Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 10 oktober 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2020.10.06

  Dhr. Versteeg heeft art. 35 vragen gesteld naar aanleiding van het ter visie leggen van het ontwerp bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk 2020. De vragen gaan over de verkeerskundige onderbouwing van dit bestemmingsplan en de mogelijkheden voor omwonenden en belanghebbenden om hun zienswijze in te dienen. Met dit besluit stelt het college de antwoorden op de gestelde vragen vast.


 • 2020.10.06

  De door BOA’s uitgeschreven boetes worden sinds 2010 opgelegd met het handhavingsinstrument ‘bestuurlijke strafbeschikking’. Door invoering van het handhavingsinstrument ‘bestuurlijke boete’ kan de gemeente beter handhaven op kleine ergernissen in de openbare ruimte. De bestuurlijke boete levert alleen problemen op voor inwoners die zich niet aan de regels houden. De verwachting is dan ook dat het merendeel van de inwoners van Enschede de voordelen zullen ervaren van deze verandering. Er zal namelijk effectiever gehandhaafd kunnen worden en overlastgevers zullen minder makkelijk wegkomen met de vervelende situaties die zij veroorzaken, ten koste van anderen.


 • 2020.10.06

  De gemeente Enschede stimuleert pandeigenaren en huurders aan de slag te gaan met de duurzaamheid van hun (gehuurde) panden op het Business & Sciencepark, dat onderdeel uitmaakt van Kennispark Twente. De eerste stap daarvoor is in beeld te krijgen hoe het met die duurzaamheid is gesteld. Vanuit de middelen voor de regiodeal Twente stelt de gemeente Enschede € 80.000 beschikbaar voor het uitvoeren van zogenoemde duurzaamheidsscans. Per pand is een subsidie beschikbaar van € 1.000. De scans moeten worden uitgevoerd door bureaus die aantoonbaar beschikken over de daarvoor benodigde expertise. De scans vormen de basis voor de daadwerkelijk verbetering van de duurzaamheid en vergroening van de panden.


 • 2020.10.07

  De inburgering van nieuwkomers in Nederland dient eraan bij te dragen dat zij zo snel mogelijk meedoen in Nederland, het liefst via betaald werk. In het huidige inburgeringsstelsel is dit onvoldoende het geval. In de nieuwe wet die ingaat op 1 juli 2021 staat inburgering van alle inburgeringsplichtigen ten dienste van het zo snel mogelijk integreren en participeren. Bij de nieuwe Wet inburgering wordt de overheidsverantwoordelijkheid voor inburgering uitgebreid en gedecentraliseerd. In het huidige stelsel liggen veel verantwoordelijkheden, zoals het vinden van een inburgeringscursus, bij inburgeraars zelf. In het nieuwe stelsel zal het overgrote deel van de verantwoordelijkheden aan de gemeenten worden toebedeeld.
  In het portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt op 30 september 2020 wordt het voorstel behandeld over de keuze tot het aanbesteden of het subsidiëren van de onderwijsroute en B1-route, de kosten en voorwaarden van Enschede om op verzoek van de Twentse gemeenten de voorbereiding als aanbestedende dienst op te treden namens de Twentse gemeenten en als laatste om de Z-route op subregionaal of (boven)lokaal niveau te organiseren. Dit vraagt een besluit van het College van B&


 • 2020.10.07

  De voorlopige prognose voor 2020 gaat uit van een saldo van +9,6 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2020. Bij de coronanota was dat nog -5,1 miljoen euro. Het is belangrijk te beseffen dat in de begroting 2020 het middelenkader sluitend is gemaakt door een onttrekking uit de algemene reserve van 14,1 miljoen euro. Ondanks de prognose van +9,6 miljoen euro moet naar verwachting eind 2020 dus nog steeds 4,5 miljoen euro uit de algemene reserve onttrokken worden. Ten aanzien van dit resultaat is wel enige terughoudendheid geboden. Zo is er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met een tweede golf corona en zijn er een groot aantal risico’s die het resultaat flink kunnen wijzigen.

  De prognose voor 2020 is opgenomen in het rapport “actualisatie tussenrapportage 2020”. Dit rapport is een onderdeel van de Planning & Control cyclus en geeft een financieel en beleidsmatig inzicht in de voortgang over 2020. Per programma is een analyse van de grootste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzicht van de begroting 2020 gemaakt.


 • 2020.10.07

  Sekswerkers die zonder inkomen kwamen te zitten als gevolg van de Corona-crisis hadden geen recht op een TOZO-uitkering. Voor zover de sekswerkers aan de gebruikelijke voorwaarden van de Participatiewet voldeden kwamen ze in de gemeente Enschede in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Binnen de gemeenteraad bestond de wens bij sekswerkers bepaalde onderdelen van de Participatiewet buiten werking te laten. In concreto kwam dit neer op geen rekening houden met het vermogen van de sekswerker en evenmin met inkomsten en vermogen van een eventuele partner. Evenmin zou de kostendelersregeling van toepassing zijn.
  Op 30 juni heeft de gemeenteraad daarom de motie “Opting-in met terugwerkende kracht in de bijstand” aangenomen. Deze motie draagt het college op om (1) mensen die via de opting-in aan het werk waren en die voldoen aan de voorwaarden van de Participatiewet met terugwerkende kracht (tot 16 maart 2020) op te nemen in de bijstand; en (2) voor zover binnen de wettelijke kaders mogelijk is hierbij geen partnertoets, geen vermogenstoets en geen kostendelersnorm toe te passen. Het college heeft de mensen die via de opting – in aan het werk waren volgens de voorwaarden van de Participatiewet met terugwerkende kracht opgenomen in de bijstand. Hiermee is het eerste deel van de motie uitgevoerd. Voor de uitvoering van het tweede deel van de motie is geen wettelijke basis. Hoewel de intentie van de motie was om ruimhartiger te zijn voor deze groep, kon het college dus niet anders handelen dan toch de partnertoets, de vermogenstoets en de kostendelersregeling toe te passen bij alle (her)beoordelingen van door sekswerkers gedane aanvragen. Dit is uiteraard vervelend voor de betrokkenen, maar onvermijdelijk gezien de opdracht die er wettelijk en vanuit de motie lag.


 • 2020.10.08

  Begin 2020 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd welke prioriteiten het college kiest om in deze coalitieperiode te werken aan het realiseren van de brede duurzaamheidsopgave voor Enschede op langere termijn, in de vorm van de Bestuursopdracht Duurzaamheid. In haar vergadering op 2 maart jl. heeft de raad gevraagd om een evaluatie van het gevoerde beleid (Actieplan Duurzaamheid) en een voorstel waarmee de raad zelf richting kan geven aan het toekomstige duurzaamheidsbeleid. De evaluatie is in juni aangeboden aan de raad. Het college vindt het wenselijk de gemeenteraad te consulteren over te maken keuzes, voordat er tot uitwerking van een voorstel wordt overgegaan. Dat gebeurt door voorlegging van een discussienota, waarin onder meer tot uitdrukking wordt gebracht wat er bij de evaluatie van het Actieplan Duurzaamheid is geleerd.

  Op 11 november 2019 nam de gemeenteraad de motie ‘40-puntenplan Urgenda’ aan. Deze motie roept het college op om aan de hand van het 40 puntenplan van Urgenda de mogelijkheden te inventariseren om in Enschede de uitstoot van CO2 te beperken en zo mogelijk tot uitvoering van die maatregelen over te gaan. Via de bij dit voorstel behorende brief en de Discussienota duurzaamheid wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de afdoening van deze motie.


 • 2020.10.08

  Het college van B&W heeft ingestemd met de gemeentebegroting 2021-2024. De gemeentebegroting wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van 9 november 2021.


 • 2020.10.08

  Het college heeft het Uitvoeringsbesluit voor de inzameling van afval vastgesteld. In het Uitvoeringsbesluit staan de regels over de dagen, tijden, plaatsen en de wijze waarop bewoners hun afval kunnen aanbieden. Het Uitvoeringsbesluit is aangepast omdat de inzameling van afval binnenkort op een aantal punten gaat wijzigen. Met ingang van 1 januari 2021 zamelen we bij laagbouwwoningen het verpakkingenafval met minicontainers in. Ook verandert de frequentie voor de inzameling van restafval en verpakkingenafval van 1 keer in de 2 weken naar 1 keer in de vier weken Tenslotte wordt bij hoogbouw de gescheiden inzameling van groente-, fruitafval en etensresten (GFE) ingevoerd. Het nieuwe Uitvoeringsbesluit treedt per 1 januari 2021 in werking.
  Tevens heeft het college het definitieve Plaatsingsplan voor GFE-verzamelcontainers vastgesteld. In het Plaatsingsplan zijn de locaties van de GFE-verzamelcontainers weergegeven. Op het ontwerp Plaatsingsplan zijn 150 zienswijzen voor 83 locaties binnengekomen. In de Nota van antwoord is te lezen hoe, op basis van de toetsingscriteria, hiermee wordt omgegaan. Op 18 locaties wordt voorlopig geen GFE-verzamelcontainer geplaatst. Bij deze locaties is nog overleg nodig met grondeigenaren of moet de gemeente op zoek naar een alternatieve locatie. Besluitvorming over deze locaties volgt op een later tijdstip. Het Plaatsingsplan treedt per direct in werking.
  Degenen die een zienswijze hebben ingediend op zowel het Uitvoeringsbesluit als het plaatsingsplan, krijgen persoonlijk bericht.