Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 29 mei 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.05.25

  De heer Arjan Brouwer (Democratisch Platform Enschede) heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkeling van OZB in Enschede, mede in relatie tot impact van Corona. Deze vragen worden hierbij beantwoord.


 • 2021.05.25

  Op 21 april 2021 zijn bij de raadsgriffie vervolgvragen binnengekomen van de heer Jelle Kort van de fractie Groen Links en van mevrouw Rienke Hofman van de fractie PvdA, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van Orde, over de "vaste klanten van de WNNO".
  Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt deze vragen conform bijlage.


 • 2021.05.25

  Als aan de inkomensnormen wordt voldaan, dan is de schuldhulpverlening en de kosten van budgetbeheer voor de inwoner gratis. De kosten voor zowel schuldsanering, als budgetbeheer worden door de gemeente Enschede aan de Stadbank betaald. De kosten voor schuldsanering (schuldhulpverlening) en de diverse vormen van budgetbeheer zijn ongeveer 2,4 miljoen euro op jaarbasis.


 • 2021.05.25

  Op 10 oktober 2018 is aan Kronos Solar een vergunning afgegeven voor de duur van 25 jaar voor een zonnepark langs de N35, aan de Schukkinkweg. Kronos heeft moeten wachten met de aanleg van het zonnepark in verband met een nieuwe kabelaansluiting op een hoogspanningsstation. De techniek heeft sindsdien niet stilgestaan. Kronos wil het zonnepark nog steeds realiseren, maar volgens de huidige stand der techniek. Om op korte termijn aan de beoogde ondergeschikte afwijkingen mee te kunnen werken is eerst een tijdelijke omgevingsvergunning voor de duur van 10 jaar verleend. De gemeenteraad wordt hier per brief over geïnformeerd.


 • 2021.05.25

  Het gaat voorspoedig met het Grondbedrijf. In 2020 is de grondverkoop voor woningbouw succesvol geweest, waarbij de prognoses ruimschoots zijn gehaald. Vooral de woningen in de stedelijke- en groen-stedelijke woonmilieus, zoals in de Zuiderval, Binnenstad Roombeek (o.a. Centrumkwadraat), Hardick & Seckel, de Eschmarke en Vaneker deden het goed. De grondverkoop voor bedrijven loopt ondanks de onzekerheden rond het coronavirus nog redelijk door, waarbij de prognose voor het grootste deel gehaald is. De verkoop van grond voor kantoren verloopt minder voorspoedig. Hier is de prognose niet gehaald.
  De diverse projecten in het MPG 2021 laten per saldo een verbetering zien van € 2,6 miljoen. Deze verbetering komt ten gunste van de Reserve Grondbedrijf, waardoor deze verbetert tot € 15,9 miljoen positief per 31-12-2020. Naast de verbeterde Reserve Grondbedrijf zijn de risico’s afgenomen tot € 10,2 miljoen. De Reserve Grondbedrijf is gezond te noemen. Als we daar de risico’s op de gehele portefeuille tegen afzetten, dan ontstaat er ruimte voor nieuwe investeringen.


 • 2021.05.25

  Centrumkwadraat is het hart van de stedelijke vernieuwing in het Centrum van Enschede. Doel van Centrumkwadraat is een stedelijk werk- en woongebied te creëren voor het aantrekken en vasthouden van talent, de bereikbaarheid van banen te vergroten en te zorgen voor een bruisende binnenstad. Met het openen van deze grondexploitatie wordt een aanzet gegeven voor de realisatie van het gemeentelijke programma binnen de 1e fase van Centrumkwadraat. Dit betreft de realisatie van circa 350 woningen, 4.300 m2 bvo voorzieningen en 3.500 m2 bvo werken in het gebied tussen het spoor en de Molenstraat/Hengelosestraat.
  Vanuit het Rijk is in het kader van de Woningbouwimpuls een subsidie voor de 1e fase Centrumkwadraat toegekend van 3 miljoen euro. De Provincie Overijssel heeft op basis van het stadsarrangement een bijdrage voor de herinrichting van het Stationsplein toegekend van 1 miljoen euro.


 • 2021.05.25

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisering van een 2-onder-1-kapwoning op het perceel Broekheurnerweg 26-28. Het bouwplan past niet in het bestemmingsplan. Wij willen meewerken aan de uitvoering van het bouwplan door een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. Om de vergunning te kunnen verlenen is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. Op 14 december 2020 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Die verklaring en het ontwerpbesluit zijn ter inzage gelegd. Tegen het ontwerpbesluit is een zienswijze ingediend. Een groot deel van de argumenten uit de zienswijze zijn weerlegd in bijgaande Nota. Een klein aantal argumenten heeft geleid tot aanpassing en uitbreiding van de ruimtelijke onderbouwing. De zienwijze geeft geen aanleiding om de procedure te staken.
  De gemeenteraad wordt voorgesteld de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.


 • 2021.05.25

  Begin februari dit jaar is er veel sneeuw gevallen in Enschede. Dat gaf veel pret en plezier, maar leverde ook veel problemen op voor het voetgangers-, fiets- en wegverkeer. Er is een evaluatie met verbeterpunten opgesteld over de gladheidbestrijding tijdens en na de sneeuwperiode van 7 t/m 10 februari. De evaluatie geeft een weerslag van de uitvoering en toelichting op de probleempunten en verbeterpunten. De verbeterpunten zorgen ervoor dat we beter voorbereid zijn om de uitvoering en de communicatie effectiever en beter vorm te geven bij toekomstige extreme situaties.


 • 2021.05.26

  De heer Versteeg (Groep Versteeg) heeft schriftelijke vragen gesteld voor een na-corona visie document. Deze vragen worden hierbij beantwoord.


 • 2021.05.26

  De (gezamenlijke) rekenkamers hebben de Quickscan gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd naar aanleiding van de begrotingen 2022 en jaarrekeningen 2020 van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Bij deze ontvangt de raad de reactie van het college op de kernpunten uit deze quickscan. Deze reactie, samen met de analyse van het college, is aangeboden aan de Raad ter beoordeling.


 • 2021.05.26

  Ons klimaat verandert, wat tot problemen leidt, zoals het stijgen van de zeespiegel, droogte en het verlies van planten en dieren. De uitstoot van koolstofdioxide (CO2), een gas dat vrij komt bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen en olie, is hier een belangrijke oorzaak van. In 2015 spraken bijna 200 landen in Parijs af maatregelen te treffen, om deze ontwikkeling tot staan te brengen. Dat leidde in Nederland in 2019 tot de totstandkoming van een Nationaal Klimaatakkoord. Dit akkoord beschrijft maatregelen en afspraken die er toe moeten leiden dat de uitstoot aan CO2 in Nederland in 2030 met 49 % is verminderd, ten opzichte van de situatie in 1990.
  In het Klimaatakkoord staat dat er op regionale schaal plannen moeten worden gemaakt voor het opwekken van zonne- en windenergie en over de verdeling van warmte uit bovenlokale warmtebronnen. De afstemming over de opwekking van duurzame elektriciteit en warmte vindt plaats in 30 regio’s, waaronder de regio Twente.
  In de periode augustus 2020 – mei 2021 hebben (medewerkers en bestuurders van) lokale overheden samen met netbeheerders en maatschappelijke organisaties gewerkt aan een RES voor Twente. Het resultaat daarvan wordt nu teruggelegd bij de raden van de Twentse gemeenten, het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen, en bij provinciale staten van Overijssel. Aan hen wordt gevraagd om de RES Twente 1.0 vast te stellen.


 • 2021.05.27

  Nu de COVID-crisis haar einde nadert, wil de Gemeente Enschede de inwoners van Enschede stimuleren om zo snel mogelijk uit de economische en maatschappelijke crisis te komen. Het college stemt in met het Fonds Wederopbloei en legt het aan de raad ter besluitvorming voor.. Initiatiefnemers kunnen via een pitch hun plannen voorleggen aan een stadsjury. Deze stadsjury komt met een bindend advies aan het college.


 • 2021.05.27

  Het voordelige jaarrekeningresultaat bedraagt 10,1 miljoen euro. Dit is 1,2 % van de totale begroting. Het positieve resultaat is vooral het gevolg van uitgestelde werkzaamheden door de pandemie en van incidentele meevallers. Tegelijkertijd is er veerkracht getoond, is de dienstverlening doorgegaan en is er veel werk verzet in en voor de stad. Ondanks dit voordelige resultaat is er de komende jaren nog steeds een fors tekort in het middelenkader. Het realiseren van de taakstellingen is voorwaarde om een positief structureel saldo te behouden. Dit is belangrijk omdat de provincie dit gebruikt om te bepalen welke vorm van toezicht op de gemeente van toepassing is. Financieel strak sturen blijft daarmee nodig om de begroting meerjarig in balans te houden.
  Door het positieve jaarresultaat 2020 neemt de algemene reserve van de gemeente toe tot 86,7 miljoen euro en komt de weerstandsratio tijdelijk uit op 2,3. Zoals benoemd zijn de komende jaren nog forse tekorten begroot waardoor de ratio al snel weer zal dalen naar ongeveer 1,6. Dat is nog uitgaande van de aanname dat het Rijk 300 miljoen euro aan het gemeentefonds toevoegt voor jeugdhulp. Het Rijk moet daarover nog beslissen. Enschede kende in 2020 opnieuw een fors tekort op jeugdhulp.


 • 2021.05.27

  In 2020 is het beleid ten aanzien van kamerverhuur geëvalueerd. Geconcludeerd werd dat aanpassing van regels noodzakelijk is, omdat de puur getalsmatige toetsing van vergunningaanvragen voor nieuwe kamerverhuur,  onvoldoende rekening houdt met andere aspecten in een buurt die van invloed zijn op de leefbaarheid.
  Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten de beleidsregel ‘Onzelfstandige bewoning Enschede 2021’ vast te stellen en de gemeenteraad voor te stellen het ‘voorbereidingsbesluit onzelfstandige bewoning 2021’ vast te stellen. Hiermee is het mogelijk om medewerking te verlenen aan nieuwe kamerverhuur als wordt voldaan aan voorwaarden en wordt voorkomen dat nieuwe kamerverhuurpanden worden gerealiseerd waar dit uit het oog van leefbaarheid niet gewenst is.