Raadsvergadering

maandag 30 september 2019 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
G.O. van Veldhuizen
Toelichting:

Agendapunten

 • De gemeenteraad van Enschede stelt de nieuwe Archiefverordening Enschede 2019 vast. De verordening treedt een dag na deze bekendmaking in werking. De Archiefverordening Enschede 2019 regelt de zorg van burgemeester en wethouders voor de archieven van de gemeente Enschede. Een herziening van deze verordening is noodzakelijk gezien de snelle digitale ontwikkelingen. Informatie wordt hierdoor beter vindbaar en dus beter toegankelijk. De (digitale) informatie van nu is immers het archief van de toekomst!


 • Enschede is de grootste Nederlandse stad direct aan de Duitse grens. Tegelijkertijd is Enschede de meest Duitse stad van Nederland. Het doel van College van B&W van Enschede is dat de Euregio in 2027 functioneert als één grensoverschrijdende, economisch sterke regio. Binnen deze Euregio ervaren we de grens niet meer als een belemmering. We hebben de afgelopen jaren al concrete resultaten behaald. Zo hebben we in de periode 2014-2017 in totaal circa 300 werkzoekenden bemiddeld naar banen in Duitsland. Ook hebben zich Duitse bedrijven in Enschede gevestigd en hebben we Nederlandse en Duitse leerlingen in contact gebracht met elkaar en elkaars buurtaal. Op het gebied van bereikbaarheid hebben we samen met Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente (het MONT-verband) en de EUREGIO een strategische bereikbaarheidsagenda opgesteld. Ook hebben we met Münster een Letter of Intent afgesloten. Om het gestelde doel te behalen hebben we een strategie uitgewerkt langs zeven thema’s: leren, werken, ondernemen, bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en toerisme, kunst en cultuur. Deze strategie hebben we beschreven in Duitsland Agenda 2017-2027. Bij zowel de totstandkoming als de uitvoering van de Duitsland Agenda zochten en zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met Duitse en Nederlandse partners in het grensgebied.


 • Het College van B&W stelt de Gemeenteraad van Enschede voor in te stemmen met de nieuwe Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak. In dit beleidskader wordt de koers voor de komende jaren uitgezet. De kern van onze Arbeidsmarkt Aanpak staat. Dat hebben we de afgelopen jaren bewezen. Daardoor is het nu mogelijk een volgende stap te zetten. De aanleiding voor het opstellen van een nieuw beleidskader is dat de economie en de samenstelling van de bevolking de laatste jaren zijn veranderd. Daarnaast zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente de laatste jaren anders geworden. We hebben beperkte middelen voor een steeds complexere opgave rondom meedoen in de maatschappij, werk en inkomen. Met een nieuw beleidskader op de arbeidsmarkt geeft de gemeente aan hoe zij hier op in gaat spelen. De speerpunten waar de komende jaren op ingezet wordt zijn: 1. We richten ons op het ondersteunen van inwoners die door allerlei omstandigheden op dit moment niet kunnen werken, door in te zetten op participeren en weer meedoen in de samenleving. We willen onze inwoners stappen laten zetten in de keten van dagbesteding naar betaald werken, door mensen integrale ondersteuning te bieden 2. We ondersteunen inwoners om aan het werk te komen door samen met werkgevers de juiste randvoorwaarden te bieden, werknemers te ondersteunen in hun ontwikkeling en de route naar werk zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen en de barrières om aan het werk te gaan zoveel mogelijk weg te nemen. 3. We helpen ook de inwoners die al aan het werk zijn. Dat doen we door de randvoorwaarden te creëren die nodig zijn om te blijven leren en zo ook aan het werk te blijven in de toekomst.


 • Sinds 2015 heeft de gemeente een brede taak in het ondersteunen van inwoners zodat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving. Daarbij werken we, samen met partners, vanuit een aantal nieuwe uitgangspunten. We streven er naar om er te zijn voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, maar vragen ook meer van mensen zelf en hun omgeving. Er zit immers zoveel kracht in de samenleving. Als er toch ondersteuning nodig is, is die licht waar mogelijk en zwaar waar nodig. We medicaliseren zo min mogelijk. Bovendien verdient iedereen een goede uitgangspositie: preventie is dan ook een belangrijk speerpunt. Tenslotte zorgen we dat áls ondersteuning vanuit verschillende partners nodig is, die ondersteuning op elkaar is afgestemd en elkaar versterkt in plaats van tegenwerkt. De beweging die we daarin maken is gebundeld en verwoord in de bestuursopdracht 'transformatie sociaal domein'. Om de voortgang van deze beweging goed te kunnen volgen en bij te sturen indien nodig wordt tweemaal per jaar gemonitord via het 'Huis van sturing transformatie sociaal domein' waarin harde indicatoren worden gecombineerd met beelden en verhalen waarin de beleving van inwoners en professionals voorop staan.


 • Enschede wil als stad een goed cultureel klimaat met een sterke amateurkunstsector. Landelijk en lokaal zijn er ontwikkelingen die van invloed zijn op de manier waarop amateurkunst beoefend wordt. Deze ontwikkelingen waren redenen om in 2017 een onderzoek te starten naar amateurkunstsector in Enschede. Uit dit onderzoek blijkt dat de amateurkunstsector wil werken aan vier punten om de sector te verbeteren. Deze punten zijn in gezamenlijkheid met vertegenwoordigers uit het amateurkunstenveld vertaald in de nieuwe Subsidieverordening Amateurkunst Enschede 2021. In deze verordening wordt met name ingezet op samenwerking, innovatie en talentontwikkeling. De subsidieverordening vormt één van de maatregelen die zal worden ingezet ter bevordering van de amateurkunstsector. De nieuwe subsidieverordening amateurkunst 2021 vervangt de subsidieverordening amateurkunst 2008 in zijn geheel, en vervangt hoofdstuk 3: amateurkunst uit de subsidieverordening culturele activiteiten 2014 Met de nieuwe subsidieverordening verdwijnen de twee voorgaanden. De budgetten van hiervan worden overgedragen naar de nieuwe subsidie-verordening.


 • In Enschede wordt sinds 1 januari 2015 bij de Ondersteuning bij het Huishouden resultaatgericht gewerkt en staat het resultaat “schoon en leefbaar huis” centraal. De Centrale Raad van Beroep heeft eind 2018 en in februari 2019 uitspraken gedaan waardoor deze resultaatgerichte werkwijze aanpassing behoeft. De Centrale Raad van Beroep is van mening dat, in ieder geval onder de huidige Wmo 2015, er slechts rechtszekerheid wordt geboden aan inwoners indien er eveneens tijd wordt toegevoegd aan een (resultaatgerichte) beschikking. Om uitvoering te geven aan deze uitspraken dient het beleid voor Ondersteuning bij het Huishouden, de verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning en daarmee de werkwijze tot indiceren voor huishoudelijke ondersteuning aangepast te worden. Er ligt ook een brief van het ministerie die de wet wil wijzigen naar aanleiding van deze uitspraken waarbij hij resultaatgericht werken zonder tijd mogelijk wil maken. Indien die wijziging is doorgevoerd zou ons huidige beleid in de basis voldoen. Het doorvoeren van deze wetswijziging neemt echter naar verwachting 1-2 jaar in beslag en daarop kunnen we niet wachten vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voor onze inwoners. Daarom voeren we voor nieuwe inwoners eveneens tijd toe aan de resultaatgerichte beschikking. Op het moment dat de wetswijziging is doorgevoerd moet opnieuw bezien worden wat dit betekent voor onze werkwijze.


 • De gezamenlijke rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen hebben in 2018 onderzoek laten doen naar de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente (VRT). Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de rekenkamers om jaarlijks gezamenlijk een verbonden partij nader te onderzoeken. Het onderzoek is gedaan door onderzoeksbureau SvdL. Op basis van het onderzoek hebben de rekenkamers conclusies en aanbevelingen geformuleerd.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7