Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 6 april 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.04.02

  De heer Elferink van de PVV fractie heeft artikel 35 vragen gesteld over mogelijk in te zetten onderzoek naar bijstandsfraude. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2019.04.02

  Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting heeft het college de raad op gedragen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een computerbank in Enschede voor inwoners die rond moeten komen van een minimuminkomen of lager.
  Onderzoek heeft aangetoond dat er op dit moment veel mogelijkheden zijn voor genoemde doelgroep om gebruik te kunnen maken van een computer. Deze zijn: een vergoeding uit het participatiebudget, stichting Leergeld, de Wtos en de zorgverzekeringswet en regeling zorgverzekering. Voor degenen die niet onder genoemde regelingen vallen wordt de mogelijkheid onderzocht om aan te sluiten bij het Fonds Bijzondere Noden Enschede of andere maatschappelijke initiatieven.


 • 2019.04.02

  Het college heeft de ambitie uitgesproken om aan het eind van het eerste kwartaal een nieuw beleidskader Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak aan de Raad voor te leggen. De input die we hebben opgehaald uit gesprekken met de Raad, werkgever, werkzoekenden en maatschappelijk ondersteuners geeft echter aanleiding om meer tijd te nemen voor verdieping en onderzoek. In een brief aan de Raad geeft het college aan dat het beleidskader in de loop van het tweede kwartaal wordt aangeboden.


 • 2019.04.02

  Het College en de Raad wensen regelmatig geïnformeerd te worden over de gebiedsontwikkelingsprojecten. Om te voldoen aan deze informatiebehoefte is in samenwerking met de rekeningcommissie in 2018 een digitale projectenrapportage ontwikkeld: Projectview. De projectrapportage kent 2 rapportage momenten in april en oktober. Met dit besluit stemt het college in met het digitaal beschikbaar stellen van de projectenrapportage per 1 april 2019.


 • 2019.04.02

  Het Enschedees Jongerenberaad geeft sinds de oprichting in juni 2015 gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en aan de scholen. Het Jongerenberaad is niet politiek. De leden komen van middelbare scholen en deels van mbo en hbo en vinden het interessant om over maatschappelijke vraagstukken mee te denken. Sinds de oprichting heeft het Jongerenberaad zo’n 20 adviezen gegeven.


 • 2019.04.03

  Het Dagelijks Bestuur van Technology Base heeft op 29 maart 2019 besloten om het terrein Deventerpoort met opstallen te verkopen aan de heer J. van Eck. Een beoordelingscommissie, waar de onafhankelijke gebiedsregisseur deel van uitmaakt, heeft het plan ‘the Gate’ van de heer Van Eck op basis van vooraf gestelde kaders positief beoordeeld. Na de gunning werkt de heer Van Eck, in afstemming met de onafhankelijke gebiedsregisseur en het regieteam, de plannen verder uit.

  Raadsleden worden samen met de statenleden en omwonenden in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de plannen, van de heer van Eck.


 • 2019.04.04

  Mevrouw Ayfer Koç van het CDA heeft het College raadsvragen gesteld over het mogelijk verdwijnen van muurschilderingen in de kapel Stadsmaten aan het Ariensplein. Het College heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld en aan de Raad gestuurd.


 • 2019.04.05

  De gemeente kiest met het vaststellen van de Visie Werklocaties voor het versterken van het structurele groeivermogen van de economie en de strategische opgaven van Enschede: het aantrekkelijk zijn voor talent, betere bereikbaarheid van banen, een duurzame en groene stad en samenwerking tussen overheid, inwoners en marktpartijen. Daarbij kiezen we voor kwaliteit boven kwantiteit en wordt er gewerkt aan aantrekkelijke, duurzame en toekomstbestendige werklocaties. Er worden tevens maatregelen voorgesteld om de ontstane mismatch tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen tegen te gaan. Daarnaast is deze visie input voor de (regionale) herprogrammeringsopgave van bedrijventerreinen.