Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 29 juni 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2019.06.25

  Op 12 november 2018 heeft de gemeenteraad de motie ´Wijkrechter´ aangenomen (zie bijlage). In de motie heeft de gemeenteraad het college van B&W opdracht gegeven in gesprek te gaan met de president van Rechtbank Overijssel, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een proef in Enschede en dit voorstel vóór oktober 2019 naar de Raad te sturen.

  Per 1 juli a.s. gaat de Overijsselse Overlegrechter (OOr) als pilot starten. Hiermee wordt het voor bedrijven en burgers mogelijk om een civiel geschil aan de Oor voor te leggen. Het betreft een initiatief van de rechtbank Overijssel, dat mede is ontstaan en versneld is doorgevoerd na de motie over de wijkrechter.


 • 2019.06.25

  De gemeenteraad van Enschede stelt de nieuwe Archiefverordening Enschede 2019 vast. De verordening treedt een dag na deze bekendmaking in werking. De Archiefverordening Enschede 2019 regelt de zorg van burgemeester en wethouders voor de archieven van de gemeente Enschede. Een herziening van deze verordening is noodzakelijk gezien de snelle digitale ontwikkelingen. Informatie wordt hierdoor beter vindbaar en dus beter toegankelijk. De (digitale) informatie van nu is immers het archief van de toekomst!


 • 2019.06.25

  Door het raadslid Brouwer zijn vragen gesteld over de manier waarop inwoners worden betrokken bij de voorbereiding van de Energievisie en het Warmteplan voor Twekkelerveld en over rol van wijk- en doprsraden en de commissie bij de voorbereiding van deze beleidsproducten. Daarnaast zijn door hem -in meer algemene zin- vragen gesteld over de haalbaarheid- en betaalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen.

  Deze vragen worden via dit voorstel beantwoord.


 • 2019.06.25

  Voor de ontwikkeling van sportcampus Diekman en de komst van FC Twente vrouwen zijn aanpassingen nodig. Hierover zijn vragen gesteld vanuit de fractie Groep Versteeg. Zo wordt de toplaag van het kunstgrasveld bij Sportclub Enschede vervangen en een passende uitstraling gemaakt rondom de accommodatie. Dit wordt gedekt binnen de sportbegroting. Daarnaast is er een beleidswens ingediend bij de zomernota voor een extra bijdrage voor de ontwikkeling van Sportcampus Diekman. Hiermee kan meer uitstraling gegeven worden aan het gebied wat in beeld is rondom talentontwikkeling (het gebied aan de kant van Sportclub Enschede).


 • 2019.06.25

  Het CDA heeft artikel 35 vragen gesteld over de tekorten Jeugdhulp en de inzet die Enschede doet om de tekorten te verminderen en landelijk gesprekspartner te zijn. Het college besluit om de beantwoording door te laten geleiden naar de gemeenteraad.


 • 2019.06.25

  Op 5 juni jl. zijn bij de Raadsgriffie vragen ingediend door de heer Jajan (VVD) op grond van artikel 35 over de integratie van vluchtelingen. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen


 • 2019.06.25

  De Internationale School Twente (IST) voldoet niet aan het benodigde aantal leerlingen volgens de Beleidsregel IGVO, daardoor is de bekostiging door het ministerie van OC&W en daarmee behoud van licentie onder druk komen te staan. Het bestaan van de school is van essentieel belang voor de ambities van Enschede en Twente om internationaal talent aan te trekken en te behouden.


 • 2019.06.25

  De heer Versteeg (GV) heeft op 20 mei 2019 schriftelijke vragen gesteld ex artikel 35 over het buurtincident Oost. Deze vragen zijn door het college beantwoord.


 • 2019.06.25

  De heer Versteeg (GV) heeft op 5 juni 2019 schriftelijke vragen gesteld ex artikel 35 over 'dat het wederom zo gaat'; het betreft vervolgvragen over het buurtincident Oost. Deze vragen zijn door het college beantwoord.


 • 2019.06.25

  Op verzoek van de rekenkamer- en de rekeningencommissie heeft de heer J.A.M. de Kruijf (extern lid van de rekenkamercommissie) de Zomernota 2019 onderworpen aan een Quick Scan. Het college reageert met deze brief op zijn bevindingen.


 • 2019.06.25

  In maart 2018 besloot de raad subsidie te verstrekken aan de Twentse Schouwburg NV ten behoeve van de verbouwing van de entree van het Muziekkwartier. De verbouwing maakt deel uit van de realisatie van de visie die de Muziekkwartierpartners gezamenlijk hebben opgesteld. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de inhuizing van de bibliotheek in het Muziekkwartier. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten van deze verbouwing gedragen worden door de partijen zelf. Op basis van het voorlopig ontwerp zijn de kosten in beeld gebracht en zijn afspraken gemaakt over de financiering. Om tot een definitief besluit te kunnen komen is er voor gekozen om eerst de fase van het definitief ontwerp af te ronden. Dit geeft meer inzicht en zekerheid over de kosten in relatie met het financieringskader. De intentie was de verbouwing al deze zomer te laten plaatsvinden. Uit alle onderzoeken blijkt dat het rendabeler is om de verbouwing in één keer te doen en niet de verbouwing van de entree en de verhuizing van de bibliotheek te scheiden. De raad wordt hierover met een brief geïnformeerd.


 • 2019.06.26

  De heer Van Lagen heeft artikel 35 vragen gesteld inzake de stand van zaken m.b.t. het supportershome van Vak P.
  De burgemeester heeft deze vragen beantwoord conform de bijlage


 • 2019.06.26

  Voorafgaand aan de behandeling van de jaarrekening over het jaar 2018 is de jaarrekening besproken in een vergadering van de Stedelijke Commissie op 3 juni 2019. In die vergadering is een aantal vragen gesteld, die worden door het college met deze brief beantwoord.


 • 2019.06.26

  Enschede neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente. Deze organisatie heeft de wettelijke verplichting om aan de gemeenteraden van deelnemende gemeenten de ontwerp programmabegroting aan te bieden ter reactie.
  De Omgevingsdienst Twente heeft de ontwerp programmabegroting 2020 aangeboden en deze wordt door het college aan de gemeenteraad aangeboden in de vorm van een raadsbrief waarin kort en bondig de meest relevante financiële en beleidsmatige aspecten worden aangestipt zodat de gemeenteraad zich daar een oordeel over kan vellen.


 • 2019.06.28

  Op 27 juni ondertekenen de 14 Twentse gemeenten de geactualiseerde bestuursovereenkomst met de nieuwe regionale afspraken ten aanzien van het regionaal programmeren van bedrijventerreinen. Onderdeel van de regionale afspraken uit 2017 was dat er in 2019 een nieuw vraagprognoseonderzoek zou plaatsvinden. Deze is uitgevoerd en voorspelt een lagere vraag naar bedrijventerreinen in de regio Twente voor de periode van 2019-2030. Om te kunnen voldoen aan landelijke regelgeving voor goede ruimtelijke ordening moeten de Twentse gemeenten hun aanbod aan bedrijventerreinen in balans brengen met de toekomstige vraag. Het nieuwe afsprakendocument bevat een set aan afspraken hoe alle Twentse gemeenten, waaronder Enschede, bijdragen aan de regionale opgave. De nieuwe herprogrammeringsopgave voor Enschede bevat 48 ha en was 42,6 ha. Het besluit van de raad (vergadering 13 mei 2019 inzake Visie Werklocaties) om de Westkrans en de Bolling van de Usseler Es te herbestemmen naar landbouwgrond is onderdeel van de aanpak van Enschede om aan de opgave te voldoen. Er wordt met deze afspraken maximaal ingezet op ruimte voor economische groei en voor groei op de kwalitatief beste locaties.


 • 2019.06.28

  In Enschede wordt sinds 1 januari 2015 bij de Ondersteuning bij het Huishouden resultaatgericht gewerkt en staat het resultaat “schoon en leefbaar huis” centraal. De Centrale Raad van Beroep heeft eind 2018 en in februari 2019 uitspraken gedaan waardoor deze resultaatgerichte werkwijze aanpassing behoeft. De Centrale Raad van Beroep is van mening dat, in ieder geval onder de huidige Wmo 2015, er slechts rechtszekerheid wordt geboden aan inwoners indien er eveneens tijd wordt toegevoegd aan een (resultaatgerichte) beschikking. Om uitvoering te geven aan deze uitspraken dient het beleid voor Ondersteuning bij het Huishouden, de verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning en daarmee de werkwijze tot indiceren voor huishoudelijke ondersteuning aangepast te worden. Er ligt ook een brief van het ministerie die de wet wil wijzigen naar aanleiding van deze uitspraken waarbij hij resultaatgericht werken zonder tijd mogelijk wil maken. Indien die wijziging is doorgevoerd zou ons huidige beleid in de basis voldoen. Het doorvoeren van deze wetswijziging neemt echter naar verwachting 1-2 jaar in beslag en daarop kunnen we niet wachten vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voor onze inwoners. Daarom voeren we voor nieuwe inwoners eveneens tijd toe aan de resultaatgerichte beschikking. Op het moment dat de wetswijziging is doorgevoerd moet opnieuw bezien worden wat dit betekent voor onze werkwijze.