Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 29 februari 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.02.25

  Raadslid Arjan Brouwer van de fractie DPE heeft op 6 januari 2020 schriftelijke vragen gesteld ex artikel 35 de handhaving bij overlast door (illegaal) vuurwerk rondom de jaarwisseling 2019/2020. Deze vragen zijn door het college beantwoord


 • 2020.02.25

  Mevrouw Visser-Voorn heeft vragen gesteld over de kringloopwinkel aan de Nieuw Frieslandstraat.


 • 2020.02.25

  Bij de behandeling van de zomernota 2019 heeft de raad een motie aangenomen om in beeld te brengen op welke wijze de informatieplicht van bedrijven op het gebied van energiebesparing kan leiden tot een convenant. Het college ondersteunt het doel om energiebesparing bij bedrijven te bevorderen, maar kiest er voor dit mee te nemen in de verduurzaming van de werklocaties waarmee we dit jaar samen met ondernemersverenigingen aan de slag gaan. Het college informeert de raad hierover in een brief.


 • 2020.02.25

  Op het terrein van het voormalig Labyrinth der Zinnen aan de Welenmosweg 1 is in 2015 een zorginstelling gevestigd met een tijdelijke vergunningvoor dagopvang van jongeren met overnachtingsmogelijkheden in de weekenden en vakantieperioden. Naast deze zorginstelling, wil initiatiefnemer ook een (dag)recreatie bedrijf met ondergeschikte horeca in het plangebied realiseren. Alle activiteiten zijn gericht op buitenactiviteiten. Bebouwing in het plangebied is nodig voor opslag, horeca, de overnachtingsmogelijkheden, kantoor en schuilgelegenheden. De zorginstelling is nu niet toegestaan binnen de huidige bestemming ‘Recreatie – dagrecreatie’ en de horeca is niet toegestaan op de gewenste locatie. Met het bestemmingsplan ‘Welenmosweg 1 Enschede’ wordt de zorginstelling, horeca en recreatiebedrijf juridisch planologisch toegestaan met bijbehorende bebouwing. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen naar voren gebracht, het plan is kan ongewijzigd aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling.


 • 2020.02.26

  De raadsleden P. Brouwer (BBE-fractie), G. Tillema (D’66- fractie) en mevrouw R. Hofman (PvdA-fractie) hebben vragen gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van artikel 35 RvO, m.b.t. het overgaan van controletaken inzake het prostitutiebeleid van het Rijk naar gemeenten.
  Het college van B&W heeft deze vragen beantwoord conform bijgevoegd beantwoordingsformulier.


 • 2020.02.26

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de Maatregelverordening voor de Participatiewet, de IOAW (vult het inkomen van oudere, werkloze werknemers en hun partners aan tot het bijstandsniveau) en de IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen) aan te passen.
  Als mensen een uitkering hebben en zich niet houden aan de verplichtingen van de Participatiewet en de Maatregelverordening, dan moet de gemeente van het Rijk de uitkering tijdelijk verlagen. In de nieuwe maatregelverordening stelt het College aan de Raad voor om de verlagingspercentages van maatregelen die de gemeente zelf kan nemen substantieel te verlagen. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeente meer gaat werken vanuit het vertrouwen in de inwoners. Deze doelgroep heeft in voorkomende gevallen ook zorg en ondersteuning nodig. De aanpassing van de maatregelverordening is een belangrijke stap bij de invulling van deze ambitie. Daarnaast wijst recent onderzoek (1*) uit dat streng sanctioneren averechts kan werken op het bevorderen van uitstroom uit de bijstand. In sommige situaties zorgen de hoge kortingen op de uitkering bovendien voor een verslechtering van de schuldenpositie van inwoners. Als gemeente dragen we dan niet bij aan een oplossing maar aan een probleem. Dit vindt het college onwenselijk.

  Naast de gemeentelijke maatregelverordening, bestaan landelijke door de rijksoverheid vastgestelde verlagingspercentages als mensen zich niet aan de verplichtingen van de Participatie houden. De gemeente heeft daar geen invloed op. Daar waar mogelijk wil de gemeente bij de uitvoering hiervan de ruimte voor de menselijke maat opzoeken.


 • 2020.02.28

  Op 31 januari 2020 zijn door mevrouw Rutjes (D66) artikel 35 vragen gesteld over het coronavirus. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2020.02.28

  Tijdens de behandeling van de zomernota 2019 heeft de gemeenteraad de motie "Light As A Service" ingediend. In een brief informeert het college de raad over de manier waarop we omgaan met de motie.