Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 22 juni 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.06.18

  De gemeente koopt van de Stichting Pensioenfonds Metaal & Techniek te ‘s-Gravenhage (PMT) hun gedeelte onder de Primark van de H.J. van Heekgarage aan. De gemeente was tot nu toe de huurder van dit gedeelte van de H.J. van Heekgarage. Door dit deel van de parkeergarage aan te kopen wordt de gemeente drie kwart eigenaar van de Van Heekgarage. Hiermee versterkt de gemeente haar strategische positie op het parkeerbeleid in de binnenstad en bespaart zij op langere termijn structureel extra kosten voor huur, die aanvullend van invloed zijn op de hoogte van parkeertarieven.


 • 2019.06.18

  De Minima Effectrapportage is ontwikkeld door het Nibud en geeft inzicht in de inkomen- en uitgavensituatie van minimagezinnen. Het doel van de Minima Effectrapportage is als volgt: het analyseren van het effect van de landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen op de financiële positie van huishoudens met een laag inkomen in de gemeente Enschede. Uit de conclusies van de Minima Effectrapportage 2019 blijkt dat bijna alle huishoudtypes kunnen voorzien in de meest noodzakelijke kosten, in de rapportage het basispakket genoemd. Alleen 18-jarige jongeren die een inkomen hebben op bijstandsniveau, het minimumloon verdienen of studiefinanciering ontvangen en zelfstandig wonen hebben niet voldoende inkomen voor de meest noodzakelijke uitgaven.


 • 2019.06.18

  De gemeenteraad heeft in de vergadering van 8 oktober 2018 de motie sekswerk in Enschede aangenomen, waarin zij het college heeft opgedragen in het door het college eerder al voorgenomen onderzoek naar sekswerk in Enschede ten minste te onderzoeken:
  o De aard en omvang van sekswerk in Enschede, zowel het legale als het illegale deel
  o De aard en omvang van geweld tegen sekswerkers in Enschede (uitgaande van de definitie van geweld zoals gebruikt in ‘Sekswerk en geweld in Nederland’), waaronder dus in hoeverre sprake is van dwang
  o Welke problemen sekswerkers tegenkomen bij het uitoefenen van hun beroep
  o De mate waarin lokaal beleid de positie van sekswerkers kan verbeteren

  In het nu aan de raad aangeboden onderzoek "sekswerk in Enschede" heeft het college uitvoering gegeven aan deze motie en wordt de stand van zaken van het actuele Enschedese prostitutiebeleid weergegeven.


 • 2019.06.19
 • 2019.06.19

  Het College van B&W stelt de Gemeenteraad van Enschede voor in te stemmen met de nieuwe Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak. In dit beleidskader wordt de koers voor de komende jaren uitgezet.
  De kern van onze Arbeidsmarkt Aanpak staat. Dat hebben we de afgelopen jaren bewezen. Daardoor is het nu mogelijk een volgende stap te zetten. De aanleiding voor het opstellen van een nieuw beleidskader is dat de economie en de samenstelling van de bevolking de laatste jaren zijn veranderd. Daarnaast zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente de laatste jaren anders geworden. We hebben beperkte middelen voor een steeds complexere opgave rondom meedoen in de maatschappij, werk en inkomen. Met een nieuw beleidskader op de arbeidsmarkt geeft de gemeente aan hoe zij hier op in gaat spelen.
  De speerpunten waar de komende jaren op ingezet wordt zijn:

  1. We richten ons op het ondersteunen van inwoners die door allerlei omstandigheden op dit moment niet kunnen werken, door in te zetten op participeren en weer meedoen in de samenleving. We willen onze inwoners stappen laten zetten in de keten van dagbesteding naar betaald werken, door mensen integrale ondersteuning te bieden
  2. We ondersteunen inwoners om aan het werk te komen door samen met werkgevers de juiste randvoorwaarden te bieden, werknemers te ondersteunen in hun ontwikkeling en de route naar werk zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen en de barrières om aan het werk te gaan zoveel mogelijk weg te nemen.
  3. We helpen ook de inwoners die al aan het werk zijn. Dat doen we door de randvoorwaarden te creëren die nodig zijn om te blijven leren en zo ook aan het werk te blijven in de toekomst.


 • 2019.06.19

  De Zomernota 2019 is de eerste Zomernota van dit college. In deze zomernota worden stevige en pijnlijke beleidskeuzes voorgesteld om Enschede op lange termijn financieel gezond te houden. De dalende bijdrage van het Rijk, gecombineerd met hoge prijzen en lonen door economische hoogconjunctuur zorgen ervoor dat ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden. Om tekorten op te vangen worden de komende jaren de reserves aangesproken. Binnen het sociaal domein worden jeugd en gezin zo veel mogelijk ontzien. Dat betekent dat op andere vlakken bezuinigd moet worden. Ambities op het fysiek-economisch vlak staan hier mee onder druk.

  De Zomernota is een belangrijk sturingsinstrument voor de gemeenteraad en vormt de opmaat naar de gemeentebegroting. Na het vaststellen van de Zomernota gaat het college aan de slag met de uitwerking ervan in de gemeentebegroting.


 • 2019.06.21

  We willen onze stad economisch aantrekkelijker maken, de bereikbaarheid van banen vergroten en tegelijkertijd de leefbaarheid verbeteren. Door de groei van de economie, de aandacht voor duurzaamheid en de opgave om te groeien vanuit het hart moeten we aan de het werk om Enschede bereikbaar te houden. Om dit mogelijk te maken is het meer dan ooit noodzakelijk om het fietsgebruik binnen Enschede verder te stimuleren om ruimte te maken voor het verkeer van en naar buiten de stad. Enschede kiest voor de fiets, in 2030 willen wij dat er minimaal 15% minder autoritten binnen de singel zijn en minimaal 10% minder autoritten binnen Enschede gemaakt worden. Op de singels zetten we in op het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer, en binnen de singels wordt meer ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van de stad waarbij de fiets een prominentere rol krijgt. Het meest concreet wordt dit rond het station, waar we het stationsplein willen teruggeven aan de voetganger en het autoverkeer willen verplaatsen naar de noordkant van het station. De bereikbaarheid van onze economische kerngebieden is van belang, waarbij we het autoverkeer zoveel mogelijk om de stad heen faciliteren en dan rechtstreeks naar hun bestemming laten rijden.
  We zetten in op mobipunten, waarbij men makkelijker en beter kan overstappen op andere vervoermiddelen en hiermee de stad klaar maakt voor de toekomst.

  De visie is het resultaat van intensief traject geweest. Om alle belangen bij elkaar te brengen en te komen tot een heldere visie op het mobiliteitsbeleid van de stad hebben we adviesbureau Goudappel Coffeng gevraagd mee te discussiëren. De visie is nu rijp voor inspraak.