Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 27 april 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.04.23

  Naar aanleiding van het recente besluit van de minister van OC&W om het experiment met de flexibele schooltijden met ingang van schooljaar 2020-2021 stop te zetten, heeft fractielid M. Jeliazkova (D66) vragen gesteld.

  Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen door middel van de bijlage.


 • 2019.04.23

  Het college van B&W informeert de raad per brief over een last onder dwangsom die het Staatstoezicht op de Mijnen heeft opgelegd aan de drie zoutwinningsbedrijven in Nederland, waaronder Nouryon.
  De reden van de last onder dwangsom is dat de bedrijven niet beschikken over een veiligheidsrapport dat aantoont dat dieselolie veilig gebruikt kan worden als mijnbouwhulpstof. De drie bedrijven gebruiken dieselolie bij de zoutwinning om de vorm van de zoutholtes te kunnen sturen om daarmee bodemdaling te voorkomen. De last onder dwangsom betekent dat zij vanaf 1 september 2019 geen dieselolie meer mogen gebruiken als hulpstof bij de zoutwinning, tenzij zij voor die tijd een deugdelijk veiligheidsrapport kunnen overleggen en daarmee voldoen aan de Europese REACH-verordening. Voor iedere week dat zij in overtreding zijn, geldt een dwangsom van 55.000 euro met een maximum van 550.000 euro.


 • 2019.04.23

  Het college van burgemeester en wethouders legt met de collegeverklaring ENSIA verantwoording af over informatieveiligheid inzake DigiD en Suwinet over 2018. Bij de verklaring zijn zowel de bevindingen van de IT auditor als de verbeterstappen van het college gevoegd. Daarnaast legt het college verantwoording af over het gebruik van de basisregistraties BAG en BGT.


 • 2019.04.23

  Het Twents Fonds voor Vakmanschap ondersteunt mensen met een opleiding tot mbo-4 niveau die zich willen laten om-, her- of bijscholen door financiering beschikbaar te stellen op het moment dat er geen andere middelen beschikbaar zijn. Het fonds is een gezamenlijk initiatief van overheid, ondernemers en onderwijs en sluit aan bij de Agenda voor Twente. Hiermee maken zij een 'leven lang ontwikkelen' mogelijk. Dat draagt bij aan het vitaal houden en weerbaar maken van de Twentse economie.
  Het college heeft de intentie uitgesproken om het Twents Fonds voor Vakmanschap op te richten en namens de gezamenlijk partners een aantal uitvoeringstaken op zich te nemen.


 • 2019.04.23

  Op 31 oktober 2016 is het actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen vastgesteld in de raad. In het actieprogramma zijn voor vijf thema’s ambities en actiepunten opgesteld voor de periode 2016-2019. Een toezegging uit dit voorstel is een halfjaarlijkse update.


 • 2019.04.23

  Het bestemmingsplan wijzigt een deel van het bestemmingsplan "Beekwoude" van een maatschappelijke bestemming naar een woonbestemming. De maatschappelijke bestemming was in eerste instantie bedoeld voor bijvoorbeeld een fysiopraktijk. Omdat dergelijke voorzieningen al elders in de wijk zijn geland, kan deze bestemming komen te vervallen.

  Het ontwerpbestemmingsplan “Beekwoude-Bergvennenhoek” heeft vanaf 21 februari tot en met 3 april 2019 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad kan nu voorgesteld worden het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


 • 2019.04.23

  In verband met een aanvraag voor een bestemmingsplanherziening voor een woningbouwproject op de voormalige NRO-locatie aan de Perikweg 97 is een nieuw bestemmingsplan “Perikweg 97” opgesteld. Het plangebied betreft de locatie waar tot voor kort de Nederlandse Reisopera (NRO) was gevestigd in de gebouwen van de voormalige textielfabriek BATO. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 43 eengezinswoningen mogelijk, waarbij 8 van deze woningen zullen worden gerealiseerd met een CPO-constructie (CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De welstandsaspecten met betrekking tot het genoemde bestemmingsplan zijn geregeld in het beeldkwaliteitplan “NRO-locatie. Beeldkwaliteit”. Met de Wijziging 101 van de Welstandsnota Enschede “Bouwen aan identiteit” wordt dit beeldkwaliteitplan juridisch geborgd als onderdeel van de welstandsnota.

  Het ontwerpbestemmingsplan “Perikweg 97” heeft vanaf 31 januari tot en met 14 maart 2019 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn drie zienswijzen ingediend, welke geen aanleiding geven het plan niet of gewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad kan nu voorgesteld worden het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


 • 2019.04.23

  De woonopgave in Enschede is volop in ontwikkeling. Enschede zet als de kennisstad in High Tech regio Twente in op een groei richting 170.000 inwoners. Eerste inzet is om met een hoogstedelijk woonmilieu in en rond het centrum van de stad de aantrekkingskracht op talent te vergroten. En tegelijk talent vast te houden door ook buiten de binnenstad in een aantrekkelijk woonaanbod te voorzien. Daarnaast zijn er andere grote uitdagingen voor het stedelijke woonbeleid. Het streven naar een inclusieve stad vraagt om een passend aanbod van woningen en voorzieningen voor inwoners met een zorg en/of ondersteuningsvraag. De verduurzaming van de woningvoorraad en de verbetering van het woon- en leefklimaat door het tegengaan van hittestress en wateroverlast (klimaatadaptatie) vragen ook aanzienlijke investeringen. Het zijn grote opgaven waaraan alleen in hechte samenwerking met inwoners en partners, waaronder de woningbouwcorporaties en private partijen, invulling kan worden gegeven. In de gemeentelijke woonvisie worden de thema’s uitgewerkt en wordt een beeld gegeven van de wijze waarop we aan deze woonopgaven gaan werken.


 • 2019.04.24

  Als gemeente hebben we ons aangemeld voor deelname aan het landelijke actieprogramma 'Kansrijke Start'. Met dit actieprogramma zet het ministerie van VWS in op een goede start voor ieder kind. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte is van cruciaal belang voor een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling. Met dit actieprogramma bundelen rijk, gemeenten, belangenorganisaties, beroepsgroepen, zorgverzekeraars en kennisinstituten de krachten.

  Zo worden lokale coalities opgezet die ketenafspraken realiseren met alle organisaties die een rol spelen bij de geboorte. Daarnaast komt er een meerjarige, landelijke campagne die mensen helpt de weg te vinden naar hulp of zorg. Voor professionals wordt in samenwerking met kennisinstituten een kennisprogramma over de eerste duizend dagen ontwikkeld. Ook wordt geïnvesteerd in vakmanschap van professionals, zodat zij zich bewuster worden van medische en sociale risicofactoren.

  In Enschede starten we met laten uitvoeren van onderzoek door Erasmus MC, ‘Healthy Pregnancy 4 All’. Een onderzoek om te komen tot een transitieagenda; een agenda die een analyse bevat over de huidige staat van de lokale aanpak rondom het thema Gezonde Start, alsmede een toekomstbeeld over de ambities van onze gemeente. Op die manier kunnen we abstracte visies en doelen omzetten in gerichte, concrete acties en coalities.


 • 2019.04.24
 • 2019.04.24

  De LEA-belofte aan de Enschedese jeugd

  De Enschedese onderwijsinstellingen en de gemeente hebben opnieuw een meerjarenagenda vastgesteld, de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2019-2022. Hierin staat hoe zij zich middels onderwijs inzetten voor de jeugd in Enschede. Een ambitie is om jongeren een goed beeld te geven van hun toekomst in de samenleving. Bijvoorbeeld door maatschappelijke stages. Maar ook door oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken zoals onze toekomstige energiebronnen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de KidsAgenda van Twente. Alle scholen leggen in alle vakken de verbinding met maatschappelijke vraagstukken. Elk kind kan op zijn eigen niveau meedenken over zijn bijdrage aan de samenleving. Het vroeg kennis laten maken met beroepen behoort ook tot de ambities. Bijvoorbeeld door werkgevers en vakmensen actief te betrekken bij (praktijk)lessen.
  Het uitgangspunt en streven daarbij is kansengelijkheid. De LEA-belofte is dat alles op alles wordt gezet om ieder kind gelijke kansen te bieden om zich volop te ontwikkelen. Daar waar nodig met een extra steun in de rug.

  Waar de vorige LEA de nadruk legde op toekomstige beroepen, legt deze LEA ook de nadruk op de toekomstige bijdrage aan de samenleving als medemens. Daarbij hoort aandacht voor respect, diversiteit en erbij horen.

  De LEA is opgesteld met bijdragen van leerlingen, van kinderopvangpartners en partners in de stadsdelen. Via de LEA investeren zowel onderwijs als gemeente €700.000 in het kansrijk opgroeien in Enschede.


 • 2019.04.24

  De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat jongeren zo goed mogelijk voorbereid zijn op de toekomst. Niet alleen voor de huidige arbeidsmarkt waarin veel vacatures zijn en dus veel kansen, maar ook voor een situatie waarin er minder vacatures zijn. Zodat jongeren ook in de toekomst zelfredzaam zijn. Dit is een belangrijke doelstelling van de transformatie. Daarom heeft dit college zich ook verbonden aan de Twentse Belofte, het regionale programma voor de circa 7000 jongvolwassenen (van 16 tot 27 jaar) in Twente voor wie het behalen van een diploma en het vinden van een baan niet vanzelfsprekend is. De belofte houdt in dat jongvolwassenen die geen startkwalificatie hebben en niet zijn ingeschreven voor een schoolopleiding hulp krijgen om alsnog een startkwalificatie te behalen of, als dat onhaalbaar is, te zorgen dat zij op een werkplek komen die past bij hun potentie. In het kader van deze belofte start het college een pilot van 40 jongeren uit de doelgroep. Voor deze jongeren wordt gepoogd de belofte waar te maken en tegelijk ervaring op te doen met wat werkt en nodig is van overheid, onderwijs én ondernemers.


 • 2019.04.25

  De provincie Overijssel houdt toezicht op verschillende domeinen waarop de gemeente actief is. Dit zijn de domeinen Financiën, omgevingsrecht (vergunningen, toezicht en handhaving), Ruimtelijk ordening en archiefbeheer. Hiervoor stelt de provincie ieder jaar vast hoe zij het toezicht uitoefenen en wordt er een beoordeling gegeven hoe de gemeente de verschillende taken uitvoert. Het vastgestelde toezichtsbeeld voor 2019 is groen.