Besluiten College van B&W

dinsdag 9 juli 2019 12:00 - 17:00
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  Vanaf 1 januari 2019 is de pilot passend vervoer Twente gestart, ook wel Streettriage genoemd. Vanaf deze datum rijdt een mobiele eenheid, bestaande uit meerdere disciplines, op meldingen van personen met acuut verward gedrag die bij de meldkamer zijn binnengekomen. Na triage wordt beoordeeld of vervolgzorg noodzakelijk is. Wanneer de problematiek somatiek (lichamelijk of psychiatrie (geestelijk) betreft, is de eindbestemming van de client duidelijk, namelijk het ziekenhuis of een GGZ-organisatie. Deze worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Wanneer het gaat om overige, psychosociale problematiek, valt dit onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeenten zijn dan aan zet om passende begeleiding te bieden. Buiten kantoortijden is deze begeleiding vanuit de inkoop door de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) niet geborgd. De bestuurders Publieke Gezondheid hebben op 12 december 2018 ingestemd met een tijdelijke oplossing voor 6 maanden, waarbij de gemeente Hengelo onder de afgesproken voorwaarden als uitvoerder namens de 14 Twentse gemeenten optrad. Zij heeft hiertoe afspraken gemaakt met een zorgaanbieder over bereikbaarheid en inzet van ambulante begeleiding en opvang gedurende de pilotperiode en hier uitvoering aan gegeven. Het college verleent nu volmacht aan de gemeente Haaksbergen om deze afspraken met de zorgaanbieder te verlengen tot 31 december 2019.


 • -

  Rond het NS station aan de noord- en zuidzijde ontstaat regelmatig een rommelig straatbeeld door fout geparkeerde fietsen, bromfietsen en scooters. Dit leidt tot overlast, verrommeling van de openbare ruimte en een slechtere bereikbaarheid en toegankelijkheid van het station, terwijl de huidige stallingscapaciteit toereikend is. Het fout parkeren van (brom)/fietsen en scooters rondom het station willen we daarom aanpakken in een groter gebied dan voorheen.


 • -

  Op 10 juli 2019 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur Regio Twente gepland. Vooraf wordt
  het gemeentelijke standpunt op de onderwerpen in het college vastgesteld. Deze worden meegegeven aan de
  vertegenwoordiger, wethouder Diepemaat.


 • -

  Naar aanleiding van de agendering van het aanvullend verkeersonderzoek moskee Kuipersdijk in de Raad heeft dhr. Brouwer van Democratisch Platform Enschede vragen gesteld over het project moskee Kuipersdijk. Met dit besluit stelt het College de antwoorden op deze vragen vast.


 • -

  Na drie maanden onderhandelen presenteerde de nieuwe coalitie (CDA, VVD, PvdA, CU en SGP) op 11 juni 2019 de plannen uit het coalitieakkoord ""Samen Bouwen aan Overijssel''. Onlangs is het nieuwe college van GS gepresenteerd en heeft een kennismaking plaatsgevonden. Het college van Enschede feliciteert het nieuwe college en hoopt op een succesvolle samenwerking en brengt met deze brief enkele speciale onderwerpen onder de aandacht bij het nieuwe college.


 • -

  Het college van B&W informeert de raad per brief over een aantal overkoepelende ontwikkelingen op het gebied van
  de ondergrond. In de brief komt onder andere aan de orde:

  • de beantwoording van vragen uit de 2e Kamer door de minister
  • De internetconsultatie van door het ministerie van EZK over wijzigingen van de Mijnbouwwet wat betreft aardwarmte


 • -

  De A35 is opgenomen in het EZK pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie’. Doel van dit programma is het ontwikkelen van een aanpak waarmee energieprojecten op rijksgronden op een kosteneffectieve en vlotte manier kunnen worden gerealiseerd, met oog op kwaliteit voor de omgeving en maatschappelijk draagvlak. Opdrachtnemer van de pilot zijn Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor ondernemend Nederland en het Rijksvastgoedbedrijf. Zij zoeken hierbij de samenwerking met de gemeenten langs de A35, de provincie en netbeheerders. De gemeente Enschede is positief en bereid actief deel te nemen aan de pilot A35. Er is aandacht voor een zorgvuldige afstemming met de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie (RES) Twente zodat deze pilot als bouwsteen kan worden ingebracht.


 • -

  De gemeentebegroting wordt ieder jaar opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is een belangrijk document waarin de raad besluit over de invulling van de bestuurlijke en financiële ruimte binnen de kaders zoals deze zijn vastgesteld in de zomernota.


 • -

  De gemeente Enschede kent een aantal zogenaamde verbonden partijen die taken voor de gemeente uitvoeren. Dat zijn organisaties waaraan de gemeente financieel bijdraagt en bestuurlijke zeggenschap heeft. Een deel daarvan betreft de gemeenschappelijke regelingen tussen overheden. Een ander deel is de zogenaamde deelneming. De gemeente is dan bijvoorbeeld aandeelhouder in een BV of bestuurslid van een vereniging. Over de jaarverslagen 2018 van de deelnemingen wordt de gemeenteraad nu geïnformeerd. Hoe presteren zij? Wat zijn risico's?


 • -

  Openbaar: ja, vanaf 11 juli nadat bewoners geïnformeerd zijn!

  Op 24 juni besprak de gemeenteraad de discussienota Voorbereiding Energievisie en Visie landelijk gebied. Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt hadden Rotshuizen Geense advocaten B.V., energiecoöperatie Enschede Energie en de Buurtkring Usselo zich met verzoeken tot de gemeenteraad gewend. Via de bij dit voorstel behorende brieven reageert het college op deze verzoeken.


 • -

  De Provincie Overijssel organiseert op de provinciale en belangrijkste gemeentelijke wegen het incidentmanagent. Zo zorgen ze voor vlotte doorstroming van verkeer na pech of ongevallen. Om dit op gemeentelijk wegen mogelijk te maken, is er een samenwerkingsovereenkomst die de Provincie en uitvoerende partijen in staat stelt om incidentmanagement op gemeentelijke wegen uit te voeren. Dit betreft een formalisatie van de werkwijze zoals deze al plaatsvindt sinds een succesvolle pilot in 2008. Voor Enschede is dit van toepassing op de singel, de radiale invalswegen en de Auke Vleerstraat. Door incidentmanagement regionaal te organiseren, kan er efficiënter worden gewerkt en neemt overlast door pech of ongevallen af.


 • -

  In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt de toegevoegde waarde van een gezonde leefstijl, waar sporten en bewegen onderdeel van is, onderkend en wordt dan ook als een nadrukkelijk aandachtspunt gezien. In samenwerking met sportverenigingen, inwoners en partners werken we samen aan beleid welke er op is gericht de mogelijkheden om te bewegen uit te breiden en te stimuleren, en sport en bewegen als middel in te zetten. In aansluiting daarop hebben Gemeente Enschede, Sportaal en zorgverzekeraar Menzis hun krachten gebundeld. Onder de titel Sporten op Rezappt, als onderdeel van de lokale werkagenda Gezond Meedoen, werken zij o.a. aan het verstevigen van een doorverwijzingsstructuur vanuit eerstelijns zorg, het onderwijs en de wijk naar laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten in de buurt. Maar ook wordt gewerkt aan het optimaliseren van het (laagdrempelige) sport- en beweegaanbod, waar iedereen op elk niveau kan instromen. In het realiseren van deze doelen richten zij zich specifiek op inwoners voor wie het niet vanzelfsprekend is om te sporten (ouderen, mensen met een beperking en minima). Door in te zetten op een gezonde leefstijl, via sport en bewegen, kan duurdere zorg voorkomen worden.


 • -

  Het college informeert de Raad over de ontwikkelingen binnen verschillende processen op het terrein van werk en inkomen. Het betreft o.a. de resultaten van de evaluatie van twee pilots die in 2018 zijn gestart. De pilot Flextensie laat positieve resultaten zien. Naast het ontwikkelingsdoel van dit instrument wordt ook (gedeeltelijke) uitstroom uit de uitkering gerealiseerd. Vanwege de positieve resultaten wordt de inzet van het instrument Flextensie gecontinueerd en geïntensiveerd. De pilot Outsourcing is in februari 2018 in samenwerking met uitzendbureau Timing van start gegaan. De monitoring laat zien dat volledige outsourcing naar een uitzendbureau geen reële optie is. Het college ziet wel mogelijkheden voor een vorm van samenwerking waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars specifieke expertise en mogelijkheden. Daarnaast informeert het college de raad over de ervaringen met de vervroeging van de betaaldatum van de uitkeringen (Participatiewet, de IOAW en de IOAZ) naar de 25ste van iedere maand. Dit sluit beter aan op het moment waarop de meeste vaste lasten betaald moeten worden. Op grond van de positieve ervaringen in het proces en het feit dat we geen negatieve reacties hebben ontvangen van uitkeringsgerechtigden, wordt de vervroegde betaaldatum gehandhaafd. Het college informeert de Raad tot slot over de invulling van de motie ‘Vrijstelling verplichte sollicitatie 60+’.


 • -

  In de vergadering van 8 april 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het Herstructureringsplan FC Twente. Uit dat besluiten vloeien diverse acties voort. In de brief van het college wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van diverse onderwerpen die onderdeel uitmaken van (de uitvoering van) het raadsbesluit.
  In de brief wordt met name ingegaan op de door de raad aangenomen moties en vastgestelde amendementen en nieuwe ontwikkelingen. Het gaat dan onder meer over het instellen van een spelersfonds, het toezicht door de gemeentelijke onafhankelijke toezichthouder, het opnieuw beschrijven van aan de gemeente te verstrekken zekerheden voor de gemeentelijke geldlening en garantstelling, 1965 kaarten per jaar voor de minima, het stimuleren van het fiets- en OV-gebruik in relatie tot betaald parkeren rond de Grolschveste, de continuïteit van FC Twente Vrouwen en de benoeming van een rechtspersoon tot statutair bestuurder van FC Twente en het overleggen van een 'geloofsbrief' over de wijze van uitoefening van deze functie.


 • -

  De Subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers wordt gewijzigd. De voornaamste reden is de aanscherping en verduidelijking van de vereisten waaraan de subsidieaanvrager moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Zo komen BV’s niet langer in aanmerking voor subsidie. Zodat we beter waarborgen dat zorggeld daadwerkelijk wordt ingezet voor zorg.

  De nieuwe Subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers 2019 treedt op 1 oktober 2019 in werking, behoudens goedkeuring van de gemeenteraad op 30 september 2019 en werkt terug tot donderdag 11 juli 2019 de datum waarop middels een persbericht is aangekondigd dat de verordening gewijzigd wordt.


 • -

  De Wet Verplichte GGZ (hierna: WvGGZ) treedt per 1 januari 2020 in werking. De wet heeft beleidsmatig en organisatorisch gevolgen voor gemeenten aangezien er extra taken bijkomen voor de gemeente. T.a.v. de organisatorische inrichting kunnen sommige taken efficiënter regionaal dan lokaal worden opgepakt.
  Voor de verdere planning van de invoering is het van groot belang hier voor het zomerreces duidelijkheid over te hebben, zodat zowel de regionale als de lokale implementatietrajecten tijdig een goed vervolg kunnen krijgen.
  Deze (tussentijdse) besluitvorming is een eerste uitvloeisel van het collegebesluit van 26 maart 2019, waarbij al is aangegeven dat er een keuzedocument ter besluitvorming komt.


 • -

  Elk kwartaal legt het rentecomité verantwoording af aan het college over de gedane transacties. In het 2e kwartaal van 2019 zijn de limieten voor het opnemen van netto-vlottende schuld, vaste schuld en doen van uitzettingen niet overschreden.


 • -

  Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het maatwerkvervoer. Dit gaat om het vervoer naar en van jeugdhulp- & dagbestedingslocaties, leerlingenvervoer en het sociaal-maatschappelijk vervoer (regiotaxi). Dit vervoer is met twaalf Twentse gemeenten gelijktijdig aanbesteed. Per 1 juli 2017 is Brookhuis gecontracteerd voor het maatwerkvervoer voor de gemeente Enschede. Uit de regionale evaluatie blijkt dat het vervoer over het algemeen goed verloopt en er binnen het huidige contract ruimte is voor verdere ontwikkelingen. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het huidige contract met Brookhuis per 1 juli 2020 te verlengen.


 • -

  Er wordt in toenemende mate landelijke aandacht gevraagd voor het onderwerp Mensenhandel en hieraan gerelateerde thema’s zoals Loverboyproblematiek en (Jeugd)prostitutie. Het Rijk vraagt gemeenten en regio’s om gerichte aanpak op mensenhandel. Enschede kent sinds eind 2016 het “Meldpunt Loverboyproblematiek Twente” Aanvankelijk lag de focus op Enschede, inmiddels komen de meldingen uit heel Twente.
  Mensenhandel komt namelijk overal voor in diverse vormen. Door de coördinatie van slachtoffers loverboyproblematiek en slachtoffers mensenhandel centraal te regelen, ontstaat er één kennis / expertisepunt voor de regio. Van hieruit kan nadrukkelijk de verbinding worden gezocht met ketenpartners en een versterking van bestaande samenwerkingsnetwerken op regionale schaal gerealiseerd worden. Er vindt afstemming plaats binnen de kaders van zorg, straf en veiligheid. Hard tegen Mensenhandel, Hart voor de slachtoffers.