Stedelijke commissie

maandag 6 mei 2019 19:00 - 22:30

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

  Het College van B&W stelt de Gemeenteraad van Enschede voor in te stemmen met de nieuwe economische visie van Enschede. Deze visie is in lijn met de regionale economische ambities en de strategische thema’s. De visie is opgebouwd langs drie speerpunten, 1) Meer talent aantrekken en vasthouden, 2) Een betere bereikbaarheid van banen (kortere reistijden naar aanliggende gebieden waar veel banen zijn, een betere interne bereikbaarheid, een sterkere verbinding tussen de economische kerngebieden en meer banen in Enschede) en 3) Een betere aansluiting tussen kennis en innovatie en het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke vraagstukken als circulaire economie en duurzaamheid. Het College heeft besloten tot het opstellen van deze economische visie omdat de economische koers van Enschede op dit moment in een groot aantal verschillende en deels gedateerde documenten beschreven staat. In de nieuwe economische visie brengt het College die inzichten samen en legt nadere accenten. De economische visie bevat een aantal concrete actielijnen waar de gemeente Enschede, in regionaal verband en zelfstandig, de komende periode mee aan de slag gaat.


 • 6

  De gemeente kiest met het vaststellen van de Visie Werklocaties voor het versterken van het structurele groeivermogen van de economie en de strategische opgaven van Enschede: het aantrekkelijk zijn voor talent, betere bereikbaarheid van banen, een duurzame en groene stad en samenwerking tussen overheid, inwoners en marktpartijen. Daarbij kiezen we voor kwaliteit boven kwantiteit en wordt er gewerkt aan aantrekkelijke, duurzame en toekomstbestendige werklocaties. Er worden tevens maatregelen voorgesteld om de ontstane mismatch tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen tegen te gaan. Daarnaast is deze visie input voor de (regionale) herprogrammeringsopgave van bedrijventerreinen.


 • 7
 • 99
 • 99.1

  De subsidieverordening ‘Vrijwilligers Jeugd- en Jongerenwerk Enschede 1994’ is verouderd en past niet meer bij het huidige beleid. Daarom is een proces gestart om te komen tot een geheel nieuwe subsidieverordening. De vervangende ontwerp subsidieverordening jeugdverenigingen 2019 heeft van 16 januari 2019 tot en met 27 februari 2019 ter inzage gelegen. Het gaat om een subsidieverordening voor in Enschede gevestigde jeugdverenigingen, met een verdeelmodel op basis van het aantal contributie betalende jeugdleden. Een aantal belanghebbenden en één inwoner heeft gereageerd op de ontwerp subsidieverordening. Ook de Wmo-raad heeft advies gegeven. De ingediende zienswijzen en het advies van de Wmo-raad geven aanleiding om de subsidieverordening aan te passen. De relevante reacties zijn verwerkt in de concept subsidieverordening. Het college van B&W legt de concept subsidieverordening ter vaststelling voor aan de raad.


 • 99.2

  Het G.J. van Heekpark is eigendom van de gemeente Enschede. Het beheer is opgedragen aan een Commissie van Beheer die uit tenminste vijf leden bestaat. In verband met het aftreden van twee leden, zijn er twee nieuwe leden gezocht. Mevrouw C. van Heek is op voordracht van de nazaten van de familie Van Heek benoemd als nieuw lid. De raad wordt voorgesteld om (zoals voorgedragen door de Commissie) mevrouw C. Bruynel te benoemen tot lid van de commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark.


 • 99.3

  In het raadsvoorstel “aanvraag uitvoeringskrediet Herstructurering Binnenhaven e.o.” (2010) is een krediet beschikbaar gesteld voor de herstructurering van de Binnenhaven e.o., inclusief achterstallig onderhoud van kades en oevervoorzieningen en baggeren. Bij de dekking van het project zijn destijds een aantal financieringsbronnen benoemd, o.a. subsidies EFRO en Topper, gemeentelijke bijdragen en opbrengsten uit overige haven gerelateerde deelprojecten c.q. aan- en verkoop bedrijfsgronden. Bij de aan- en verkoop van bedrijfsgronden is aangegeven dat het o.a. gaat om gronden aan de Schiffstraat en de Binnenhaven 150. Het investeringsproject Binnenhaven is in 2016 afgerond, maar de verkoop van de bouwgrond aan de Schiffstraat en de Binnenhaven 150 moet nog worden geëffectueerd. Omdat er momenteel gegadigden zijn voor de percelen wordt voorgesteld deze bouwgronden toe te voegen aan de vigerende grondexploitatie Ossenboer zodat de gronden vanuit het grondbedrijf kunnen worden verkocht.


 • 99.4

  Dit bestemmingsplan wijzigt een deel van het nu geldende bestemmingsplan "Boekelo 2015". De aanpassingen gaan enerzijds over het wijzigen van een deel van de maatschappelijke bestemming (waardoor er nu een tandartsenpraktijk mogelijk is) naar een woonbestemming met bouwvlak (waardoor er een vrijstaande woning gebouwd kan worden). Daarnaast wordt het bouwvlak van de maatschappelijke bestemming enigszins aangepast om te voorkomen dat de nieuwe woning op de erfgrens wordt gebouwd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 februari tot en met 27 maart 2019 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Het college wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling.