Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 6 maart 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.03.01

  Op 2 februari 2021 zijn bij de Raadsgriffie vragen ingediend onder de titel 'Basisbanen - deel 2' door mevrouw Hofman-Bijlstra (PvdA) op grond van artikel 35 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen.


 • 2021.03.01

  Op 3 februari 2021 zijn door mevrouw M. Jeliazkova (D66) artikel 35 vragen gesteld over verzwijgen besmettingen door bouwbedrijven. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2021.03.01

  De heer Brouwer (DPE) heeft schriftelijke vragen gesteld over veiligheid in fietstunnels. Deze vragen zijn door het college beantwoord.


 • 2021.03.01

  Op 3 februari 2021 zijn door mevrouw I. Bloemhof (D66) artikel 35 vragen gesteld over vaccinaties. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2021.03.01

  In de raad is afgesproken de financiële verordening elke 4 jaar van een update te voorzien. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden in 2017. Enkele onderdelen daarbinnen, zoals de nota weerstandsvermogen, zijn zelfs voor het laatst in 2012 bijgewerkt. Streven is daarom om in de 2e helft van 2021 een nieuwe financiële verordening en nota weerstandsvermogen aan de raad voor te leggen. Daarmee komt de vraag op of er aanleiding is de financiële verordening en nota weerstandsvermogen op onderdelen bij te stellen. Hiertoe is in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de werking van ons financieel beleid. In deze discussienota zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen opgenomen. Bij bespreking in de rekeningencommissie is afgesproken een debat te voeren in de stedelijke commissie aan de hand van deze discussienota. Dat debat zal kaders meegeven voor de aanpassing van de financiële verordening en nota weerstandsvermogen.


 • 2021.03.01

  Op basis van de concept Regionale Energie Strategie (RES) Twente wordt gekeken naar de mogelijkheid van een regionaal warmtenet. Enschede maakt deel uit van een coalitie van gemeenten (samen met Almelo, Borne, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal) die hier onder leiding van de provincie onderzoek naar doet. Het college heeft de Raad per brief geïnformeerd over de stand van zaken van dit proces, vooruitlopend op een openbare belangstellingsregistratie. Hierbij wordt de interesse van marktpartijen in investering in en ontwikkeling van een regionaal warmtenet geïnventariseerd.


 • 2021.03.01

  Op woensdag 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. De gemeente is volop bezig met de organisatie van de verkiezing. Dit jaar zijn er veel veranderingen. In deze raadsbrief staan de meest actuele ontwikkelingen.  Voorgesteld besluit

  1. De raadsbrief over de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021 te versturen aan de gemeenteraad;
  2. In te stemmen met de financiële consequenties voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021.

 • 2021.03.01

  Technology Base (het gebied van de voormalige vliegbasis Twenthe) had tot 1 januari jl. eigen voorwaarden voor het verplaatsen en opslaan grond binnen het eigen grondgebied. Dit zogenaamde toetsingskader bestaat uit een bodembeheernota en een bodemkwaliteitskaart. Omdat de bodembeheernota niet meer geldig is gelden nu algemene regels van het Rijk voor de bodemkwaliteit. Dit leidt tot extra kosten voor Technology Base. Daarom vraagt Technology Base of de gemeente de (oude) nota wil verlengen, zoals de wetgeving van het Rijk toestaat (met maximaal vijf jaar).
  Het college van B&W stelt de gemeenteraad daarom voor de huidige bodembeheernota voor Technology Base te verlengen. Daarmee worden de kosten en de administratieve lasten voor de Gemeenschappelijke Regeling Technology Base beperkt, zonder dat de huidige bodemkwaliteit in het gebied verslechtert. De verlenging duurt tot een half jaar nadat landelijk en regionaal beleid voor PFAS-normen is vastgesteld (en tot uiterlijk 30 december 2022).


 • 2021.03.01

  De gemeente is verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouder(s)/verzorger(s) van een leerling aanspraak kan maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vervoer naar speciaal onderwijs dat verder weg is dan drie kilometer of in situaties waarbij het zelfstandig reizen naar school door een beperking niet lukt. De manier om te beoordelen of iemand in aanmerking komt, is beschreven in de verordening ‘bekostiging leerlingenvervoer’. De nieuwe verordening wijkt niet af van eerder vastgestelde criteria voor de kilometerafstand van de woonplek tot de schoollocatie.
  De nieuwe voorgestelde verordening maakt het gemakkelijker voor de uitvoering om te doen wat nodig is voor een leerling en/of gezin. Er ontstaat meer ruimte voor bekostiging van het vervoer in situaties waarbij dat in de huidige situatie lastig was. Vanuit de gedachte één sociaal domein wil de uitvoering maatwerk leveren. Daarom is het nodig dat de verordening daarop aansluit. De nieuwe verordening voorziet hierin door maatwerkmogelijkheden en te bespreken hoe een leerling zelfstandig kan (leren) reizen zodat diegene meer zelfredzaam wordt. Daarnaast is er een betere aansluiting op vervoer op basis van de jeugdwet. Bijvoorbeeld door vervoer in te zetten naar een locatie dat formeel geen school is, maar wel noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de jeugdige. Met de nieuwe verordening kan dat in één keer worden beoordeeld, in plaats van door twee afzonderlijke aanvragen (op basis van de Jeugdwet én leerlingenvervoer). Het kind staat meer centraal in de nieuwe verordening. Bovendien is de nieuwe verordening in meer begrijpelijkere taal geschreven.
  De verordening is tot stand gekomen in samenwerking met de uitvoering van Wijkteams Enschede (leerlingenvervoer). Daarnaast is de verordening regionaal met de samenwerkingsverbanden van schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs besproken. De Wmo-raad heeft bovendien ook geadviseerd en de aanbevelingen zijn verwerkt in de voorgestelde verordening. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de verordening vaststellen omdat zij hiervoor een wettelijke taak hebben.


 • 2021.03.03

  De heer Elferink van de Partij voor de Vrijheid Enschede heeft schriftelijke vragen gesteld inzake overlast hangjeugd in de Irenepromenade. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


 • 2021.03.04

  De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten. Deze tegemoetkoming is voor huishoudens die te maken hebben met een substantiële inkomensterugval door de coronacrisis en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het inkomen. Deze huishoudens kunnen geen of onvoldoende aanspraak maken op bestaande sociale zekerheid of andere regelingen in het coronasteunpakket. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandigen die hun opdrachten ineens zien teruglopen en vanwege de partnertoets of het uren-criterium geen aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).
  Het college is blij met de mogelijkheid om via de TONK inwoners te kunnen ondersteunen en is voortvarend aan de slag gegaan om de regeling zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen. Omdat het Rijk pas eind februari jl. de informatie en de voorwaarden van de TONK aan de gemeenten beschikbaar heeft gesteld, kan de regeling pas in maart 2021 opengesteld worden.

  De TONK is een vergoeding voor daadwerkelijke noodzakelijke kosten van huur of hypotheek en geen algemene inkomensondersteunende regeling. De maximale hoogte van de tegemoetkoming is 1500 euro voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Dit bedrag is in lijn met wat andere grote gemeenten in de regio en in vergelijkbare gemeenten in het land gaan hanteren.

  Deze beleidsregels geven aan hoe de landelijke regeling TONK in Enschede wordt uitgevoerd en ze scheppen duidelijkheid en rechtszekerheid voor de inwoners.


 • 2021.03.04

  Het kabinet heeft extra middelen ter beschikking gesteld aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen (12-27 jaar) meer perspectief te bieden in Coronatijd. Enschede ontvangt hiervan ca. 380.000 euro tot 400.000 euro. Deze middelen worden de komende maanden met name op twee gebieden ingezet. Driekwart van de middelen zet het College in voor ontmoetingsplekken voor jongeren en activiteiten om te chillen, sporten en bewegen - waar de coronaregels dat toelaten. Ook zet het College een deel van de middelen in voor uitbreiding van het aanbod van preventieve en lichte psychologische hulp, om de mentale weerbaarheid en gezondheid van jongeren in coronatijd te versterken en het aantal crisissituaties te beperken.


 • 2021.03.05