Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 5 oktober 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.09.30
 • 2019.10.01

  De heer Ten Vergert van CDA heeft naar aanleiding van de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen schriftelijke vragen gesteld over het Bouwfonds Rijksoverheid. Het college beantwoordt deze puntsgewijs.


 • 2019.10.01

  Het College informeert de gemeenteraad over de inzet van het Kindpakket in Enschede in 2018 en de stand van zaken van het Kindpakket in de eerste helft van 2019. Met het Kindpakket willen we bijdragen aan het bieden van voorzieningen waardoor kinderen, ongeacht de inkomenssituatie van hun ouders, volop mee kunnen doen. Met deze voorzieningen bereiken we een steeds groter deel van de kinderen.
  Recent zijn alle definitieve subsidiebeschikkingen binnen het Kindpakket vastgesteld. Het eindresultaat over 2018 laat zien dat € 130.000 van de beschikbare middelen niet is besteed. Wel zien we in 2018 een toename van de uitgaven binnen het Kindpakket in vergelijking met het jaar 2017 (het overschot was toen: € 229.000). Ook de tussenrapportage voor 2019 laat zien dat de trend van groei binnen het Kindpakket zich doorzet en dat een steeds groter deel van de beschikbare middelen (circa 1,6 miljoen) wordt besteed en dat het bereik groeit.
  Het College heeft tot slot ingestemd met het beschikbaar stellen van een extra incidentele subsidie in 2019 aan de Voedselbank en de Kledingbank.


 • 2019.10.01

  In de aandeelhoudersvergadering van 28 november 2019 worden de aandeelhouders gevraagd om de Strategie 2020-2023 Twente Milieu vast te stellen. Een concept-strategie ligt nu voor. Het college van B&W stemt in met het voorliggende concept maar plaatst nog wel een paar kanttekeningen bij het concept-plan. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten bij de concept strategie. De raad wordt in het randprogramma van de raad op 14 oktober 2019 nader geïnformeerd over de concept Strategie 2020-2023 door Twente Milieu.


 • 2019.10.01

  In het afgelopen voorjaar hebben de gele maisvelden voor de nodige discussie gezorgd. Dit was het gevolg van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat waarmee groengewas op de akkers werd doodgespoten. Na overleg met de stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling Stawel heeft het college van B&W van Enschede ter bescherming van de biodiversiteit en vanuit zijn voorbeeldrol besloten om het gebruik van glyfosaat op gemeentegronden te verbieden voor pachters, huurders en overige gebruikers. Een dergelijke bepaling zal worden opgenomen in de nieuwe, voor 2020 af te sluiten, overeenkomsten. Daarnaast zal worden onderzocht op welke wijze het gebruik van gemeentelijke gronden verder kan worden verduurzaamd op een zodanige manier dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden beperkt en er meer ruimte voor biodiversiteit kan komen. Bij dit onderzoek zal ook Stawel nadrukkelijk worden betrokken.


 • 2019.10.01

  De landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang houdt in dat iemand die opvang nodig heeft kan aankloppen bij elke gemeente, ook al komt deze persoon niet uit de regio van de gemeente waar hij op dat moment aanklopt.
  De aanmeldgemeente dient eerste opvang te verzorgen en daarna verder onderzoek te verrichten naar een beschikbare opvangplek. Het blijkt dat de regels die hiervoor in 2014 door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn opgesteld niet duidelijk genoeg zijn. Uit herhaalde onderzoeken die door het ministerie zijn uitgevoerd naar landelijke toegankelijkheid (o.a. in 2017) is dit gebleken.
  Om deze reden heeft de staatssecretaris de regels aangepast waarmee het nu helemaal duidelijk is dat mensen in elke gemeente kunnen aankloppen voor maatschappelijke opvang.
  Deze aangepaste regels staan in het vernieuwde convenant landelijke toegankelijkheid. Alle gemeenten wordt gevraagd dit convenant te ondertekenen. Hiermee wordt door alle gemeenten de landelijke toegankelijkheid op eenzelfde manier geregeld en is de veiligheid beter geborgd voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.


 • 2019.10.01

  De gemeente Enschede neemt met diverse Twentse gemeenten deel in verschillende verbonden partijen. In samenwerking met haar partners wil Enschede betere sturingsmaatregelen voor deze verbonden partijen ontwikkelen. Daartoe heeft de Raad opgeroepen door een motie in te dienen. Het college gaat met deze motie aan de slag en omarmt de ambitie van de Raad voor het formuleren van regionale (financiële) spelregels. Het college onderneemt hierin actie om tot bestuurlijk draagvlak te komen. Om deze inspanning kracht bij te zetten roept het college de Raad op om via de Twenteraad gezamenlijk met alle Twentse gemeenten hierin op te trekken.


 • 2019.10.01

  Het college heeft besloten de regionale aanpak bij de inkoop van energie te continueren en een ambtelijke werkgroep opdracht te geven contractbesprekingen met AVI-Twente te voeren over de levering van elektriciteit en aardgas. De inzet is er daarbij op gericht om via dit contract de productie van lokaal opgewekte energie te stimuleren en daarbij financiële participatie van inwoners te bevorderen.


 • 2019.10.01

  Voor de regio Twente heeft Enschede de rol van centrumgemeente en heeft zij de taak om in overleg met regiogemeenten afspraken te maken over beleid en de besteding van de middelen in de zogenaamde regiovisie. De Regiovisie is de basis voor beleid voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  De centrumgemeenten hebben de opgave om een nieuwe Regiovisie op te stellen over de periode 2019-2022.
  De Raad wordt geïnformeerd over de voortgang en de uitgangspunten van deze visie.


 • 2019.10.01

  In het kader van het algemene verkeersveiligheidsbeleid én vanwege de wens om het fietsgebruik binnen onze stad te stimuleren heeft Movares Adviseurs & Ingenieurs in september 2018 in opdracht van Gemeente Enschede onderzoek gedaan naar de (fiets)verkeersveiligheid, ernstige fietsongevallen en verkeersonveilige locaties in Enschede.
  Aan de hand van deze bronnen zijn de meest onveilige locaties voor de fiets in detail geanalyseerd. Naast deze objectieve informatie heeft de gemeente in 2017 onderzoek gedaan naar subjectieve onveilige locaties. Deze resultaten zijn ook meegenomen in het onderzoek naar verkeersonveilige locaties. Deze analyse resulteert in een lijst van 26 locaties waarvoor verbetervoorstellen zijn opgesteld en deze zijn nader geprioriteerd in de tijd.


 • 2019.10.03

  Het college van B&W heeft ingestemd met de gemeentebegroting 2020-2023. De gemeentebegroting wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van 11 november 2019.