Besluiten College van B&W

dinsdag 17 september 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  Aan de Poolmansweg worden drie kavels uitgegeven voor verkoop ten behoeve van de functie wonen. De welstandsidentiteit van deze kavels is gericht op een bedrijfsmatige inrichting en niet voor woningen. Als getoetst wordt aan de bestaande welstandsidentiteit, is de kans groot dat er woningen worden gerealiseerd die niet passend zijn in het straatbeeld. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige woningen wel passend zijn in het huidige straatbeeld van de Poolmansweg, wordt de welstandsidentiteit van deze kavels gewijzigd van ‘Industriële complexen’ naar ‘Dorpse linten’.


 • -

  De Raad heeft het College gevraagd om onderzoek te doen naar de uitvoering van bewindvoering in eigen beheer. Dit om de kosten van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind beheersbaar te krijgen en de kwaliteit te borgen. Daarnaast wordt verzocht onderzoek te doen om beschermingsbewind door de gemeente Enschede kosteloos aan te bieden aan inwoners met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen. Het College ziet geen aanleiding bewindvoering in eigen beheer te gaan uitvoeren. Onderzoek heeft aangetoond dat de inschatting is dat bewindvoering als algemene voorziening wordt aangeboden dit juridisch gezien niet haalbaar is. Het uitvoeren in eigen beheer leidt niet tot een kosten besparing en biedt nauwelijks voordelen. Wel ziet het college aanleiding om tot de acties onder punt 8 van deze brief in gang te zetten.
  Met de bijgevoegde brief brengt het College verslag uit aan de Raad over de uitkomsten van dit onderzoek. Omdat er een aantal actuele ontwikkelingen zijn, wordt de Raad hier ook over geïnformeerd. Enkel voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn:
  -om de kwaliteit van de bewindvoering te vergroten gaan we onderzoeken of we een convenant kunnen afsluiten met bonafide bewindvoerderskantoren.

  • ook gaan we klanten die bijzondere bijstand krijgen informeren wat de taken van een bewindvoerder zijn.


 • -

  Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Enschede. In 2021 start de decentralisatie van het beschermd wonen. Dit betekent dat vanaf 2022 de verantwoordelijkheid en bijbehorende middelen voor beschermd wonen verschuiven van de centrumgemeente Enschede naar de acht gemeenten: Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Deze gemeenten spreken af om na de decentralisatie bovenlokaal samen te werken op het gebied van beschermd wonen. Op die manier kan een geïntegreerd aanbod aan voorzieningen, kennis en expertise en een goede samenwerkingen behouden blijven. Na vaststelling van het besluit om bovenlokaal samen te werken maken de gemeenten vervolgafspraken over de governance, toegang en financiering.


 • -

  Het college van B&W doet in het concept-beleidskader ‘Retail in Enschede’ voorstellen voor het behoud en versterking van de detailhandel, horeca, leisure en consumentgerichte dienstverlening (samen ‘retail’ genoemd) in Enschede. Dat is noodzakelijk omdat het consumentengedrag verandert.
  De retailsector ondervindt daar de gevolgen van. De groei van het aantal fysieke winkels neemt af als gevolg van online bestedingen. Tegelijkertijd blijft de consument graag 'winkelen' en doet de dagelijkse boodschappen (nog) vooral in fysieke winkels. Ook is de consument mobieler en beter geïnformeerd dan vroeger. Deze bezoekt daarom vooral de locaties met de grootste keuzevrijheid in een aantrekkelijke omgeving. Daarbij spelen horeca, leisure en andere voorzieningen zoals dienstverlening een steeds belangrijker rol. Deze retailfuncties concentreren zich gezamenlijk in verschillende centra, zoals de binnenstad en de boodschappencentra in de wijken. Maar ook steeds vaker in gemixte gebieden waar wonen, voorzieningen en werken door elkaar lopen, waar volop ruimte is voor interactie.

  Met de voorstellen in het conceptbeleidskader speelt het college in op de genoemde veranderingen. Ook schept het college voorwaarden om de adequate bestaande retailstructuur (binnenstad, boodschappencentra in de wijk en Woonplein/Zuiderval) in de toekomst te behouden. Na bespreking en vaststelling van het beleidskader ‘Retail in Enschede’ werkt het college dit verder uit in een ontwerp-structuurvisie.


 • -

  Een combinatie van Truckfabrikanten heeft over een periode van tenminste veertien jaar lang heimelijke afspraken gemaakt over de prijzen van trucks en het doorberekenen van bepaalde kosten aan klanten. Als gevolg van deze prijsafspraken hebben de kopers schade geleden. Die schade kan worden verhaald. Daartoe is een collectieve procedure opgestart. Het gaat hier onder meer over voertuigen die zijn aangekocht in het kader van brandweerzorg. Deze wagens zijn inmiddels eigendom van de Veiligheidsregio Twente, maar de vermogensrechten zijn destijds niet overgedragen. De Veiligheidsregio wil deze procedure voor gemeenten voeren. De gemeente Enschede besluit daarom mee te doen aan deze procedure en machtigt de Veiligheidsregio Twente om de procedure te voeren en daarvoor benodigde stappen uit te voeren.


 • -

  Het bestemmingsplan “Buitengebied herstel verbeelding” heeft betrekking op de locaties
  Arendsweg 55, Badweg 197, Beldershoekweg 20-22, Bergweg 105-107, Burg. Stroinkstraat LNK, sectie AL, nummer 233, Ganzebosweg 200, Hegeboerweg 130, Kwinkelerweg 361, Landweerweg 49, Molenveld 101, Oldenzaalsestraat 1200, Oude Deldenerweg 231-235, Pompstationweg 69, Spieleweg 24, Spieleweg 26A, Stemlandeweg 30-30A, Twekkelerweg LNK, sectie AL, nummer 497, Twekkelerweg 25, Veldhaarweg 30A, Wiefkerweg 10 en de Zuid Esmarkerrondweg 320 / Kromhofsweg 16.

  Deze adressen zijn gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Noordwest (vaststelling 2014) en Buitengebied Zuidoost (vaststelling 2013). Bij deze adressen blijkt de situatie op de verbeelding niet juist te zijn weergegeven.
  Ondanks de zorgvuldige ambtelijke voorbereiding en de uitgebreide gelegenheid die geboden werd aan belanghebbenden om de planregels en de planverbeeldingen in te zien en te controleren of de situatie voor hen de juiste is, is in de loop der jaren gebleken dat er verschillende onjuistheden in de planregels, maar ook in de verbeeldingen van beide bestemmingsplannen voorkomen.
  Vanwege de krappe personele bezetting en prioritering in de afhandeling van ruimtelijke plannen, is ervoor gekozen om al deze onjuistheden te verzamelen en in één keer te herstellen in een zogenaamde "veegherziening" van de bestemmingsplannen voor het buitengebied.
  Het moment om met een bestemmingsplan de te verbeteren punten op de verbeeldingen te herstellen is nu aangebroken. Het bestemmingsplan "Buitengebied herstel verbeelding" is daarvan het resultaat. Bij dit bestemmingsplan horen planregels. Als basis daarvan is gekozen voor de planregels uit het bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest".


 • -

  Het bestemmingsplan 'Oude Deventerweg 151-153' wijzigt een gedeelte van het bestemmingsplan 'Buitengebied Noordwest'. De wijziging van het bestemmingsplan betreft het omzetten van een strook agrarische grond rondom de bestaande woonpercelen Oude Deventerweg 151 en 153 in de bestemming 'Wonen'.


 • -

  De uitgiftekaarten openbaar groen Helmerhoek zuidwest en Kolmschotlanden zijn vastgesteld door het college. In 2015 heeft het college beleid vastgesteld voor de verkoop en verhuur van openbaar groen (snippergroen). Daarbij is gekozen voor een gebiedsgerichte en gefaseerde aanpak. Tevens is vastgesteld dat verkoop en verhuur plaats vindt op basis van een door het college vastgestelde uitgiftekaart. In de uitgiftekaart is zowel het uitgeefbare als het niet-uitgeefbare groen opgenomen. De uitgiftekaart vormt tevens een basis voor het handhavend optreden tegen zonder toestemming in gebruik genomen openbaar groen, waarvan is vastgesteld dat het niet-uitgeefbaar is.


 • -

  Op het perceel Twekkelerbeekweg 22 te Enschede stond een woning. De woning is op basis van een uitkoopregeling vanuit het rijk aangekocht. De woning kwam hiervoor in aanmerking, omdat het rechtstreeks stond onder een hoogspanningsleiding. Voorwaarde is dat de gemeente zorgt dat de vrijkomende woning niet meer voor bewoning in aanmerking komt. Als gevolg is de woning en bijgebouw halverwege 2018 gesloopt. Dit laat onverlet dat het geldende bestemmingsplan het toestaat dat er ter plaatse een woning kan worden gerealiseerd. Deze planologische rechten dienen in overeenstemming gebracht te worden met de feitelijke situatie. Onderhavig plan voorziet hierin.