Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 10 juli 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.07.05

  De raadscommissie Enschede Akkoord heeft een rapportage en brief opgesteld met adviezen om de bijplaatsingen en het zwerfafval in de stad te verminderen. Zwerfafval is een van belangrijkste onderwerpen die onder de Enschedeërs leven en die zij graag aangepakt zien. Het college heeft middels een brief een reactie gegeven op de voorgestelde adviezen en tips.


 • 2021.07.06

  Groep Versteeg heeft artikel 35 vragen gesteld aan het college met betrekking tot het incident in het Volkspark en de communicatie hieromtrent.


 • 2021.07.06

  Mevrouw Jeliazkova van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders (B&W). Dit naar aanleiding van een bericht in de Tubantia van 28 juni jl. over de kansen van electrisch vliegen voor Twente Airport. Mevrouw Jeliazkova is verbaasd over deze berichtgeving, omdat de raad kort geleden een oproep heeft gedaan aan het bestuur van Technology Base/Twente Airport zeer terughoudendheid te zijn met investeringen in de luchthaven. Dit in afwachting van een evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling Technology Base.
  In de beantwoording van B&W staat dat het krantenbericht betrekking heeft op de mening van een woordvoerder van de particuliere stichting PEN EM. En dat Twente Airport op dit moment niet actief werkt aan (investerings)projecten over het doorontwikkelen van (electrisch) vliegen. Wel werkt Twente Airport, aldus het college, aan een nieuw plan voor de toekomst van de luchthavenfunctie. De raad is daarvan op de hoogte. Dit plan is in het najaar van 2021 gereed.


 • 2021.07.06

  De heer Brouwer (DPE) heeft schriftelijke vragen gesteld over de werkwijze omtrent het verlenen van een ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen in de publieke ruimte. Deze vragen zijn door het college schriftelijk beantwoord.


 • 2021.07.06

  Het college geeft antwoorden op de door de heer Elferink gestelde raadsvragen over ondernemers in Enschede die buiten de boot vallen voor schuldhulpverlening. De schuldhulpverlening aan zelfstandigen hebben we bij de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) georganiseerd. De gemeenten Enschede en Hengelo waren een van de eerste gemeenten in Nederland die schuldhulpverlening voor zelfstandigen/ondernemers had. Schuldhulpverlening aan zelfstandigen is specialistisch en is vaak nauw verweven met de levensvatbaarheid van de onderneming/zelfstandige. In het kader van de uitvoering van het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) kan een levensvatbaarheidsonderzoek van een onderneming worden gedaan en kan een afweging worden gemaakt om een uitkering in het kader van de Bbz toe te kennen. Dit is dan ook de reden we de schuldhulpverlening aan zelfstandigen bij het ROZ hebben georganiseerd.


 • 2021.07.06
 • 2021.07.06

  Openbaar, muv vertrouwelijke bijlagen!

  Er is een aanvraag herziening bestemmingsplan ingediend voor het perceel Wallenbeekweg 22. Ter plaatse is op grond van het geldende bestemmingsplan de bouw van een woning van maximaal 750 m3 mogelijk, met daarbij maximaal 100 m2 aan bijbehorende bouwwerken. De wens is om een grotere woning, van maximaal 1500 m3 te mogen bouwen en 200 m2 aan bijbehorende bouwwerken. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen wordt de regeling rood voor rood uit de Gids Buitenkans 2014 toegepast en wordt 963 m2 landschapsontsierende bebouwing gesloopt op twee locaties in het buitengebied, op de locaties Helmerstraat 410 en Kersdijk 155.


 • 2021.07.06

  De gemeentebegroting wordt ieder jaar opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is een belangrijk document waarin de raad besluit over de invulling van de bestuurlijke en financiële ruimte binnen de kaders zoals deze zijn vastgesteld in de zomernota.


 • 2021.07.06

  Openbaar, maar de samenwerkingsovereenkomst niet actief openbaar maken tot het moment dat Gemeente Enschede, Universiteit Twente, Domijn en Vechtdal Wonen gezamenlijk naar buiten treden over deze overeenkomst

  De Gemeente Enschede, de Universiteit Twente, Woningstichting Domijn en Woningstichting Vechtdal Wonen hebben de mogelijkheden tot samenwerking verkend voor het realiseren van huisvesting op Kennispark, in overeenstemming met de ambities en de groei van de Universiteit Twente en Kennispark. Om de gemeentelijke Woonvisie 2025 uit te voeren en een huisvestingsprogramma op Kennispark te kunnen realiseren gaat de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met hen aan.
  Doel van de samenwerkingsovereenkomst is het gezamenlijk realiseren van woningen op de Boulevard op de UT campus, langs de Hengelosestraat (B&S-park), verplaatsing van het ITC hotel naar de UT campus en het realiseren van huisvesting ten behoeve van Kennispark aldaar of elders in de stad. Daarnaast maken partijen algemene afspraken over samenwerking in de verdere toekomst.
  Alle betrokken partijen zijn van mening dat het huisvestingsprogramma Kennispark zodanige opgaven betreft, welke dusdanig specifiek zijn, dat deze alleen door een integrale uit- en samenwerking met en door alle partijen gerealiseerd kunnen worden. In deze samenwerking worden het bezit van vastgoed, de vraag naar huisvesting voor Kennispark en UT als ook de expertise van alle betrokken partijen op het gebied van de ontwikkeling en het beheer van huisvesting op een unieke manier gecombineerd. In totaal worden er in de eerste uitvoeringsfase circa 600 (nieuwe) wooneenheden ten behoeve van de doelgroep gerealiseerd.


 • 2021.07.06

  De Rijksoverheid wil de kracht van regio's in Nederland versterken. Ook met de regio Twente is een Regio Deal gesloten. Onderdeel van die deal in Twente vormen de creatieve broedplaatsen. Het creëren van broedplaatsen moet bijdragen aan het stimuleren van een klimaat waarin creativiteit en innovatie voorop staan als extra impuls voor het vestigingsklimaat. Door een duidelijk hightech profiel neer te zetten, met activiteiten die een koppeling leggen tussen kunst, cultuur en technologie, wordt het aantrekkelijker voor technologische talenten zich hier (blijvend) te vestigen.
  De gemeente Enschede is namens de 14 Twentse gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het projectplan en de verdeling van de subsidies. De uitkering van de subsidies gaat in twee tijdvakken. In het eerste tijdvak zijn er 51 subsidieaanvragen ontvangen waarvan er 11 zijn gehonoreerd. In het tweede tijdvak, dat op 1 juni 2021 geopend is, zijn er 45 aanvragen ontvangen. Deze zijn door de beoordelingscommissie en adviescommissie beoordeeld en het besluit wie subsidie ontvangt is genomen.
  Hiermee zijn de plafondbudgetten voor dit tweede tijdvak bereikt.
  In de brief wordt de raad geïnformeerd over de verspreiding en de impact van deze regeling binnen de Cultuurregio Twente en het vervolg.


 • 2021.07.07

  We zijn bezig met het maken van een actieprogramma voor de binnenstad na Corona. Dit gaan wij doen samen met ondernemers, instellingen, bewoners en andere belanghebbenden van de binnenstad. Het doel van dit actieprogramma is om de binnenstad ook na Corona bruisend te houden en een plek te laten zijn waar mensen graag komen voor vermaak, ontmoeting en ontspanning. We informeren de raad over onze aanpak.


 • 2021.07.07

  Om in de toekomst betere keuzes te kunnen maken op de langere termijn heeft het college een scenarioverkenning uit laten voeren. In deze verkenning wordt bekeken hoe Enschede zich de komende 10 jaar zou kunnen ontwikkelen. Op basis van de twee grootste onzekerheden zijn vier scenario’s gebouwd. Ieder scenario heeft invloed op de opgaven van de stad en ieder scenario vraagt om andere acties. De scenario’s zijn een instrument dat gaat helpen om risico’s en kansen van Enschede te verkennen en om toekomstbestendige keuzes te maken.


 • 2021.07.08

  In Enschede willen we voortvarend en zorgvuldig aan de slag gaan met het kwijtschelden van publieke schulden. Gezien het spoedeisend belang dat met kwijtschelding gemoeid is, kan niet gewacht worden tot het wetsvoorstel formeel is bekrachtigd. Het kwijtschelden van de publieke schulden (gemeentelijke belastingen en schulden P-wet overeenkomstig de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen) biedt gedupeerde ouders rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start. Aan de hand van een lijst van de Belastingdienst gaan we de ouders kwijtschelding geven van hun schuld bij de gemeente en de gemeentelijke belastingen. Als er vragen zijn over de kwijtschelding, dan kan via het emailadres: toeslagaffaire@enschede.nl contact worden opgenomen de (vaste) contactpersoon van de gemeente.
  De gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag hebben al een brief van onze gemeente gehad over de uitvoering van het Moratorium (voorlopig niet aflossen op een schuld). In deze brief staat dat de ouders voorlopig niet op de schuld hoeven af te lossen.
  Gedupeerde ouders die de schuld al hebben afgelost krijgen vooralsnog geen kwijtschelding. We voeren een lobby richting Rijk om ook voor deze ouders een compensatie te krijgen voor de schuld die al is afbetaald.


 • 2021.07.08
 • 2021.07.08

  De raad heeft op 26 mei 2020 de nieuwe maatregelverordening vastgesteld. Op 4 juni 2020 is de maatregelverordening gepubliceerd en zijn de regels in werking getreden. In de nieuwe maatregelverordening is als uitgangspunt uitgegaan van lagere percentages bij verwijtbaar gedrag. De percentages waarmee de uitkering wordt ‘gekort’ zijn in de nieuwe maatregelverordening ongeveer 50% lager dan in de oude maatregelverordening. Uit een evaluatie van de nieuwe maatregelverordening blijkt dat in 2020 en tot en met 21 mei 2021 ten opzichte van 2019 sprake is van een forse afname van het opgelegde aantal maatregelen en boetes en dat er geregeld wordt afgezien van het opleggen van een maatregel of boete. Verder blijkt uit de cijfers dat er een stijging is voor het aantal opgelegde schriftelijke waarschuwingen. De werkwijze voor het horen bij het nemen van een beslissing gewijzigd in de nieuwe maatregelverordening. In 2020 is van deze mogelijkheid nog geen gebruik gemaakt. In 2021 tot 21 mei 2021 is van deze mogelijkheid 9 keer gebruik gemaakt. Tot slot blijkt uit de cijfers dat het aantal binnengekomen bezwaren in 2020 ten opzicht van 2019 bijna is gehalveerd. Deze dalende lijn zet ook tot en met 21 mei 2021 door. In 2019 waren 93 bezwaarschriften binnengekomen. In 2020 zijn dit 50 bezwaarschriften en tot en met 21 mei 2021 zijn 7 bezwaarschriften ingediend.


 • 2021.07.08

  De Participatiewet geeft het college op bepaalde onderdelen de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen. Zo is dit ook het geval voor jongeren van 18 tot 21 jaar die geen beroep kunnen doen op een onderhoudsbijdrage van hun ouder(s). Deze jongeren kunnen niet zelfstandig rondkomen van de jongerennorm die is vastgelegd in de Participatiewet. In 2015 heeft het college beleidsregels opgesteld voor aanvulling bijzondere bijstand voor jongeren 18 tot 21 jaar. In deze beleidsregels is bepaald dat de jongerennorm door middel van bijzondere bijstand aangevuld kan worden tot 50% van de regulier geldende gehuwdennorm. Uit onderzoeken van Divosa, VNG, Gemeenten en Nibud naar knelpunten in de Participatiewet blijkt dat jongeren van 18 tot 21 jaar niet zelfstandig kunnen rondkomen met deze jongerennorm + aanvulling bijzondere bijstand. Een gevolg kan zijn dat jongeren van dit inkomen niet zelfstandig kunnen huren en rondkomen en daardoor schulden opbouwen. Het college heeft daarom de beleidsregels opnieuw beoordeeld om beter maatwerk te kunnen bieden. Op deze manier kunnen jongeren preventief geholpen worden. Voor het vaststellen van de nieuwe beleidsregels is aansluiting gezocht bij het ‘netto wettelijke minimumjeugdloon voor 18, 19 en 20 jaar’. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking per 1 juli 2021.


 • 2021.07.08

  Op 11 november 2020 heeft de raad de Kadernota Rondkomen met je Inkomen vastgesteld. We zijn ongeveer een half jaar onderweg met het versterken van het bestaande beleid en het uitwerken van de nieuwe initiatieven uit de kadernota. Er gebeurt veel achter de schermen. Het is nu tijd om de raad bij te praten over de voortgang. In deze brief nemen we de raad mee in de stand van zaken van de initiatieven, het amendement en de moties die door de raad zijn aangenomen. Uiteraard houden we onze lokale partners in de stad ook op ook de hoogte van de uitwerking van de kadernota via de bijeenkomsten Rondkomen met je Inkomen. Bij de uitwerking van de nieuwe initiatieven blijven we per saldo binnen de financiële kaders die de raad heeft gegeven.