Besluiten College van B&W

dinsdag 16 april 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  De heer Sariakçe van Denk heeft schriftelijke vragen gesteld over een urgentielijst voor statushouders. Deze vragen zijn puntsgewijs door het college van B&W beantwoord.


 • -

  Dhr. Brouwer van de fractie Democratisch Platform Enschede heeft vragen gesteld over de relatie tussen de Turkse overheid en president en de Islamitische Stichting Nederland (ISN ook wel Diyanet). De ISN is in samenwerking met de lokale moskeebesturen initiatiefnemer voor het realiseren van een Turks Cultureel Centrum (met moskee) aan de Kuipersdijk / Wethouder Beversstraat.
  Het College geeft in de beantwoording van de vragen aan dat een lokaal gemeentebestuur niet de mogelijkheden heeft om dit soort verbanden te onderzoeken. Het College kan dan ook geen uitspraken doen hierover. Het Rijk onderzoekt de mogelijkheden voor het vergroten van de mogelijkheden voor het Rijk en de gemeenten om de financiering van religieuze instellingen te onderzoeken. Dat heeft echter nog niet tot nieuwe wet- of regelgeving geleid. Het College ziet op dit moment geen aanleiding om de gemeentelijke medewerking aan het Turks Cultureel Centrum op te schorten.


 • -

  Op 20 maart 2019 zijn vragen gesteld door de heer Boersma aan de voorzitter van de Raad op grond van artikel 35 van het Reglement van Orde. De vragen gingen over de slechte bezorging van stempassen in de wijk Oikos. Ook zou in andere wijken, zoals Boekelo, Laares, Stroinkslanden, en Velve-Lindenhof in Enschede geen stempassen of 1 stempas zijn ontvangen. De burgemeester is hierover geïnformeerd en de stempassen zijn met spoed in de wijk Oikos bezorgd. Van de overige wijken zijn geen signalen ontvangen. Met het postbedrijf wordt geëvalueerd om onregelmatigheden in de toekomst tot een minimum te beperken.


 • -

  Het G.J. van Heekpark is eigendom van de gemeente Enschede. Het beheer is opgedragen aan een Commissie van Beheer die uit tenminste vijf leden bestaat. In verband met het aftreden van twee leden, zijn er twee nieuwe leden gezocht. Mevrouw C. van Heek is op voordracht van de nazaten van de familie Van Heek benoemd als nieuw lid. De raad wordt voorgesteld om (zoals voorgedragen door de Commissie) mevrouw C. Bruynel te benoemen tot lid van de commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark.


 • -

  Enschede wil als stad een goed cultureel klimaat, waaronder een sterke amateurkunstsector. Landelijk, en ook lokaal, zijn er verschillende ontwikkelingen, die van invloed zijn op de manier waarop amateurkunst in deze tijd beoefend wordt. Het gaat om landelijke ontwikkelingen zoals het veranderd belang van verenigingen, kinderen en jongeren die buiten de vereniging om kiezen voor vormen van amateurkunst en digitalisering van de samenleving waardoor ook via internet (muziek) lessen gevolgd kunnen worden. Deze ontwikkelingen waren de reden om in 2017 een onderzoek te starten over de staat van amateurkunst in Enschede. En daarbij de vraag of de huidige instrumenten die worden ingezet nog voldoen.

  Uit het onderzoek blijkt dat de amateurkunstsector wil werken aan een viertal punten om de sector te verbeteren. Deze zijn: het opstellen van een gemeenschappelijke visie, een duidelijk en eerlijke verdeling van de subsidie, meer en beter contact met de gemeente en de focus op meerjarige ontwikkeling. Deze punten zijn, samen met vertegenwoordigers van het veld, vertaald in de nieuwe subsidieverordening Amateurkunst 2020. Deze concept verordening gaat nu de inspraakprocedure in. De inbreng, die uit de inspraak komt, is input voor de definitieve verordening.


 • -

  De gemeente besluit tot het aangaan van een exploitatieovereenkomst met de Exploitant betreffende zijn bouwplan voor woningen op de gronden gelegen aan de Ouverturestraat te Glanerbrug. Voor dit bouwplan moet het bestemmingsplan “Glanerbrug 2010” worden gewijzigd. Door middel van deze exploitatieovereenkomst verhaalt de gemeente haar kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan, de kosten van ambtelijke ondersteuning in het algemeen, als ook de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling op de Exploitant. De Exploitant zal aan de gemeente eventuele vergoedingen van planschade, die de gemeente uitbetaalt aan derden, voor zijn rekening nemen. Het College van B&W legt op grond van artikel 55 Gemeentewet geheimhouding op de exploitatieovereenkomst met bijlagen.


 • -

  De LEA-belofte aan de Enschedese jeugd

  De Enschedese onderwijsinstellingen en de gemeente hebben opnieuw een meerjarenagenda vastgesteld, de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2019-2022. Hierin staat hoe zij zich middels onderwijs inzetten voor de jeugd in Enschede. Een ambitie is om jongeren een goed beeld te geven van hun toekomst in de samenleving. Bijvoorbeeld door maatschappelijke stages. Maar ook door oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken zoals onze toekomstige energiebronnen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de KidsAgenda van Twente. Alle scholen leggen in alle vakken de verbinding met maatschappelijke vraagstukken. Elk kind kan op zijn eigen niveau meedenken over zijn bijdrage aan de samenleving. Het vroeg kennis laten maken met beroepen behoort ook tot de ambities. Bijvoorbeeld door werkgevers en vakmensen actief te betrekken bij (praktijk)lessen.
  Het uitgangspunt en streven daarbij is kansengelijkheid. De LEA-belofte is dat alles op alles wordt gezet om ieder kind gelijke kansen te bieden om zich volop te ontwikkelen. Daar waar nodig met een extra steun in de rug.

  Waar de vorige LEA de nadruk legde op toekomstige beroepen, legt deze LEA ook de nadruk op de toekomstige bijdrage aan de samenleving als medemens. Daarbij hoort aandacht voor respect, diversiteit en erbij horen.

  De LEA is opgesteld met bijdragen van leerlingen, van kinderopvangpartners en partners in de stadsdelen. Via de LEA investeren zowel onderwijs als gemeente €700.000 in het kansrijk opgroeien in Enschede.


 • -

  Op basis van de Voorwaardenovereenkomst is de instemming van de gemeente vereist voor een statutenwijziging van zowel FC Twente als de Stichting FC Twente.
  In een eerder stadium (19 maart 2019) heeft het college gedeeltelijk goedkeuring verleend aan een wijziging van de statuten van FC Twente en gedeeltelijk goedkeuring onthouden. Dat laatste betrof de bepalingen over een uitgifte van aandelen en het beheren ervan. Met het raadsbesluit van 8 april 2019 over het Herstructureringsplan FC Twente is duidelijk geworden hoe de financieringsstructuur van FC Twente wordt: de gemeente zal niet deelnemen in het kapitaal van FC Twente. Met het bereiken van overeenstemming over de deelname aan het herstructureringsplan is ook invulling gegeven aan een motie van de raad, waarin goedkeuring van dit deel van de statuten is gekoppeld. Na goedkeuring kan FC Twente overgaan tot de aanstelling van een rechtspersoon tot bestuurder, kan een Commissaris op voordracht van Noabers worden benoemd en kunnen Noabers een noodzakelijke kapitaalinjectie doen in FC Twente door het verkrijgen van aandelen in FC Twente.
  Voor wat betreft de Stichting FC Twente 65 is van belang dat wordt geborgd dat de Stichting haar meerderheid in het (aandelen)kapitaal in FC Twente niet kan verkopen dan na goedkeuring van de gemeente. Dat was ook een voorwaarde van de gemeente om deel te nemen aan het herstructureringsplan.


 • -

  Het vestigen van een afhankelijk recht van opstal voor V.O.F. Kinderopvang Hebbes, gelegen aan de Geessinkweg 246A te Enschede. V.O.F. Kinderopvang Hebbes is het opstal aan het realiseren t.b.v. buitenschoolse opvang. Er is een bewuste keuze gemaakt dit op een sportpark te doen, om op deze manier een gevarieerd aanbod aan te kunnen bieden met de nadruk op bewegen.

  Door het vestigen van het recht van opstal komt het eigendom van het gebouw, dat door V.O.F. Kinderopvang Hebbes zelf is gerealiseerd, bij V.O.F. Kinderopvang Hebbes te liggen (niet de ondergrond).


 • -

  Het College van B&W heeft besloten om een subsidie te verstrekken van € 10.000,- aan het Vakantiefonds Twente. Deze subsidie is bedoeld om 100 kinderen, die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, deel te kunnen laten nemen aan het Voetbal, Sport en Fun Camp 2019.
  Zoals ook binnen het coalitieakkoord aangegeven hebben kinderen en jongeren de warme aandacht van het College. Het College vindt het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om mee te doen aan een breed aanbod van activiteiten, zo ook dit soort sportieve vakantie-activiteiten. Nu investeren in het kunnen meedoen van kinderen voorkomt problemen op latere leeftijd. Ook als er thuis weinig te besteden is, moeten kinderen hetzelfde kunnen doen als hun leeftijdsgenoten.


 • -

  Dit bestemmingsplan wijzigt een deel van het nu geldende bestemmingsplan "Boekelo 2015". De aanpassingen gaan enerzijds over het wijzigen van een deel van de maatschappelijke bestemming (waardoor er nu een tandartsenpraktijk mogelijk is) naar een woonbestemming met bouwvlak (waardoor er een vrijstaande woning gebouwd kan worden). Daarnaast wordt het bouwvlak van de maatschappelijke bestemming enigszins aangepast om te voorkomen dat de nieuwe woning op de erfgrens wordt gebouwd.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 februari tot en met 27 maart 2019 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Het college wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling.


 • -

  Met het wijzigingsplan “Buitengebied Noordwest - Wijziging 3” wordt de agrarische bestemming van het voormalige agrarische erf Lonnekermeerweg 70 veranderd in een reguliere woonbestemming. Er worden geen nieuwe woningen mogelijk gemaakt.


 • De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat jongeren zo goed mogelijk voorbereid zijn op de toekomst. Niet alleen voor de huidige arbeidsmarkt waarin veel vacatures zijn en dus veel kansen, maar ook voor een situatie waarin er minder vacatures zijn. Zodat jongeren ook in de toekomst zelfredzaam zijn. Dit is een belangrijke doelstelling van de transformatie. Daarom heeft dit college zich ook verbonden aan de Twentse Belofte, het regionale programma voor de circa 7000 jongvolwassenen (van 16 tot 27 jaar) in Twente voor wie het behalen van een diploma en het vinden van een baan niet vanzelfsprekend is. De belofte houdt in dat jongvolwassenen die geen startkwalificatie hebben en niet zijn ingeschreven voor een schoolopleiding hulp krijgen om alsnog een startkwalificatie te behalen of, als dat onhaalbaar is, te zorgen dat zij op een werkplek komen die past bij hun potentie. In het kader van deze belofte start het college een pilot van 40 jongeren uit de doelgroep. Voor deze jongeren wordt gepoogd de belofte waar te maken en tegelijk ervaring op te doen met wat werkt en nodig is van overheid, onderwijs én ondernemers.