Besluiten College van B&W

dinsdag 19 maart 2019 09:20
Locatie:
Voorzitter:

Agendapunten

 • -

  Sinds juni 2018 zijn het voorbereidingsbesluit en de beleidsregel ‘Kwalitatief sturen op appartementen’ van kracht. Als gevolg daarvan kunnen nog maar beperkt appartementen worden toegevoegd. Reden hiervoor is dat we de appartementen alleen nog willen realiseren op de plekken waar ze het meest tot hun recht komen, en omdat er op sommige plekken in de stad kwalitatief slechte appartementen ontstonden op plekken waar een ruime bestemming geldt. Nu we een poos werken met dit beleid, komen we erachter dat een tweetal situaties waarbij appartementen wel wenselijk zijn, niet voldoende zijn beschreven in het beleid. Het gaat dan om het behoud van monumenten door ombouw naar appartementen en het realiseren van sociale huurwoningen waar we afspraken hebben met de lokale woningcorporaties. Met deze aanvulling wordt dit gebrek in het beleid opgelost.


 • -

  Op 25 februari 2019 zijn door de heer Wessels vragen gesteld over de ambitie die Enschede heeft om Fietsstad te worden. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • -

  Door mevrouw Visscher van Enschede Anders zijn art. 35-vragen gesteld over tijdsindicatie bij de ondersteuning bij het huishouden. Het college beantwoord de vragen.


 • -

  We leggen vooralsnog geen nieuwe kunstgrasvelden met SBR rubbergranulaat aan. Eerst moeten we een volledig beeld hebben van alle alternatieven zodat we voor de toekomst op een verantwoorde manier invulling kunnen aan het gebruik van kunstgrasvelden, passend binnen de begroting.

  Om het milieu te beschermen, beveelt het RIVM aan maatregelen te nemen om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen, en dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten. Het college neemt deze aanbeveling over. Sportaal en de gemeente onderzoeken op dit moment welke maatregelen nodig zijn bij de huidige velden om dit te voorkomen. Het gaat dan niet alleen om de sportvelden, maar ook om de speelveldjes in de wijken. Dit onderzoek neemt enkele weken in beslag.

  Het college wil daarnaast dat wordt onderzocht wat mogelijke alternatieven zijn voor kunstgrasvelden met rubberkorrels. Met name over de milieueffecten van de alternatieven is nog te weinig bekend.


 • -
 • -

  In verband met het aflopen van de zittingstermijn van de voorzitter dhr. drs. A.C.H. Bogaarts en het lid mw. drs. K.R. van Eijkelenburg van de Raad van Toezicht van de Stichting Consent, is er afgelopen periode een selectieprocedure doorlopen waarbij ook de gemeente actief betrokken is geweest.

  De Raad van Toezicht draagt ter vervulling van de vacatures mevr. drs. L. Bakker - Brusse en dhr. drs. D.P.E. van Zijl RA als nieuwe leden voor.

  Het College van B&W besluit de voordracht van de Raad van Toezicht van Stichting Consent over te nemen.


 • -

  In het kader van de transformatie van het sociaal domein heeft het College van B&W in december 2018 onder de titel 'Kracht van Verenigingen' besloten om op vier plekken in de stad te onderzoeken of (sport-)verenigingen alternatieve arrangementen kunnen ontwikkelen waarmee lichte tweedelijnszorg als dagbesteding kan worden vervangen of voorkomen. Mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Sindsdien zijn voor de eerste twee locaties (Victoria'28 in Enschede Zuid en Rigtersbleek in Enschede Noord) voorstellen ontwikkeld. Op deze twee locaties zal onder de vlag van de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede vijf dagen per week een activiteitenprogramma en maaltijd worden aangeboden voor kinderen die in afstemming met de Wijkteams Enschede worden aangedragen. Regelmatig bespreken gemeente, coöperatie, verenigingen en andere betrokken partijen de ontwikkelingen bij de verenigingen op het gebied van kwaliteit van de voorziening, financiën en samenwerking. Jaarlijks wordt de samenwerking geëvalueerd en waar noodzakelijk herzien.


 • -

  De Universiteit Twente (UT) ontwikkelt op dit moment het onderzoeksproject ‘Integration of Immigrants in Local Markets and Societies’: statushouders worden via versnelde onderwijstrajecten – fast-track high-tech skills development – opgeleid om specifieke werkzaamheden binnen het (technisch) bedrijfsleven uit te voeren. Om een zo breed mogelijke groep statushouders aan te spreken is de samenwerking met het Saxion en ROC van Twente opgezocht.

  Eerder heeft de gemeente Enschede in het kader van dit project een Letter of Support ondertekend voor een subsidie aanvraag bij het AMIF. Nu wordt er dus gevraagd om een tweede letter of support, voor een aanvraag bij H2020


 • -

  Met brief van 1 november 2018 hebben FC Twente ’65 BV en de Stichting FC Twente’65 gezamenlijk verzocht om goedkeuring tot wijziging van hun statuten. Dat verzoek wordt gedaan op basis van de zogenaamde Voorwaardenovereenkomst met de gemeente. Daarin is bepaald dat de governance van FC Twente, het stadion en de stichting gedurende de looptijd van de door de gemeente verstrekte garantstelling van € 8,4 miljoen - voor een geldlening bij de Nederlandse Waterschaps Bank (NWB) - niet mag worden gewijzigd zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het college.
  Het college heeft hier op 12 februari 2019 een voorgenomen besluit over genomen dat vervolgens is voorgelegd aan de gemeenteraad. In de vergadering van 11 maart 2019 heeft de gemeenteraad via amendementen een 3 -tal zienswijzen ingediend. Het college heeft aangegeven daar uitvoering aan te willen geven.
  Het college heeft nu besloten tot een partiële goedkeuring van de beoogde statutenwijziging van FC Twente 65 BV. Het college (en de raad) is niet akkoord met het geheel loslaten van de eis dat het bestuur van FC Twente geen (in)directe belangen mag hebben in FC Twente. En voor de Raad van Commissarissen is het college het er niet mee eens dat de Voorzitter ervan eventueel een (in)direct belang mag hebben in FC Twente. De Voorzitter behoort volgens het college (en de raad) tot de meerderheid van de Raad van Commissarissen waarvoor dit verbod zou moeten gelden.
  Op initiatief van de raad heeft het college ook aangegeven dat het recht van Noabers (als toekomstige aandeelhouders A) om een bindende voordracht voor 1 Commissaris te mogen doen niet eerder geëffectueerd mag worden dan na het bereiken van overeenstemming over het Herstructureringsplan FC Twente. Ook aan de bepalingen van het uitgeven en beheren van aandelen is voorlopig goedkeuring onthouden: dit onderdeel wordt betrokken bij het - op overeenstemming gerichte - overleg met de gemeente over het door FC Twente voorgelegde Herstructureringsplan FC Twente.
  Tot slot gaat het college - op uitdrukkelijk verzoek van de raad - in overleg met FC Twente (als werkgever) over het opstellen van een 'geloofsbrief' van de te benoemen algemeen directeur.


 • -

  In de statuten van de Stichting Consent is een bepaling opgenomen dat leden van de Raad van Toezicht van de stichting niet ouder dan 71 jaar mogen zijn. Het bestuur van de stichting is van mening dat zo'n leeftijdsbepaling in de huidige tijd niet meer passend is. Voor een statutenwijziging is de instemming van de gemeenteraden van Enschede, Dinkelland, Oldenzaal en Losser noodzakelijk. Het college stelt aan de gemeenteraad van Enschede voor in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging.


 • -

  Het gemeentelijke object gelegen aan de Wesselerbrinklaan 102 betreft Servicecentrum Zuid dat t.b.v. van diverse maatschappelijke functies gedeeltelijk in gebruik is waaronder ambtelijke huisvesting en enkele externe partijen. Het object wordt in een verkoop samen met naastgelegen leegstaand gebouw dat in eigendom is van de Politie verkocht en geleverd.

  Met de verkoop van dit vastgoed wordt uitvoering gegeven aan het door de Raad vastgestelde Strategie op vastgoed d.d. 9 oktober 2017en het door de raad vastgestelde beleid d.d. 11 maart onder de naam ”Borgen van een toekomstbestendige huisvesting van de ambtelijke organisatie”.


 • -

  “Wie kiest wordt gekozen”. In die uitspraak zit de kern van de stap die Enschede met een nieuwe Ruimtelijke Ontwikkelingskoers zet. In de koers, die past in de consistente lijn die Enschede al enkele decennia volgt, is de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de stad de belangrijkste leidraad. Deze leidraad ondersteunt de gemeentelijke hoofddoelstelling om talent aan te trekken en vast te houden en door te groeien naar 170.000 inwoners. De eerste keus ligt vervolgens in de verdere ontwikkeling van de binnenstad van Enschede: Enschede groeit vanuit het hart. Andere deels bekende thema’s in de koers zijn: de invalswegen als eerste visitekaartje van de stad, de ontwikkeling van Kennispark Twente en Technology Base en de bereikbaarheid van banen in de omgeving. Hiernaast wordt een vernieuwende aanpak van woongebieden geïntroduceerd, waarin de sociale en fysieke opgaven samen met inwoners en partners integraal worden aangepakt. Ook worden de contouren van de duurzaamheidsopgave geschetst, waaronder de grote opgave van de energietransitie en klimaatadaptatie. Een laatste thema ligt in ons waardevolle buitengebied en de wijze waarop nieuwe opgaven als de energietransitie en verduurzaming van de voedselproductie daar een plek krijgen.
  Tot slot laat de koers zien dat Enschede voldoende ruimte heeft om een groei naar 170.000 inwoners binnen het bestaande stedelijke weefsel op te vangen. Voor alle opgaven geldt dat van de gemeentelijke overheid een andere rol wordt gevraagd. Het geheel van keuzes leidt als vanzelf naar de titel van de ruimtelijke ontwikkelingskoers: Enschede groeit vanuit het hart.


 • -