Stadsdeelcommissie Centrum

dinsdag 14 mei 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
Danscentrum Dekker, Wooldriksweg 150, 7512 AW Enschede
Voorzitter:
V.H.A. van Dijk

Agendapunten

 • 0

  Tijdens het Open Podium van 14 mei staat het thema ‘Invulling zondag op het Van Heekplein’ in zijn algemeenheid op de agenda. U wordt uitgenodigd om mee te praten over de invulling van de zondagen op het Van Heekplein. Het doel van dit open gesprek is om verschillende ideeën en meningen over deze invulling in kaart te brengen. Hierbij geven vertegenwoordigers van verschillende betrokken organisaties een pitch over hun idee dan wel initiatief. Vervolgens gaan we aan de hand van stellingen in gesprek met elkaar.

 • 1
 • 2
 • 3

  In verband met een aanvraag voor een bestemmingsplanherziening voor een woningbouwproject op de voormalige NRO-locatie aan de Perikweg 97 is een nieuw bestemmingsplan “Perikweg 97” opgesteld. Het plangebied betreft de locatie waar tot voor kort de Nederlandse Reisopera (NRO) was gevestigd in de gebouwen van de voormalige textielfabriek BATO. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 43 eengezinswoningen mogelijk, waarbij 8 van deze woningen zullen worden gerealiseerd met een CPO-constructie (CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De welstandsaspecten met betrekking tot het genoemde bestemmingsplan zijn geregeld in het beeldkwaliteitplan “NRO-locatie. Beeldkwaliteit”. Met de Wijziging 101 van de Welstandsnota Enschede “Bouwen aan identiteit” wordt dit beeldkwaliteitplan juridisch geborgd als onderdeel van de welstandsnota.

  Het ontwerpbestemmingsplan “Perikweg 97” heeft vanaf 31 januari tot en met 14 maart 2019 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn drie zienswijzen ingediend, welke geen aanleiding geven het plan niet of gewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad kan nu voorgesteld worden het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


 • 4

  Het Actieprogramma Binnenstad wordt Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede.

  Als gevolg van het coalitieakkoord 2018-2022 en bijbehorende economische agenda is besloten geen vervolg te geven aan het Actieprogramma Binnenstad (APB) en in te zetten op een nieuw programma; Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede (SBE). Met deze regeling wil de gemeente zich richten op twee pijlers: het faciliteren van spontane initiatieven in de binnenstad, veelal in samenwerking met de provincie, en het verbeteren van verschillende gevels in de binnenstad, waar dat het meest noodzakelijk is.
  De gemeente wijst, op basis van prioritering, jaarlijks specifieke straten aan binnen het stadserf die in aanmerking kunnen komen voor de stimuleringsmaatregel 'gevelverbetering'. Deze maatregel moet pandeigenaren en ondernemers motiveren om eventuele luifels te verwijderen en om de gevels van hun panden substantieel te verbeteren.
  De gemeente stelt de komende vier jaar € 125.000,- jaarlijks beschikbaar voor het SBE. Maximaal € 75.000,- kan worden ingezet voor gevelverbetering, de overige € 50.000,- is bedoeld voor het inzetten op spontane initiatieven.


 • 5