwetsbare burgers 2019 vast te stellen.
 • 7.13

  Enschede is de grootste Nederlandse stad direct aan de Duitse grens. Tegelijkertijd is Enschede de meest Duitse stad van Nederland. Het doel van College van B&W van Enschede is dat de Euregio in 2027 functioneert als één grensoverschrijdende, economisch sterke regio. Binnen deze Euregio ervaren we de grens niet meer als een belemmering. We hebben de afgelopen jaren al concrete resultaten behaald. Zo hebben we in de periode 2014-2017 in totaal circa 300 werkzoekenden bemiddeld naar banen in Duitsland. Ook hebben zich Duitse bedrijven in Enschede gevestigd en hebben we Nederlandse en Duitse leerlingen in contact gebracht met elkaar en elkaars buurtaal. Op het gebied van bereikbaarheid hebben we samen met Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente (het MONT-verband) en de EUREGIO een strategische bereikbaarheidsagenda opgesteld. Ook hebben we met Münster een Letter of Intent afgesloten. Om het gestelde doel te behalen hebben we een strategie uitgewerkt langs zeven thema’s: leren, werken, ondernemen, bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en toerisme, kunst en cultuur. Deze strategie hebben we beschreven in Duitsland Agenda 2017-2027. Bij zowel de totstandkoming als de uitvoering van de Duitsland Agenda zochten en zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met Duitse en Nederlandse partners in het grensgebied.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juli 2019, besluit: 1. Kennis te nemen van de inhoud van de geactualiseerde Duitsland Agenda 2017-2027 en in te stemmen met de hoofdlijnen zoals weergegeven in lid 2. 2. De volgende zeven thema’s te benoemen waarlangs invulling wordt gegeven aan de strategie om tot één grensoverschrijdende economische sterke regio te komen, waarbij de grens niet meer als een belemmering wordt ervaren: 1) leren, 2) werken, 3) ondernemen, 4) bereikbaarheid, 5) duurzaamheid, 6) veiligheid en 7) toerisme, kunst en cultuur.
 • 7.14

  De gezamenlijke rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van
  Twente, Oldenzaal en Tubbergen hebben in 2018 onderzoek laten doen naar de gemeenschappelijke
  regeling Veiligheidsregio Twente (VRT). Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de
  rekenkamers om jaarlijks gezamenlijk een verbonden partij nader te onderzoeken. Het onderzoek is gedaan door
  onderzoeksbureau SvdL. Op basis van het onderzoek hebben de rekenkamers conclusies en aanbevelingen
  geformuleerd.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie van 9 mei 2019, besluit: De conclusies en aanbevelingen van de gezamenlijke rekenkamers over te nemen en het college van burgemeester en wethouders op te dragen uitvoering te geven aan de aanbevelingen die in het rekenkamerrapport onder de volgende kernzinnen worden genoemd: a. Draag de VRT op om meer informatie te verstrekken met betrekking tot taken. b. Kijk naar de risico's per gemeente en deel ervaringen met raadsleden van andere gemeenten. c. Zorg voor gedeelde opvattingen over de informatievoorzieningen over de VRT. d. Besteed meer aandacht aan de omvang van het weerstandsvermogen. e. Stel risicoprofielen op per gemeente. f. Verschaf meer helderheid over de risico's van de niet wettelijke taken.
 • 7.15

  De lopende overeenkomst met Deloitte Accountants BV om de jaarrekening van de Gemeente Enschede te controleren loopt eind 2019 af. Voor het benoemen van een accountant voor een nieuwe periode is een Europese aanbesteding noodzakelijk. Het resultaat daarvan is om de raad te vragen om Deloitte Accountants BV te benoemen als accountant van onze gemeente voor de jaren 2020 t/m 2022.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van de rekeningencommissie d.d. 9 september 2019, besluit: voor de boekjaren 2020 t/m 2022 met een optionele verlening voor 2023 t/m 2025 Deloitte Accountants BV te benoemen tot accountant van de Gemeente Enschede onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd.
 • 7.16.a
 • 7.16.b
 • 8