Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 13 april 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.04.08

  De Raad wordt meegenomen in de voortgang van het Regionaal Transformatieplan. Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven hebben VNG en het Rijk een transformatiefonds opgericht. Voor de regio Twente is vanuit het Transformatiefonds jaarlijks een bedrag van 1.36 miljoen euro beschikbaar voor drie jaar. Om aanspraak te maken op de middelen is een meerjarig regionaal transformatieplan ingediend. Deze aanvraag is eind 2018 gehonoreerd. In het plan worden drie actielijnen onderscheiden: 1. Iedere jongere doet naar eigen vermogen mee in zijn omgeving (stimuleren duurzame gezinsvormen en innovatie in de intramurale jeugdhulp) 2. Robuust Twents ketenontwerp (gedwongen kader jeugdhulp).3. Jongeren op weg naar volwassenheid (onderwijszorgarrangementen en de overgang 18-/18+). In deze fase wordt de projectstructuur ingericht en de actielijnen concreter uitgewerkt.


 • 2019.04.08

  Door middel van een brief worden de onderhandelaars van de provinciale coalitiebesprekingen en Provinciale Staten geïnformeerd over het belang van verkabeling van hoogspanningslijnen in de provincie Overijssel. Deze brief is in samenwerking met gemeente Raalte, gemeente Almelo en gemeente Deventer opgesteld. Dit zijn de Overijsselse gemeenten met één of meer aangewezen tracés die in aanmerking komen voor verkabeling. De brief wordt tevens aan de betreffende gemeenteraden gezonden.


 • 2019.04.09

  Op 11 maart 2019 zijn door de heer Dönmez van de fractie PvdA artikel 35 vragen gesteld over overgewicht bij kinderen. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2019.04.09

  Dhr. Brouwer (DPE) heeft schriftelijke vragen gesteld over Paasvuren. Deze vragen worden puntsgewijs beantwoord.


 • 2019.04.09

  Het college beantwoordt de vragen van de heer Jelle Kort van de fractie GroenLinks inzake het Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren en de maatschappelijke opvang algemeen gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad conform de bijlage.


 • 2019.04.09

  Het College van B&W stelt de Gemeenteraad van Enschede voor in te stemmen met de nieuwe economische visie van Enschede. Deze visie is in lijn met de regionale economische ambities en de strategische thema’s. De visie is opgebouwd langs drie speerpunten, 1) Meer talent aantrekken en vasthouden, 2) Een betere bereikbaarheid van banen (kortere reistijden naar aanliggende gebieden waar veel banen zijn, een betere interne bereikbaarheid, een sterkere verbinding tussen de economische kerngebieden en meer banen in Enschede) en 3) Een betere aansluiting tussen kennis en innovatie en het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke vraagstukken als circulaire economie en duurzaamheid.

  Het College heeft besloten tot het opstellen van deze economische visie omdat de economische koers van Enschede op dit moment in een groot aantal verschillende en deels gedateerde documenten beschreven staat. In de nieuwe economische visie brengt het College die inzichten samen en legt nadere accenten.
  De economische visie bevat een aantal concrete actielijnen waar de gemeente Enschede, in regionaal verband en zelfstandig, de komende periode mee aan de slag gaat.


 • 2019.04.09

  We herkennen ons in de conclusies van der rekenkamercommissie. Het rapport bevestigt de dienstverleningsvisie en legt de vinger op enkele belangrijke punten. We gaan zonder voorbehoud hard aan de slag met het verbeteren van de begrijpelijkheid, het betrekken van inwoners en de zorg voor niet-digitaal vaardigen. En dat alles onder een strakkere regie op digitale dienstverlening. Een heroverweging van social media is wat ons betreft niet aan de orde.
  Het rapport van de rekenkamer heeft ons nog bewuster gemaakt van het belang en de urgentie van dit onderwerp. De visie op dienstverlening en de nieuwe regisseur iDienstverlening gaan ons helpen te prioriteren, keuzes te maken en door te pakken.


 • 2019.04.09

  Rondom de voorgenomen ontwikkeling van voorliggende voorzieningen bij een viertal (sport-)verenigingen in Enschede onder de noemer 'Kracht van Verenigingen' heeft dhr. Versteeg een aantal vragen gesteld. Deze vragen richten zich op de verhouding tussen de Kracht van Verenigingen en de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede en Sportaal.
  Het maatschappelijk initiatief Coöperatie Ontmoetingsclusters is voorgenomen opdrachtnemer van twee van de vier locaties voor de Kracht van Verenigingen. In de uitvoering van de activiteiten in het kader van de Kracht van Verenigingen op deze twee locaties stemt de Coöperatie af met Sportaal.


 • 2019.04.09

  Het Actieprogramma Binnenstad wordt Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede.

  Als gevolg van het coalitieakkoord 2018-2022 en bijbehorende economische agenda is besloten geen vervolg te geven aan het Actieprogramma Binnenstad (APB) en in te zetten op een nieuw programma; Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede (SBE). Met deze regeling wil de gemeente zich richten op twee pijlers: het faciliteren van spontane initiatieven in de binnenstad, veelal in samenwerking met de provincie, en het verbeteren van verschillende gevels in de binnenstad, waar dat het meest noodzakelijk is.
  De gemeente wijst, op basis van prioritering, jaarlijks specifieke straten aan binnen het stadserf die in aanmerking kunnen komen voor de stimuleringsmaatregel 'gevelverbetering'. Deze maatregel moet pandeigenaren en ondernemers motiveren om eventuele luifels te verwijderen en om de gevels van hun panden substantieel te verbeteren.
  De gemeente stelt de komende vier jaar € 125.000,- jaarlijks beschikbaar voor het SBE. Maximaal € 75.000,- kan worden ingezet voor gevelverbetering, de overige € 50.000,- is bedoeld voor het inzetten op spontane initiatieven.


 • 2019.04.09

  In het raadsvoorstel “aanvraag uitvoeringskrediet Herstructurering Binnenhaven e.o.” (2010) is een krediet beschikbaar gesteld voor de herstructurering van de Binnenhaven e.o., inclusief achterstallig onderhoud van kades en oevervoorzieningen en baggeren. Bij de dekking van het project zijn destijds een aantal financieringsbronnen benoemd, o.a. subsidies EFRO en Topper, gemeentelijke bijdragen en opbrengsten uit overige haven gerelateerde deelprojecten c.q. aan- en verkoop bedrijfsgronden. Bij de aan- en verkoop van bedrijfsgronden is aangegeven dat het o.a. gaat om gronden aan de Schiffstraat en de Binnenhaven 150.
  Het investeringsproject Binnenhaven is in 2016 afgerond, maar de verkoop van de bouwgrond aan de Schiffstraat en de Binnenhaven 150 moet nog worden geëffectueerd. Omdat er momenteel gegadigden zijn voor de percelen wordt voorgesteld deze bouwgronden toe te voegen aan de vigerende grondexploitatie Ossenboer zodat de gronden vanuit het grondbedrijf kunnen worden verkocht.


 • 2019.04.10

  Er is meer behoefte aan woonwagenstandplaatsen in Enschede. Dit blijkt uit een behoefte peiling gehouden onder de lokale woonwagenbewoners. Er zijn 22 potentieel geïnteresseerden, dit is inclusief de wachtlijst voor standplaatsen voor kermisexploitanten. Deze peiling is gehouden na het verschijnen van het landelijke 'beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsen beleid' van het ministerie van BZK én de aandacht die de woonwagenbewoners hiervoor hebben gevraagd. Het college geeft opdracht voor een locatieonderzoek.


 • 2019.04.11

  De subsidieverordening ‘Vrijwilligers Jeugd- en Jongerenwerk Enschede 1994’ is verouderd en past niet meer bij het huidige beleid. Daarom is een proces gestart om te komen tot een geheel nieuwe subsidieverordening. De vervangende ontwerp subsidieverordening jeugdverenigingen 2019 heeft van 16 januari 2019 tot en met 27 februari 2019 ter inzage gelegen. Het gaat om een subsidieverordening voor in Enschede gevestigde jeugdverenigingen, met een verdeelmodel op basis van het aantal contributie betalende jeugdleden. Een aantal belanghebbenden en één inwoner heeft gereageerd op de ontwerp subsidieverordening. Ook de Wmo-raad heeft advies gegeven. De ingediende zienswijzen en het advies van de Wmo-raad geven aanleiding om de subsidieverordening aan te passen. De relevante reacties zijn verwerkt in de concept subsidieverordening. Het college van B&W legt de concept subsidieverordening ter vaststelling voor aan de raad.


 • 2019.04.11

  Dagblad TC Tubantia heeft gevraagd om een overzicht van de verenigingen met een huurschuld, uitgesplitst naar vereniging. Een dergelijke vraag moeten wij behandelen als een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Verenigingen hebben de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen. Van een aantal verenigingen is een zienswijze ontvangen. Mede naar aanleiding van deze zienswijzen is het overzicht geactualiseerd naar de stand van zaken per 1 maart 2019.
  Een dergelijk overzicht betreft een momentopname (het verschil tussen de eerder gedeelde huurachterstand en de huidige lijst geven dit ook weer) . Er kan b.v. vanwege verschillende inkomstenmomenten die verenigingen hebben, een achterstand ontstaan. Onze ervaring is dat de meeste verenigingen uiteindelijk wel betalen en ook geen achterstand willen hebben. Wanneer er een achterstand is wordt er een gesprek aangegaan met de vereniging en worden er afspraken gemaakt (b.v. betalingsregeling).


 • 2019.04.12

  Het college heeft besloten de voorbereiding van de Visie landelijk gebied en de Energievisie zoveel mogelijk gelijk op te laten lopen. Voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn er twee momenten voorzien, waarop er kan worden meegedacht over de inhoud van deze visies.

  In het voorjaar staat er een gedachtenwisseling gepland over inhoudelijke dilemma's die er rondom het landelijk gebieden en de Energievisie spelen. Mede op basis daarvan zal het beleid in concept worden uitgewerkt. In het najaar kan er vervolgens worden gereageerd op de concept-visies.

  De Energievisie richt zich op de vraag wat Enschede met haar energiebeleid in 2030 bereikt wil hebben en wat er moet gebeuren om daar te komen. De Visie landelijk gebied is een gebiedsvisie, waarin -aan de hand van een aantal relevante thema's- de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied wordt beschreven. Beide visies gaan in op het onderwerp 'opwekken van duurzame energie'. Om die reden worden beide visies in samenhang voorbereid.